หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   6 ส.ค. 2556   7 ส.ค. 2556   8 ส.ค. 2556   9 ส.ค. 2556   10 ส.ค. 2556   13 ส.ค. 2556   28 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 742 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.1) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 743 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.2) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 744 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.3) ป.1-ป.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 745 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.4) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 746 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.5) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
6 747 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ชั้น ป.6) ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หอประชุม 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ชั้น 3 ห้อง 1,2,3, ห้องปฏิบัติการวิทย์ 2 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ชั้น 3 ห้อง 4 ห้องปฏิบัติการวิทย์ 1 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
2 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
4 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 756 การแข่งขันท่องพุทธพจน ป.1-ป.6 วัดศิริพงษาวาส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ บริเวณโดม 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ บริเวณโดม 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ บริเวณโดม 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ บริเวณโดม 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
7 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ บริเวณโดม 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
8 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ บริเวณโดม 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
10 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
11 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
12 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
17 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
18 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
19 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
20 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
21 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
22 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
23 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
24 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
25 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
26 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
27 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
28 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
29 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 หอประชุมอำเเภอจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เวทีเล็กหน้าห้องประชุมชาลีเครือ 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
31 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมชาลีเครือ 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
32 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เวทีเล็กหน้าห้องประชุมชาลีเครือ 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
33 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมชาลีเครือ 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
34 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมชาลีเครือ 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
35 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องประชุมชาลีเครือ 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
36 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
37 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
38 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
39 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ์เทศบาลตำบลจัตุรัส 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล บริเวณเต็นท์หน้าโรงอาหาร 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องคอม 2 ชั้น 3 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องสมุด 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ห้องคอม 1 ชั้น 3 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 7 ส.ค. 2556 09.00-17.00
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 7 ส.ค. 2556 09.00-17.00
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) ห้องสภานักเรียน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) ห้องสภานักเรียน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
6 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
7 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
8 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคารพลศึกษานันทนาการ 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อภิชาติ พรหมฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]