สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 64 6 3 3 73
2 บ้านหนองคู 40 5 6 1 51
3 ภูมิวิทยา 37 7 4 3 48
4 ศรีแก้งคร้อ 29 7 3 3 39
5 บ้านคอนสาร 25 11 8 6 44
6 ชุมชนแท่นประจัน 25 4 2 3 31
7 ชัยชุมพลวิทยา 22 11 6 3 39
8 เนรมิตศึกษา 22 2 3 3 27
9 บ้านหนองหล่มคลองเตย 21 5 4 5 30
10 บ้านโนนงิ้วงาม 21 2 1 1 24
11 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 19 6 4 4 29
12 บ้านแดงสว่าง 19 3 1 4 23
13 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 19 2 0 2 21
14 บ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 18 10 3 2 31
15 ชุมชนห้วยยาง 17 6 5 2 28
16 บ้านวังม่วง 16 5 1 0 22
17 บ้านหนองไผ่ 16 2 3 1 21
18 บ้านเมืองกลางวิทยา 16 2 2 0 20
19 บ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 16 2 1 2 19
20 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 15 5 4 3 24
21 บ้านโจดโนนข่า 15 5 3 1 23
22 บ้านหนองกุงใหม่ 15 4 0 2 19
23 เกษตรศิลปวิทยา 15 3 1 1 19
24 บ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 14 3 2 0 19
25 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 14 3 1 0 18
26 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 14 1 4 0 19
27 บ้านนาวงเดือน 14 1 3 0 18
28 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 12 8 2 0 22
29 บ้านภูดินหินกอง 12 4 2 3 18
30 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 12 4 0 1 16
31 บ้านเก่าวิทยานุกูล 12 2 1 1 15
32 บ้านนาเกาะ 12 2 0 1 14
33 บ้านดงบัง 11 4 2 0 17
34 บึงมะนาววิทยา 11 4 0 1 15
35 บ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 11 4 0 0 15
36 บ้านทุ่งพระ 11 3 4 2 18
37 บ้านโนนหัวนา 11 3 3 1 17
38 บ้านนาแก 11 2 1 1 14
39 เพชรราษฎร์บำรุง 10 5 2 0 17
40 บ้านหนองปลา 10 3 0 1 13
41 บ้านโคกกุง 10 2 1 0 13
42 บ้านโนนเพิ่ม 10 1 4 0 15
43 บ้านดงกลาง 9 7 1 2 17
44 คุรุราษฎร์วิทยา 9 4 3 1 16
45 สวนวิทยา 9 4 0 0 13
46 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 9 3 1 1 13
47 บ้านธาตุ 9 2 2 0 13
48 ศาลาสามัคคี 9 2 0 0 11
49 ไตรมิตรพิทยา 8 7 4 1 19
50 บ้านเซียมป่าหม้อ 8 6 2 3 16
51 บ้านหนองผักหลอด 8 5 1 0 14
52 อนุบาลบ้านทับทิม 8 5 0 0 13
53 บ้านห้วยแก้ว 8 3 1 0 12
54 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 8 2 2 1 12
55 บ้านม่วง 8 2 2 1 12
56 บ้านหนองเม็ก 8 2 1 2 11
57 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 8 2 1 1 11
58 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 8 2 0 1 10
59 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 8 2 0 0 10
60 สามสวนวิทยา 8 1 3 2 12
61 บ้านหนองศาลาป่าชาด 8 1 0 0 9
62 บ้านหนองไผ่ล้อม 8 0 0 2 8
63 บ้านดอนอุดม 7 5 1 0 13
64 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 7 3 1 2 11
65 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 7 3 1 0 11
66 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 7 3 0 1 10
67 บ้านดอนดู่ 7 1 2 0 10
68 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 7 1 1 0 9
69 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 7 1 0 1 8
70 ชุมชนบ้านหัน 7 0 1 0 8
71 บ้านหนองเรือ 6 8 1 1 15
72 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 6 3 3 1 12
73 บ้านมอญ 6 2 2 0 10
74 บ้านโนนสง่า 6 1 2 1 9
75 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 6 1 1 0 8
76 บ้านน้ำพุหินลาด 6 1 1 0 8
77 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 6 1 0 0 7
78 บ้านหนองกุง 6 1 0 0 7
79 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 6 1 0 0 7
80 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 6 1 0 0 7
81 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 6 0 1 1 7
82 บ้านโสกหว้าโนนหอม 6 0 0 0 6
83 บ้านห้วยยางดำ 6 0 0 0 6
84 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 5 4 1 0 10
85 บ้านปากช่องผาเบียด 5 3 4 2 12
86 บ้านฉนวน(อ.เกษตร) 5 3 0 1 8
87 บ้านฝายพญานาค 5 2 1 1 8
88 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 5 2 1 0 8
89 บ้านป่าว่าน 5 2 0 0 7
90 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 5 1 3 0 9
91 บ้านหินลาดพัฒนา 5 1 1 1 7
92 บ้านซำมูลนาก 5 1 1 0 7
93 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 5 1 1 0 7
94 บ้านตาดรินทอง 5 1 0 0 6
95 บ้านหนองงูเหลือม 5 1 0 0 6
96 โนนศิลาเหล่าเกษตร 5 1 0 0 6
97 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 5 1 0 0 6
98 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 5 1 0 0 6
99 บ้านหนองเชียงรอด 5 0 2 0 7
100 บ้านหนองแกหนองโน 5 0 1 0 6
101 บ้านหนองแสงวิทยา 5 0 1 0 6
102 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 5 0 0 0 5
103 บ้านหินลาด 4 5 0 2 9
104 บ้านนาสีดา 4 3 0 0 7
105 บ้านโจดพิทยาคาร 4 2 2 3 8
106 หัวนานคร 4 2 2 1 8
107 โนนเสลาประสาทวิทย์ 4 2 1 1 7
108 บ้านหนองแซง 4 2 1 1 7
109 บ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 4 1 1 0 6
110 บ้านเขวา 4 1 1 0 6
111 บ้านหนองพีพ่วน 4 1 0 1 5
112 บ้านมูลกระบือ 4 1 0 1 5
113 บ้านโนนดินจี่ 4 1 0 0 5
114 บ้านหนองไฮ 4 1 0 0 5
115 บ้านดอนหัน 4 1 0 0 5
116 บ้านห้วยไห 4 1 0 0 5
117 อนุบาลสำราญยงค์ 4 0 2 0 6
118 บ้านข่าเชียงพิน 4 0 1 1 5
119 บ้านนาดี 4 0 1 0 5
120 อนุบาลสิทธิวงศ์ 4 0 1 0 5
121 บ้านโนนโจด 4 0 1 0 5
122 บ้านโจดกลาง 4 0 0 1 4
123 บ้านหนองคัน 4 0 0 0 4
124 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 4 0 0 0 4
125 บ้านดงพอง 4 0 0 0 4
126 บ้านขามป้อม 3 3 2 1 8
127 อนุบาลบ้านจ่าสม2 3 3 0 0 6
128 บ้านโคกสง่า 3 2 0 1 5
129 หนองเมยสามัคคี 3 2 0 0 5
130 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 3 2 0 0 5
131 บ้านถนนกลาง 3 1 3 0 7
132 บ้านดงใต้ 3 1 1 0 5
133 บ้านหลุบคา 3 1 0 1 4
134 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 3 1 0 1 4
135 บ้านท่าเริงรมย์ 3 1 0 1 4
136 บ้านโคกสูง-วังศิลา 3 1 0 0 4
137 บ้านสารจอดเก่า 3 1 0 0 4
138 บ้านสารจอด 3 0 3 0 6
139 บ้านดงขีสะเดาหวาน 3 0 1 1 4
140 ฉิมพลีมา 3 0 1 1 4
141 บ้านนกเขาทอง 3 0 1 0 4
142 บ้านโปร่ง 3 0 1 0 4
143 บ้านก่าน 3 0 1 0 4
144 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 3 0 1 0 4
145 บุปผาราม 3 0 0 1 3
146 บ้านท่ามะไฟหวาน 3 0 0 1 3
147 บ้านหนองสามขา 3 0 0 1 3
148 สระโพนทอง 3 0 0 0 3
149 บ้านหว้าทอง 3 0 0 0 3
150 บ้านห้างสูง 3 0 0 0 3
151 บ้านเหล่ากาดย่า 3 0 0 0 3
152 บ้านหนองรวก 3 0 0 0 3
153 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 3 0 0 0 3
154 โคกสะอาดศึกษา 3 0 0 0 3
155 บ้านสะเดาหนองไผ่ 2 3 0 0 5
156 บ้านดอนจำปา 2 3 0 0 5
157 บ้านหนองหญ้าโก้ง 2 2 0 0 4
158 บ้านหินรอยเมย 2 2 0 0 4
159 บ้านโสกมะตูม 2 2 0 0 4
160 บ้านหนองแฝก 2 1 1 0 4
161 บ้านหนองไรไก่ 2 1 1 0 4
162 บ้านโคกไพรวัน 2 1 0 1 3
163 บ้านโนนเห็ดไคล 2 1 0 0 3
164 บ้านโนนงิ้ว 2 1 0 0 3
165 บ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 2 1 0 0 3
166 บ้านโคกล่าม 2 1 0 0 3
167 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 2 0 2 0 4
168 บ้านหนองปอแดง 2 0 1 1 3
169 บ้านเรือ 2 0 1 1 3
170 บ้านหนองคูวิทยาคม 2 0 1 0 3
171 บ้านหนองแต้ 2 0 1 0 3
172 บ้านนาบัว 2 0 0 3 2
173 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 2 0 0 1 2
174 บ้านท่าคร้อ 2 0 0 0 2
175 บ้านดงเมย 2 0 0 0 2
176 บ้านเลิงทุ่ม 2 0 0 0 2
177 บ้านโนนชาด 2 0 0 0 2
178 บ้านดอนเตาเหล็ก 2 0 0 0 2
179 บ้านน้ำอุ่น 2 0 0 0 2
180 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 2 0 0 0 2
181 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 2 0 0 0 2
182 บ้านห้วยทรายทอง 1 4 0 1 5
183 บ้านสีปลาด 1 2 3 1 6
184 บ้านโนนสาทร 1 2 1 0 4
185 บ้านยางคำวิทยา 1 1 1 1 3
186 บ้านนายม 1 1 0 2 2
187 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 1 1 0 0 2
188 บ้านกุดแดง 1 1 0 0 2
189 บ้านท่าศาลา 1 1 0 0 2
190 บ้านระหัด 1 1 0 0 2
191 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 1 0 0 2
192 บ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 1 1 0 0 2
193 บ้านหนองสองห้อง 1 1 0 0 2
194 มารีย์แก้งคร้อ 1 1 0 0 2
195 บ้านท่าทางเกวียน 1 0 2 0 3
196 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 1 0 1 2 2
197 บ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 1 0 1 2 2
198 บ้านจมื่น 1 0 1 1 2
199 บ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 1 0 1 1 2
200 บ้านเมืองคง 1 0 1 1 2
201 อนุบาลณัฐพันธุ์๑ 1 0 1 0 2
202 บ้านหนองม่วงบำรุง 1 0 1 0 2
203 บ้านหนองสังข์ 1 0 1 0 2
204 บ้านโคกนกทา 1 0 1 0 2
205 บ้านโนนข่า 1 0 1 0 2
206 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 1 1
207 บ้านหนองแดงกุดจิก 1 0 0 1 1
208 หว้านไพรสามัคคี 1 0 0 1 1
209 บ้านทิกแล้ง 1 0 0 0 1
210 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 1 0 0 0 1
211 บ้านโนนเขวา 1 0 0 0 1
212 บ้านตลุกหิน 1 0 0 0 1
213 บ้านโนนสาวเอ้ 1 0 0 0 1
214 บ้านนาหัวแรด 1 0 0 0 1
215 ชุลีมาสก์ศึกษา 1 0 0 0 1
216 บ้านกวางโจนโนนทอง 1 0 0 0 1
217 บ้านกุดหัวช้าง 1 0 0 0 1
218 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 1 0 0 0 1
219 บ้านดอนไก่เถื่อน 1 0 0 0 1
220 บ้านนาสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
221 บ้านพีพวย 1 0 0 0 1
222 บ้านหนองช้างเอก 1 0 0 0 1
223 บ้านหนองตากล้า 1 0 0 0 1
224 บ้านหัวหนอง 1 0 0 0 1
225 บ้านโนนงาม 1 0 0 0 1
226 บ้านโปร่งสังข์ 1 0 0 0 1
227 อนุบาลบ้านจ่าสม 1 0 0 0 1
228 บ้านวังหิน 0 3 0 0 3
229 บ้านห้วยพลวง 0 3 0 0 3
230 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 0 2 0 1 2
231 อินทรศึกษา 0 2 0 1 2
232 บ้านแก้งตาดไซ 0 2 0 0 2
233 บ้านหนองบัวพรม 0 1 1 1 2
234 บ้านโนนทอง 0 1 1 1 2
235 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 1 1 0 2
236 บ้านหนองคอนไทย 0 1 1 0 2
237 บ้านหัวโสก 0 1 1 0 2
238 บ้านหนองพอก 0 1 0 1 1
239 บ้านโนนดินแดง 0 1 0 1 1
240 ออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 0 1 0 1 1
241 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 0 1 0 0 1
242 บ้านน้ำทิพย์ 0 1 0 0 1
243 บ้านน้ำพุปางวัว 0 1 0 0 1
244 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 0 1 0 0 1
245 พุฒิชัย 0 1 0 0 1
246 บ้านกลาง 0 0 1 0 1
247 บ้านคลองบอน 0 0 1 0 1
248 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 0 0 1 0 1
249 เพชรราษฎร์สามัคคี 0 0 1 0 1
250 บ้านดอนหันนาสวรรค์ 0 0 0 1 0
251 บ้านนาล้อม 0 0 0 1 0
รวม 1,418 403 222 151 2,194