สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 64 6 3 3 73
2 บ้านหนองคู 53 6 6 1 65
3 ภูมิวิทยา 37 7 4 3 48
4 บ้านโนนงิ้วงาม 30 3 2 1 35
5 ศรีแก้งคร้อ 29 7 3 3 39
6 บ้านคอนสาร 28 11 8 6 47
7 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 27 8 4 6 39
8 ชุมชนแท่นประจัน 27 4 2 3 33
9 บ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 25 13 3 3 41
10 ชุมชนห้วยยาง 25 6 5 2 36
11 ชัยชุมพลวิทยา 22 11 6 3 39
12 บ้านหนองหล่มคลองเตย 22 5 4 5 31
13 เนรมิตศึกษา 22 2 3 3 27
14 บ้านแดงสว่าง 21 3 1 4 25
15 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 19 2 0 2 21
16 เกษตรศิลปวิทยา 18 4 1 2 23
17 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 16 10 3 1 29
18 บ้านวังม่วง 16 5 1 0 22
19 บ้านหนองไผ่ 16 2 3 1 21
20 บ้านเมืองกลางวิทยา 16 2 2 0 20
21 บ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 16 2 1 2 19
22 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 15 5 4 3 24
23 บ้านโจดโนนข่า 15 5 3 1 23
24 บ้านหนองกุงใหม่ 15 4 0 2 19
25 บ้านนาวงเดือน 15 1 3 0 19
26 ศาลาสามัคคี 14 4 0 0 18
27 บ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 14 3 2 0 19
28 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 14 3 1 0 18
29 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 14 1 4 0 19
30 บ้านหนองผักหลอด 13 5 1 0 19
31 บ้านหนองปลา 13 5 0 1 18
32 บ้านนาเกาะ 13 2 0 1 15
33 ไตรมิตรพิทยา 12 10 5 1 27
34 บ้านภูดินหินกอง 12 4 2 3 18
35 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 12 4 2 2 18
36 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 12 4 0 1 16
37 บ้านโนนหัวนา 12 3 3 1 18
38 บ้านเก่าวิทยานุกูล 12 2 1 1 15
39 บ้านนาแก 12 2 1 1 15
40 บ้านดงบัง 11 4 2 0 17
41 บึงมะนาววิทยา 11 4 0 1 15
42 บ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 11 4 0 0 15
43 บ้านทุ่งพระ 11 3 4 2 18
44 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 11 3 0 1 14
45 เพชรราษฎร์บำรุง 10 5 2 0 17
46 บ้านโคกกุง 10 2 1 0 13
47 บ้านโนนเพิ่ม 10 1 4 0 15
48 บ้านดงกลาง 9 7 1 2 17
49 คุรุราษฎร์วิทยา 9 4 3 1 16
50 บ้านนาสีดา 9 4 0 1 13
51 สวนวิทยา 9 4 0 0 13
52 บ้านหนองเม็ก 9 3 2 3 14
53 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 9 3 1 1 13
54 บ้านธาตุ 9 2 2 0 13
55 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 9 1 1 1 11
56 บ้านเซียมป่าหม้อ 8 6 2 3 16
57 อนุบาลบ้านทับทิม 8 5 0 0 13
58 บ้านห้วยแก้ว 8 3 1 0 12
59 สามสวนวิทยา 8 2 3 2 13
60 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 8 2 2 1 12
61 บ้านม่วง 8 2 2 1 12
62 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 8 2 1 1 11
63 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 8 2 0 1 10
64 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 8 2 0 0 10
65 บ้านหนองศาลาป่าชาด 8 1 0 0 9
66 บ้านหนองไผ่ล้อม 8 0 0 2 8
67 บ้านดอนอุดม 7 5 1 0 13
68 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 7 3 1 0 11
69 บ้านโนนสาทร 7 2 1 0 10
70 บ้านดอนดู่ 7 1 2 0 10
71 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 7 1 0 1 8
72 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 7 1 0 0 8
73 ชุมชนบ้านหัน 7 0 1 0 8
74 บ้านหนองเรือ 6 8 1 1 15
75 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 6 4 1 0 11
76 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 6 3 3 1 12
77 บ้านมอญ 6 2 2 0 10
78 บ้านโนนสง่า 6 1 2 1 9
79 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 6 1 1 1 8
80 บ้านซำมูลนาก 6 1 1 0 8
81 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 6 1 1 0 8
82 บ้านน้ำพุหินลาด 6 1 1 0 8
83 บ้านมูลกระบือ 6 1 0 1 7
84 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 6 1 0 0 7
85 บ้านหนองกุง 6 1 0 0 7
86 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 6 1 0 0 7
87 บ้านเหล่ากาดย่า 6 1 0 0 7
88 บ้านโจดกลาง 6 0 0 1 6
89 บ้านโสกหว้าโนนหอม 6 0 0 0 6
90 บ้านห้วยยางดำ 6 0 0 0 6
91 บ้านปากช่องผาเบียด 5 3 4 2 12
92 บ้านโนนเห็ดไคล 5 3 1 0 9
93 บ้านฉนวน(อ.เกษตร) 5 3 0 1 8
94 โนนเสลาประสาทวิทย์ 5 2 1 1 8
95 บ้านฝายพญานาค 5 2 1 1 8
96 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 5 2 1 0 8
97 บ้านป่าว่าน 5 2 0 0 7
98 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 5 1 3 0 9
99 บ้านหินลาดพัฒนา 5 1 1 1 7
100 บ้านหนองไรไก่ 5 1 1 0 7
101 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 5 1 1 0 7
102 บ้านดอนเค็ง 5 1 0 1 6
103 บ้านตาดรินทอง 5 1 0 0 6
104 บ้านหนองงูเหลือม 5 1 0 0 6
105 โนนศิลาเหล่าเกษตร 5 1 0 0 6
106 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 5 1 0 0 6
107 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 5 1 0 0 6
108 บ้านหนองเชียงรอด 5 0 2 0 7
109 บ้านหนองแกหนองโน 5 0 1 0 6
110 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 5 0 1 0 6
111 บ้านหนองแสงวิทยา 5 0 1 0 6
112 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 5 0 0 0 5
113 บ้านหินลาด 4 5 0 2 9
114 บ้านโจดพิทยาคาร 4 2 2 3 8
115 หัวนานคร 4 2 2 1 8
116 บ้านหนองแซง 4 2 1 1 7
117 บ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 4 1 1 0 6
118 บ้านเขวา 4 1 1 0 6
119 บ้านหนองพีพ่วน 4 1 0 1 5
120 บ้านโนนดินจี่ 4 1 0 0 5
121 บ้านโคกสูง-วังศิลา 4 1 0 0 5
122 บ้านหนองไฮ 4 1 0 0 5
123 บ้านดอนหัน 4 1 0 0 5
124 บ้านห้วยไห 4 1 0 0 5
125 อนุบาลสำราญยงค์ 4 0 2 0 6
126 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 4 0 1 2 5
127 บ้านดงขีสะเดาหวาน 4 0 1 1 5
128 บ้านข่าเชียงพิน 4 0 1 1 5
129 บ้านนาดี 4 0 1 0 5
130 อนุบาลสิทธิวงศ์ 4 0 1 0 5
131 บ้านโนนโจด 4 0 1 0 5
132 บ้านตลุกหิน 4 0 0 0 4
133 บ้านหนองคัน 4 0 0 0 4
134 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 4 0 0 0 4
135 บ้านดงพอง 4 0 0 0 4
136 บ้านขามป้อม 3 3 2 1 8
137 บ้านสะเดาหนองไผ่ 3 3 0 0 6
138 อนุบาลบ้านจ่าสม2 3 3 0 0 6
139 บ้านโนนข่า 3 2 1 0 6
140 บ้านโคกสง่า 3 2 0 1 5
141 หนองเมยสามัคคี 3 2 0 0 5
142 บ้านสารจอดเก่า 3 2 0 0 5
143 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 3 2 0 0 5
144 บ้านถนนกลาง 3 1 3 0 7
145 บ้านดงใต้ 3 1 1 0 5
146 บ้านหลุบคา 3 1 0 1 4
147 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 3 1 0 1 4
148 บ้านท่าเริงรมย์ 3 1 0 1 4
149 บ้านสารจอด 3 0 3 0 6
150 ฉิมพลีมา 3 0 1 1 4
151 บ้านนกเขาทอง 3 0 1 0 4
152 บ้านโปร่ง 3 0 1 0 4
153 บ้านก่าน 3 0 1 0 4
154 บุปผาราม 3 0 0 1 3
155 บ้านท่ามะไฟหวาน 3 0 0 1 3
156 บ้านหนองสามขา 3 0 0 1 3
157 สระโพนทอง 3 0 0 0 3
158 บ้านหว้าทอง 3 0 0 0 3
159 บ้านห้างสูง 3 0 0 0 3
160 บ้านหนองรวก 3 0 0 0 3
161 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 3 0 0 0 3
162 โคกสะอาดศึกษา 3 0 0 0 3
163 บ้านดอนจำปา 2 3 0 0 5
164 บ้านหนองหญ้าโก้ง 2 2 0 0 4
165 บ้านหินรอยเมย 2 2 0 0 4
166 บ้านโสกมะตูม 2 2 0 0 4
167 บ้านหนองแฝก 2 1 1 0 4
168 บ้านโคกไพรวัน 2 1 0 1 3
169 บ้านโนนงิ้ว 2 1 0 0 3
170 บ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 2 1 0 0 3
171 บ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 2 1 0 0 3
172 บ้านโคกล่าม 2 1 0 0 3
173 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 2 0 2 0 4
174 บ้านหนองปอแดง 2 0 1 1 3
175 บ้านเรือ 2 0 1 1 3
176 บ้านโคกนกทา 2 0 1 0 3
177 บ้านหนองคูวิทยาคม 2 0 1 0 3
178 บ้านหนองแต้ 2 0 1 0 3
179 บ้านนาบัว 2 0 0 3 2
180 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 2 0 0 1 2
181 บ้านท่าคร้อ 2 0 0 0 2
182 บ้านโนนเขวา 2 0 0 0 2
183 บ้านดงเมย 2 0 0 0 2
184 บ้านเลิงทุ่ม 2 0 0 0 2
185 บ้านโนนชาด 2 0 0 0 2
186 บ้านดอนเตาเหล็ก 2 0 0 0 2
187 บ้านน้ำอุ่น 2 0 0 0 2
188 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 2 0 0 0 2
189 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 2 0 0 0 2
190 บ้านห้วยทรายทอง 1 4 0 1 5
191 บ้านสีปลาด 1 2 3 1 6
192 บ้านยางคำวิทยา 1 1 1 1 3
193 บ้านนายม 1 1 0 2 2
194 บ้านหนองพอก 1 1 0 1 2
195 บ้านกุดหัวช้าง 1 1 0 1 2
196 บ้านสวนอ้อย 1 1 0 1 2
197 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 1 1 0 0 2
198 บ้านกุดแดง 1 1 0 0 2
199 บ้านท่าศาลา 1 1 0 0 2
200 บ้านระหัด 1 1 0 0 2
201 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 1 0 0 2
202 บ้านหนองสองห้อง 1 1 0 0 2
203 มารีย์แก้งคร้อ 1 1 0 0 2
204 บ้านท่าทางเกวียน 1 0 2 0 3
205 บ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 1 0 1 2 2
206 บ้านจมื่น 1 0 1 1 2
207 บ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 1 0 1 1 2
208 บ้านเมืองคง 1 0 1 1 2
209 อนุบาลณัฐพันธุ์๑ 1 0 1 0 2
210 บ้านหนองม่วงบำรุง 1 0 1 0 2
211 บ้านหนองสังข์ 1 0 1 0 2
212 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 1 1
213 บ้านหนองแดงกุดจิก 1 0 0 1 1
214 หว้านไพรสามัคคี 1 0 0 1 1
215 บ้านทิกแล้ง 1 0 0 0 1
216 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 1 0 0 0 1
217 บ้านโนนสาวเอ้ 1 0 0 0 1
218 บ้านนาหัวแรด 1 0 0 0 1
219 ชุลีมาสก์ศึกษา 1 0 0 0 1
220 บ้านกวางโจนโนนทอง 1 0 0 0 1
221 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 1 0 0 0 1
222 บ้านดอนไก่เถื่อน 1 0 0 0 1
223 บ้านนาสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
224 บ้านพีพวย 1 0 0 0 1
225 บ้านหนองช้างเอก 1 0 0 0 1
226 บ้านหนองตากล้า 1 0 0 0 1
227 บ้านหัวหนอง 1 0 0 0 1
228 บ้านโนนงาม 1 0 0 0 1
229 บ้านโปร่งสังข์ 1 0 0 0 1
230 อนุบาลบ้านจ่าสม 1 0 0 0 1
231 บ้านวังหิน 0 3 0 0 3
232 บ้านห้วยพลวง 0 3 0 0 3
233 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 0 2 0 1 2
234 อินทรศึกษา 0 2 0 1 2
235 บ้านแก้งตาดไซ 0 2 0 0 2
236 บ้านหนองบัวพรม 0 1 1 1 2
237 บ้านโนนทอง 0 1 1 1 2
238 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 1 1 0 2
239 บ้านหนองคอนไทย 0 1 1 0 2
240 บ้านหัวโสก 0 1 1 0 2
241 บ้านโนนดินแดง 0 1 0 1 1
242 ออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 0 1 0 1 1
243 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 0 1 0 0 1
244 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 0 1 0 0 1
245 บ้านน้ำทิพย์ 0 1 0 0 1
246 บ้านน้ำพุปางวัว 0 1 0 0 1
247 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 0 1 0 0 1
248 พุฒิชัย 0 1 0 0 1
249 บ้านกลาง 0 0 1 0 1
250 บ้านคลองบอน 0 0 1 0 1
251 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 0 0 1 0 1
252 เพชรราษฎร์สามัคคี 0 0 1 0 1
253 บ้านดอนหันนาสวรรค์ 0 0 0 1 0
254 บ้านนาล้อม 0 0 0 1 0
รวม 1,562 435 228 162 2,225