หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสุนันท์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านหนองปลาประธานกรรมการ
2. นางสมสิน ปัดไธสงโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ บุรีชัยโรงเรียนบ้านโคกไพรวันกรรมการ
4. นางละออง ประจันนวลโรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.บ้านแท่น)กรรมการ
5. นางวรินท์ชญา ชาติชำนาญโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุระณี สีพิมพ์โรงเรียนบ้านโนนชาดประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คำเรืองศรีโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
3. นางสาวสดใส ภิญโญศักดิ์โรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
4. นางพรรณี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
5. นางอรวรรณ กลิ่นสุตโรงเรียนหนองเมยสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายประภาส กองจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโนประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา นามจันดีโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
3. นางสุดา ศรีพิทักษ์โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ สัตถาพรโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
5. นายสุชาติ สมวงษาโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายประดิษฐ์ เจริญธรรมโรงเรียนบ้านหนองแฝกประธานกรรมการ
2. นางบังอร นครดีโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
3. นางอินทร์ตอง แสงสุทธิโรงเรียนบ้านโนนสาทรกรรมการ
4. นางภารดี หินเมืองเก่าบ้านบุ่งสืิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางยุพา แสงสว่างโรงเรียนหนองพีพ่วนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายปกาศิต ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านคอนสารประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ จิตแสงโรงเรียนหนองคันกรรมการ
3. นางโฉมยง ผลธุระชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
4. นางยุพา บำขุนทดบ้านหนองสังข์กรรมการ
5. นางดาริน ศรีสามารถโรงเรียนบ้านมอญกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายนพดล ตลับแก้วโรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิมรรค จิตรธรโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา เจริญทรัพย์โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์กรรมการ
4. นางสังวร ผานาคไตรมิตรพิทยากรรมการ
5. นางสาวดรุณี เพลิดภูเขียวบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายวัชรินทร์ ทองคนทาโรงเรียนบุปผารามประธานกรรมการ
2. นางบุญเสริม นวดโอโลโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางบุณย์วาสนา บุณธนทรัพย์กุลโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวสุชญา ตรงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ เขาทองโรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทองกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายเวช นามบุดดีโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอมประธานกรรมการ
2. นายสายฟ้า โคบาลโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการ
3. นางพรชนก ชาติสุภาพโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ โชติสังข์โรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
5. นางดวงใจ แนวโนนทันโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายถนอม ทรายมูลโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยประธานกรรมการ
2. นางราตรี ทักโม้โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางวนิดา แก้วเรืองโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางชุดานันท์ เสละครโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
5. นางกษิืวัลย์ พลอาวุธโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล น้อยศรีโรงเรียนบ้านโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา แก้งคำโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
3. นาย๋๋โอฬาร ศึกษากิจโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางหนูเพียร ชนะพาลโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
5. นางสุภารัตน์ เหง่าบุญมาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายโชคชัย สุขสนิทโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางวรรณี วิชัยระหัดโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางพจชลี ศรีห้วยบงโรงเรียนบ้านก่านกรรมการ
4. นางแสงเวียน ผ่องสามสวนโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
5. นางกงจักร ชำนาญวงศ์โรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย พุธขุนทดโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ไตรเสนีย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสุภาวรรณ สร้อยนาคโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางณัฐพร สุขขาโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
5. นางสาวศิริพร เพชรภักดีโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย โพธิ์จักรโรงเรียนบ้านโคกไพรวันประธานกรรมการ
2. นางสาวชินันพร นาสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
3. นางอาภาภรณ์ ศรีชัยปัญญาโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
4. นางสาวทิชา ทวีเงินโรงเรียนบ้านดงเมยกรรมการ
5. นางวิชชุดา ศรีกุดเลาะโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิฑูรย์ อบมาโรงเรียนหัวนานครประธานกรรมการ
2. นางสุดาทิพย์ เสนามนตรีโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
3. นางสังคม สินสมุทรโสภณโรงเรียนบ้านฝายพญานาคกรรมการ
4. นางสาวประทีป สิงห์ลาโรงเรียนบ้านนาไฮกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ มาป้อมโรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อโรงเรียนบ้านหินรอยเมยประธานกรรมการ
2. นางสมคิด สอนโกษาโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ฦาชาโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายสรรวิชญ์ อาจสามารถโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเบญจรงค์ เพชรล้ำโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ เหล่าเสนาโรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ กลิ่นบัวโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยากรรมการ
3. นายรุ่งธรรม เพชรเมืองโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการ
4. นางสิริวิมล เติมสุขโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ คชสารโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สินแสงโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
3. นายชัยยันต์ ภูมิสมโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นางวนิดา สิทธิไพบูลย์โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
5. นางแขไข จันทริยวงค์โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ เหล่าเสนาโรงเรียนบ้านหนองแซงประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ กลิ่นบัวโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยากรรมการ
3. นายรุ่งธรรม เพชรเมืองโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการ
4. นางสิริวิมล เติมสุขโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ คชสารโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สินแสงโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
3. นายชัยยันต์ ภูมิสมโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นางวนิดา สินธิไพบูลย์โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
5. นางแขไข จันทริยวงค์โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายไกรศักดิ์ พิมลโรงเรียนบ้านดงพองประธานกรรมการ
2. นางทัศวรรณ์ ประทุมทอดโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา จำปาหวายโรงเรียนบ้านหินรอยเมยกรรมการ
4. นางสิริเสาวภา ชมนาวังโรงเรียนหนองเมยสามัคคีกรรมการ
5. นางกนกวรรณ สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลสิทธิวงศ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายบรรพจน์ กาญจนสีมาโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายเวชยันต์ แนววิลัยโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
3. นางสาวสุจิต ภิญโญศักดิ์โรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นายเทพรังสรรค์ ศรีกุดเลาะโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายคำเพียร หลงแกโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายทอง เต็มหลวงโรงเรียนบ้านนาเกาะประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ มัดศรีโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางธิดา สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านเขวากรรมการ
4. นายประจักษ์ พรหมวิชัยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวบุปผา ช่างไสวโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสิทธิศักดิ์ ไววิชาโรงเรียนบ้านเรือประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ วงศ์นาแคโรงเรียนบึงมะนาววิทยากรรมการ
3. นางวนิดา จันทร์ศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นางอรไทย โคบาลโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการ
5. นางสาวกานดา สีม่วงโรงเรียนบ้านทุุ่่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวิชัย เรือนมงคลโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางกัญญาพัชร แก้วปันโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
3. นายเลิศชัย วงษ์จิตตะโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายสุรชัย เจนวิถีโรงเรียนบ้านโนนคูณ(อ.คอนสาร)กรรมการ
5. นางอรนช เชื้อในเขาโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล สะอาดโฉมโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่าว่านกรรมการ
3. นางสุรีย์ดา แก้วอาจโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสุพัตตรา ดนเสมอโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวธีราพร โชคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวัชรา รูปชัยภูมิโรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่าประธานกรรมการ
2. นายบูรณะพงศ์ ผาดำโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ วาลย์มนตรีโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ยุวนานนท์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ สมรูปโรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายอุดม มาลาโรงเรียนบ้านทุ่งพระประธานกรรมการ
2. นางเพียรจิต ประทุมไทยโรงเรียนหนองเบนประภากรกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เฮมโนนทองโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางพิสมัย ต่อติดโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
5. นายชูชัย วีระพงษ์สุชาติโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวปริตา ชนะภูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นายนคร ไพศาลธรรมโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นางขวัญชนก หลอมโพนทันโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นายธวัชชัย สิทธิไพบูลย์โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย ลบบำรุงโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิไล พันโภคาโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางลลาวัลย์ โรมขุนทดโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
4. นายบุญคุ้ม การนาโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
5. นางวิจิตรา ต่อพันธ์โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายเสมอ ชินรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ แก่นบัวโรงเรียนบ้านหนองรวกกรรมการ
3. นางบัวเลียน ชาญชมพูโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
4. นางอรุณีญ์ ภูลมโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางอรัญญา ประสารกลางโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสมเปลี่ยน ชัยดีโรงเรียนบ้านมอญประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ รัตนะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางกมลมาลย์ กาญจนางกูรโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลณัฐ จุ้มใหญ่โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ รักดวนโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ ต่ออำนาจโรงเรียนบ้านคลองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี หารโสภาโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นายสมรภูมิ เทิดวังม่วงโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางปริญญา บาลีโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวระวิวรรณ กองกะมุดโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอาณัติ ราชโสมโรงเรียนบ้านสวนอ้อยประธานกรรมการ
2. นายเกษม ภิญโญภาพโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคึกรรมการ
3. นายมนัส เรืองคำพัฒน์โรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
4. นายอาทิตย์ พาชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต พิศวงปราการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชาภัทร โรจนเนติธรโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
3. นางฉัตรฉวี ยางขามป้อมโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
4. นางปาริสา ผ่องพันธุ์งามโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมพล น้อยลาโรงเรียนบ้านโคกงามประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สารแขวีระกุลโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นางพรพิศ เณรสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัวกรรมการ
4. นายปฏิภาณ ปานใจโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนกรรมการ
5. นายสมาน เสริมนอกโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล น้อยลาโรงเรียนบ้านโคกงามประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สารแขวีระกุลโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นางพรพิศ เณรสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัวกรรมการ
4. นายปฏิภาณ ปานใจโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนกรรมการ
5. นายสมาน เสริมนอกโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล น้อยลาโรงเรียนบ้านโคกงามประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สารแขวีระกุลโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นางพรพิศ เณรสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัวกรรมการ
4. นายปฏิภาณ ปานใจโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนกรรมการ
5. นายสมาน เสริมนอกโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิรัช จำรัชแนวโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายสมยศ เหลืองอุบลโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
3. นายสมพร ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นายสมชาย ขิมลาภโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
5. นายชนะชัย แก้วศรีบุตรโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิรัช จำรัชแนวโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายสมยศ เหลืองอุบลโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
3. นายสมพร ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นายสมชาย ขิมลาภโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
5. นายชนะชัย แก้วศรีบุตรโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวยโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัวประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ อ่องจำปาโรงเรียนบ้านโนนสลวยกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ภาวสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหันกรรมการ
4. นายพิทักษ์ อาจริยะวัฒนกุลโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นายระหัส หาญดีโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนิมิตร ประตาทายังโรงเรียนบ้านหนองไรไก่ประธานกรรมการ
2. นางชัชชญา อุเทนสุตโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางจุรีภรณ์ สร้างนาโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
4. นางประนอม สังฆจันทร์โรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
5. นางทรงสุดา แสวงสุขโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ชาปัญญาโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ พงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายศุภนัฐ เหล่าคนค้าโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายชวพงศ์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นายสมพงษ์ สายวงศ์ปัญญาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประยุทธ งามสกุลโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจุฬา ประจวบแท่นโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
3. นายเอนก ชาติพหลโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นายสมบัติ เทียบอุดมโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
5. นายคำอุ่น เพชรนาทโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายธนวัฒน์ ภิรมไกรภักดิ์โรงเรียนชุมชนแท่นประจันประธานกรรมการ
2. นายเกษมยุทธ พิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยไหกรรมการ
3. นายสากล มานุรัตน์โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายธนาการ อ่างชินโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
5. นายนิยม ป้อมสุวรรณโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย น้อยลาโรงเรียนบ้านเมืืืองคงกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ ทองภูธรโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
4. นายสมาน อุตระศรีโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ หนูมาโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายชูชีพ มุสันเทียะโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ มงคลสินโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุรีวรรณ ประจันนวลโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นายบุณยาริชฐ์ ทองจันชวัลกุลโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
5. นางเครือมาศ โสแสนน้อยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมสันต์ ฦาชาโรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมปอง จันทร์สำราญโรงเรียนซำมูลนากกรรมการ
3. นายสุริยา สังฆจันทร์โรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นายสะเด็น ชาติเสนาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นายอาทิตย์ คุณเคนโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายบุณเท เกื้อหนุนโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวันชัย งามสง่าโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์์ประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา ทำนานอกโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นายวรเทพ แผลงศาสตราโรงเรียนบ้านหนองเซียงซากรรมการ
4. นางคำเปลี่ยน ลีลาศโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยากรรมการ
5. นายอำพล ชาลีเครือโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสถาพร ปราณีโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี วุฒิจิรพงศ์โรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ แสนสระโรงเรียนบ้านนาสีดากรรมการ
4. นางศิริรัตน์ เสือสาวะถีโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นายเสงี่ยม พงษ์สระพังโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไ่ผ่กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายยศพนธ์ อธิษจรุงชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวพรมประธานกรรมการ
2. นายวิสิฏฐ์ ฦานามโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายธนพล เหมาชัยโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นางสาวชลดา วิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางสมใจ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายพิสัย ทุมสิทธิ์โรงเรียนบ้านระหัดประธานกรรมการ
2. นางศุภากรณ์ นิ่มสนิทโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางอรทัย ธงพุทธโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายทรงฤทธิ์ เรืองเจริญโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
5. นายอุบล ตอพรหมโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายบดินทร์ แก้วโนนตุ่นโรงเรียนหว้านไพรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี อนงค์ศิลป์โรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นางประนอม พิมพาคุณโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
4. นางพเยาว์ พิลาชัยโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยกรรมการ
5. นางวัฒนา ฤาชาโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพนม จันทองทิพย์โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพิศสวาท ทูคำมีโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ โชคบัณฑิตโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางพรรณี เปล่งงูเหลือมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายไพบูลย์ พูลผลโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายตรีพินิจ พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านฉนวนประธานกรรมการ
2. นายเมฆ จวบลาภโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางประภัีสสร ฤทธิชัยโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
4. นายศิริ รวมภักดีโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอมกรรมการ
5. นายวิไลศักดิ์ เหง่าบุญมาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายนิยม สิงห์คำคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซาประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร เหลือสูงเนินโรงเรียนหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
3. นางสุพรรณ ภิรมย์กิจโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางละเอียด ผลานิสงค์โรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สมคำศรีโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์กรรมการ
2. นางพิสมัย แสนตระกูลโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลากรรมการ
3. นางนวรัตน์ สารแขวีระกุลโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นางวัลภา เพชรตาดโรงเรียนบ้านป่าว่านกรรมการ
5. นายสมชาย อธิวาโสโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายไพรทูล กูดซ้ายโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมนาม ธนะสูตรโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
3. นางนุลักษณ์ ภูมิสถานโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นายสัณห์ เทอดคุณโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางพรรณ๊ บูรณถาวรโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวัชชิระ กระพันเขียวโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ประยูรชาญโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
3. นายวิทยา สารินทร์โรงเรียนบ้านหว้าทองกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ทองพันลำโรงเรียนบ้านพีพวยกรรมการ
5. นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้งประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ สีหะนามโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
3. นายเดชา เศษแพงโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายสันติ ศรีธนะโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
5. นายนัฐพงษ์ ผ่องสนามโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเชาวฤทธิ์ นำเจริญโรงเรียนบ้านมูลกระบือประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ สิงห์ลาโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นายกฤษดา อำภาคำโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายเอื้ออังกูรณ์ อินธิแสนโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์์กรรมการ
5. นางสาวอินทิรา ปราบภัยโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไชยะ สำอางเนตรโรงเรียนสาลิกาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ สงมาโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
3. นางสาวมยุเรศ เภาบางโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นายสุวิทย์ เชื้อไพบูลย์โรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
5. นายเด่นชวาล บุญเกื้่อโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวิสันต์ คำสีหาโรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวานประธานกรรมการ
2. นายสาคร ผิวคำโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
3. นายกัณตพัฒน์ นิตยกุลเศรษฐ์โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
4. นางเนตรชนก สุขเอนกอนันต์โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ สวัสดิรักษ์โรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายพงษ์พันธ์ เกตุพัดโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมาน ชำนาญรบโรงเรียนบ้านน้ำทิพย์กรรมการ
3. นางสุจิตรา พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
4. นายสมคิด หมู่อำพันธ์โรงเรียนบ้าตลาดอุดมวิทย์กรรมการ
5. นายอุดม ประเสริฐวงษาโรงเรียนบ้านยางคำวิทยากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.สมพร เต็มแสงโรงเรียนโนนเพิ่มประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ศรีสุภาโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายนิวัติ เลิศสรรศิริโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นายกฤษกร พิทักษ์ทาโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุเนตร ิพินิจลึกโรงเรียนกุดแดงประธานกรรมการ
2. นายพิชัย พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
3. นายสุบิน แสงสว่างโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการ
4. นางลำเพียร ประกอบดีโรงเรียนหัวนานครกรรมการ
5. นายวิจิตร ตึงทองโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอุดมสิน คันธภูมิโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางหรรษา บัวสระโรงเรียนโนนงิ้วงามกรรมการ
3. นางวันวิมล นาคศรีโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการ
4. นายสันติ เหลืองดอกไม้โรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
5. นายประธาน เพชรล้ำโรงเรียนหนองเมยสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสงัด คำเรืองศรีโรงเรียนบ้านภูดินหินกองประธานกรรมการ
2. นายคิทธิยา แฝดสุระโรงเรียนถนนกลางกรรมการ
3. นายธวัช ภูมิคอนสารโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
4. นายสากล แวงดงบังโรงเรียนบ้านโนนดินจี่กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ชัยพรมเขียวโรงเรียนโคกสง่ากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ บัวคำโรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นายวรนันท์ เย็นสถิตย์โรงเรียนบ้านน้ำอุ่นกรรมการ
3. นายไพจิตร น้อยดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายนิยมศิลป์ มณีกันตาโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลางประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายสุพจน์ สมทิพย์โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต ฦากำลังโรงเรียนโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ขวัญประเสริฐโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นายโรจนศักดิ์ เชื้อไพบูลย์โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาดกรรมการ
4. นายธีรบุญ ภาสกุลโรงเรียนภูดินหินกองกรรมการ
5. นายวิชิต ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ ผ่องพันธุ์งามโรงเรียนหนองเบนประภากรประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ฦาชาโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
3. นายสุรัตน์ คงสตรีโรงเรียนบ้านหนองช้างเอกกรรมการ
4. นายวัชระ พระชัยโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
5. นางเจษฎาพร พิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอเนศ ชัยจักรโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการ
3. นางขนิษฐา แสงฝ้ายโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ ไชยงามโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัวกรรมการ
5. นายสำราญ สินสุมุทรโสภณโรงเรียนบ้านฝายพญานาคกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศิริ เชื้อศิริโรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ประธานกรรมการ
2. นายนายมานิตย์ ละครขวาโรงเรียนบ้านถนนกลางกรรมการ
3. นายเฉลิม เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการ
4. นายประธาน รอดแก้วโรงเรียนคุรุราษฏร์วิทยากรรมการ
5. นายสมมาตร ค้ำยางโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวานิช นนทคำจันทร์โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ โรมขุนทดโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
3. นางพัชรารัตน์ ป้อมสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นายกฤษกรณ์ ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
5. นายปภพ พลอาวุธโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยเอกจิระศักดิ์ แต่งผิวโรงเรียน ออป.19 (สวนป่่าคอนสาร)ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ คลังชำนาญโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
3. นายปรีชา ใจอดทนโรงเรียนบ้านพีพวยกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา สุพิมพานนท์โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่กรรมการ
5. นายประทวน ผลสำราญจิตโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายจิราวุธ ปัชชาเขียวโรงเรียนบ้านโนนดินแดงประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ พูนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางพวงทอง ชัยจักรโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
4. นายทูล นาคศรีโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ คำผองโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประมล โคตรทองโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน เสนาพลโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
3. นายศรีสุข สวนดีโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นายอุเทน ตู้ประเสรืฐโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. นายกนก จันทร์เทพย์โรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ คงอุ่นโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา พะนาไฝโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านดงเมยกรรมการ
5. นายสงัด สำราญรื่นโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสนิท ทองนาคโรงเรียนบ้านโจดโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นายสะอ้าน มิตรชื่นโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายสุเมธา ผิวขาวโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายธนพล ศรีชัยเชิดโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ คงอุ่นโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา พะนาไฝโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินโรงเรียนบ้านโนสง่ากรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านดงเมยกรรมการ
5. นายสงัด สำราญรื่นโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสนิท ทองนาคโรงเรียนบ้านโจดโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นายสะอ้าน มิตรชื่นโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายสุเมธา ผิวขาวโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายธนพล ศรีชัยเชิดโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ คงอุ่นโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา พะนาไฝโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านดงเมยกรรมการ
5. นายสงัด สำราญรื่นโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสนิท ทองนาคโรงเรียนบ้านโจดโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นายสะอ้าน มิตรชื่นโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายสุเมธา ผิวขาวโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายธนพล ศรีชัยเชิดโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ คงอุ่นโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา พะนาไฝโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านดงเมยกรรมการ
5. นายสงัด สำราญรื่นโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสนิท ทองนาคโรงเรียนบ้านโจดโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นายสะอ้าน มิตรชื่นโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายสุเมธา ผิวขาวโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายธนพล ศรีชัยเชิดโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ คงอุ่นโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา พะนาไฝโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านดงเมยกรรมการ
5. นายสงัด สำราญรื่นโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสนิท ทองนาคโรงเรียนบ้านโจดโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นายสะอ้าน มิตรชื่นโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายสุเมธา ผิวขาวโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายธนพล ศรีชัยเชิดโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ คงอุ่นโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา พะนาไฝโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านดงเมยกรรมการ
5. นายสงัด สำราญรื่นโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสนิท ทองนาคโรงเรียนบ้านโจดโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นายสะอ้าน มิตรชื่นโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายสุเมธา ผิวขาวโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายธนพล ศรีชัยเชิดโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ คงอุ่นโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา พะนาไฝโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านดงเมยกรรมการ
5. นายสงัด สำราญรื่นโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสนิท ทองนาคโรงเรียนบ้านโจดโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นายสะอ้าน มิตรชื่นโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายสุเมธา ผิวขาวโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายธนพล ศรีชัยเชิดโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ คงอุ่นโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา พะนาไฝโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านดงเมยกรรมการ
5. นายสงัด สำราญรื่นโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสนิท ทองนาคโรงเรียนบ้านโจดโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นายสะอ้าน มิตรชื่นโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายสุเมธา ผิวขาวโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายธนพล ศรีชัยเชิดโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ คงอุ่นโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา พะนาไฝโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านดงเมยกรรมการ
5. นายสงัด สำราญรื่นโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสนิท ทองนาคโรงเรียนบ้านโจดโนนข่าประธานกรรมการ
2. นายฤทัยรัตน์ นิ่มนวลโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นายสะอ้าน มิตรชื่นโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
4. นายสุเมธา ผิวขาวโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายธนพล ศรีชัยเชิดโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวีระจิตร วุ้นสีแซงโรงเรียนบ้านโสกมะตูมประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์รัตน์ กลมเกลี้ยงโรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ คิดการโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสมนึก จันทรภาโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
5. นายดวงดี ภาราโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชุมพล คำจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกประธานกรรมการ
2. นางเกศมณี คันธภูมิโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางสุวิมล เชื้อสระพังโรงเรียนบ้านข่าเชียงพิณกรรมการ
4. นางไสว เหลืองดอกไม้โรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายปรีดา แต่งเมืองโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร งามชัดโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ภิญโญยงโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ประภาษีโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ แผ่นทองโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายอุทิศ ตาปราบโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นางธณัณณัฐ คำยงโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นายสินธพ เจริญแนวโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการ
4. นางทิวาพร ก้อนเงินโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
5. นายทวี ปัดไธสงโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายปรีดา แต่งเมืองโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร งามชัดโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ภิญโญยงโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ประภาษีโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ แผ่นทองโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอุทิศ ตาปราบโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นางธณัณณัฐ คำยงโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นายสินธพ เจริญแนวโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการ
4. นางทิวาพร ก้อนเงินโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
5. นายทวี ปัดไธสงโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายปรีดา แต่งเมืองโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร งามชัดโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ภิญโญยงโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ประภาษีโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ แผ่นทองโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอุทิศ ตาปราบโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นางธณัณณัฐ คำยงโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นายสินธพ เจริญแนวโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการ
4. นางทิวาพร ก้อนเงินโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
5. นายทวี ปัดไธสงโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายปรีดา แต่งเมืองโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร งามชัดโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ภิญโญยงโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ประภาษีโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ แผ่นทองโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอุทิศ ตาปราบโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นางธณัณณัฐ คำยงโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นายสินธพ เจริญแนวโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการ
4. นางทิวาพร ก้อนเงินโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
5. นายทวี ปัดไธสงโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายสงวน เยี้ยมผาโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชระพงษ์ เอกวงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางนิตยา แผ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นายอเนก โชคบัณฑิตโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายปรีชา วิญญาสุขโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายสงวน เยี้ยมผาโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวัชระพงษ์ เอกวงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางนิตยา แผ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นายอเนก โชคบัณฑิตโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายปรีชา วิญญาสุขโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองพอกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เสาศิริโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
3. นายชวลิต ชาลีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ประจวบมอญโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
5. นางสาวทรรศนีย์ กำไรเงินโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ต่้อพลโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ นิลผายโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางสาคร ไชยมิ่งโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
4. นายกฤษดา ขวัญถาวรโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
5. นายคำสันต์ คามวุฒิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายฉลาด อาจสนามโรงเรียนบ้านโนนเขวาประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ วรามิตรโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
3. นายอำนาจ พลเดชาโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นายสมพงษ์ อนุศรีโรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการ
5. นางณิชาภา เจริญจิตภูมิโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญเลี้ยง กัณหารัตน์โรงเรียนชัยชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี จินะรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นางสมบัติ ปะเมโทโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นายชัยหลี อันวิชาโรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
5. นายจำรัส คูณแก้วโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุริยะ ม่วงเพชรโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยประธานกรรมการ
2. นางฉัตรา ธนสีลังกรูโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
3. นายไชยมงคล ต้นเถาโรงเรียนบ้านโนนเขวากรรมการ
4. นายประคานชัย อูปแก้วโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอุทัยวัฒน์ จำเริญบุญโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพิชิต โคตรมาโรงเรียนบ้านห้างสูงประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ขันเขวาโรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิ์วงศ์กรรมการ
3. นางรัตนา เสนเข้มโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นายสุมิตรสุริยน ชำนาญโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนากรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ มิ่งคะโณโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล แฝงฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าคร้อประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สุนนท์โรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา สุรนันท์โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
4. นางสำเภาทอง หลอดอาษาโรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
5. นายวิญญู หงอกภิลัยโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมัย ข่าขันมะลีโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ประธานกรรมการ
2. นางกัลยรัตน์ อ่อนทะโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
3. นายคำพัน เปรมใจโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ ขวัญถาวรโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
5. นายประยูร สิริสุทธิสารโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายตุลา จันทร์รุ่งศรีโรงเรียนบ้านสเดาหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางจุฬา ไหลหาโคตรโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัวกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ อาจหาญโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวิจิตร เจริญขามป้อมโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวแววดาว แก้วสว่างโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ระโหฐานโรงเรียนฉิมพลีมาประธานกรรมการ
2. นายเชิงชัย ขวัญพลูโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นายทักษิณ ภิญโญศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการ
4. นายชัชรากร ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนบ้านดอนเค็งกรรมการ
5. นางศิริพร ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอุปถัมภ์ วิชาหาโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นางประทุมวัน อาจเวทย์โรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นายวิชิต สูงภิไลย์โรงเรียนบ้านหนองโพนงามกรรมการ
4. นางสาวอารยา แก้วพรมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาวนัฐิกานต์ คำเรืองศรีโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาสินี ชำนาญกุลโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางร่มแก้ว คำจันทร์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางสาวอาริสา ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางอรุณี แสนลีโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
5. นายฐิติรัตน์ โชคบัณฑิตโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประชัน เจริญสุขโรงเรียนบ้านกุดโคลนประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิศักดิ์ ชัยเกิดโรงเรียนบ้านหนองแฝกกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา รัตนประทุมโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
4. นายยงยุทธ ขำหินตั้งโรงเรียนบ้านหนองพอกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. สิบเอกจำเริญ ศรีขลาโรงเรียนบ้านดอนอุดมประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน คำป้องโรงเรียนบ้านสีปลาดกรรมการ
3. นายอุดร หินเมืองเก่าโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลางประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสุวารี คงมั่นโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิคม ยิ้มตะคุโรงเรียนสามสวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ติดประมาณโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
3. นายยงยุทธ อาจหาญโรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางอารีย์ สุคนธสาครโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ วิฆเนศรังสรรค์โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทองประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ชนะภูโรงเรียนบ้านนาสีดากรรมการ
3. นางณัฐนันท์ แก้วมูลมุขโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
4. นายศิริวุฒิ แสนตันโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางวราภรณ์ สิทธิวรารัฐกาลโรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายโชคชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ชาติสุนทราวุฒิโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นางสุชานันท์ ภิญโญภาพโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นางฐิตินันท์ น้อยศรีโรงเรียนบ้านโคกนกทากรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา วงษ์ปัญญาโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนิกร ทองวิเศษโรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นางละมุล ไมตรีแพนโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
3. นางจีริสุดา คล้านทวนโรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ผลทิพย์โรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
5. นายสุจิตร ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านนาสีดากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุดมพร ชาติเสนาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสุพัตตรา จันทองโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนกรรมการ
4. นางสำเภา ราศรีโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางรุ่งสิริ ชัยจักรโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสนอง ชาวกะมุดโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวรรณ ตรงประสิทธิ์โรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
3. นางสุดาวรรณ แดงนกขุ้มโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาววิรัญญา ครองเคหาโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
5. นางปวีณา น้อยดีโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิริรัตน์ อนุตรีโรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็กประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ แก้วศิริโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ สาระมณีโรงเรียนบ้านสระแต้กรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ อิทธิแสนโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ นาคต้อยโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลางโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ ตาปราบโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ ไชยทิพย์โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางจตุพร กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ขวัญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายดิเรก อภิชาติรัตนชัยโรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี กุลดิลกโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางกุหลาบ ทาแจ้งโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการ
4. นางพรอนันต์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
5. นางธารธารา บูรณะโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายอเนก มงคลโรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา ชาวกะมุดโรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการ
3. นางนันทนา ทองมูลโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางชาดา ภิญโญภาพโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
5. นางนาตยา ฐานวิสัยโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายอรัญ แก้งทองโรงเรียนชุมชนห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ รัศมีวงศ์โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นางสาวมาลินี พันธ์ยางโรงเรียนศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางวารุนันท์ รินลาโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอัครพล เรียกจำรัสโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ สิงห์ยะบุศย์โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการ
3. นางศุภสมัย เขียวดีโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
4. นางภัควิภา โทพาพงษ์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ น้อยศรีโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายกวินสวัสดิ์ แสนผาบโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นายบุญถม กุดกังวลโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
3. นายถนอม ไหลหาโคตรโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
4. นายนิกร พุทธสิมมาโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายฉัตรชัย สุทธมาโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรกร ชำนาญโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เทียนศักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาดกรรมการ
4. นายจำนงค์ หล้าเพชรโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการ
5. นายชัชวาล เหลยชัยโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสยาม คลังภูเขียวโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเถาวัล น้อยเวียงโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นายพัน คงฉนวนโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
4. นางศรีสุดา โกจารย์ศรีโรงเรียนบ้านหนองพอกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ปาลินทรโรงเรียนบ้านโคกนกทาประธานกรรมการ
2. นางจรรยา คำมูลมาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการ
3. นางสาวอำภา ปิงพะยอมโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
4. นางสุภาพร มีอิสระโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ดิลกลาภโรงเรียนบ้านข่าเชียงพิณกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ แคภูเขียวโรงเรียนบ้านกุดยม(คุรุราษฏร์ไตรมิตร)ประธานกรรมการ
2. นางสงวนศรี หิรัญคำโรงเรียนสระโพนทองกรรมการ
3. นายบุญธรรม ผ่องสนามโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นายลพ พรมดีโรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ขันทะสีมาโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ โมระพัฒน์โรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
3. นายโกมุท ผานาคโรงเรียนบ้านมอญกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ แสนลีโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
5. นายไตรรัตน์ กุลแพงโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจโรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตรประธานกรรมการ
2. นางอัศเจรีย์ อินทร์วิมานโรงเรียนบ้านข่าเชีัยงพิณกรรมการ
3. นางอำพร ศรีหัวแฮโรงเรียนบ้านป่าว่านกรรมการ
4. นางบุญศรี ถาวรพันธ์โรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
5. นางวณี ฦาชาโรงเรียนชุมชนบ้านหันกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสมร บาลเย็นโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพพรรณ กาขันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
3. นางกลิ่นสุคนธ์ นามวิจิตรโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
4. นายเกริกฤทธิ์ เส่งมูลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางดุษฎี ผิวแดงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวิรัช ปร๋อกระโทกโรงเรียนบ้านโนนโจดประธานกรรมการ
2. นายไพวัลย์ ยอดบุรีโรงเรียนบ้านกุดโคลนกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ขวัญพงษ์โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางชนกานต์ ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนกเขาทองกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ปักเขตานังโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ ก่อศิลป์โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวันชัย เหลื่อมทองหลางโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวจิราพร ลองจำนงค์โรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์ ณ หนองคายโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสินธุ์ ด้วงบุ้งโรงเรียนบ้านห้วยยางดำประธานกรรมการ
2. นางบังอร งอกนาวังโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางจุรีมาศ วีระพงษ์สุชาติโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นางผกามาศ เรืองเจริญโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
5. นายสามารถ แสงอรุณโรงเรียนหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญนำ เพชรล้ำโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางทิวารัตน์ บัวสาลีโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการ
3. นายฤทธิรุทร น้อยศรีโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
4. นายจรูญ มุ่งทองโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางเทพารักษ์ ทัศน์ละไมโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายวีระ ชาติชำนาญโรงเรียนบ้านบ้านทุ่งลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์พันธ์ ชัยมีเขียวโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
3. นางศรีสุดา ขวัญพูนโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
4. นางวงเดือน พรมจะมรโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
5. นางทองคูณ ทองนาคโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายอาคม ชานนท์เมืองโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการ
3. นายบุญร่วม ผาจ้ำโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
4. นายวิญญู แผ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านมอญกรรมการ
5. นายโยธิน หาญปีโรงเรียนบ้านป่าว่านกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายคำนวณ มาฆะเซ็นต์โรงเรียนบ้านดอนเค็งประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ แนวประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
4. นางศรีวุวภา เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนากรรมการ
5. นางทองคูณ ทองนาคโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางวัลภา ม่วงเพชรโรงเรียนบ้านฝายพญานาคประธานกรรมการ
2. นางระพิพรรณ ปัญญาโรงเรียนบ้านจมื่นกรรมการ
3. นางจิรนันท์ สมทิพย์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ พลศรีโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
5. นางวิลัย เรืองเจริญโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่าโรงเรียนบ้านนาสีดาประธานกรรมการ
2. นางสิชล ชมภูวิเศษโรงเรียนบ้านโคกไพรวันกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์กรรมการ
4. นางศศิญภา ศรีมงคลโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางรำเพย นุชภิเรนทร์โรงเรียนบ้านโนนดินจี่กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียรโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางแก้วกานต์ คำสอนโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
3. นางจารุนันท์ เต็มพงษ์โรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
4. นางกาญจนาพร สพภูเขียวโรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางเกษสุดา วังสระโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร สร้อยทองดีโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ฦาชาโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
3. นางสมพร ศิลาทองโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
4. นางละเมาะ สมศรีแสงโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
5. นางธนาภา มุ่งจันทึกโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางฉลอง แผ่นเงินโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ สิมมาโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
3. นางบุญแน่ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการ
4. นางสมนึก ทัพซ้ายโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจันทิวา งวดชัยโรงเรียนบ้านสระแต้ประธานกรรมการ
2. นางมัณฑริกา ประดิษฐ์แท่นโรงเรียนบ้านหนองแฝกกรรมการ
3. นางสาวชระเอม เรืองเจริญโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ อธิวาโสโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการ
5. นางอัมพร อานุภาพแสนยากรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ งามศักดิ์โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่าประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ สมบัติโพธิ์โรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
3. นายสถิต รู้จักโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านโนนคูณ(อ.คอนสาร)กรรมการ
5. นายอำนาจ เขาทองโรงเรียนบ้านหนองปอแดงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุรเศรษฐ ชีวยะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างประธานกรรมการ
2. นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นายบรรเทา เต็มพงษ์โรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
4. นายวันชัย แทนกองโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
5. นายพิรุณ สิงสงโรงเรียนหว้านไพรสามัคคีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมาน เวียงปฏิโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีพร ตุลสุขโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางหทัยกานต์ หอระสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ จิตโคตรโรงเรียนบ้านระหัดกรรมการ
5. นายประนมวรรณ วังราชโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวัชระ อารีโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางปิยะมาศ กองเย็นโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ คำพิลาโรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)กรรมการ
4. นางสุพิชฌาศ์ บำรุงนอกโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายสมหมาย บรรเลงโรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธนากร ศรีวิพัฒน์โรงเรียนบ้านตาดรินทองประธานกรรมการ
2. นางศรินยา น้อยดีโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นางสายเพชร พิณรัตน์โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)กรรมการ
4. นายวุฒิชัย เกิดสุขโรงเรียนบ้านหนองรวกกรรมการ
5. นางยุวธิดา โชคบัณฑิตโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ แนวคำดีโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นายกฤษดาวุฒิ นุชภิเรนทร์โรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
3. นายวีระ วราพรมโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายสุธีย์ จันทร์มะโฮงโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นายมานิตย์ ไพรสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไทยศักดิ์ วงศ์คำโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ประธานกรรมการ
2. นายธีรชน ขวัญศักดิ์โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายสุเมธี ภิรมย์กิจโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. จ.ส.อ.สุเทพ น้อยเวียงโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมัต อาบสุวรรณ์โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ พีรเจริญรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
3. นางสมเด็จ จุลนันท์โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อ.คอนสาร)กรรมการ
4. นายปราโมทย์ ขวัญยืนโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
5. นายวิทวัฒน์ คลังระหัดโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์โรงเรียนบ้านหนองตากล้าประธานกรรมการ
2. นายสดวก กัีนล้อมโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยกรรมการ
3. นายประเสริฐ เข้าใจการโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่ากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ เจริญคุณโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอมกรรมการ
5. นางฝันแก้ว ฝอยวารีโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ใสดีโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ อภิวันท์สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
3. นายสวางค์ พิมพาคุณโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ น้อยดีโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนัธวุฒิ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองช้างเอกประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ พิชัยศิลป์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางสาวสุภัค เพชรสุวรรณรังษีโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
4. นายเลิศพงศ์ ไปนานโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางบัณฑิตา เศวตศักดิ์โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชาญชัยไกรลาศ แก้วศิริโรงเรียนบ้านโนนหินแร่ประธานกรรมการ
2. นายสมเดช แจ้งคำโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการ
3. นายวิโรจน์ โทราชโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอมกรรมการ
4. นายอู๊ต ประหยัดสินโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
5. นายวัฒนากร ทองถวิลโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ ขึ้นทันตาโรงเรียนบ้านเขวาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา จิตรธรโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นายชาติรวี สีเขียวโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสงกรานต์ บุญโสภาพโรงเรียนบ้านตาดรินทองกรรมการ
5. นายกิตติมศักดิ์ หอระสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายชาญชัยไกรลาศ แก้วศิริโรงเรียนบ้านโนนหินแร่ประธานกรรมการ
2. นายสมเดช แจ้งคำโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการ
3. นายวิโรจน์ โทราชโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอมกรรมการ
4. นายอุ๊ต ประหยัดสินโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
5. นายวัฒนากร ทองถวิลโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ ขึ้นทันตาโรงเรียนบ้านเขวาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา จิตรธรโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นายชาติรวี สีเขียวโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสงกรานต์ บุญโสภาพโรงเรียนบ้านตาดรินทองกรรมการ
5. นายกิตติมศักดิ์ หอระสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางวิลาวรรณ อัทธ์แมนโรงเรียนบ้านหนองสามขาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ น้อยลาโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
3. นางธภัฎ ทันเขิมโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
4. นางจรีรัตน์ แนวถาวรโรงเรียนบ้านหนองบัวพรมกรรมการ
5. นางอัญจนา สุพันดีโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ มาฆะเซ็นต์โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.บ้านแท่น)ประธานกรรมการ
2. นายไกรลาศ ประสงค์ศิลป์โรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
3. นางจรัสศรี แสนโคตรโรงเรียนหนองเมยสามัคคีกรรมการ
4. นางรวีวรรณ ไตรนพโรงเรียนศาลาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวศิริประภา ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายมนตรี แก้วกำมาโรงเรียนบ้านนาวงเดือนประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ แสงสุทธิโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสุรวัช พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางวิกาญดา ฟริสค์โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ชอบค้าโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์โรงเรียนบ้านกุดหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา ขันตีโรงเรียนบึงมะนาววิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรี อินทร์ใจดีโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา โทษะโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นายธีรพจน์ กัญญาสุดโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายดุสิต พูนชัยภูมิโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง บุญสมศรีโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
3. นางสาวอัชวรรณ คาตาโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางอัญชลี กัณหาโรงเรียนบ้านโป่งดินดำกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชรโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางเกษร เยี้ยมผาโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการ
4. นางจิรัสยา ยศพิทักษ์โรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการ
5. นางสาวนภัสรีย์ รัตนพลพัฒน์โรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ทัศน์ละไมโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดประธานกรรมการ
2. นางสุดสวาท คันธีโรงเรียนภูมิวิิทยากรรมการ
3. นางยุพาพิน แสงจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยากรรมการ
4. นางจันหอม ศรีพลประเสริฐโรงเรียนบ้านก่านกรรมการ
5. นางสาวพัชรพร เปรมผลโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายบุญมี เดิมกะยอมโรงเรียนบ้านหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางกิจจา ชีวยะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
3. นางมัจฉา พัฒนภูืมิชัยโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโนกรรมการ
4. นางสาววิมล ประทุมโรงเรียนบ้านหนองแฝกกรรมการ
5. นางพนิดา ศรีบรรเทาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ สมบัติหลายโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่าประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษกร บัวเสริฐโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
3. นางพนิตานันท์ วิเศษแก้วโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นายณัฐชนน ต่ออำนาจโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาดกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา ก้อนทรวงโรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายคำปาน ชัยชนะโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ฉิมมานิตย์โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการ
3. นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา บุญพรัดโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
5. นางจิรุบล ศึกษากิจโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายเชียรศักดิ พงษ์ปิติธนโชคโรงเรียนบ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางอุไร เย็นสถิตย์โรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
3. นางจุฑาลักษณ์ หล้าเพชรโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางชื่นชีวัน คำเรืองศรีโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางแสงอรุณ อาบสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร นารองโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล วันศุกร์โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. MissYang Choliโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นางกาญจนา ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
3. MissํYang Choliโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นายนพดล วันศุกร์โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสังเวียน ทองงามโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
3. นายนพดล วันศุกร์โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ คำศรีโรงเรียนบ้านโปร่งประธานกรรมการ
2. นางยุบล ชูสกุลโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางปราณี กัญญาสุดโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางบังอร ทับทิมอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนกรรมการ
5. นางอุบล บัวคำโรงเรียนบ้านท่าคร้อกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นางสมสรรค์ เฝ้าทรัพย์โรงเรียนบ้านมอญกรรมการ
4. นางกาญจนา เคนพนานโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายศุภกรณ์ พันวันโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชัยณรงค์ ปัดสาโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ นาคดิลกโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
3. นายกิตกรณ์ แดงนกขุ้มโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ตั้งใจโรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่ากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทพงษ์ศักดิ์ ผานาคโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายนัฐพันธ์ แควภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นายปฐมพงศ์ ละมุลตรีโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการ
4. นายปรีชา กออำไพโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นายพรมมา เดชครอบโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิโรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ ต่อติดโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายเวหา ทองลาดโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายสมเกียรติ มวลชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดกรรมการ
5. นายนิ่ม บุญกิจโรงเรียนบ้านดงเมยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายจรูญ พาเก่าน้อยโรงเรียนสระโพนทองประธานกรรมการ
2. นางนิษฐ์ ิพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยไหกรรมการ
3. นายถนอม พวงพันธ์โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายสุดหล้า ศรีเหนี่ยงโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา อำภาคำโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายถวิล สร้างนาโรงเรียนบ้านนกเขาทองประธานกรรมการ
2. นายคมกฤษ บุตรศรีโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์์กรรมการ
3. นายระวี จวบสุขโรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการ
4. นายจรัญ โชติสังข์โรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
5. นางรำไพ ดาภาโยโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชานุช ศุภานิชอนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสุวิช คำชัยโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการ
3. นางสุนทรี พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายวีระ บุดดาดวงโรงเรียนบ้านดงใต้กรรมการ
5. นายพิษณุรักษ์ คำยงโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายจรูญ แข็งแอโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ คงโนนกอกโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยากรรมการ
3. นางหนูชิด สิมาธรรมโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
4. นางสุปราณี จำบุญโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
5. นางทองวรรณ ครองพวกโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวารศาสตร์ ขุนโนนเขวาโรงเรียนบ้านหนองแต้ประธานกรรมการ
2. นายบัวเรียน มาตย์วงศ์โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสะอาด ภิญโญศรีโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นางภรปภา พันเวียงโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการ
5. นางสาวทิพร แทงจำรัสโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายพรชัย ข่าขันมะลีโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนประธานกรรมการ
2. นางธัญญาภรณ์ โชคบัณฑิตโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
3. นางปาริชาติ เมืองพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
4. นางวรรณี ทวีบุตรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ขวัญเกษมโรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายชวลิต นาตรีชนโรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางเสาวดี เลิศคอนสารโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางรัีชดา ดีแซงโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุนันทา ชมนาวังโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายบุญสวน ทรงทาศรีโรงเรียนบ้านโนนสง่าประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ โชคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านฝายพญานาคกรรมการ
3. นางนันทภรณ์ ถนอมชีพโรงเรียนบ้านโจดพิทยาคารกรรมการ
4. นางจารุณี พานโนโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
5. นายเจริญ ประทีปเมืองโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายพร้อมพล แดงประพันธ์โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร มุทาพรโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
3. นางนันทา ทองทิพย์โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอมกรรมการ
4. นางอภิลักขณี อนันเต่าโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางหทัยภัทร ศรีขลาโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสังคม เลิศขามป้อมโรงเรียนบึงมะนาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย แฝงฤทธิ์โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นางรัชนีย์ เล็กอรินทร์โรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางอัษฎาพร แนวคำดีโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางพจมาน เสี้ยมแหลมโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายเทพ อุดมโรงเรียนบ้านเลิงทุ่มประธานกรรมการ
2. นายธิดารัตน์ เฮงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
3. นางสาวแก้วจินตนา ดลราษีโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
4. นายณรงค์ ทองมูลโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายชัชวาล คำดีโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายชาญ คำป้องโรงเรียนไตรมิตรพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญประภา ประทุมไทยโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ขวัญวงษ์โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคึกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ อุดมโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสุวิชชา เสีี้ยมแหลมโรงเรียนบ้านโนนสลวยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ ขวัญวงษ์โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ทวีโชคโรงเรียนบ้านยางคำวิทยากรรมการ
4. นายวิโรจน์ รัตนพงษ์โรงเรียนบ้านมอญกรรมการ
5. นางนพรัตน์ แดนวงศ์โรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา มุทาพรโรงเรียนบ้านโนนงิ้วประธานกรรมการ
2. นางวรรณิภา บุตะเขียวโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นางพนิดา เครือผักปังโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
4. นายอุทร วิชายาโรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ยอดสละโรงเรียนบ้านยางคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษยา คำโนนกอกโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายอรรณพ จินะรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
4. นายอุดม วิเศษสัตย์โรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ สงวนรัมย์โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายจำนง ศรีสามารถโรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ภูมิสถานโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
3. นายมาโนช ต่อชีพโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
4. นายจุรีพร มิถาลาโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
5. นางผจง ไพโรจน์โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายทองพิง ทานประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสมทรง ข่าขันมะลีโรงเรียนบ้านนาหัวแรดประธานกรรมการ
2. นายนายดำรงค์ บุตรวังโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
3. นายเจริญผล สันพันธ์โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบกรรมการ
4. นายไสว ป้องปานโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
5. นายวิรัตน์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายมนตรี พงษ์จำนงค์โรงเรียนบ้านสารจอดประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ขันคำโรงเรียนหว้านไพรสามัคคีกรรมการ
3. นายสนิท ราศรีโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ตรงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไหกรรมการ
5. นายนพรัตน์ ไชยทิพย์โรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสมทรง ข่าขันมะลีโรงเรียนบ้านนาหัวแรดประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ บุตรวังโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
3. นายเจริญผล สันพันธ์โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบกรรมการ
4. นายไสว ป้องปานโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
5. นายวิรัตน์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายมนตรี พงษ์จำนงค์โรงเรียนบ้านสารจอดประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ขันคำโรงเรียนหว้านไพรสามัคคีกรรมการ
3. นายสนิท ราศรีโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ตรงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไหกรรมการ
5. นายนพรัตน์ ไชยทิพย์โรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสมทรง ข่าขันมะลีโรงเรียนนาหัวแรดประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ บุตรวังโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
3. นายเจริญผล สัมพันธ์โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบกรรมการ
4. นายไสว ป้องปานโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
5. นายวิรัตน์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายมนตรี พงษ์จำนงค์โรงเรียนบ้านสารจอดประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ขันคำโรงเรียนหว้านไพรสามัคคีกรรมการ
3. นายสนิท ราศรีโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ตรงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไหกรรมการ
5. นายนพรัตน์ ไชยทิพย์โรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสมทรง ข่าขันมะลีโรงเรียนบัานนาหัวแรดประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ บุตรวังโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
3. นายเจริญผล สัมพันธ์โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบกรรมการ
4. นายไสว ป้องปานโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
5. นายวิรัตน์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายมนตรี พงษ์จำนงค์โรงเรียนบ้านสารจอดประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ขันคำโรงเรียนหว้านไพรสามัคคีกรรมการ
3. นายสนิท ราศรีโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ตรงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไหกรรมการ
5. นายนพรัตน์ ไชยทิพย์โรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสำราญ เสือสาวะถีโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ ปัดไธสงโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
3. นางดรุณี บุญพิทักษ์พงษ์โรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
4. นายชูชาติ หล้าเพชรโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางอโนชา ชานนท์เมืองโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุเทน ฐานะโรงเรียนบ้านฉนวนประธานกรรมการ
2. นายวีรนนท์ ดนเสมอโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
3. นายเทพชัย กัณฑะวังโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโนกรรมการ
4. นายบุญมา ดุลย์ไธสงโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายทวีสิทธิ์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านหินรอยเมยกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายเสฏฐกุล เจริญวงค์โรงเรียนบ้านดงเมยประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ดงหงษ์โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางอนงค์ บุ่งนาแซงโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยากรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ นามโคตรโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
5. นางเสมอ หิรัญคำโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสำคัญ วิชัยระหัดโรงเรียนบ้านโจดพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนภัสธรณ์ แจ้งกระจ่างโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสุกัลยา ชาลีเขียวโรงเรียนหัวนานครกรรมการ
4. นางสมเด็จ จุลละนันท์โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อ.คอนสาร)กรรมการ
5. นางบุญมี นาสะกาดโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายวันลบ พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางภาวดี ขวาไทยโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ เต็มแสงโรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
4. นางพจนี ต่อศรีโรงเรียนบ้านกุดแดงกรรมการ
5. นางนิรินาจ โพธิ์ไฮโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางประภา วิฆเนศรังสรรค์โรงเรียนบ้านหนองปอแดงกรรมการ
3. นางจินตนา แผลงรักษาโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการ
4. นายบังอร นครดีโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
5. นายคมกฤษ บุตรศรีโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางประภา วิฆเนศรังสรรค์โรงเรียนบ้านหนองปอแดงกรรมการ
3. นางจินตนา แผลงรักษาโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการ
4. นางบังอร นครดีโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
5. นายคมกฤษ บุตรศรีโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางประภา วิฆเนศรังสรรค์โรงเรียนบ้านหนองปอแดงกรรมการ
3. นางจินตนา แผลงรักษาโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการ
4. นางบังอร นครดีโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
5. นายคมกฤษ บุตรศรีโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางประภา วิฆเนศรังสรรค์โรงเรียนบ้านหนองปอแดงกรรมการ
3. นางจินตนา แผลงรักษาโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการ
4. นางบังอร นครดีโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
5. นายคมกฤษ บุตรศรีโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางประภา วิฆเนศรังสรรค์โรงเรียนบ้านหนองปอแดงกรรมการ
3. นางจินตนา แผลงรักษาโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการ
4. นางบังอร นครดีโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
5. นายคมกฤษ บุตรศรีโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางประภา วิฆเนศรังสรรค์โรงเรียนบ้านหนองปอแดงกรรมการ
3. นางจินตนา แผลงรักษาโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการ
4. นางบังอร นครดีโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
5. นายคมกฤษ บุตรศรีโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางประภา วิฆเนศรังสรรค์โรงเรียนบ้้านหนองปอแดงกรรมการ
3. นางบังอร นครดีโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
4. นางจินตนา แผลงรักษาโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการ
5. นายคมกฤษ บุตรศรีโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระ ชาติชำนาญโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิภาภักดิ์ เหมือนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการ
3. นางเทพารักษ์ ทัศน์ละไมโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นายศิริ รวมภักดีโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอมกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา นามจันดีโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระ ชาติชำนาญโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิภาภักดิ์ เหมือนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการ
3. นางเทพารักษ์ ทัศน์ละไมโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นายศิริ รวมภักดีโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอมกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา นามจันดีโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระ ชาติชำนาญโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิภาภักดิ์ เหมือนพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการ
3. นางเทพารักษ์ ทัศน์ละไมโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นายศิริ รวมภักดีโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอมกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา นาามจันดีโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่าโรงเรียนบ้านนาสีดาประธานกรรมการ
2. นางอรุณี แสนลีโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
3. นางบุษกร คำป้องโรงเรียนบ้านดอนเค็งกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่าโรงเรียนบ้านนาสีดาประธานกรรมการ
2. นางอรุณี แสนลีโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
3. นางบุษกร คำป้องโรงเรียนบ้านดอนเค็งกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมร บาลเย็นโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนประธานกรรมการ
2. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ธรรมเกตุโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการ
4. นางสาวอารดา คงสอนโรงเรียนออป.19(สวนป่าคอนสาร)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมร บาลเย็นโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนประธานกรรมการ
2. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ธรรมเกตุโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการ
4. นางสาวอารดา คงสอนโรงเรียนออป.19(สวนป่าคอนสาร)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมร บาลเย็นโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนประธานกรรมการ
2. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ธรรมเกตุโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการ
4. นางสาวอารดา คงสอนโรงเรียนออป.19(สวนป่าคอนสาร)กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมร บาลเย็นโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนประธานกรรมการ
2. นางสุคนธรัตน์ ทัพแสงโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ธรรมเกตุโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการ
4. นางสาวอารดา คงสอนโรงเรียนออป.19(สวนป่าคอนสาร)กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรังสรรค์ เกิดมงคลโรงเรียนบ้านโนนสาทรประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ภูแลนปิวโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่ากรรมการ
3. นางวรณี เลิศสรรสิริโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นางเจษฎาพร พิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
5. นายบพิธ ชัยดีโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกษม ลุ่มร้อยโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลาประธานกรรมการ
2. นางพวงแก้ว พ้นสมุทรโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
3. นายวาทิศ สอนกองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา ปราบภัยบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
5. นางสาวเมธาวี ปิตรัมย์โรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประพล ดิเรกโภคโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นายอนุสันต์ คำสอนโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางณัฐิยา มาสิงห์โรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
4. นายวารุนันท์ เย็นสถิตย์โรงเรียนบ้านน้ำอุ่นกรรมการ
5. นางสาวศิริพร พื้นหินลาดโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประพล ดิเรกโภคโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นายอนุสันต์ คำสอนโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางณัฐิยา มาสิงห์โรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
4. นายวรุนันท์ เย็นสถิตย์โรงเรียนบ้านน้ำอุ่นกรรมการ
5. นางสาวศิริพร พื้นหินลาดโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประพล ดิเรกโภคโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นายอนุสันต์ คำสอนโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางณัฐิยา มาสิงห์โรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
4. นายวารุนันท์ เย็นสถิตย์โรงเรียนบ้านน้ำอุ่นกรรมการ
5. นางสาวศิริพร พื้นหินลาดโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประพล ดิเรกโภคโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นายอนุสันต์ คำสอนโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางณัฐิยา มาสิงห์โรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
4. นายวารุนันท์ เย็นสถิตย์โรงเรียนบ้านน้ำอุ่นกรรมการ
5. นางสาวศิริพร พื้นหินลาดโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวัชชิระ กระพันเขียวโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดประธานกรรมการ
2. นายมงคล ขวัญมงคลโรงเรียนหนองเมยสามัคคีกรรมการ
3. นางศุภสมัย เขียวดีโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี หิรัญคำโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางอรชุลี สัณหจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประพล ดิเรกโภคโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นายอนุสันต์ คำสอนโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางณัฐิยา มาสิงห์โรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
4. นายวารุนันท์ เย็นสถิตย์โรงเรียนบ้านน้ำอุ่นกรรมการ
5. นางสาวศิริพร พื้นหินลาดโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิรดา พิริยะชัยวรกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร เมตตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ไปนานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2กรรมการ
4. นางนัธมน บุญประกอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2กรรมการ
5. นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิรดา พิริยะชัยวรกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร เมตตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ไปนานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2กรรมการ
4. นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2กรรมการ
5. นางนัธมน บุญประกอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญวิทย์ ทองนาคโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเทียมใจ แข่งขันโรงเรียนบ้านมูลกระบือกรรมการ
3. นายสงัด สำราญรื่นโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสายเพชร ยะรินทร์โรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
5. นางนิตยา แผ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพล แควภูเขียวโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกษมศักดิ์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนบ้านห้างสูงกรรมการ
3. นางจุฬา ไหลหาโคตรโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาดกรรมการ
4. นางพนิตานันท์ วิเศษแก้วโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพล แควภูเขียวโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกษมศักดิ์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนบ้านห้างสูงกรรมการ
3. นางจุฬา ไหลหาโคตรโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาดกรรมการ
4. นางพนิตานันท์ วิเศษแก้วโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรัญ แก้งทองโรงเรียนชุมชนห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี แข็งแอโรงเรียนบ้านหนองไรไก่กรรมการ
3. นางประนอม ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านนาสีดากรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา สุพิมพานนท์โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่กรรมการ
5. นางอินทิรา สุกสงโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสมอ ชิณรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน บุญประกอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวปานิศา งามจำรัสโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
4. นางสมดังจินต์ กีรติพลพงษ์โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
5. นางอรไทย โคบาลโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสมอ ชิณรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน บุญประกอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวปานิศา งามจำรัสโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
4. นางสมดังจินต์ กีรติพลพงษ์โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
5. นางอรไทย โคบาลโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัยโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ น้อยศรีโรงเรียนบ้านโคกนกทากรรมการ
3. นางสาวอารยา แก้วพรมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัยโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ น้อยศรีโรงเรียนบ้านโคกนกทากรรมการ
3. นางสาวอารยา แก้วพรมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพนม จันทองทิพย์โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เหลยชัยโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางจุฬา กุลด้วงโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
4. นางสุภาพรรณ ชมไชยโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพนม จันทองทิพย์โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เหลยชัยโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางจุฬา กุลด้วงโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
4. นางสุภาพรรณ ชมไชยโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพัตรา อุตรนครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี อาจปรุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
3. นางนภาพร พรมแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
4. นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกาศิต พิศวงปราการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา น้อยปัญญาโรงเรียนบ้านสวนอ้อยกรรมการ
3. นายวุฒิชัย เกิดสุขโรงเรียนบ้านหนองรวกกรรมการ
4. จ.ส.อ.สุเทพ น้อยเวียงโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ พลศรีโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกาศิต พิศวงปราการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา น้อยปัญญาโรงเรียนบ้านสวนอ้อยกรรมการ
3. นายวุฒิชัย เกิดสุขโรงเรียนบ้านหนองรวกกรรมการ
4. จ.ส.อ.สุเทพ น้อยเวียงโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ พลศรีโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชรโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ต่อชีพโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
3. นายโอฬาร ศึกษากิจโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายชวพงศ์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางบุบผา ช่างไสวโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชรโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ต่อชีพโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
3. นายโอฬาร ศึกษากิจโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายชวพงศ์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางบุบผา ช่างไสวโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเหรียญชัย พุธขุนทดโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางกษิวัลย์ พลอาวุธโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
3. นางจำนวนศิลป์ พันธุ์นุรักษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
4. นางกัลญานีย์ สุริยันต์โรงเรียนบ้านถนนกลางกรรมการ
5. นางอัมพร เมตตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเหรียญชัย พุธขุนทดโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางกษิวัลย์ พลอาวุธโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
3. นางจำนวนศิลป์ พันธุ์นุรักษ์โรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
4. นางกัลญานีย์ สุริยันต์โรงเรียนบ้านถนนกลางกรรมการ
5. นางอัมพร เมตตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]