หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 77 64 84.21% 6 7.89% 3 3.95% 3 3.95% 76
2 โรงเรียนบ้านหนองคู 66 53 80.3% 6 9.09% 6 9.09% 1 1.52% 66
3 โรงเรียนภูมิวิทยา 52 37 72.55% 7 13.73% 4 7.84% 3 5.88% 51
4 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 36 30 83.33% 3 8.33% 2 5.56% 1 2.78% 36
5 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 42 29 69.05% 7 16.67% 3 7.14% 3 7.14% 42
6 โรงเรียนบ้านคอนสาร 53 28 52.83% 11 20.75% 8 15.09% 6 11.32% 53
7 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 46 27 60% 8 17.78% 4 8.89% 6 13.33% 45
8 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 36 27 75% 4 11.11% 2 5.56% 3 8.33% 36
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 50 25 56.82% 13 29.55% 3 6.82% 3 6.82% 44
10 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 40 25 65.79% 6 15.79% 5 13.16% 2 5.26% 38
11 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 42 22 52.38% 11 26.19% 6 14.29% 3 7.14% 42
12 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 37 22 61.11% 5 13.89% 4 11.11% 5 13.89% 36
13 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 30 22 73.33% 2 6.67% 3 10% 3 10% 30
14 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 29 21 72.41% 3 10.34% 1 3.45% 4 13.79% 29
15 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 23 19 82.61% 2 8.7% 0 0% 2 8.7% 23
16 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 27 18 72% 4 16% 1 4% 2 8% 25
17 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 30 16 53.33% 10 33.33% 3 10% 1 3.33% 30
18 โรงเรียนบ้านวังม่วง 22 16 72.73% 5 22.73% 1 4.55% 0 0% 22
19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 22 16 72.73% 2 9.09% 3 13.64% 1 4.55% 22
20 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 20 16 80% 2 10% 2 10% 0 0% 20
21 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 21 16 76.19% 2 9.52% 1 4.76% 2 9.52% 21
22 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 27 15 55.56% 5 18.52% 4 14.81% 3 11.11% 27
23 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 24 15 62.5% 5 20.83% 3 12.5% 1 4.17% 24
24 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 21 15 71.43% 4 19.05% 0 0% 2 9.52% 21
25 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 19 15 78.95% 1 5.26% 3 15.79% 0 0% 19
26 โรงเรียนศาลาสามัคคี 18 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
27 โรงเรียนบ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 19 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
28 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 18 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
29 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 19 14 73.68% 1 5.26% 4 21.05% 0 0% 19
30 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 19 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
31 โรงเรียนบ้านหนองปลา 19 13 68.42% 5 26.32% 0 0% 1 5.26% 19
32 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 16 13 81.25% 2 12.5% 0 0% 1 6.25% 16
33 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 28 12 42.86% 10 35.71% 5 17.86% 1 3.57% 28
34 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 21 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
35 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 20 12 60% 4 20% 2 10% 2 10% 20
36 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 17 12 70.59% 4 23.53% 0 0% 1 5.88% 17
37 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 19 12 63.16% 3 15.79% 3 15.79% 1 5.26% 19
38 โรงเรียนบ้านนาแก 16 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 16 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
40 โรงเรียนบ้านดงบัง 17 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
41 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 16 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 16 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
43 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 20 11 55% 3 15% 4 20% 2 10% 20
44 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 15 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
45 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 17 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
46 โรงเรียนบ้านโคกกุง 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
47 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 15 10 66.67% 1 6.67% 4 26.67% 0 0% 15
48 โรงเรียนบ้านดงกลาง 19 9 47.37% 7 36.84% 1 5.26% 2 10.53% 19
49 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
50 โรงเรียนบ้านนาสีดา 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
51 โรงเรียนสวนวิทยา 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
52 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 17 9 52.94% 3 17.65% 2 11.76% 3 17.65% 17
53 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
54 โรงเรียนบ้านธาตุ 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
55 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
56 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 19 8 42.11% 6 31.58% 2 10.53% 3 15.79% 19
57 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
58 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
59 โรงเรียนสามสวนวิทยา 16 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
60 โรงเรียนบ้านม่วง 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
61 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
62 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
63 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
65 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 10 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
67 โรงเรียนบ้านดอนอุดม 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
68 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
69 โรงเรียนบ้านโนนสาทร 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
71 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
73 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 16 6 37.5% 8 50% 1 6.25% 1 6.25% 16
75 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
76 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
77 โรงเรียนบ้านมอญ 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
78 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
79 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
80 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
83 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านหนองกุง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านโจดกลาง 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
89 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 14 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 14
92 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
93 โรงเรียนบ้านฉนวน(อ.เกษตร) 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
94 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
95 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
97 โรงเรียนบ้านป่าว่าน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
100 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
103 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
107 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
108 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
109 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านหินลาด 11 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
114 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 11 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
115 โรงเรียนหัวนานคร 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
116 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
117 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านเขวา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
120 โรงเรียนบ้านดอนหัน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านห้วยไห 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
125 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
126 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
127 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
129 โรงเรียนบ้านนาดี 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านโนนโจด 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนอนุบาลสิทธิวงศ์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านดงพอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านหนองคัน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านขามป้อม 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
137 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
138 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม2 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
139 โรงเรียนบ้านโนนข่า 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
140 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
141 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
142 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
143 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านถนนกลาง 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
145 โรงเรียนบ้านดงใต้ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
146 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
148 โรงเรียนบ้านหลุบคา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
149 โรงเรียนบ้านสารจอด 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
150 โรงเรียนฉิมพลีมา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
151 โรงเรียนบ้านก่าน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
153 โรงเรียนบ้านโปร่ง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
154 โรงเรียนบุปผาราม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
155 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
156 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
157 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านหนองรวก 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านห้างสูง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนสระโพนทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
162 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านดอนจำปา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
164 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้ง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
165 โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
166 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
167 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
168 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
169 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
174 โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
175 โรงเรียนบ้านเรือ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
176 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านโคกนกทา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านนาบัว 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
180 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
181 โรงเรียนบ้านดงเมย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านท่าคร้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านโนนชาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
191 โรงเรียนบ้านสีปลาด 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
192 โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
193 โรงเรียนบ้านนายม 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
194 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
195 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
196 โรงเรียนบ้านหนองพอก 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
197 โรงเรียนบ้านกุดแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านระหัด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
205 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
206 โรงเรียนบ้านจมื่น 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
207 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
208 โรงเรียนบ้านเมืองคง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
209 โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
211 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์๑ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
212 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
213 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
214 โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
215 โรงเรียนชุลีมาสก์ศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านพีพวย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
232 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
233 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
234 โรงเรียนอินทรศึกษา 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
235 โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
236 โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
237 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
238 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
239 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
240 โรงเรียนบ้านหัวโสก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
241 โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
242 โรงเรียนออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
243 โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
244 โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
245 โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
246 โรงเรียนบ้านหนองแต้วรวิทย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
247 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
248 โรงเรียนพุฒิชัย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
249 โรงเรียนบ้านกลาง 18 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
250 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
251 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
252 โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
253 โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
254 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]