รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงเปมิกา  ผดุงจิตร
 
1. นางมนัสนันท์   วรรณพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงพจณียา  ใจภักดี
 
1. นางเกตุจันทร์  ไพศาลธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กองทอง
 
1. นางเยาวภา   จำปางาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ศรีสุโพธิ์
 
1. นางศิริพร   วงศ์วาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช   เรืองศรี
 
1. นางบัวบาน   ไขชัยภูมิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. นางสาววรางคณา  วรรณโกษิต
 
1. นายสฤษดิ์  เลียมไธสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 1. เด็กชายผดุงเดช  คาดสนิท
 
1. นางเสาวินี  ดีบ้านโสก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาภไพศาล
 
1. นางจารุวรรณ  โคตรทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กชายนัลทวัฒน์  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวสะอาด  ภิญโญศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. นางสาววิไลพร  สิงห์ลี
 
1. นางชุดานันท์  เสละคร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จำปาหวาย
2. เด็กชายเจตนัตว์  เปรมประโยชน์
 
1. นางปวีณา  น้อยดี
2. นายไพจิตร  น้อยดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. นางสาวจันทกานต์  สำราญรมย์
2. นายธนพล  พิมพ์เมือง
 
1. นายเด่นไชย  ภูลม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด
 
1. นางจีรพร    สนั่นเมือง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กิ่งนอก
 
1. นางชนิตา  นิลเขียว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กชายเอกวิทย์  จันทร์บุญ
 
1. นางรัชนีย์  เล็กอรินทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1. เด็กหญิงกิติยากร  ต่อชีวัน
2. เด็กหญิงชลธิดา  ฤๅชา
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ต่อศักดิ์
 
1. นายธวัชชัย  สิทธิไพบูลย์
2. นางวนิดา  สิทธิไพบูลย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ทองดี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  โลมะบุตร
3. เด็กหญิงอรณิช  ทองดี
 
1. นายชัยยันต์  ภมิสม
2. นางธนพร  คำป้อง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงณัฐพร  กึ่งสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  หมอกชัย
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  หงษ์พรม
 
1. นางบุญเลย  อิทธิกุล
2. นางศศิวิมล  วณิชาชีวะ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  คำใบศรี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  นิลไสล
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชำนาญพล
 
1. นางรัชนีย์  เล็กอรินทร์
2. นายสุธี  เล็กอรินทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1. เด็กชายณัฐพล  แสนพิมพ์
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ชาวนาฮี
 
1. นางนราวรรณ   ศรีวิชา
2. นายบุญเถา  บุราณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แผ่นทอง
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  นาคา
 
1. นางวิชชุดา  ศรีกุดเลาะ
2. นายเทพรังสรรค์  ศรีกุดเลาะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายบุรินทร์  ไกรสกุล
 
1. นางเบญจมาศ   ศรีทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายเจษฎา  บุญมาลี
 
1. นางสาวประทีป  สิงห์สา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงชนินาถ  ศรีเมือง
 
1. นางรัชนีย์  เล็กอรินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงปณัฐฐา  บุญโนนแต้
2. เด็กหญิงวันสุ  หิรัญเกิด
3. เด็กชายอะตอม  แถวไธสง
 
1. นางนันทยา  สมบัตหอม
2. นางศิริรัตน์  กองจันทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงชลาลัย  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงพรนภา  สุพร
3. เด็กชายโชคทวี  คนเพียร
 
1. นางสาวปริตา  ชนะภู
2. นางสาวพิมลรัตน์  ลำนามน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายธนากร   ขิ้งชัยภูมิ
2. เด็กหญิงธัญจิรา   อาจนาเสียว
3. เด็กหญิงปิยธิดา    บดสูงเนิน
 
1. นางสาวจตุพร  นิ่มสนิท
2. นายสุรพงษ์  นิ่มสนิท
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งเรือง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูมิสนิท
3. เด็กหญิงสุภาพร  สอนชัยภูมิ
 
1. นางสาวปริตา  ชนะภู
2. นางสาวพิมลรัตน์  ลำนามน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขวา 1. เด็กชายธนธรณ์  เหล็กพรม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ท้าวน้อย
3. เด็กหญิงอุษา  หาญกุดเลาะ
 
1. นายเศรษฐพล  มิถาลา
2. นายเศรษฐพล  พลธรรม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. นางสาวปิยะธิดา  มีวุฒิ
2. นางสาวสุธาลิณี  หมู่ศิริ
3. นางสาวสุธิตา  รัศมีจันทร์
 
1. นางจินตนา  เลาประเสริฐสุข
2. นางปาริสา  ผ่องพันธุ์งาม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็งทอง
2. เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
3. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ระยัน
 
1. นางอรัญญา  ประสารกลาง
2. นางเยาวลักษณ์  ทองวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กหญิงประไพพักตร์  จันทมาศ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  มังคละ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โสภี
 
1. นางสาวสุพรรณี  หารโสภา
2. นางอินทิรา  พาพลงาม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายธีรวัฒน์   อนันเต่า
2. เด็กชายศิวกร  อุ่นพระบุ
 
1. นางปริญญา  บาลี
2. นายมนตรี  อรชร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 1. เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยศรี
2. เด็กหญิงตรีเนตร  ภิรมย์นิ่ม
 
1. นางนิสาชล  วงษ์วิทยานันท์
2. นางสาวพัสส์ธนันฑ์  แน่นอุดร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใต้ 1. เด็กชายพายุ  บัวระพา
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  พะละ
 
1. นางธาริณี  ดอนเตาเหล็ก
2. นางรัตนาภรณ์  สุชาสันติ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใต้ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์   เจนวิถี
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์  โคสินธุ์
 
1. นายวีระ   บุดดาดวง
2. นางสมศรี  บุดดาดวง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 1. เด็กชายฐิรพัฒน์  เหนือคูเมือง
2. เด็กชายสุขสันต์  สบผา
 
1. นายดุสิต  บุญสนอง
2. นายเจริญผล  ศรนะลา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณแสวง
2. เด็กชายอิสรภาพ  รักงาน
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  นุชภิเรนทร์
2. นายเด่นชวาล  บุญเกื้อ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายธงชัย  โคกสี
2. เด็กชายอิทธิพล  รัศมีเดือน
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  นุชภิเรนทร์
2. นายเด่นชวาล  บุญเกื้อ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงข้ามฟ้า  นาสุริวงค์
2. เด็กหญิงปะกะตัง  ชัยจักร
3. เด็กหญิงพิชชาภา  งอกนาวัง
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ดินไธสง
5. เด็กหญิงสโรชา  แก้วปัน
 
1. นางจตุพร  สุวรรณวงศ์
2. นางผานิต  สุจริต
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  แผ่นจินดา
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  อนันเต่า
3. เด็กหญิงพิจิตรา  กลอนโพธิ์
4. เด็กหญิงรินทร์ธนัน  เสวกวัชรีนนท์
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญแสง
 
1. นางมะลิวัลย์  หนูมา
2. นายสมศักดิ์  สารแขวีระกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กหญิงกัณณิกา  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงวิยะดา  รัศมีเดือน
3. เด็กหญิงสุขจินดา  แผงตัน
4. เด็กหญิงเกษร  เที่ยงวิเศษ
5. เด็กชายโชคพิชิต  ดอนเตาเหล็ก
 
1. นางกัญญาสร  พิมพ์สราญ
2. นางจันทร์จิรา  สิทธิ์ทองสี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสมทอง
2. เด็กชายบริวัฒน์  ขำติ๊บ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ปลอดอักษร
4. เด็กหญิงอารยา  หินเมืองเก่า
5. เด็กชายเอกกวี  เลขาโชค
 
1. นางทิภาภรณ์  บุญโยธา
2. นางสุพิชฌาศ์  บำรุงนอก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม    
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์    
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ป้องยาง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ภูมิชัย
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ฦาชา
4. เด็กชายวีรวัฒน์  พิบูลย์สังข์
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  กอบัว
 
1. นางธิดา  สุภาษร
2. นางประภาศรี  ดิเรกศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 1. เด็กหญิงกาญจนา  งอนภูเขียว
2. เด็กหญิงจันตนา  ถาดพลกรัง
3. เด็กชายจิตรกร  ยาหา
4. เด็กหญิงจินตนา  ยศสกุล
5. เด็กหญิงชลดา  แคภูเขียว
6. เด็กชายชาญชัย  คำภากูล
7. เด็กชายชาญณรงค์  เพิ่มภูเขียว
8. เด็กหญิงนารีรัตน์  พรมศักดิ์
9. เด็กหญิงพัชรา  สุหญ้านาง
10. เด็กชายภาคภูมิ  ลาทา
11. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เพิ่มภูเขียว
12. เด็กหญิงวรรณิภา  สายบุญจันทร์
13. เด็กหญิงวันวิสาข์  วงษ์วิลัย
14. เด็กชายวิชานนท์  นาหอม
15. เด็กหญิงสายรุ้ง  พลภักดี
16. เด็กหญิงสาวิตรี  ครองถิ่น
17. เด็กหญิงสุกฤตา  มูลจันทร์
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  ค้ำคูณ
19. เด็กหญิงสุทธิดา  ครอบครองวงษ์
20. เด็กหญิงสุลาวรรณ์  ขวัญบำรุง
 
1. นายบรรพต  พันไชย
2. นางศิริพร  มุทาพร
3. นางศุภวรรณ  ชาตรี
4. นายสมชาย  ขิมลาภ
5. นางสุพัตรา  อินต๊ะหา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  หิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  กล้าศึก
3. เด็กหญิงชนิดาพร  เสมอทรัพย์
4. เด็กชายชยันต์  คันภูเขียว
5. เด็กหญิงชลธิชา  สายบุญจันทร์
6. เด็กชายปวิธ  คนฟูม
7. เด็กหญิงพนิดา  มณีรัตน์
8. เด็กหญิงพรชิตา  บัวสิม
9. เด็กหญิงพิสมัย  อุดมใจ
10. เด็กชายภูริภัทร  กรสุวรรณ
11. เด็กหญิงยลดา  คงคาใส
12. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คุงดิน
13. เด็กชายศราวุฒิ  ทรงรัตนศิลป์
14. เด็กหญิงศิวารัตน์  ดอกกุหลาบ
15. เด็กหญิงสุกัญญา  ดอนเตาเหล็ก
16. เด็กหญิงสุนิษา  กระแสหัน
17. เด็กหญิงสุมินตรา  ขวีญพูน
18. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คุงดิน
19. เด็กหญิงอรนุช  มดจัตุรัส
20. เด็กหญิงอลิษา  ภูมี
 
1. นายทวี  ปัดไธสง
2. นายบรรพต  พันไชย
3. นางศิริพร  มุทาพร
4. นายสำรวล  แจ้งทอง
5. นางสุพัตรา  อินตีะหา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิลุนทร
2. เด็กหญิงจิรนันท์  กึกก้อง
3. เด็กหญิงจิราพัชร  แสงขาน
4. เด็กชายณัฐพล  อิงชัยภูมิ
5. เด็กชายธนพัฒน์  คำพล
6. เด็กชายธนากร  บุญลือ
7. เด็กชายธวัชชัย  วิลุนทร
8. เด็กชายธีรภัทร  ทองสุทธิ์
9. เด็กชายนิตินนท์  คองพวก
10. เด็กชายปติภัทร  สูงขุนทด
11. เด็กชายมงคล  เกิดสูงเนิน
12. เด็กหญิงศิญากร  ปลัดทอง
13. เด็กหญิงศิรัญญา  บัวสอน
14. เด็กหญิงศิรินทรา  มาลีหวล
15. เด็กหญิงอริสรา  นากร
16. เด็กชายอัญญาฤทธิ์  กวดนอก
17. เด็กหญิงอินทิรา  นนทะคำจันทร์
18. เด็กชายเลิศชัย  กวดนอก
19. เด็กชายโกศิล  ล้านโคตร
20. เด็กชายไตรภพ  มีแก้ว
 
1. นางณัฐนันท์  แก้วมูลมุข
2. ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ  คำศรี
3. นางสมควร  สมบัติโพธิ์
4. นางสุกัญญา  บำรุงกูล
5. นายเดชตระกร  วิชาจารย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ดินไธสงค์
 
1. นางเทพนารี   คงอุ่น
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 1. เด็กหญิงเกษศรินทร์  เถาสิม
 
1. นางจารุวรรณี  สินธุพันธุ์ประทุม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กชายคฑาชัย  มากุญชร
 
1. นางจันทร์จิรา  สิทธิ์ทองสี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายธนวัฒน์   อินทรกุลกิจ
2. เด็กหญิงวริยาภรณ์    มอญขาม
 
1. นางปุญญ์วรีย์   รุจิภัทร์ธาดา
2. นางวาทศิลป์    หลงแก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กชายปวรรัตน์  ฉลูพันธ์
2. เด็กชายพัทธดนย์  คงประดิษฐ์
 
1. นางรุ่งธิวา  ภิญโญศรี
2. นางสุมาลี  อนงค์ศิลป์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กชายชัยรัตน์  โชคคุณ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ขนภูเขียว
 
1. นางมัลลิกา  แก้งคำ
2. นายสุชาติ   จันทรพรหมรินทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กหญิงขจี  แก้วดวง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิลัยวัลย์
3. เด็กหญิงนภาพร  ทิพย์รักษ์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันเขียว
5. เด็กหญิงพรชิตา  พรหมเมตตา
6. เด็กหญิงรดา  จิตรโคตร
7. เด็กหญิงศิรินทรา  เหล่าเจริญ
8. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญกลาง
9. เด็กหญิงอัญชลี  โชคเจริญ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ช่างกระโทก
 
1. นายปิติพงษ์  หงษ์สุด
2. นางมัลลิกา  แก้งคำ
3. นายสุชาติ   จันทรพรหมรินทร์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บัวสิม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แฝงดาหาร
3. เด็กหญิงปิยมาพรณ์  ออซิน
4. เด็กหญิงพรวดี  วงค์เสรี
5. เด็กหญิงพิยดา  บูรณะ
6. เด็กหญิงราตรี  สรรพเจริญ
7. เด็กหญิงวรรณิศา  จำปาสิงห์
8. เด็กหญิงวิจิตตรา  ปัชชาเขียว
9. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์สา
10. เด็กหญิงสโรชา  จำปาสิงห์
 
1. นายปราณี  แฝดสุระ
2. นางพรรณธิภา  โพธิ์จักร์
3. นางลัดดาวัลย์  สัมพันธ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อิ่มวิเศษ
2. เด็กหญิงจักรีญา  เสียงหาญ
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สาพันธ์
4. เด็กหญิงชวิศา  พองชัยภูมิ
5. เด็กหญิงนิตยา  สุวรรณไตรย์
6. เด็กหญิงปนัดดา  สาริพันธ์
7. เด็กหญิงพคมน  บัวศรี
8. เด็กหญิงมานิสา  สีหนาท
9. เด็กหญิงลักษิกา  พรมเดื่อ
10. เด็กหญิงวสิกา  ฉ่ำฉิมพลี
11. เด็กหญิงวิรดา  ฦาชา
12. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สีหนาท
13. เด็กหญิงศิริพร  สละ
14. เด็กหญิงอารยา  แนวถาวร
15. เด็กหญิงเพ็ญภัสสร  เฮ้ากอก
 
1. นางฐิติมาพร  ถาคำ
2. นางพรรณี  บูรณะถาวร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ค้ำยาง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิตรโคตร
3. เด็กหญิงณัฐพร  ขันแก้ว
4. เด็กหญิงดวงฤดี  ชินหนองทอน
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  ดาสุขัง
6. เด็กหญิงนิภาพร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
7. เด็กหญิงประหยัด  สัจจสังข์
8. เด็กหญิงพรทิภา  ขวัญยู
9. เด็กหญิงลูกน้ำ  เข็มทอง
10. เด็กหญิงวานิช  จิตรโคตร
11. เด็กหญิงศิริพร  นุชภิเรนทร์
12. เด็กหญิงสมพิศ  แก้วภักดี
13. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เสนาพล
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สุนทร
15. เด็กหญิงอัจฉรา  อยู่สุข
 
1. นางฐิติมาพร  ถาคำ
2. นางพรรณี  บูรณะถาวร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงกรกุล  หมอกชัย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ขันชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอริศรา  ไพศาลธรรม
 
1. นางบุญเลย  อิทธิกุล
2. นางศศิวิมล  วณิชาชีวะ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  บุตรตั้ว
2. เด็กหญิงนราพร  ปัตพี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมเทพ
 
1. นางศรีประไพ  แลโสภา
2. นายสรายุทธ  นิลผาย
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  คำองค์
2. เด็กหญิงศศิวิภา  แสงนุรักษ์
 
1. นางเกล็ดแก้ว  ชัยภักดี
2. นายเกษม  ลุ่มร้อย
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหนือกอง
2. เด็กชายอนันต์  ฤทธิ์นอก
 
1. นายนัฐนันทน์  เทียนชัย
2. นายไพบูลย์  รินทะจักทร์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงภัทรพร  ธัญญเจริญ
 
1. นายกิตติพงษ์  ชัยพรมเขียว
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายอนุชา  ขวัญทำดี
 
1. นายภาคภูมิ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงอ้อยใจ  มีดินดำ
 
1. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  มุทาไร
 
1. นายวิจิตร  ตึงทอง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 1. เด็กชายวรากร  กอบัว
 
1. นายประธาน  เพชรล้ำ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงชลิตา  กวดนอก
 
1. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 1. เด็กชายคำพันธ์  สมเทพ
 
1. นายกฤษกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บวชสันเทียะ
 
1. นายกฤษกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงจุฬาดา  ราศรี
2. เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์เรศ
 
1. นางศศิวิมล  วณิชาชีวะ
2. นางอรอนงค์  พลดงนอก
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงกรกนก  ฉั่วรัตนกุล
2. เด็กหญิงธิดา  เลิศวานิชย์กุล
 
1. นางกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
2. นางศศิวิมล  วณิชาชีวะ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วิเศษจุมพล
2. เด็กหญิงอุทุมพร  ท่าวังม่วง
 
1. นายธีรชัย  เพชรเมืองเก่า
2. นายสมมาตร  ค้ำยาง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 1. เด็กชายประดิษฐ์  สมเทพ
 
1. นายกฤษกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กชายกฤษฏา  สร้อยจรุง
2. เด็กชายจักรภัทร  กลิ่นหอม
3. เด็กชายนิชฌาน  พรมเมตตา
 
1. นางคำปลิว  สิงห์คำคูณ
2. นายนิยม  สิงห์คำคูณ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 1. เด็กชายณัชพล  กุนเรือง
2. เด็กชายนนทนันท์  หารอาวุธ
3. เด็กชายภูรินัช  ชมที
 
1. นางสังคม  สินสมุทรโสภณ
2. นายสำราญ  สินสมุทรโสภณ
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายนัทพงษ์  ที่ดินดำ
2. เด็กชายอนันต์กูล  ลองจำนงค์
3. เด็กชายอภิเดช  แก่งสันเทียะ
 
1. นางสาวฉัตรทอง  ถางสูงเนิน
2. นางศิริพร  ชัยวงษ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1. เด็กชายสวิตต์  ประทุมแก้ว
 
1. นางอุทิศ   แวงดงบัง
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กชายธีรพันธ์  ภาพสิงห์
 
1. นางสาวสุนันทา  พะนาไฝ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทาขุลี
 
1. นายโสมาส  เบ้าสิน
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงเมทินี  อเนกะเวียง
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เฮงสกุล
 
1. นางสาวสุนันทา  พะนาไฝ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงโชติรส  บำรุงไทย
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงเกศศิรินทร์  ทีภูเวียง
 
1. นายโสมาส  เบ้าสิน
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 1. เด็กหญิงนาถลดา  ศรีหนารถ
 
1. นายคเนศ  ชัยจักร
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กชายนราวิชญ์  การะฐา
 
1. นายโสมาส  เบ้าสิน
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กหญิงชญานิศ  เจริญดี
 
1. นางพนิตานันท์  วิเศษแก้ว
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 1. เด็กหญิงสุภัค  เหมือนพันธ์
 
1. นายธนพนธ์  ดวงสวรรค์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญกุล
2. เด็กชายฐากร  ดอนเตาเหล็ก
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณ์
4. เด็กชายนราวิชญ์  การะฐา
5. เด็กชายมนตรี  พิมพา
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เจริญศักดิ์
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เจนดง
8. เด็กหญิงสุภาพร  ทาขุลี
9. เด็กหญิงเกศศิรินทร์  ทีภูเวียง
 
1. นายบุญสวน  ทรงทาศรี
2. นายโสมาส  เบ้าสิน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พรหมจรรย์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ท่าทอง
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ฤทธิ์ด้วง
4. เด็กชายชินวัตร  กายงาม
5. เด็กหญิงฐิติมา  รัศมีจันทร์
6. เด็กหญิงดวงกมล  นิลโอโล
7. เด็กชายทินกร  ใจหยุด
8. เด็กหญิงนภารัตน์  มะลัยขวัญ
9. เด็กหญิงศรสวรรค์  หมู่วิเศษ
10. เด็กหญิงศุภวรรณ  มูลประสิทธิ์
11. เด็กชายสวิตต์  ประทุมแก้ว
12. เด็กหญิงอรอนงค์  อารีวงษ์
13. เด็กหญิงอรอุมา  หรั่งมา
14. เด็กหญิงเกศินี  ธรรมปัญญา
15. เด็กหญิงเมษา  ราษีสวย
 
1. นางสาวนงคราญ  นวดโอโล
2. นางรำเพย  นุชภิเรนทร์
3. นายสากล  แวงดงบัง
4. นางอุทิศ   แวงดงบัง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   มะโยธี
2. เด็กชายคมกฤษณ์   ฝากเซียงซา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   ทับทิมแสน
4. เด็กหญิงฉันทนา   ชัยราช
5. เด็กชายถิรวัฒน์  ตองทศ
6. เด็กชายธนพนธ์   จริงเพ็ง
7. เด็กหญิงธารารัตน์  ดีทอง
8. เด็กหญิงนฤมล   เหิมสารจอด
9. เด็กชายนันทวัฒน์   แบ่งคอนสาร
10. เด็กหญิงพรพรรณ  ขาวพรวน
11. เด็กชายพิชิตชัย  แก้วเอี่ยม
12. เด็กชายพิเชตพงศ์  หนูนา
13. เด็กชายยุรนันท์   สำราญรื่น
14. เด็กชายวรนาถ   วนไธสง
15. เด็กหญิงศศิธร  ลิ่งไธสง
16. เด็กชายศุภณัฐ   สุจริต
17. เด็กหญิงสุภานี    ชมมอญ
18. เด็กหญิงสุมาลี   ชมมอญ
19. เด็กชายสุรศักดิ์   หาญกุดเลาะ
20. เด็กหญิงอนงค์  หนูนา
21. เด็กชายอนุชา  พูนสูงเนิน
 
1. นายบุญรัง  หมื่นสุรินทร์
2. นางปัญญา  สุระพร
3. นางรุ่งอรุณ  ฦากำลัง
4. นายวัลลภ  เจริญสุข
5. นายสงัด  สำราญรื่น
6. นางสาธินี  วันชัย
 
93 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกรกมล  พิลาวรรณ
2. เด็กชายกฤษดา  วันสา
3. เด็กหญิงกัลยาณี  จันทร์นาคา
4. เด็กหญิงกิตติมา  คุ้มหมู่
5. เด็กหญิงกุลณัฐ  เค้าโนนกอก
6. เด็กชายจักกฤษ  ผลกุศล
7. เด็กหญิงจามิกร  วรรณศิลป์
8. เด็กหญิงชลธิชา  พิบูลชัย
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์ชาลี
10. เด็กชายณัฐพล  ทองแฟง
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิ่งมะนาว
12. เด็กชายดนัย  สีหาตา
13. เด็กหญิงดาวประดับ  บุตรพรม
14. เด็กชายทรงเกียรติ  อิ่มทุ่งน้อย
15. เด็กชายทักษิณ  ขึ้นภูเขียว
16. เด็กชายทินกร  บุตะเขียว
17. เด็กชายทินภัทร  วิโรจน์รัตน์
18. เด็กชายธนากรณ์  อุ่นจิตร
19. เด็กหญิงธิดาเทพ  เดชาภิชน
20. เด็กหญิงพวงผกา  ประทัง
21. เด็กหญิงพันวษา  โพธิ์ชารี
22. เด็กชายพาคีน  ยะคำป้อ
23. เด็กชายภาณุพงษ์  บาลชัยภูมิ
24. เด็กชายภูชิต  มั่นสติ
25. เด็กชายมาวิน  บุตะเขียว
26. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีพุดซา
27. เด็กชายวารินทร์  สืบมา
28. เด็กชายวิทยา  บุญมา
29. เด็กหญิงสิริรัตน์  รักจันดา
30. เด็กหญิงสุภาลัย  เจือขุดขมิ้น
31. เด็กชายสุรศักดิ์  ภูรับ
32. เด็กชายสุวิล  โชคเจริญ
33. เด็กชายสุเทพ  เจริญสุข
34. เด็กชายอดิศร  พรมเดื่อ
35. เด็กชายอนุลักษณ์  กุลสิงห์
36. เด็กชายอภิวัฒน์  อิ่มจีน
37. เด็กหญิงอรทัย  โพนปลัด
38. เด็กชายอรรถพล  ศรีหพล
39. เด็กหญิงอริสา  เค้าโนนกอก
40. เด็กหญิงเสาวนีย์  ชาลีโย
 
1. นางกนิฎาธร  ภมรวงค์ขันธ์
2. นายกฤษดา  ศรีสมเกียรติ
3. นางปรียาภรณ์  ค้ำยาง
4. นางสาวภคนันท์  เข็ญภูเขียว
5. นายวิชิต  พงษ์จันทร์
6. นางสุพิชา  ชูสาย
7. นางอรวรรณ  ศรีสมเกียรติ
8. นายเอนก   โชคบัณฑิต
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กชายธนพล  เปอดี
 
1. นายอุทิศ  ภัสดา
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กชายอาทิตย์  ศรีถาวร
 
1. นางบุญเติม  กวนคอนสาร
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กหญิงชญานิศ  เจริญดี
 
1. นายนิพนธ์  ประจวบมอญ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1. เด็กหญิงสายฝน  แดนชัยภูมิ
 
1. นางจันทร์สุดา  ดวงอุทา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำภีระ
 
1. นางมัจฉา  พัฒนภูมิชัย
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 1. เด็กหญิงธิราพร  ขามโนนวัด
 
1. นางมยุรา  โคตรมา
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายจีรุจน์  ทองแก้ว
 
1. นายสะอ้าน   มิตรชื่น
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กหญิงฉวี  ชยมชัย
 
1. นางฉัตรา  ธนสีลังกูร
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายยุทธพงษ์  พิมพ์ภู
 
1. นางสาวดลนภา   มิถาลา
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำภีระ
 
1. นางมัจฉา  พัฒนภูมิชัย
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงพรนิภา  สุวรรณศรี
 
1. นายสุรวัช  พูลเพิ่ม
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  คุ้มหมู่
 
1. นางปรียาภรณ์  ค้ำยาง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายสหรัฐ   กุลแดง
 
1. นางฐิติพร  วงศ์วิสิฐตระกูล
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. นายธราทิพย์  โพธิ์คำ
 
1. นางกิตติยาพร  วรรณพงษ์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 1. เด็กหญิงกิตติยา   ช่องศรี
 
1. นายเกษมสรรค์   สุจริต
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงมณีวรรณ   สมหลง
 
1. นางกิตติยาพร  วรรณพงษ์
 
110 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกนิภา  นามโคตร
2. เด็กชายกฤษณะ  ชาวฉนวน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  นาสิงห์
4. เด็กหญิงคัยริกา  ชัยเสน
5. เด็กหญิงจิรประภาพร  หล้าเพชร
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  เขียวเพชร
7. เด็กหญิงชญาดา  คุณประทุม
8. เด็กหญิงชุติมา  ทองตรีพันธ์
9. เด็กชายณัชพล  อรัญวาท
10. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชาลีวรรณ์
11. เด็กหญิงทับทิม  โคตรบุตร
12. เด็กชายธนกฤต  มีชัย
13. เด็กชายธนพล  คำตะเพชร
14. เด็กหญิงธวัลหทัย  เกิดห้างสูง
15. เด็กหญิงนริศรา  ดวงแก้ว
16. เด็กหญิงประภาสิริ  หล่มเพชร
17. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์ลา
18. เด็กหญิงฝนสุดา  หล้าเพชร
19. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ถามนต์
20. เด็กหญิงพีรดา  คำทองเขียว
21. เด็กหญิงพุทธรัตน์  พันแดง
22. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ประไพเพชร
23. เด็กหญิงวันวิสา  ทรงสวรรณ
24. เด็กหญิงวาลิน  ประทูลทอด
25. เด็กหญิงวิชุดา  คุณประทุม
26. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  พวงจันทร์
27. เด็กหญิงศิรินันท์  บุญตอบ
28. เด็กหญิงศุภกร  นิลบรรพต
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  สวามี
30. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โพธิ์อุปถัมภ์
31. เด็กหญิงสุภารัตน์  เขียวเพชร
32. เด็กหญิงสุมาลี  ประไพเพชร
33. เด็กหญิงสุมิตรา  ใสชาติ
34. เด็กหญิงอทิตา  กระพันธ์เขียว
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  สายคำกอง
36. เด็กหญิงอรุณี  หมู่เพชร
37. เด็กหญิงเกวลิน  ภิรมย์ณาณ
38. เด็กหญิงเพ็นนภา  คงเมือง
39. เด็กหญิงโชติกา  จันทองสา
40. เด็กหญิงใหม่  ประดิษฐ์แท่น
 
1. นายชูชาติ  หล้าเพชร
2. นางนภัสวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายนิติพงษ์  อาจหาญ
4. นางบัณฑิตา  หล้าเพชร
5. นางพัชนี  ดีสินธุิ์
6. นายวรวุธ  พินิจมนตรี
7. นายอาภากร  ปานอยู่
8. นายเกษม  คุ้มห้างสูง
 
111 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงกานติมา  สวียม
2. เด็กชายกิตติกร  เตี้ยจัตุรัส
3. เด็กหญิงกิตติยา  คงไทย
4. เด็กชายก้องภพ  วิเชียร
5. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์สถิต
6. เด็กชายชัชวาล  ชำนาญ
7. เด็กหญิงช่อฟ้า  ชำนาญ
8. เด็กชายณัฐภัทร  ไชยเดช
9. เด็กชายณัฐวัตร  ไชยเดช
10. เด็กชายต้นตระการตร์  แสนเลิศ
11. เด็กชายทรงวุฒิ  ที่หนองสังข์
12. เด็กหญิงทิวาพร  โชคบัณฑิต
13. เด็กชายธวัชชัย  อุทธี
14. เด็กชายนครินทร์  ช่างคำ
15. เด็กชายนนศักดิ์  น้อยโนนทอง
16. เด็กหญิงนรินทร์  กองภูเขียว
17. เด็กหญิงนลินี  ชำนาญ
18. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทองดี
19. เด็กหญิงปริดา  อันโนนจารย์
20. เด็กหญิงปิยฉัตร  ลาอ่อน
21. เด็กหญิงพรธิภา  พลสวัสดิ์
22. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ประโยชน์มี
23. เด็กหญิงพิมพ์นภา  อิมทา
24. เด็กชายภัทรพล  พวงทิพวรรณ
25. เด็กชายสรศักดิ์  ชำนาญ
26. เด็กชายสัญญา  ชานนท์ตรี
27. เด็กหญิงสุกัญญา  รักษาภักดี
28. เด็กหญิงสุนิศา  จันทร์นอก
29. เด็กหญิงสุภาวดี  สังฆมาศ
30. เด็กหญิงหยาดฝน  ชำนาญ
31. เด็กชายอนุชา  กองนาง
32. เด็กชายอรรถกร  ชำนาญ
33. เด็กชายอำนาจ  ชำนาญ
34. เด็กชายเกรียงไกร  วงษ์ศา
35. เด็กชายเกียรติภูมิ  ชำนาญ
36. เด็กหญิงเจรจิรา  สมหวัง
37. เด็กชายเฉลิมชัย  ผาดำ
38. เด็กหญิงเพ็ญภิราพร  ปะระท่า
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แขกเมฆ
40. เด็กหญิงไอริณ  อนันเต่า
 
1. นายทนงศักดิ์  วานมนตรี
2. นางธณัณณัฐ  คำยง
3. นายนิพนธ์  ชำนาญ
4. นายวิไลศักดิ์  เหง่าบุญมา
5. นายสินธ์  สัตพันธ์
6. นางสุภารัตน์  เหง่าบุญมา
7. นางสาวอาริสา  ชำนาญ
8. นายเลิศชัย  วงษ์จิตตะ
 
112 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  บุญเลิศ
2. เด็กชายกลินทร์  ดีหามแห
3. เด็กชายชินวัตร  รัศมีดาว
4. เด็กหญิงชุติพร  หมวดเมืองกลาง
5. เด็กชายธวัชชัย  เค้าเขียว
6. เด็กหญิงพรชิตา  ทองใบ
7. เด็กชายภราดร  วงษ์ซอง
8. เด็กหญิงสุทิดา   ชัยงาม
9. เด็กชายอนุชา  ไชยลา
10. เด็กหญิงอรนภา   ไกรสกุล
 
1. นางบัณฑิตา  เศวตศักดิ์
2. นางวรรณนิภา  บุนนาค
3. นางเจริญรัตน์  สุคนธสาคร
 
113 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงจารุณีย์  ฤทธิ์ประทีป
3. เด็กชายจีรเดช  ภิญโญยาง
4. เด็กหญิงทัศนีย์  วรรณทุ
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ฤทธิ์ประทีป
6. เด็กชายธีระพงษ์  คำโยค
7. เด็กหญิงนุชรี  คงโนนกอก
8. เด็กชายพีรพงษ์  บุราณ
9. เด็กชายยุทธนา  สังข์ทอง
10. เด็กหญิงศุภสุตา  เผยศิริ
 
1. นางนงลักษณ์  สมรูป
2. นางวัฒนา  ฤาชา
3. นางสุดาวรรณ  แดงนกขุ้ม
 
114 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ทองใบ
3. เด็กชายภราดร  วงษ์ซอง
4. เด็กหญิงวรรณนิภา  ชนิดชน
5. เด็กหญิงสุทิดา  ชัยงาม
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ฦาชา
 
1. นางสาวปทิตตา  แดงนกขุ้ม
2. นางรัชดา   ดีแซง
3. นางวิภาพร  วิชัยระหัด
4. นางเจริญรัตน์  สุคนธสาคร
 
115 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  ตรงประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพชรพร  มาเมือง
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  วรอินทร์
4. เด็กหญิงพัชรีญา  รัตนประทุม
5. เด็กหญิงศศิธร  จุลละนันท์
6. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แดนคงเมือง
7. เด็กหญิงอนงค์รดี  เครือผักปัง
 
1. นางจุลจิรา  กาญจนสีมา
2. นางธิดารัตน์  วัฒนกุล
3. นางสาวภัทราวรรณ  ตรงประสิทธิ์
4. นางรัศมี  บุญต่อ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกมลภัทร  สีทน
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  ฤทธิ์ประทีป
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  วงค์ฬา
4. เด็กหญิงภัชรากร  คำเพ็ง
5. เด็กหญิงลักขณา  รองเมือง
6. เด็กหญิงวริศรา  แสงศรี
7. เด็กหญิงสุพัตรา  นุชภิเรนทร์
8. เด็กหญิงอริยาดี  เหล่ากุลทา
9. เด็กหญิงแพรวนภา  ชาตินาฝาย
 
1. นางสาวปัทมาวดี  ลาภประสบ
2. นางพิมลวรรณ  จันดี
3. นางสุดาวรรณ  แดงนกขุ้ม
4. นางเพิ่มพูล  ชาปัญญา
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนองสระ
2. เด็กหญิงจีรพร  พันธ์ยาง
3. เด็กชายธนพล  แสนสระ
4. เด็กชายธีระพงษ์  คงโนนกอก
5. เด็กชายธีระพัฒน์  รอดสอน
6. เด็กหญิงนันทิยา  ลาภประสาร
7. เด็กชายประกาศิต  จันทะพันธ์
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  ซ้ายสุข
9. เด็กชายวชิระ  คงโนนกอก
10. เด็กหญิงวรารักษ์  แท่นทอง
11. เด็กหญิงสาธินี  แก้วนิล
12. เด็กหญิงสุธิดา  สัจจะสังข์
13. เด็กชายสุริยะฉัตร  นามโพธิ์
14. เด็กหญิงอรทัย  สายแก้ว
15. เด็กชายอัศนัย  พรมมาศ
16. เด็กหญิงอารียา  แสงเดือน
 
1. นายธีระพงษ์  ธรรมเกตุ
2. นางนิสาชล  วงษ์วิทยานันท์
3. นางศุภวรรณ  สิงห์ยะบุศย์
4. นางเยาวลักษณ์  ทัพวนานต์
5. นายเสมอ  ชินรัตน์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กชายกิตติเดช  สนอุป
2. เด็กชายคมกริช  เยาว์สูงเนิน
3. เด็กหญิงจินตหรา  ขามก้อน
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคนจอหอ
5. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพ์จันทร์
6. เด็กชายธนภูมิ  ชัยราช
7. เด็กหญิงนฤมล  ปิ่นแก้ว
8. เด็กหญิงปรียารัตน์  คุ้มเงิน
9. เด็กหญิงรุจิรา  เรียบชาลี
10. เด็กหญิงศันสนีย์  วงษ์ดี
11. เด็กชายสุรัตน์  เริงรื่น
12. เด็กชายอนิรุทน์  ใจดี
13. เด็กหญิงอรนุช  หอขุนทด
14. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญเชิด
15. เด็กหญิงอรัญญา  พิลาออน
16. เด็กหญิงอุสา  ผลเจริญ
 
1. นางบุญประคอง  คำภาเขียว
2. นางสาวมยุเรศ  เภาบาง
3. นางสาวรจรินทร์  คัชเขียว
4. นางสาวสะอาด  ภิญโญศรี
5. นางสาวสุจิต  ภิญโญศักดิ์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1. เด็กชายธนพล  จิตชัยภูมิ
2. เด็กชายพรชัย  ลาภบำรุง
3. เด็กชายภานุพงษ์  บุญภูมิ
4. เด็กชายวุฒินันท์  ธงกิจ
5. เด็กชายศุภสิทธิ์  สวดดี
 
1. นายฉัตรชัย  แฝงฤทธิ์
2. นายศุภกรณ์  พันวัน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กชายนันธนากรณ์  ดาคำแสง
2. เด็กชายพันทนันท์  บุราณ
3. เด็กชายเอกพงษ์  คงโนนกอก
 
1. นางวิไลวรรณ  จันจิตร
2. นางอาภา  วรรณบุษปวิช
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กชายกัมปนาท  เชิดโกทา
2. นายจักรกฤษณ์  เถื่อนขวัญ
3. นายปฏิภาณ  หมั่นถิ่น
 
1. นายชัยนรินทร์  สู้ศึก
2. นายนพดล  สมพงษ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโพนทอง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เข็มลาด
2. เด็กหญิงพรวลัย  คงโนนกอก
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  โคตรภักดี
 
1. นางยุภาพร  ธรรมมา
2. นางสงวนศรี  หิรัญคำ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  เก่งชัยภูมิ
2. เด็กชายอภิศักดิ์  คงโนนกอก
3. เด็กหญิงโสภิดา  เก่งชัยภูมิ
 
1. นายชัชวาล  เหลยชัย
2. นางพรทิพย์  เหลยชัย
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กหญิงจิรกาญจน์  สุรินทะราช
2. เด็กหญิงชลธิชา  อรัญสาร
3. เด็กหญิงธีรนันท์  ตันเวียง
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ฝากเซียงซา
5. เด็กหญิงอาภาศิริ  ดวงภมร
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  คุงดิน
 
1. นางจรรยา  คำมูลมาตย์
2. นางสาวพิภาภักดิ์  เหมือนพันธ์
3. นางวันเพ็ญ  แจ้งไพร
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐริกา  บุญรอด
2. เด็กหญิงพรพรรษา  มุ่งวิชา
3. เด็กหญิงพรพิศ  บุญไชย
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพชรน้อย
5. เด็กหญิงอิศริยา  สมภูมิ
6. เด็กชายเอกภพ  แก้วบัว
 
1. นางลำไพ  ดาวศรี
2. นางวิภาพร  มาม่วง
3. นายเกริกฤทธิ์  เส่งมูล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 1. เด็กหญิงจรินันท์  แน่งอนงค์
2. เด็กหญิงพิยะวัลย์  เหิมสารจอด
3. เด็กหญิงอรไพลิน  สีเนหะ
 
1. นางรวีวรรณ  ผามะนาว
2. นายอุทัย  จอมศรีกระยอม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงกิติยามล  รวงงาม
2. เด็กชายนฤพล  ศรีตัง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีหาจันทร์
 
1. นางบุษกร  จอกสำนัก
2. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กหญิงดาราวดี  ศีรษะ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คำจำปา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาตมุณี
 
1. นางวาสนา  ปลื้มใจ
2. นางสมสมัย  พื้นผา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงกรรวี  ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุดเอี่ยม
3. เด็กหญิงเกวลี  สีสังข์
 
1. นางบุษกร  จอกสำนัก
2. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พรรณโกมุท
2. เด็กหญิงธนัชญา  แนวถาวร
3. เด็กหญิงปรารถนา  งามเจริญ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เจริญวงษ์
2. นางเพลินจิต  ไววิชา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ธารชัย
2. เด็กหญิงศิริยาพร  เป้ดทิพย์
3. เด็กหญิงอริสรา  ยอดแก้ว
 
1. นางพรลัดดา  กุญชรรัตน์
2. นางศิริจันทร์  ศิลมั่น
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงพิยะดา  ชนชนะชัย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ลาดบัวขาว
 
1. นายประภาส  วงษ์โท
2. นางสาวสุกัญญา  เพชรล้ำ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อาจกล้า
2. เด็กหญิงธีริศรา  ประทุมแก้ว
3. เด็กหญิงวิภา  ระแหง
 
1. นายธนากร  ศรีวิพัฒน์
2. นายอดิศักดิ์  เผยศิริ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. เด็กหญิงปาริตา  บุตะเขียว
2. เด็กหญิงมลธิดา  บุญสุขา
3. เด็กหญิงสุวิมล  กระจัดกลาง
 
1. นางนันทพร  เปรมประโยชน์
2. นางลัดดาวัลย์  อธิวาโส
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุปผาราม 1. เด็กชายกัญญรัตน์  สุปะเม
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  คงโนนกอก
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์หาร
 
1. นางสาวยุพาพักตร์  ยศพิทักษ์
2. นางอรทัย  แสนสระ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. เด็กหญิงคณารัตน์  สุริโย
2. เด็กหญิงชัชฎา  โสกศรี
3. เด็กชายลำพูน  สุวรรณสิงห์
 
1. นางนันทพร  เปรมประโยชน์
2. นางลัดดาวัลย์  อธิวาโส
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กหญิงพรทิวา  ชวนสูงเนิน
2. เด็กหญิงภารดา  เหมือนพันธ์
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เนื่องชุมพล
 
1. นางคำปลิว  สิงห์คำคูณ
2. นางจรรยา  คำมูลมาตย์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สนิทนา
2. เด็กหญิงกิตติมา  นามโพธิ์
3. เด็กชายเอกพล  ขานหมัด
 
1. นางจุฑามาศ  นักทำนา
2. นางสาวพรรณทิวา  หนูหล้า
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายกริชฏิญญ์  น้อยอาษา
2. เด็กชายนรากร  เครือผักปัง
 
1. นางพวงพยอม  เจียมภูเขียว
2. นางเบญจพร  ตรงประสิทธิ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ภักดีกลาง
2. เด็กหญิงปาริมา  จุลอักษร
 
1. นางสาววริศรา  สอนแก้ว
2. นายสุพจน์  สมทิพย์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 1. เด็กหญิงศิรินภา  วิชาวงศ์
2. เด็กชายสุรสันต์  กันหาเขียว
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เจริญคุณ
2. นายวิโรจน์  โทราช
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัณฑิรา  เพ็ชรรักษา
2. เด็กหญิงอณิตา  คำกัณฑะ
 
1. นางสมคิด  บุพตา
2. นางสุพิชฌาศ์  บำรุงนอก
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงปิญาภรณ์  แสนภพ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ฮุงหวล
3. เด็กหญิงพีระยา  แสงอรุณ
 
1. นายธนากร  ศรีโฉม
2. นายสุธีย์  จันทร์มะโฮง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายมาวิน  บุตะเขียว
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ภูรับ
 
1. นายวุฑชิรา  แต่งเมือง
2. นางสาวเครื่องทอง  ขวัญกุล
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 1. เด็กชายนิรันดร์  สำราญ
2. เด็กหญิงวาสนา  พรมภักดิ์
 
1. นายปราโมทย์  ขวัญยืน
2. นางภาคินี  วงษ์โท
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กหญิงวารีทิพย์  สาดมุณี
2. เด็กหญิงอัญญรินทร์  โภคาพานิชย์
 
1. นายธวัฒน์   ศรีสวัสดิ์
2. นายปกาศิต   ปลั่งกลาง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนภาวี  วงษ์สุภาพ
2. เด็กหญิงอทิติยา  บุญแสนแผน
 
1. นายสุพจน์  สมทิพย์
2. นายไพรวรรณ  สมบูรณ์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพล  กลันทรปุระ
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีมูล
 
1. นายธีระชน  ขวัญศักดิ์
2. นายวีระ  วราพรม
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  รักสุจริต
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ลือกำลัง
 
1. นางสาวจารุกิตติ์  หาญทะนา
2. นายสุภาพ  ลีลาศ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  ไกรสกุล
2. เด็กชายดลกมล  กาญจนางกูร
3. เด็กชายแทนใจ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นางกมลมาลย์  กาญจนางกูร
2. นางสุดารัตน์  ทองประสม
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กชายธนายุส    เชื้อวิเศษ
2. เด็กหญิงพรทิพย์   เชื้อไพบูลย์
3. เด็กหญิงศรัญทร  บุญบำรุง
 
1. นายเปลุวัฒน์   เกื้อหนองขุ่น
2. นายไกรลาศ  ประสงค์ศิลป์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กชายจรัสแสง  โกศิริสัญต์
2. เด็กชายทศพล   ยามชัยภูมิ
3. เด็กชายวรายุส  ตลับแก้ว
 
1. นายเปลุวัฒน์   เกื้อหนองขุ่น
2. นายไกรลาศ  ประสงค์ศิลป์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กชายธีระวุฒิ  เรืองเจริญ
2. เด็กชายอนุรักษ์  ตลับนิล
3. เด็กชายอมรเทพ  คำคอนสาร
 
1. นายปกาศิต  ปลั่งกลาง
2. นายไกรลาศ  ประสงค์ศิลป์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงณญาดา   หาญสงคราม
 
1. นางแสงอรุณ   อาบสุวรรณ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวริศรา  มะลาศรี
 
1. นางจุฑาลักษณ์  หล้าเพชร
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. นางสาวจิตรานุช  โยธี
 
1. นางสาวดวงจันทร์  สีดาแจ่ม
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 1. เด็กหญิงปานระพี   ดวงโกสุม
 
1. นางราตรี  สบายจิตร
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงอิศริยา  เฉลิมเล้า
 
1. นางนุจรินทร์  วิไลวรรณ
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สำราญ
 
1. นายสุรวัช  พูลเพิ่ม
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงนันทิยา  อาจกมล
 
1. นางร่มแก้ว  คำจันทร์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  คนซื่อ
 
1. นางสาวดวงจันทร์  สีดาแจ่ม
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายอเล็กซ์  ฟรานซิส
 
1. นางวนัชชา  จันทร์ครุฑ
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายสิทธิโชค  ซาเฮียง
 
1. นายภาณุพงษ์  รอนยุทธ
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ลาดนอก
2. นางสาวกิตติยา  มาสภา
3. นางสาวธิตินันท์  ฉิมลาภ
4. นางสาวปาลินี  เศษวงษ์
5. เด็กหญิงเมวดี  อำท้าว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พิรักษ์
2. นางสาวดวงจันทร์  สีดาแจ่ม
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร   คำโพธิ์
 
1. นางสิริกัญญา  ศรีโฉม
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ชำนานพล
 
1. นางสิริกัญญา  ศรีโฉม
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  บุราณ
 
1. นางกาญจนา  ยศรุ่งเรือง
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคร้อ 1. เด็กชายนพวรรณ  จันเภา
2. เด็กชายนัทธพงค์  คำกอก
 
1. นางอุบล  บัวคำ
2. นายไกรวรรณ์  บัวคำ
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลศรี
2. เด็กชายสนธยา  หาอุ่น
 
1. นางสายฝน  ลบบำรุง
2. นายเริงชัย   ขวัญพูล
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  โมฆะรัตน์
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญพันธ์
3. เด็กชายพรรณกร  แสงสว่าง
4. เด็กชายภูวนัย  ชื่นบาน
5. เด็กชายรัฐพงศ์  แกมมณี
6. เด็กชายเอกรัตน์  ปานทรัพย์
 
1. นายวีระ  มรกต
2. นายศิริ  รวมภักดี
3. นายสฤษดิ์  สินทระ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมย 1. เด็กหญิงจริญญา  แก้วคอนไทย
2. เด็กหญิงถิรดา  สำราญ
3. เด็กหญิงบุษกร  สำราญ
4. เด็กหญิงพรนภา  บัวสุข
5. เด็กหญิงวนิดา  มงคล
6. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  อันฑะฤทธิ์
 
1. นางสาวทิชา  ทวีเงิน
2. นายนิ่ม  บุญกิจ
3. นายเกศ  ประยูรเพชร
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กชายจิระวัฒน์   ทิพย์รักษ์
2. นายจิรายุ  เจริญโภค
3. นายธดากร  ใจสว่าง
4. เด็กชายนันทวัฒน์   เพชรภักดี
5. นายนายสมรักษ์   สมศักดิ์
6. นายวัชรพงษ์  สีบานเย็น
7. เด็กชายสุขสันต์   เชื้อประสาท
8. เด็กชายโชคอนันต์  วสุวัฒน์
 
1. นายชัยรัตน์   แสนโคตร
2. นายมนตรี  เสาศิริ
3. นายอนันต์  นาคดิลก
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายจตุพร   วระสาร
2. นายจักรพงศ์   อ่อนอภัย
3. นางสาวนิตยา  ตลับเพ็ชร
4. เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีบุญฮุง
5. นางสาวรัตติกาล  ศรีชาวงษ์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัดเทสัง
7. เด็กหญิงสุภาพร   ดอกกุนทา
8. เด็กหญิงสุมิตรา   ธนานุรักษ์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  กลิ่นจันทร์
10. เด็กชายเดชาวัต   เรืองเจริญ
 
1. นางธนาภา  มุ่งจันทึก
2. นายพัฒนพงศ์  มุ่งจันทึก
3. นางราตรี  ทักโม้
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉนวน(อ.เกษตร) 1. เด็กชายจักริน  สวัสดิ์ศรี
2. เด็กหญิงจารุพร   ขวัญตอ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ธุรารักษ์
4. เด็กชายธวัฒชัย  ลาดขามป้อม
5. เด็กหญิงนริสรา  สิทธิวงศ์
6. เด็กหญิงวรารัตน์   คงโนนกอก
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เงินลาด
8. เด็กหญิงอภิญญา  สุกใส
9. เด็กหญิงอาภาพร  เฮ้ากอก
10. เด็กชายเหมรัตน์  ดุริยางค์เสนาะ
 
1. นางจุรีพร  มิถาลา
2. นางดาหวัน  ศาลาสุข
3. นายยุทธพงษ์  ผลกอง
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สมหลง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์   สายดารา
3. เด็กหญิงชรัชชา   จวนบุญ
4. เด็กหญิงนันทน์ญมน  พูนยม
5. เด็กหญิงภควดี   พลเดช
 
1. นางอนุธิดา   สุวรรณรัตน์
2. นางอู่แก้ว  ชาลีชัย
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงกมลวัลย์  สุดใจ
2. เด็กหญิงศศิพร  ฝ่ายสุน
3. เด็กหญิงอินทิรา  ต่อสกุล
 
1. นางบุญเสริม  นวดโอโล
2. นางไพรประนอม  ประดับเพชร
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีเนหะ
2. เด็กหญิงปวีณา  สูงภิไลย์
3. เด็กหญิงพิสมัย  ศิริ
 
1. นางริณนา  จุมพลภัทร์
2. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 1. เด็กหญิงกาญจนา  มังคละเสถียร
2. เด็กหญิงพรชิตา  หนูหล่า
3. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  รักษ์ศิลป์
 
1. นางสาวกฤติกา  ฦๅแรง
2. นางอำภา  เพิ่มพูน
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1. เด็กหญิงชลดา  สูงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสลา
3. เด็กชายอติพัฒน์  พานาม
 
1. นางปาริชาติ  เมืองพันธ์
2. นางพรชนก  ชาติสุภาพ
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 1. เด็กหญิงชุติมา  กระแสหัน
2. เด็กหญิงพรยุภา  ขวัญศักดิ์
 
1. นางกิจจา  ชีวยะพันธ์
2. นางศิริพร  มุทาพร
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิตติยา  อายุวัฒน์
2. เด็กชายวีรภัทร  ตันติวัฒน์
 
1. นางจิรุบล  ศึกษากิจ
2. นายโอฬาร  ศึกษากิจ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  ชนะเลิศ
2. เด็กหญิงวารินทร์  โพธิ์พรม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฦาชา
2. นายวินัส  ไชยแสน
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายปณิธาน  ศศิวิบูลย์วงศ์
2. เด็กชายเฉลิมชัย   ก้อนมณี
 
1. นางวนิดา  จันทร์ศรี
2. นางสุกัญญา  จตุรานนท์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ทิพมาศนานนท์
2. นางสาวอุบลรัตน์  เสาสิงห์
 
1. นางชุติพร  จะชาลี
2. นางสายเงิน  หวังหมู่กลาง
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 1. เด็กหญิงรมิดา  จัดสุวรรณ
2. เด็กหญิงศุภณิดา  โคตรกำพี้
 
1. นางอ่อนตา  มาลาเหลือง
2. นางอ่อนตา  มาลาเหลือง
3. นายเทพ  อุดม
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ประจำเมือง
 
1. นางพัชรินทร์  พิริยศิลป์
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนวิทยา 1. เด็กชายสราวุฒิ  อินผล
 
1. นางจิรพรรณ  แก้วกุดเลาะ
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  สีหะบุตร
2. เด็กชายกฤษดา  เสริฐจันทึก
3. เด็กชายกวิน  สวัสดิ์
4. เด็กชายกิตตินนท์  พรประสิทธิ์
5. เด็กชายกิตตินัน  ขวัญสำราญ
6. เด็กชายกิตติันนท์  รักษาวัง
7. เด็กชายก้องภพ  สุวรรณรัตน์
8. เด็กชายคณาธิป  ฐานวิเศษ
9. เด็กชายคมสันต์  เหมือนพิมพ์
10. เด็กชายจตุรวิทย์  คุงดิน
11. เด็กชายจักรกฤษณ์  คลังวิเชียร
12. เด็กชายจักรินทร์  มีศรี
13. เด็กชายจักรินทร์  ประสมเพชร
14. เด็กชายจิณพัสกร  ปราบโจร
15. เด็กชายจิรานุวุฒิ  หงษา
16. เด็กชายฉัตรชัย  ชาตรี
17. เด็กหญิงชนัดภา  แผงศาสตรา
18. เด็กชายชยันตี  แก้วศิริ
19. เด็กชายชินเนนทร์  ควรบุพผา
20. เด็กชายฐิติศักดิ์  พงษ์สุผล
21. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คุงดิน
22. เด็กชายณัฐนนท์  ชัยประทุม
23. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่หลี
24. เด็กชายณัฐพล  มนต์ช่วย
25. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรล้ำ
26. เด็กชายตระกลกานต์  ปราบพยัคฆ์
27. เด็กชายทศพล  มนตรี
28. เด็กชายทัตพล  หมู่พราหม
29. เด็กชายทัพนรินทร์  ทองอร่าม
30. เด็กชายทิชานนท์  เกื้อหนุน
31. เด็กชายธนกร  เกิดนอก
32. เด็กหญิงธนากานต์  เทพคุณ
33. เด็กชายธราเทพ  โชคคุณ
34. เด็กชายธวัชชัย  มิตมาตร
35. เด็กชายธีรกานต์  มีหาญเสมอ
36. เด็กชายธีรพงษ์  ขอนสงเคราะห์
37. เด็กชายธีรศักดิ์  ฤาชา
38. เด็กชายนราธร  รถเพชร
39. เด็กชายนวดล  ฐานวิเศษ
40. เด็กชายนวมินทร์   ศรีบุรินทร์
41. เด็กชายนัฐพล  ขามภูเขียว
42. เด็กชายนันทิพัฒน์  แก้ววิลัย
43. เด็กชายนันท์ธร  ประกอบชัย
44. เด็กชายนันธวัช  ขวัญกล้า
45. เด็กชายนิติพงษ์  วิเศษชาติ
46. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ชาญเดช
47. เด็กชายปริวัฒน์  บนชัยภูมิ
48. เด็กชายปรเมษฐ์  นิลโอโล
49. เด็กชายปัณณวิชย์  ขึ้นนกขุ้ม
50. เด็กชายพลพงศ์  แสนสุข
51. เด็กชายพิษณุ  ปราบหลอด
52. เด็กชายพีรดนย์  ทองคำ
53. เด็กชายพีรภัทร  แสนเวียง
54. เด็กชายภัทราวุธ  สมดี
55. เด็กชายภาณุเดช  ฤทธิ์ด้วง
56. เด็กชายภานุพงศ์  เลิศดำรงพันธ์
57. เด็กชายภูวดล  แนวโอโล
58. เด็กชายยุทธนา  ขาวเขียว
59. เด็กชายรติพงษ์  ขวัญครอง
60. เด็กชายรัชตะ  พรหมเมตตา
61. เด็กหญิงรัชนีกร  จวบศรี
62. เด็กชายรัฐนนท์  พรประสิทธิ์
63. เด็กชายฤกษ์เด่น  ทองดีเวียง
64. เด็กชายฤทธิพล  เมืองขวา
65. เด็กชายวนศักดิ์  ทองแย้ม
66. เด็กชายวรพงษ์  ประดับวงศ์
67. เด็กชายวรากร  เนียมใย
68. เด็กชายวัฒนา   เทพสุริย์
69. เด็กชายวิทูร  ควรตะขบ
70. เด็กชายศราวุธ  นิยมบุตร
71. เด็กชายศิริภูมิ  แนวประเสริฐ
72. เด็กชายศุภณัฐ  สินบุญ
73. เด็กชายศุภฤกษ์  ยาปิ่น
74. เด็กชายสหรัฐ  เจริญวัย
75. เด็กชายสหรัศ  รัสมีเดือน
76. เด็กชายสามารถ  บุรัมย์
77. เด็กชายสิทธิพงษ์  ขวัญถาวร
78. เด็กหญิงสุกฤตา  ประเสริฐนู
79. เด็กชายสุกัลป์  อินทวงศ์
80. เด็กชายอดิศร  กลิ่นศรีสุข
81. เด็กชายอภิรัตน์  หมู่โสภิญ
82. เด็กชายอภิวัฒน์  ห้อยไธสง
83. เด็กหญิงอริสรา  ผลไม้
84. เด็กชายอานัฐธวัช  เงินเถื่อน
85. เด็กชายอเนชา  รักษาผล
86. เด็กชายเกชา  มาเมือง
87. เด็กชายเกริกฤทธิ์  จันทร์สว่าง
88. เด็กชายเกียรติภูมิ  เวียงชัยภูมิ
89. เด็กชายเดชา  เกสูงเนิน
90. เด็กชายเดชาธร  จานชมพู
91. เด็กชายเติมศักดิ์  ธรรมประกอบ
92. เด็กชายเอกภพ  นามวิจิตร
 
1. นางกิ่งอ้อ  ธรรมสมบัติ
2. นางจิราวรรณ  กุลแสนเตา
3. นางสาวทิพวรรณ์  โปราแสน
4. นางปราณี  เพชรล้ำ
5. นายยรรยง  ศิริภูมิ
6. นางสุชาดา  ทองมูล
7. นายอาทิตย์  เชิดเขว้า
8. นางอาภรณ์  เจริญดี
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  คำสุข
 
1. นางจิตตสมัย  หล้าจันทรา
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 1. เด็กชายกฤษฎา  เชื้อนาข่า
 
1. นายธนพล  ศรีชัยเชิด
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 1. เด็กชายธีระศักดิ์  นามสิงห์
 
1. นายอารีย์  ปัดไธสง
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 1. นายศุภราช  ผิวหนองอ่าง
 
1. นายอารีย์  ปัดไธสง
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 1. เด็กชายวุฒิชัย  รักพวก
 
1. นายชูชาติ  รวมสิทธิ์
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  โชคบัณฑิต
 
1. นายบุญมา  ดุลย์ไธสง
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 1. เด็กชายศุภวัตร์   หลานวงศ์
 
1. นายอารีย์  ปัดไธสง
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 1. เด็กชายกวีพงษ์  โคตรบุญเรือง
 
1. นายธนพล  ศรีชัยเชิด
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กชายกิตติเดช  สนอุป
2. เด็กชายคมกริช  เยาว์สูงเนิน
3. เด็กหญิงคัชรินทร์  ชาติเพียร
4. เด็กหญิงจารุสาร  อำภาคำ
5. เด็กหญิงจินตหรา  ขามก้อน
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคนจอหอ
7. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพ์จันทร์
8. เด็กหญิงฐาปนี  ภิญโญศรี
9. เด็กชายธนพล  ศรีเนตร
10. เด็กชายธนภูมิ  ชัยราช
11. เด็กหญิงนฤมล  ปิ่นแ้ก้ว
12. เด็กหญิงปรียารัตน์  คุ้มเงิน
13. เด็กชายรัตนพล  ฐานเจริญ
14. เด็กหญิงรุจิรา  เรียบชาลี
15. เด็กหญิงฤดีวรรณ  แสงสุพรรณ์
16. เด็กชายวิรัช  วงค์ศรี
17. เด็กหญิงศันสนีย์  วงษ์ดี
18. เด็กชายสมาน  งามดี
19. เด็กชายอดิเทพ  ภิญโญโชค
20. เด็กชายอนิรุทน์  ใจดี
21. เด็กชายอนุวัฒน์  ภิญโญยงค์
22. เด็กชายอภินันท์  แก้วพลงาม
23. เด็กหญิงอรชร  ภิญโญยงค์
24. เด็กหญิงอรนุช  หอขุนทด
25. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญเชิด
26. เด็กหญิงอรัญญา  พิลาออน
27. เด็กหญิงอารยา  บุญอุด
28. เด็กหญิงอุสา  ผลเจริญ
29. เด็กชายเมธี  กันชัยภูมิ
30. เด็กหญิงเวยุกา  รื่นฤดี
 
1. นางกนกชนก  อ่อนแพง
2. นางกัลยรัตน์  อ่อนทะ
3. นางขวัญชนก  หลอมโพนทัน
4. นางสาวรจรินทร์  คัชเขียว
5. นางสาวสุจิต  ภิญโญศักดิ์
6. นายสุวรรณ  ภูมิคอนสาร
7. นายสุวิทย์  ภิญโญยง
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้งคำ
2. เด็กหญิงจีระนันท์  ประยูรเพ็ชร
3. เด็กหญิงจีระภิญญา  ชนะภู
4. เด็กชายฉัตรดนัย  ชอบชื่น
5. เด็กหญิงชุติมา  คำโนนกอก
6. เด็กหญิงชไมพร  เศียรเขียว
7. เด็กชายธนวัฒน์  ช่างหล่อ
8. เด็กชายธีรพัฒน์  หอมชาลี
9. เด็กชายธีรพัฒน์  สีขว้าง
10. เด็กชายธีระพงษ์  คำสุข
11. เด็กชายนาตชา  ทองคำ
12. เด็กหญิงปวีรัตน์  อักคี
13. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชาลีเปรี่ยม
14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทาแก้ง
15. เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์แก้ว
16. เด็กหญิงวันวิสา  คงโนนกอก
17. เด็กชายศรันย์  คำนกขุ้ม
18. เด็กหญิงศลิษา  หารกุดเลาะ
19. เด็กหญิงศศิกานต์  ภูทองดี
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กังวลงาน
21. เด็กชายสหภาพ  จันทรสูตร
22. เด็กชายสิทธิพงษ์  ผลภิญโญ
23. เด็กชายสิิทธิศักดิ์  ทองดี
24. เด็กหญิงสุภัชชา  กล้าสู้
25. เด็กชายสุรนนท์  วงศ์กาจ
26. เด็กหญิงอภิสรา  เข็มเพชร
27. เด็กหญิงอารีย์  พิบูลย์สังข์
28. เด็กหญิงอิสริยา  ทวีศรี
29. เด็กชายเทพพิทักษ์  หอมระหัด
30. เด็กหญิงโสรยา  หอมระหัด
 
1. นางจิตตสมัย  หล้าจันทรา
2. นายบันดิษฐ  ธรรมกุล
3. นายประณต  ไวบรรเทา
4. นางรติพร  ไวบรรเทา
5. นางรวีวรรณ  ไตรนพ
6. นางรัตนากร  พลธรรม
7. นางสาวสุกัญญา  ฦๅชา
 
199 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฉวีหินตั้ง
 
1. นางนาลอน  สอาด
 
200 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงดลฤดี  ไทยป้อม
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ประเสริฐนู
 
1. นางพจนา  ศรีอุดร
2. นางสุวิมล  แนววิลัย
 
201 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 1. เด็กหญิงวรรณิภา  สาฆ้อง
2. เด็กหญิงวรัญญา  บัวพงษ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ชัยราช
 
1. นางบวรลักษณ์  วิชาหา
2. นางสงบ  ตราเงิน
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กชายสัตยา  สอนเงิน
 
1. นางสาวสุรดา  อาจนาวัง
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พลแสน
 
1. นางวีณา  จะชาลี
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กชายธนภูมิ  อินกนทา
 
1. นางอุทัยวรรณ  สืบนุการวัฒนา
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์สถิต
 
1. นายดวงดี  ภารา
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1. เด็กหญิงอภิญญา  เผ้าฟู
 
1. นางอินทร์ตอง  แสงสุทธิ
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. นางสาวสุทธิดา   ไชยสิทธิ์
 
1. นางอรุณี  แสนลี
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลา 1. เด็กชายธีระพล  บุญศรี
 
1. นางสุคนธรัตน์  ทัพแสง
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 1. เด็กชายกฤตยชญ์  แก้วกำมา
 
1. นางเจษฎาพร  พิทักษ์กุล
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงประภัสสร  ภูมิชัย
2. เด็กหญิงยลดา  เล็บครุฑ
3. เด็กหญิงเยาวลักษ์  มูลคำ
 
1. นางชัชฎาพร  ภารา
2. นายดวงดี  ภารา
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  อินโต
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  นากร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  โทเมือง
 
1. นางดาหวัน  มาภิรมย์
2. นางสมนึก  จันทรภา
 
212 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายกฤษณะ   พลประเสริฐ
2. เด็กชายสมชาย   เกิดมงคล
 
1. นายจัตมร  ลาภโชค
2. นายเวชยันต์  แนววิลัย
 
213 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กชายวิเชียร  เลนนาแซง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  นาจะหมื่น
 
1. นางจรุดา  วณิชาชีวะ
2. นางเบญญาพร  หนันจันทา
 
214 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1. เด็กชายประกาย  เงินดี
2. เด็กชายโสภณ  หาญแท้
 
1. นายบุญซ้อน  ศิริบุรี
2. นางหยาดฟ้า  เสนคะ
 
215 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายตะวัน  โชคบัณฑิต
2. เด็กหญิงพรริตา  รอดทอง
 
1. นายพิษณุรักษ์  คำยง
2. นายมานิต  ไพรสิงห์
 
216 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กชายนนธวัฒน์  พรมเมตตา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ไทยอ่อน
 
1. นางมัลลิกา  แก้งคำ
2. นายสุชาติ   จันทรพรหมรินทร์
 
217 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงดาวเรือง  นุสีออง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เบ้าหิน
 
1. นางสาวสุบาล  สูงนารถ
2. นางหนูเนียบ  อินทร์รินทร์
 
218 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกหิน 1. เด็กชายกองทัพ  โทแก้ว
2. เด็กหญิงกัญยาณี  โสโภทอง
3. เด็กหญิงณัฐชา  นิลแก้ว
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  มงคลชัย
5. เด็กหญิงพรนิตา  เพ็ชรกลาง
6. เด็กหญิงพวงชมพู  ราษีสุข
7. เด็กหญิงวารุณี  ยะปะเภา
 
1. นางณัฐนรี  เค้าฉิม
2. นางพวงพยอม  พรมแพน
3. นายสันติ  ไตรเสนีย์
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาสามัคคี 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ฦาชา
 
1. นางสุกัญญา  ฦๅชา
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 1. เด็กชายเทพ  เคแสง
 
1. นางบุษกร  คำป้อง
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายนันตพล  วิยาโรจน์
 
1. นายธีรพจน์  กัญญาสุด
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงนิ่มนวล  หมื่นยุทธ
 
1. นางหรรษา  บัวสระ
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายประวิทย์  ล้ำเลิศ
 
1. นายนพดล  วันศุกร์
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1. เด็กชายครองราชย์  ฤาวงค์
 
1. นางนราวรรณ  ศรีวิชา
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 1. เด็กหญิงกันตา  อินตาหามแห
2. เด็กหญิงวรารักษ์  แท่นทอง
3. เด็กหญิงสมใจ  วิจารย์
4. เด็กหญิงสินใจ  คงโนนกอก
 
1. นายธีระพงษ์  ธรรมเกตุ
2. นางนิสาชล  วงษ์วิทยานันท์
3. นางศุภวรรณ  สิงห์ยะบุศย์
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาสามัคคี 1. เด็กชายวรเชษฐ์  จันทรขามป้อม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ฦๅชา
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 1. เด็กชายสุขสันต์   หาพา
 
1. นางธนพร  คำป้อง
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกหิน 1. เด็กหญิงกัญยาณี  โสโภทอง
2. เด็กหญิงณัฐชา  นิลแก้ว
3. เด็กชายนันธวุฒิ  บำรุงเมือง
4. เด็กหญิงพรนิตา  เพ็ชรกลาง
5. เด็กหญิงพวงชมพู  ราษีสุข
6. เด็กชายวรวัฒน์  พิมสิม
7. เด็กหญิงวารุณี  ยะปะเภา
 
1. นางณัฐิยา  มาสิงห์
2. นายสันติ  ไตรเสนีย์
3. นายเสน่ห์   ทองจำรูญ
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กหญิงลูกน้ำ  เข็มทอง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เสนาพล
3. เด็กชายเกรียงไกร  พลเยี่ยม
 
1. นางจุฑามาศ  ฦาชา
2. นางธัญญ์รวี  อธินนท์ศิริสุข
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1. เด็กชายธนวิชญ์  แจ่มแสง
2. เด็กหญิงนริศรา  นิสัยตรง
3. เด็กชายอนุภัทร  บรรเทา
 
1. นางจันทร์ฉาย  กันล้อม
2. นางสุภรณ์  กางการ
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์    
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายตรีเพชร   กิรัมย์
2. เด็กชายยุทธภูมิ   คำดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สีแล
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นางอรุณี  แสนลี
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีดา 1. เด็กชายดนัย  สุขนาแซง
2. เด็กชายสิทธิโชค  ประบุญเรือง
3. เด็กชายสุริยันต์  กิจกุศล
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนสระ
2. นายเมืองมนต์  บำรุงเผ่า
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายภูมินทร์   เรียมรอง
2. เด็กชายฤทธิไกร   เรียมรอง
3. เด็กชายสันติภาพ  ทอดโอภาส
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นางอรุณี  แสนลี
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    คำแข
2. เด็กชายธนพล   สมีพันธ์
3. เด็กชายวิรัตน์   เพียรชัยสงค์
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นางอรุณี  แสนลี
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงนันทพร  กงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สุพร
3. เด็กชายสราวุฒิ  ดีบาล
 
1. นางนงเยาว์  ขันทะสีมา
2. นางอัมพร  อานุภาพแสนยากร
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กชายครรชิต  ประจวบแท่น
2. เด็กชายศักดิ์พิสุทธิ์  ชัยประสิทธิ์
 
1. นางพนิตานันท์  วิเศษแก้ว
2. นางพรเทพ  แสนตัน
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1. เด็กชายธนพล  หนุนคุง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ซุยสะโก
 
1. นางจันทร์ฉาย  กันล้อม
2. นางอินทรตอง  แสงสุทธิ
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1. เด็กชายประกาย  เงินดี
2. เด็กชายโสภณ  หาญแท้
 
1. นายจงกล  แฝงทรัพย์
2. นายเกษม  ภิญโญภาพ
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงชนิสรา  วันโนนทอง
2. เด็กหญิงอนุธิดา  พรมวิชัย
3. เด็กหญิงอาริสา  บรรยงค์
 
1. นายละมร  สิงห์ชัยภูมิ
2. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายฉัตรชัย   โนนเปลือย
2. เด็กชายธัชศวิน   เลิศคอนสาร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา   คำแร่
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นางอรุณี  แสนลี
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายธวัชชัย   โนนเปลือย
2. เด็กชายวิชิต   ธรรมนาม
3. เด็กชายอาทิตย์   ศรีสวัสดิ์
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นางอรุณี  แสนลี
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดกลาง 1. เด็กหญิงกานต์รวี  พลนอก
2. เด็กชายพรชัย  สุริยะ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางจีริสุดา  คล้ายทวน
2. นายวัชรินทร์  เศษวิกา