หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 1,2,3 9 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 4,5,6 9 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 6 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 751 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 6 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 1,2 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 3,4 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 5,6 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 752 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 6 10 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้องอนุบาล 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้องอนุบาล 10 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 6 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
12 755 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 6 10 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
13 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 6 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 753 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 6 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
15 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 1,2,3 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 4,5 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 754 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง 5 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อภิชาติ พรหมฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]