หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 077 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 7 4 4
2 204 โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 1 1 1
3 073 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 17 38 23
4 107 โรงเรียนฉิมพลีมา 5 8 7
5 148 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 42 120 68
6 069 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 9 21 12
7 122 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 7 21 14
8 040 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 8 19 12
9 036 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 5 12 10
10 184 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 77 179 122
11 265 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 40 113 67
12 150 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 36 72 50
13 283 โรงเรียนชุลีมาสก์ศึกษา 1 1 0
14 025 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 16 25 18
15 013 โรงเรียนบุปผาราม 4 20 7
16 018 โรงเรียนบ้านกลาง 18 28 25
17 072 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 1 5 2
18 113 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 0 0 0
19 086 โรงเรียนบ้านกุดจอก 0 0 0
20 106 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 0 0 0
21 125 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 3 6 5
22 007 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 3 12 6
23 237 โรงเรียนบ้านกุดแคน 0 0 0
24 084 โรงเรียนบ้านกุดแดง 2 2 2
25 082 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 0 0 0
26 191 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 30 53 42
27 223 โรงเรียนบ้านก่าน 4 8 5
28 006 โรงเรียนบ้านขามป้อม 9 19 14
29 157 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 6 14 8
30 233 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1 1 1
31 002 โรงเรียนบ้านคอนสาร 53 103 82
32 026 โรงเรียนบ้านจมื่น 3 5 4
33 103 โรงเรียนบ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 19 38 30
34 054 โรงเรียนบ้านฉนวน(อ.เกษตร) 9 25 12
35 212 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 8 21 14
36 234 โรงเรียนบ้านดงกลาง 19 31 18
37 205 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 6 11 9
38 240 โรงเรียนบ้านดงบัง 17 19 15
39 197 โรงเรียนบ้านดงพอง 4 11 7
40 108 โรงเรียนบ้านดงเมย 2 8 5
41 235 โรงเรียนบ้านดงใต้ 5 8 8
42 041 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 12 31 20
43 145 โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 1 3 2
44 074 โรงเรียนบ้านดอนจำปา 5 8 5
45 144 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 10 21 14
46 068 โรงเรียนบ้านดอนหัน 5 5 5
47 162 โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 1 0 0
48 264 โรงเรียนบ้านดอนอุดม 13 34 21
49 172 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 7 9 9
50 097 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 2 10 4
51 105 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 1 3 2
52 176 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 2 2 2
53 044 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 6 10 9
54 181 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 4 18 9
55 091 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 6 18 12
56 160 โรงเรียนบ้านถนนกลาง 7 11 10
57 064 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 1 3 2
58 065 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 0 0 0
59 193 โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 0 0 0
60 249 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 20 45 24
61 255 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 46 93 71
62 037 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 6 8 8
63 055 โรงเรียนบ้านท่าคร้อ 2 5 4
64 192 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 3 8 5
65 190 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 4 10 7
66 238 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 2 6 4
67 252 โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 5 9 8
68 088 โรงเรียนบ้านธาตุ 13 25 16
69 194 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 4 6 5
70 154 โรงเรียนบ้านนาดี 5 16 8
71 242 โรงเรียนบ้านนาบัว 5 11 7
72 161 โรงเรียนบ้านนายม 4 3 3
73 076 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1 0 0
74 246 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 19 58 34
75 056 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 6 3
76 021 โรงเรียนบ้านนาสีดา 14 25 21
77 198 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 21 32 27
78 099 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 7 7 7
79 095 โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 1 1 1
80 244 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 16 15 14
81 199 โรงเรียนบ้านนาแก 16 33 24
82 043 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 9 17 14
83 256 โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 1 1 1
84 232 โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 1 1 1
85 247 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 8 18 14
86 245 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 2 15 5
87 030 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 14 43 25
88 017 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 23 44 32
89 270 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 14 26 17
90 268 โรงเรียนบ้านป่าว่าน 7 18 13
91 269 โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 0 0 0
92 090 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 9 15 13
93 034 โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 1 2 2
94 124 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 1 1 1
95 051 โรงเรียนบ้านพีพวย 1 1 1
96 081 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 11 17 13
97 227 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 21 39 32
98 151 โรงเรียนบ้านมอญ 10 47 20
99 129 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 8 19 11
100 241 โรงเรียนบ้านม่วง 13 27 21
101 189 โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 4 6 6
102 005 โรงเรียนบ้านระหัด 2 2 2
103 094 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 2 5 4
104 062 โรงเรียนบ้านวังม่วง 22 39 35
105 147 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 7 6
106 009 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 8 28 16
107 188 โรงเรียนบ้านสระแต้ 0 0 0
108 070 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 3 0 0
109 158 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 6 7 6
110 149 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สาขาเสาเล้า 0 0 0
111 066 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 8 27 12
112 061 โรงเรียนบ้านสารจอด 6 22 12
113 067 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 5 22 10
114 130 โรงเรียนบ้านสีปลาด 7 12 9
115 050 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 27 72 42
116 033 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 6 10 7
117 075 โรงเรียนบ้านหนองกุง 7 9 9
118 089 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 21 54 35
119 115 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 3 5 4
120 208 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 3 3 3
121 053 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 11 16 13
122 128 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 2 2 2
123 092 โรงเรียนบ้านหนองคัน 4 10 7
124 169 โรงเรียนบ้านหนองคู 66 227 117
125 049 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 3 7 4
126 111 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 6 15 8
127 211 โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 1 3 2
128 102 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 12 38 21
129 173 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 3 1 1
130 236 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 1 0 0
131 156 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 6 11 9
132 020 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 50 95 77
133 126 โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 3 3 3
134 087 โรงเรียนบ้านหนองปลา 19 44 27
135 224 โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 4 4 4
136 071 โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 4 8 7
137 155 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 19 46 21
138 218 โรงเรียนบ้านหนองพอก 4 5 5
139 175 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 6 4 4
140 178 โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 2 4 3
141 200 โรงเรียนบ้านหนองรวก 4 12 7
142 219 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 9 19 11
143 118 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 3 2
144 217 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 6 3
145 213 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 4 6 5
146 134 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 13 29 20
147 222 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 4 3
148 257 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้ง 4 2 2
149 266 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 37 76 53
150 003 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 7 22 15
151 142 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 17 30 21
152 170 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 16 33 25
153 216 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 6 13 8
154 100 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 13 11
155 058 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 2 5 4
156 038 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 3 2 2
157 027 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 17 94 38
158 220 โรงเรียนบ้านหนองแต้วรวิทย์ 1 0 0
159 146 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 4 24 10
160 182 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 16 25 16
161 140 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 18 33 18
162 186 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 6 15 8
163 209 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 4 10 8
164 059 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 0 0 0
165 060 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 22 37 22
166 201 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 10 33 16
167 083 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 7 12 11
168 187 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 5 16 9
169 022 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 3 4 4
170 231 โรงเรียนบ้านหลุบคา 5 11 7
171 166 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 0 0 0
172 121 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 3 9 5
173 132 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1 1 1
174 024 โรงเรียนบ้านหัวโสก 2 3 3
175 031 โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 2 9 5
176 243 โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 4 9 6
177 163 โรงเรียนบ้านหินลาด 11 22 17
178 143 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 8 20 13
179 253 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 6 6 6
180 141 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 3 3 3
181 057 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 6 18 11
182 250 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 12 29 20
183 251 โรงเรียนบ้านห้วยไห 5 7 5
184 104 โรงเรียนบ้านห้างสูง 3 4 3
185 177 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 16 27 24
186 029 โรงเรียนบ้านเขวา 6 11 8
187 179 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 19 26 21
188 023 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 15 21 18
189 032 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 13 5 5
190 010 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 20 66 30
191 114 โรงเรียนบ้านเมืองคง 3 4 3
192 078 โรงเรียนบ้านเรือ 4 6 5
193 228 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 2 5 5
194 165 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 20 36 23
195 226 โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 7 5 3
196 093 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 12 15 15
197 207 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 10 10 10
198 019 โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 2 2 2
199 120 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 7 22 11
200 136 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 29 56 38
201 180 โรงเรียนบ้านโคกกุง 13 16 13
202 196 โรงเรียนบ้านโคกงาม 0 0 0
203 239 โรงเรียนบ้านโคกนกทา 3 4 4
204 195 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 3 10 6
205 063 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 6 6 5
206 098 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 9 14 8
207 202 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 5 9 8
208 229 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 4 3 3
209 263 โรงเรียนบ้านโจดกลาง 7 12 10
210 052 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 11 17 16
211 168 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 24 84 47
212 131 โรงเรียนบ้านโนนข่า 6 12 9
213 261 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 5 5 5
214 153 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 2 3 3
215 215 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0
216 123 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 2 2
217 028 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 3 9 6
218 210 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 36 53 46
219 035 โรงเรียนบ้านโนนชาด 2 6 2
220 139 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 5 22 10
221 116 โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 2 2 2
222 008 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 2 2 2
223 015 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 3 3
224 260 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 10 22 10
225 117 โรงเรียนบ้านโนนสลวย 0 0 0
226 174 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 4 6 6
227 206 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 3 7 6
228 079 โรงเรียนบ้านโนนสาทร 10 23 16
229 085 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 1 1 1
230 016 โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 0 0 0
231 248 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 19 46 23
232 042 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 19 69 34
233 096 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 0 0 0
234 014 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 2 4 3
235 267 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 15 26 20
236 012 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 9 34 20
237 259 โรงเรียนบ้านโนนโจด 5 10 7
238 214 โรงเรียนบ้านโปร่ง 4 23 8
239 183 โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 1 5 2
240 101 โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 0 0 0
241 112 โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 0 0 0
242 048 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 5 12 9
243 046 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 0 0 0
244 262 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 4 7 4
245 230 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 6 14 11
246 011 โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 2 3 3
247 282 โรงเรียนพุฒิชัย 1 1 1
248 119 โรงเรียนภูมิวิทยา 52 244 96
249 281 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ 2 16 2
250 080 โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 0 0 0
251 185 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 42 95 67
252 004 โรงเรียนศาลาสามัคคี 18 55 29
253 047 โรงเรียนสระโพนทอง 3 24 8
254 277 โรงเรียนสวนวิทยา 13 117 19
255 167 โรงเรียนสามสวนวิทยา 16 31 22
256 045 โรงเรียนสาลิกาวิทยา 0 0 0
257 171 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 8 51 17
258 127 โรงเรียนหนองเบนประภากร 0 0 0
259 135 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 5 6 6
260 203 โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 2 3 3
261 152 โรงเรียนหัวนานคร 9 12 8
262 279 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์๑ 2 4 3
263 275 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม 1 3 2
264 276 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม2 6 24 11
265 271 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 13 17 15
266 280 โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล 0 0 0
267 274 โรงเรียนอนุบาลสายฝน 0 0 0
268 278 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ 6 25 8
269 273 โรงเรียนอนุบาลสิทธิวงศ์ 5 10 6
270 254 โรงเรียนออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 2 13 2
271 272 โรงเรียนอินทรศึกษา 3 6 5
272 039 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 27 86 33
273 138 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 30 46 42
274 109 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 17 72 27
275 110 โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 1 1 1
276 221 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 0 0 0
277 164 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 3 7 5
278 225 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 6 15 8
279 137 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 9 0 0
280 133 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี 0 0 0
281 159 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 28 46 38
รวม 2424 5596 3500
9096

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]