รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กอบสันเทียะ
 
1. นายอนุศักดิ์  ประยูรพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์   พยุงธนทรัพย์
 
1. นางธนพร  ต่อศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงศศิธร  ลครศรี
 
1. นางพรรณี  สวนพลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  จรูญพันธ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  อักษร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติมา   กุลชูศักดิ์
 
1. นางบุญญวรรณ   ทนโนนแดง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  พาราศรี
 
1. นางดวงแข  พุทธชัยภูมิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงนุชจรีย์   เดชจำเริญ
 
1. นางสว่าง   วงษ์ชู
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 1. เด็กชายธวัชชัย  วังศรี
 
1. นางอัจฉรา  อัจฉริยะภากร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. นางสาวอภิชญา  นิลคีรี
 
1. นางอรวรรณ   หมู่โพธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงอรุณ  สุวรรณคาม
 
1. นางอาภาภรณ์  ธรรมไทย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปริชญา   แพชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุทธินี   ด้วงศาลา
 
1. นางจิรพร   ตาบประดับ
2. นางบุญเรียน   ประทุมชาติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ฤทธิ์กำลัง
2. เด็กหญิงศิราทร  ฤทธิ์กำลัง
 
1. นางดวงแข  พุทธชัยภูมิ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1. เด็กชายพสธร   ภักติยานุวรรตน์
 
1. นางนิภาพร   ตอสกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1. เด็กชายชยชล   สุวัฒนรัตน์
 
1. นางนิภาพร   ตอสกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 1. เด็กหญิงชโรชา   เสนาหมื่น
 
1. นางสาวสุทิพย์   สมจิตร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงธนิกานต์   วังคีรี
2. เด็กหญิงปรียาอร   กำลังฤทธิ์
3. เด็กหญิงมินลดา   นูเพ็ง
 
1. นางสาวสุจิตรา   โรมรัน
2. นายเดชา   ชัยโยบัว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เทพอินทร์แดง
2. เด็กชายธนวัฒน์  โคเทพ
3. เด็กหญิงอรยา  จากนอก
 
1. นายนิกร   แคชัยภูมิ
2. นางอุบล  สิงห์อำพล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 1. เด็กหญิงขวัญระวี  มนตรี
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ทีฑา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เชาว์ประโคน
 
1. นางสาวดาราวรรณ   โทศรี
2. นางสาวธัญรัตน์  ประยูรพันธุ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กหญิงนฤมล  ชัยสูงเนิน
2. เด็กหญิงนันทิตา  วุ่นชีลอง
3. เด็กหญิงอรญา  ยับสันเทียะ
 
1. นางสาวชมภูนุช  เกตุแก้ว
2. นายวิษณุ  ฉลองขวัญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มีหัวโทน
2. เด็กหญิงปุณยนุช  ศักดิ์ภูเขียว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หงษ์คำ
2. นางรัชนีวรรณ  ม่วงนิกร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายจักริน  ทวีทรัพย์
2. เด็กชายธนาวัฒน์   คำมีหมื่น
 
1. นายสายชล   จุลศรี
2. นางสิมลา   ลิ้มไพบูลย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  เพชรรักษา
 
1. นายมานัส  ปรีมนวงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 1. เด็กชายธนภัทร  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ประยูรพันธุ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงสุรัตนา  นิยมถิ่น
 
1. นายมานัส  ปรีมนวงค์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายกัณฑ์กฤต   อภิเมธีธำรง
2. เด็กชายปุณณวิช   ภาษิต
3. เด็กชายวิสิษฐ์พล   จิรทรัพย์เจริญ
 
1. นายพรชัย  มีทอง
2. นายมงคล   ต่อฤทธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชัยสีมา
2. เด็กหญิงสร้อยเพชร   กางถิ่น
3. เด็กหญิงโยศิตา   ปุ้งโพธิ์
 
1. นางรัตนากร   มณีวรรณ์
2. นางสุจิตรา  วงษ์พุฒ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ฝาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงธนัชชา   ฝาชัยภูมิ
3. เด็กชายอนุชา   ภูมิสอาด
 
1. นางจารุภา    สมณะ
2. นายธนากร  ขวดชัยภูมิ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงชุดาพรรณ  วรรณพา
2. เด็กชายภูวนาท   บุรีรักษ์
3. เด็กหญิงศศิธร   ศรีทอง
 
1. นายฉลอง  อัมพวา
2. นางสาวอาภาพร   สุทธิสน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   วงษ์สำราญ
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ดวงนิล
3. เด็กชายเศรษฐา   สุขบัว
 
1. นางอรทัย   แก้วหย่อง
2. นางอัญชลี  ชำนาญศก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายพงษ์บดินทร์   ถนอมชาติ
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์    เงาชัยภูมิ
3. เด็กชายเมธาวุฒิ   ตาปราบ
 
1. นายจิรศักดิ์  คลังชำนาญ
2. นายปริวัฒน์   บุญภูมิ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกรกวี   ประไพวัชรพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ขามโนนวัด
3. เด็กหญิงนัทชนันท์    พรโสภิณ
 
1. นายธัชวุฒิ  กงประโคน
2. นางพิญญานิศร์   จงรักวิทย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. นางสาวชฎาพร  ใจสบาย
2. เด็กหญิงปรียาพร  เมืองจันทร์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เฉลิมหมู่
 
1. นางบุปผา  ศรีนวลจันทร์
2. นางพิมพ์ฉวี  หิรัญวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ขำชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สมางชัย
 
1. นายบรรจง  อ่อนละม้าย
2. นายยุทธกานต์  นาคหมื่นไวย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เตชะพกาพงษ์
2. เด็กชายนิติธร   ทวีชีพ
 
1. นายพรชัย   มีทอง
2. นายมนัส  สมณะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายชาตรี   นอกตาจั่น
2. เด็กชายณัฐพล   ภักดี
 
1. นายพีรพล  พาตา
2. นางมัจฉา  มีนารี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 1. เด็กชายตะวัน   ยศรุ่งเรือง
2. เด็กชายธีระศักดิ์  โพธิ์นอก
 
1. นายวันดี  บุตรศรี
2. นายสามิตร  ศรีขจร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 1. เด็กชายณัฐพล  พูลแสวงทรัพย์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  แสงนาฝาย
 
1. นายนายจักรพันธ์  วรรณพงษ์
2. นายอดุลย์ศักดิ์  อาจนาวัง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  บุญปลื้ม
2. เด็กชายวีระพล  แพนสมบัติ
 
1. นายบรรจง  อ่อนละม้าย
2. นายยุทธกานต์  นาคหมื่นไวย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายพินิจ  ปานจำรูญ
2. เด็กชายศรชัย  สืบสิงศาร
 
1. นางสาวทศพร  สีเขียว
2. นายประจวบ  นาอุดม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงกัลยกร  ชนะชัย
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ดอกบัว
3. เด็กหญิงศิรินธาร  เทียมทะนงค์
4. เด็กหญิงสิรินญา  ศิริ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์ชัย
 
1. นางราตรี  ทิพโชติ
2. นางอำนวย  ตอพรหม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 1. เด็กหญิงชมเพลิน  บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  หิรัญคำ
3. เด็กหญิงวรรณิศา  เวชวัล
4. เด็กหญิงวิภาพร  ดุมชัย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  คุ้มโพธิ์น้อย
 
1. นางราตรี  วิวัฒนศิริ
2. นางสมพร  ขวาไทย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  งานยางหวาย
2. เด็กหญิงวันวิสา  หิรัญรัตน์
3. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีกำปัง
4. เด็กหญิงสุภัทตรา  ปั้นเทียน
5. เด็กหญิงเหมรัตน์  ภูมิชัยสิทธิ์
 
1. นางราตรี  ทิพโชติ
2. นางอำนวย  ตอพรหม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำชี 1. เด็กหญิงกฤติณี  สรฤทธิ์
2. เด็กหญิงปณิดา  เจนชัย
3. เด็กหญิงรวิภา  อุตรชน
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสงวงษ์
5. เด็กหญิงสุชานันท์  แสนแคสินธุ์
 
1. นางจำปี  คำหว่าน
2. นางละมัย  เฉยชัยภูมิ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1. เด็กหญิงชลธร  คุ้มบุ่งคล้า
2. เด็กหญิงชลธิชา   คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงพรพรรณ   ศรีวงษ์ชัย
4. เด็กหญิงพรพิมล   โคบาล
5. เด็กหญิงพิศมัย   หาญชนะ
 
1. นางกรองกาญจน์   แสนสีลา
2. นางประทานพร   ภูมอนท์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 1. เด็กหญิงจันจิรา  พัดขุนทด
2. เด็กหญิงนัสทนิกา  พันธ์รักษา
3. เด็กชายนิรุทธ์  มาตรบัวใหญ่
4. เด็กหญิงวริษฐา  ทองคำ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  พิไลพันธ์
 
1. นางนุชรา  พิไลวงศ์
2. นายสุวิทย์  พิไลวงศ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   บุญเศษ
2. เด็กหญิงมุธิตา   ชัยยะปะปัง
3. นางสาวรัตนาภรณ์   เดชภูมี
4. เด็กหญิงวริศรา   พูนกอก
5. นางสาวสุดารัตน์   สินธุมงคลชัย
 
1. นางสาวกุศล  มณีโชติ
2. นางจิราภรณ์   เอื้อศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจิราภา  เกียรตินอก
2. เด็กหญิงธันยาพร  พื้นหัวสระ
3. เด็กหญิงนันทฉัตร  นวลลือชา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  การบรรจง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุระหนองเป็ด
 
1. นายถาวร  พรโสภณ
2. นายธีรพัฒน์   ยอดยิ่งยง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กชายกมล  เพ็งแพงต้น
2. เด็กชายจักฤษณ์  เสาเวียง
3. เด็กชายจำเนียร   ชัยสวรรค์
4. เด็กชายชิตธิชัย   ตรีศรี
5. เด็กชายณัฐพล   พิมลนอก
6. เด็กชายทักษิณ   เทียมมัด
7. เด็กชายประวิทย์   กล้าหาญ
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   สิงห์ศาลาแสง
9. เด็กหญิงยุราวัลย์   โคตรแก้ว
10. เด็กหญิงวิภาดา    พานเงิน
11. เด็กชายวิษณุกร   ด่านอุด
12. เด็กชายวิษณุกร  ด่านอุด
13. เด็กหญิงสุภานิค   พุทธธะสุ
14. เด็กชายสุมินตรา   น้อยปัญญา
15. เด็กหญิงอดิษา   ดงไม้
16. เด็กหญิงอธัญญา   คงชัยภูมิ
17. เด็กชายอธิชัย   ลาดขามป้อม
18. เด็กหญิงอภิชญา   ไชยปรีชา
19. เด็กหญิงอรวรรณ   ไพราม
20. เด็กชายเชิดพงษ์  ใจงาม
 
1. นางสาวทิพยรัตน์  ราคาแพง
2. นางละเอียด   เสาเวียง
3. นายอุดม   ตระกูลรัมย์
4. นางสาวอุทร   ชูณรงค์
5. นายอุทัย   พรหมวงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงนัชชา  หิรัญคำ
2. เด็กหญิงปานทิพย์  หลาบคำ
3. เด็กหญิงพรชิตา  เฮียงก่อ
4. เด็กหญิงพรหมพร  หงษ์คำ
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยิ่งเสมอ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  เกษทอง
7. เด็กชายวรวุฒิ  ดีนอก
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีวิพัฒน์
9. เด็กหญิงวันวิสาข์  ผ่องสกุล
10. เด็กหญิงศิริโสภาภรณ์  นานอก
11. เด็กชายสามารถ  นาห้วยทอง
12. เด็กหญิงสุนัชดา  กองแก้ว
13. เด็กชายสุวิทย์  สงมูลนาค
14. เด็กหญิงสโรชา  ทองล้วน
15. เด็กหญิงอรอุมา  มูลอารีย์
16. เด็กหญิงเกษฑิญาภรณ์  อักษรเสรี
17. เด็กหญิงเกษแก้ว  พรมชินวงค์
18. เด็กชายเจษฎา  ดงเสือ
19. เด็กชายเจษฎาพร  ไพรศรี
20. เด็กหญิงเพชรประกาย  สมอหมอบ
 
1. นางสาวถาวร  วันนา
2. นางสาวนงลักษณ์   วิชาจารย์
3. นายสิงห์ทอง  ต่อติด
4. นายสุกรี   เทียมชัยภูมิ
5. นางสาวอรวดี  ดีบ้านโสก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองเจริญ
2. เด็กหญิงกมลชนก  กองศรี
3. เด็กหญิงกัลญาภรณ์  วรรณพงษ์
4. เด็กชายกีรติ  คำแก้ว
5. เด็กชายธานี  ธงภักดิ์
6. เด็กชายนิติธร  ต่อชีพ
7. เด็กชายปณต  งามสกุล
8. เด็กหญิงปนิดา  แสงชัยภูมิ
9. เด็กหญิงพรรณสา  หารธรรม
10. เด็กชายภีระภัทร  หวังมุ่งกลาง
11. เด็กหญิงมลธิดา  ขอดคำ
12. เด็กหญิงมาริษา  ไตรพรม
13. เด็กหญิงวิภารัตน์  หลั่นจันทึก
14. เด็กหญิงวีนัส  พิมสิม
15. เด็กชายศุภกร  ดอกจันทร์
16. เด็กหญิงสาวิกา  พลเสนา
17. เด็กหญิงอภิชาวดี  นาคคำ
18. เด็กหญิงอารียา  งิมสันเทียะ
19. เด็กชายเจษฎาพร  ไพรศรี
20. เด็กชายโยธิน  ศิริบรรณ
 
1. นางทองเพชร  น้อยสุวรรณ
2. นางบุญยง  วังสระ
3. นายพีระพงศ์  น้อยสุวรรณ
4. นางลำพูล   ขวัญยืน
5. นายสุขฤกษ์  ดีโนนโพธิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 1. เด็กหญิงสุพรรณกัลญา  ไพบูลย์
 
1. นางสาวกัญจา  วาจาดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงภรณ์ชิตา  กรองแก้ว
 
1. นางธัญญรัศม์  คำขวา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กหญิงสุพานัด   พุทธระสุ
 
1. นางสาวอุทร   ชูณรงค์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายอนรรฆวี   ชื่นทรัพย์
2. เด็กหญิงอรวรรยา   อมรชัยกุล
 
1. นางนุจรีย์   กุลหินตั้ง
2. นางอรวรรณ   เดชบุญมี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งลุ้ย
2. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ปิยะวงค์
 
1. นางอุทิศ  เสนชัย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กชายดนัย  จุลกระบวน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  นามหนองอ้อ
 
1. นางสาวดวงใจ  พลมณี
2. นางวิชุตา  เทอดชัยภูมิ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 1. เด็กชายกรวิชญ์  สถิตชัย
2. เด็กหญิงชุตินันท์  เผ่าชัย
3. เด็กหญิงพรนภา   หิรัญเขว้า
4. เด็กหญิงศลิษา  ยุ่นชัย
5. เด็กหญิงสรัญญา  กล้ารอด
6. เด็กชายสัจสรณ์  ปิตุภูมินาค
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  โพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทมาตย์
9. เด็กชายอภิวิชญ์  วงศ์ก่อ
10. เด็กชายไกรวิชญ์  ยินดี
 
1. นางจิตอารีย์   พรหมณี
2. นางจุฑามาศ  พรมศาสตร์
3. นางสายธาร  แน่นอุดม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงดาวฝน   จันเขียด
2. เด็กหญิงนันทัชพร   เขียวเขว้า
3. เด็กหญิงพุทธ  รูปชัยภูมิ
4. เด็กหญิงภาวิณี   สมัตถะ
5. เด็กหญิงยุพารัตน์    เฉลียวชาติ
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทะตัน
7. เด็กหญิงศศิกานต์   เบ้าลี
8. เด็กหญิงศศิตา    เชิดชัยภูมิ
9. เด็กหญิงสุภาวิณี   สิงหะหล้า
10. เด็กหญิงอุไรพร   พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางนงเยาว์   เมืองศรีนุ่น
2. นายศุภฤกษ์   ดวงประทุม
3. นางสุชาดา   อ้นสันเทียะ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 1. เด็กชายจินดา  ลาแก้ว
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขะจรศรี
3. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีเจริญ
4. เด็กหญิงพรรนิภา  เติมพันธ์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  กิ่งกระโทก
6. เด็กหญิงพันธิดา  มะเลิศ
7. เด็กหญิงศศินิภา  จิ๋ววิเศษ
8. เด็กหญิงสรวีย์  วงศ์แก้ว
9. เด็กหญิงสุนิสา  วุธชัยภูมิ
10. เด็กหญิงสุพรรษา  รังสูงเนิน
11. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งพล
12. เด็กหญิงอภิญญา  ปาละโพธิ์
13. เด็กหญิงอรวรรณ  รู้ยืนยง
14. เด็กหญิงอารยา  พริ้งชัยภูมิ
15. เด็กหญิงเนตรนภา  วงษ์ก่อ
 
1. นางสาวกมลพรรณ  สวรรณา
2. นางยุวดี  กุลนาฝาย
3. นายวิเชียร  วัฒนกุลไพศาล
4. นางสมพักตร์  กระจ่างฤทธิ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เปรมทอง
2. เด็กหญิงกันตนา  ฤทธิ์เทพ
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วตระกูล
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ยางนอก
5. เด็กหญิงชุติมา  แก้วแขก
6. เด็กหญิงนิธิกานต์  นพนิธีเวียงกุล
7. เด็กหญิงปิ่นเกล้า  ยอดทัด
8. เด็กหญิงพจนีย์  น้อยเดชา
9. เด็กหญิงรัตนา  พิมพ์เกษม
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  ถมทอง
11. เด็กหญิงรัตนาวลี  ดีทอง
12. เด็กหญิงวรุณยุรี  ฮวบกล่ำ
13. เด็กหญิงสุทธิดา  เกตุเทศ
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กลิ่นบุญ
15. เด็กหญิงอาภัสรา  อินยิ้ม
 
1. นางสาวกชกร  พาป้อ
2. นางสาวชวารัตน์  สวัสดิ์นะที
3. นางสาววารุณี  ทองเพชร
4. นางสุภาวดี  แก้ววิศาสตร์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับชมภู 1. เด็กหญิงฐิติมา  โพธิ์แจ่ม
2. เด็กชายบุญรัตน์  สังวร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก่นนาคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สิงพร
2. นางสาวเมียววดี  ภูมิภักดี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงนายงค์  พลร่ม
2. เด็กหญิงพรพรรณ  สมสู่
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ชำทองไหล
 
1. นายประสิทธิ์   แคนชัยภูมิ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 1. เด็กหญิงจูลธิดา  สุ่ยวงษ์
2. เด็กหญิงมัณฑินี   อาจปาน
 
1. นางสุธารินี  กองคำ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงทิตติยา  อาจองค์
2. เด็กหญิงบุญธิดา  บุราณรมย์
 
1. นายมานพ  บุญแจ่ม
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงปวริศา   ชาลีวงษ์
 
1. นายวิชา   นิลวัฒน์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ปิณฑะคุปต์
 
1. นายจตุพล  กันทอง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กชายนัฐครา   พุทธรักขิโต
 
1. นายธงชัย   หมู่หัวนา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ประชุมพิมาย
 
1. นายสายัณห์  ฉายแสง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กชายพงคภัค    พินิจกุล
 
1. นายนิธิฤทธิ์   บุญดี
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กชายวีรภัทร  เย็นนิกร
 
1. นายสดใส  มาฆะเซ็นต์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    จันสา
 
1. นายคมกฤช    กกกลาง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงนิภารัตน์   ทัพหงษ์สา
 
1. นายคมกฤช   กกกลาง
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขสว่าง
2. เด็กหญิงพัชราพร   หงษ์ชาติ
 
1. นายบุญสูง  ทวีโชค
2. นางยุพิน  โพธิษา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลนิตย์   ภู่บัว
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   เสนชัย
 
1. นางวัชรินทร์  นวกาลัญญู
2. นายวิชา   นิลวัฒน์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. นายพิเชษฐ  แสงคำ
2. นายมงคลศักดิ์  ต่อติด
 
1. นายสดใส  มาฆะเซ็นต์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กชายอดิศร  ตื้นชัยภูมิ
 
1. นายธนกฤต  กิตติวัฒนพล
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 1. เด็กหญิงยุวรัตน์  แจ่มใส
2. เด็กชายศุภชานนท์  แท่งหิน
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พรจันทึก
 
1. นายอดิศักดิ์  แดนทอง
2. นายเอก  ราชเดิม
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กหญิงดารินทร์   สุพิพัฒนโมลี
2. เด็กหญิงมลธิกา   จันกามา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คนซื่อ
 
1. นางสาวรชานันท์  ศิริชัยโรจนมรกต
2. นางวิบูลย์ลักษณ์  วัฒนโสภณวงศ์
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กชายพันแสง   เกิดผล
2. เด็กชายสิริศักดิ์   พรหมประดิษฐ์
3. เด็กชายอภิเดช   ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   คำปัด
2. นายธงชัย   หมู่หัวนา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร   อันทพิระ
 
1. นายประเทือง   ชัยสุวรรณ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  อินทพิระ
 
1. นายประเทือง   ชัยสุวรรณ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายนนทการ  แสงโทโพธิ์
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงอาภัสรา   แดงสกุล
 
1. นายประเทือง   ชัยสุวรรณ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  แววสระ
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  อินทพิระ
 
1. นายประเทือง   ชัยสุวรรณ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายต๊ะ  แทนวิสุทธิ์
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงสาวิณี   จิตรชัยภูมิ
 
1. นายประเทือง   ชัยสุวรรณ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงศาตพร  ทัพมงคล
 
1. นายประเทือง   ชัยสุวรรณ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงอนัญพร   กุลเกตุ
 
1. นายประเทือง   ชัยสุวรรณ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงภัคราโมไนย   ลาภศรี
 
1. นายสมหมาย   คะณาเนปะ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายสมชาย  จันสายออ
 
1. นายบรรพต  นิ่มนวล
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาพัชร   กุศลคุ้ม
 
1. นายประเทือง   ชัยสุวรรณ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 1. เด็กชายอาทิตย์    เพิ่มสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์   จันทร์เขียว
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  มีสัมพันธ์
 
1. นางสมฮู้  อุตมะพันธุ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดชา
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร    อันทพิระ
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์   กุศลคุ้ม
3. เด็กชายมิกตินัย    เจริญคุณ
4. เด็กหญิงศาตพร   ทัพมงคล
5. เด็กหญิงศิรินธร   พรชัยภูมิ
6. เด็กหญิงสาวินี   จิตชัยภูมิ
7. เด็กหญิงอนัญพร   กุลเกต
8. เด็กหญิงเมย์พิษา   มะณีจันทร์
 
1. นายประเทือง   ชัยสุวรรณ
2. นายมัชพล  สาคะริชานนท์
3. นางอารยา  ฒาริชานนท์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงชรินทร  กาชัย
2. เด็กหญิงชไมพร  นารถชัยภูมิ
3. เด็กชายณัฐพล  ดวงแก้ว
4. เด็กชายตะวัน  บุญเสริม
5. เด็กชายธนาดล  ชมบุญ
6. เด็กหญิงวรรณภา  จอกชัยภูมิ
7. เด็กหญิงสุณิตา  นาใจดี
8. เด็กชายอัครพล  บุญนอก
 
1. นางประคอง  บัวมี
2. นายมัชพล  สาคะริชานนท์
3. นายสมชาย  คุ้มวงษ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์   พิณนอก
2. เด็กหญิงชญาดา   สุ่มมาตย์
3. เด็กชายณัฐภัทร   อันทพิระ
4. เด็กหญิงณัฐิยา  จันปุ่ม
5. เด็กหญิงณิชาพัชร์  กุศลคุ้ม
6. เด็กหญิงปริศรา   แสงลุน
7. เด็กชายมิกตินัย   เจริญคุณ
8. เด็กหญิงศาตพร   ทัพมงคล
9. เด็กหญิงศิริธร   พรชัยภูมิ
10. เด็กชายสหฤทธิ์   สุวรรณชาติ
11. เด็กหญิงสาวิณี   จิตชัยภูมิ
12. เด็กชายสุเมธ   รินใหม่
13. เด็กหญิงอนัญพร   กุลเกตุ
14. เด็กหญิงอาภัสรา   แดงสกุล
15. เด็กหญิงเมย์พิษา    มะณีจันทร์
 
1. นายประเทือง   ชัยสุวรรณ
2. นางสาววราพร  อาทิวงค์
3. นางสาววลัดดา  คำจุมพล
4. นางอารยา  ฒาริชานนท์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหล่อง
2. เด็กชายต๊ะ  แทนวิสุทธิ์
3. เด็กชายธีรภัทร์  มิทา
4. เด็กชายนนทการ  แสงโทโพธิ์
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ครองไข่น้ำ
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  แววสระ
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินละออ
8. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
9. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดชา
10. เด็กชายวีรยุทธ  ตั้งหมั่น
11. เด็กชายสราวุธ  แพนพัด
12. เด็กหญิงสุพัตรา  คำโย
13. เด็กชายอภิวัฒน์  คำลาย
14. เด็กหญิงอัญชลี  เมาขุนทด
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร   อันทพิระ
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  กุศลคุ้ม
3. เด็กชายมิกตินัย   เจริญคุณ
4. เด็กหญิงศาตพร   ทัพมงคล
5. เด็กหญิงศิรินธร   พรชัยภูมิ
6. เด็กชายสหฤทธิ์   สุวรรณชาติ
7. เด็กหญิงสาวินี   จิตชัยภูมิ
8. เด็กชายสุเมธ   ริมใหม่
9. เด็กหญิงอนัญพร   กุลเกต
10. เด็กหญิงอาภัสรา   แดงสกุล
11. เด็กหญิงเมย์พิษา   มะณีจันทร์
 
1. นายประเทือง   ชัยสุวรรณ
2. นางอรญา  ฌาริชานนท์
3. นายอาทิตย์  ธงภักดิ์
4. นายเสถียร  จาริชานนท์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เติมด้น
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พลทะยาน
3. เด็กชายทรงยศ  จำนงชอบ
4. เด็กชายธีรพัฒน์  แสงจิตร
5. เด็กชายพีรพัฒน์  นามวงษา
6. เด็กชายภูธเนตร์  เสือแดง
7. เด็กชายวุฒิศักดิ์  เอกตาแสง
8. เด็กชายศักดิ์พล  เมี้ยนกลาง
9. เด็กหญิงศิริพัฒน์  ขำพร้อม
10. เด็กชายอภิศักดิ์  สุขคุ้ม
11. เด็กชายเมธัส  รณการ
 
1. นายถนอม  กัดโกนา
2. นายบรรพต  นิ่มนวล
3. นายวินิช  จิณโรจน์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. นายกมล    เพ็งแพงต้น
2. เด็กชายก้องเกียรติ   ใจปิติ
3. เด็กชายจักรกฤษณ์   เสาเวียง
4. เด็กชายจำเนียร   ชัยสวรรค์
5. นายจิตรติศักดิ์   รอบวงษ์จันทร์
6. นางสาวชมพูนุช   เลิศพันธุ์
7. เด็กชายชิตธิชัย   ตรีศรี
8. เด็กหญิงณัฐธิดา   ใจปิติ
9. เด็กหญิงทิพยรัตน์   จำเริญทิพย์
10. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ชัยภิเดช
11. เด็กชายธานินทร์    นามวงษ์
12. เด็กชายนครินทร์  บุญสุโข
13. เด็กหญิงปนัดดา   โพนชัยแสง
14. เด็กหญิงปนิตา    แซ่คู
15. เด็กหญิงประกายแก้ว    โดนสูงเนิน
16. เด็กชายประวิทย์   กล้าหาญ
17. เด็กหญิงปวีณา   ปานหมึก
18. เด็กหญิงปาริชาติ   พันกลาง
19. เด็กชายปิยะพงษ์   บุญเรือง
20. เด็กหญิงพนารัตน์   แสงวงษ์รักษ์
21. เด็กหญิงพรรณิดา   ศรีนาถ
22. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ชัยสีดา
23. เด็กหญิงยุราวัลย์   โคตรแก้ว
24. เด็กหญิงวิภาดา   พานเงิน
25. เด็กชายวิษณุกร   ด่านอุด
26. เด็กหญิงวิไลพร    ลาดขามป้อม
27. เด็กหญิงศิวิมล   ปัตตะเน
28. เด็กหญิงศุภมาศ   พานเงิน
29. เด็กชายสด   กระสังข์
30. เด็กชายสุทธิศักดิ์   เพชรนอก
31. เด็กหญิงสุมาลี    นาคำ
32. เด็กหญิงสุมินตรา   น้อยปัญญา
33. เด็กหญิงหฤทัย   สมน้อย
34. เด็กหญิงอดิษา   ดงไม้
35. เด็กหญิงอธัญญา   คงชัยภูมิ
36. เด็กหญิงอรวรรณ   ไพราม
37. เด็กหญิงอรวรรณ   มะสีทะ
38. เด็กหญิงอริสา   ป้านภูมิ
39. เด็กหญิงอริสา   เสกขุนทด
40. นายเชิดพงษ์    ใจงาม
 
1. นางสาวนริสรา  ฝาชัยภูมิ
2. นางสาวปรียาภัทร์  เปรมแสง
3. นางสาวสุจิตรา  มณฑารัตน์
4. นายอุดม  ตระกูลรัมย์
5. นางสาวอุทร  ชูณรงค์
6. นายอุทัย  พรหมวงศ์
7. นายไพบูลย์   สุภพล
8. นายไพโรจน์  สุภพล
 
103 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กหญิงกัญญาภัก  เปรมทอง
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วตระกูล
3. เด็กชายคชพล  พลดงนอก
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชารีรมณ์
5. เด็กชายดนุพล  ราชวงค์
6. เด็กหญิงดาราวดี  เคืองสาร
7. เด็กชายทวนธน  นิลวดี
8. เด็กชายทิวทัศน์  อิ่นอ่อน
9. เด็กชายธีรภัทร  สุขแสงนิล
10. เด็กชายปรีดี  บัวขาว
11. เด็กหญิงพจนีย์  น้อยเดชา
12. เด็กชายภาคภูมิ  ตั้งแต่ง
13. เด็กชายภาคภูมิ  ยอดทัด
14. เด็กชายภูมินทร์  ยอดทัด
15. เด็กหญิงรัตนาวลี  ดีทอง
16. เด็กชายวรางกูร  กะตุดเงิน
17. เด็กหญิงวรุณยุรี  ฮวบกล่ำ
18. เด็กชายวุฒินันท์  ขำพิมล
19. เด็กชายศรัญญู  อินทร์ชู
20. เด็กหญิงศศิชา  สุกดี
21. เด็กชายศิริณัฐชาพงศ์  นาคสุข
22. เด็กชายสิทธินนท์  โสขุมา
23. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กลิ่นบุญ
24. เด็กชายอมรเทพ  พิมพ์เกษม
25. เด็กชายอาทิตย์  ยอดทัด
26. เด็กชายอุเทน  หั่นเสมอ
27. เด็กชายเฟรน  นิยมจันทร์
28. เด็กชายเสกสรร  มิ่งขวัญ
29. เด็กชายเอกภพ  บิดขุนทด
 
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายศุภโชค   พุทธสอน
 
1. นายแก้ว   เอี่ยมคำ
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายนพพล  คำหว่าน
 
1. นางจุไรรัตน์  กองกุล
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงชลธิฌา   มั่งมี
 
1. นายแก้ว   เอี่ยมคำ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงสิริขวัญ   วิเชียรพันธุ์
 
1. นางปราณี   เต้าชัยภูมิ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 1. เด็กชายกิตติวรากรณ์  โพธิ์ไธสง
 
1. นางกุหลาบ  ทองกร
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กหญิงพิมพ์ลพัชร  หาดขุนทด
 
1. นางดวงสุดา  ทองจำรูญ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 1. เด็กชายก้องเกียรติ  มุ่งแสงกลาง
 
1. นางวิเรขา  นาคสิทธิวงษ์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กหญิงชมภูนุช  เลิศพันธ์
 
1. นายอุทัย  พรมวงศ์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 1. เด็กชายปฏิธร  ปะชัยภูมิ
 
1. นางจุฑามาศ   พรมศาสตร์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายชาญชิตพงษ์   หาญรบ
 
1. นายแก้ว   เอี่ยมคำ
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  นิยมโภค
 
1. นางอัมพร  อ่อนละม้าย
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กหญิงวิชญาดา   วงศ์เทเวศ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  นามวงษ์ษา
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายจตุรภัทร  ฐานเจริญ
 
1. นางธัญวลัย   ตันมณี
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ตั้งใจ
 
1. นายทรรศิน  บุญสุยา
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงโสมสิริ    ชวาฤทธิ์
 
1. นางธัญวลัย   ตันมณี
 
119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุวิสา  บุตรแสน
 
1. นางสุนี  หมั่นหาโชค
 
120 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงจันทิมา   แม้นศรี
2. เด็กหญิงชนาพร  บุญพิมพ์
3. เด็กหญิงชลธิชา   ชูกลิ่น
4. เด็กชายชัยวัฒน์    หมู่มาก
5. เด็กหญิงชุติมา   สุริวรรณ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชาญเขว้า
7. เด็กหญิงณิชกานต์   วงษ์ดี
8. เด็กหญิงดวงพร   สร้อยสูงเนิน
9. เด็กชายทินกฤต   ศิริรัตน์
10. เด็กหญิงทิพย์เกสร   สอนบัว
11. เด็กชายธิติพัทธ์   ประเสริฐกุล
12. เด็กชายปวริศ   ประเสริฐกุล
13. เด็กหญิงปวีนิดา    ชาญเขว้า
14. เด็กหญิงพิงค์แก้ว    จวงเงิน
15. เด็กหญิงพิณทิพย์    ประสานเชื้อ
16. เด็กชายภานุมาส  สงกอก
17. เด็กชายลัทธพล   คำอ้าย
18. เด็กหญิงวรัญญา    สมตัว
19. เด็กหญิงวิจิตรา   เชื้อโต
20. เด็กหญิงศศิธร   ขุนรักษา
21. เด็กหญิงศุภาวรรณ    คณาเขว้า
22. เด็กหญิงสุกัญญา    วินชัยหาญ
23. เด็กหญิงสุพรรษา   ปูกลางดอน
24. เด็กชายอภิรักษ์    กุมภาว์
25. เด็กชายอภิรักษ์   พืชสิงห์
26. เด็กชายอรรถพล   ประเสริฐกุล
27. เด็กหญิงเจนจิรา   เด่นศักดิ์
28. เด็กชายเดชาวัต    พันธุ์กุ่ม
 
1. นางมยุรี    สาวก
 
121 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงกุสุมา  เค้าโนนกอก
2. เด็กชายจักรวุธ  นิยมถิ่น
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวมสุวรรณ์
4. เด็กชายธีรเทพ  ไชยสุวรรณ
5. เด็กชายนนทการ  แสงโทโพธิ์
6. เด็กหญิงนัดดา  ป้องชาลี
7. เด็กหญิงนิตยา  กงจักร์
8. เด็กหญิงน้ำฝน  ครองไข่น้ำ
9. เด็กหญิงบุญธิดา  บุราณรมย์
10. เด็กหญิงบุษบากร  ทองดอนหอย
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินละออ
12. เด็กชายภูมินทร์  ทีภูเวัยง
13. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
14. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกิดศรีชัง
15. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ผดุงผล
16. เด็กชายวชิราวุธ  มณีวงศ์
17. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดชา
18. เด็กชายวิทยา  ปาปะตัง
19. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงจีนทร์
20. เด็กหญิงสุพัตรา  คำโย
21. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  วงกุดเลาะ
22. เด็กชายสุเมธ  แก่นไธสง
23. เด็กชายอภิชาติ  เสนนารี
24. เด็กหญิงอาภารัตน์  ทองจันทร์
25. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กมลขันธ์
 
 
122 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงกัณฑิกา  กุลนาฝาย
2. เด็กหญิงกานพลู  โล่ห์คำ
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประทุมถิ่น
4. เด็กชายชวัลกร  อุดมวงศ์
5. เด็กชายณัฐภูมิ  สะละศรี
6. เด็กหญิงปณิสรา  โชคเหมาะ
7. เด็กชายพิศณุ  ไพรศรี
8. เด็กชายวันชัย  วิญญายงค์
9. เด็กชายสุธานนท์  ตั้งใจ
10. เด็กหญิงอภันตรี  หงษ์อุดม
 
1. นางธิดารัตน์์  คิดฉลาด
2. นางนวลกนก  สวงโท
3. นางสุวัฒนา   เพชรล้ำ
 
123 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กชายทัพฟ้า  วงนิลจันททร์
2. เด็กชายพัฒกร  ชื่นอารมย์
3. เด็กหญิงพีรพร  ทองชมภู
4. เด็กหญิงวัลลภา  บุญครอง
5. เด็กชายสรศักดิ์  วรรณพงษ์
6. เด็กหญิงอันดา  ดำรงภูมิ
7. เด็กหญิงเจนจิรา  เสพธรรม
8. เด็กชายเอกลักษณ์  โกสุโท
 
1. นางทัศนีย์  ผลสวัสดิ์
2. นางราตรี  พลชัยโย
3. นายสุรศักดิ์  คชแก้ว
 
124 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พิทักษ์ชาติ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  วรรณพงศ์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  เกยสันเทียะ
4. เด็กหญิงธันยาภัทร์  โชคกำเนิด
5. เด็กหญิงวรัญชนก  ภักดิ์จรุง
6. เด็กหญิงว่านอัปสร  หินประกอบ
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  พรมเมืองเก่า
8. เด็กหญิงเนตรดาว  เกิดศิริ
 
1. นางทิพาภรณ์  ศรีใส
2. นางธัญวลัย   ตันมณี
3. นางสุภาพ  ไปรเวทย์
 
125 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พนมเขตร์
2. เด็กหญิงกฤตยา  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิชัย
4. เด็กชายณัฐพล  สวามีชัย
5. เด็กหญิงปรียานุช  สดาวงษ์
6. เด็กหญิงปวีรา  ก้อเมืองน้อย
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทับทม
8. เด็กหญิงอพัชรา  ตันสอน
 
1. นางรัตนาวดี  พลศรี
2. นางวรรณภา  โสดาวิชิต
3. นายวีระศักดิ์  สุนทรวีราทักษ์
4. นายเจษฎา  ศิลาสิทธิ์
 
126 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  บรรยงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  แก่นพรม
3. เด็กหญิงนันทิษา  ศิลปกาล
4. เด็กชายบูรพา  สารมโน
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นาคพินิจ
6. เด็กหญิงวิภาดา  ชมภูวิเศษ
7. เด็กหญิงอภัสสรา  อรุณเกียรติ
8. เด็กหญิงอรพิน  ก้อเมืองน้อย
9. เด็กหญิงอารีย์  จำประยูร
10. เด็กหญิงอิศเรศ  หอมเสด็จ
 
1. นางรัตนาวดี  พลศรี
2. นางวรรณภา  โสดาวิชิต
3. นายวีระศักดิ์  สุนทรวีราทักษ์
4. นายเจษฎา  ศิลาสิทธิ์
 
127 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกรุณาพร  เครือวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐภร  ดวงบุญชู
3. เด็กหญิงยุพา  หมอกไชย
4. เด็กหญิงยุวดี  พะละเอ็น
5. เด็กหญิงวัชชราภรณ์  น้อยนวนคำ
6. เด็กหญิงสมสมัย  ภักดิ์ชัยภูมิ
 
1. นายถนอม  กัดโกนา
2. นายวินิช  จิณโรจน์
3. นางสกุณกานต์  เชื้อจันอัด
4. นายสมนึก  เชื้อจันอัด
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กหญิงกนกนุช  มั่นคง
2. เด็กชายกวิน  หมอดู
3. เด็กหญิงฐานิศรา  หล่าวงศ์
4. เด็กหญิงทิพปภา  นวลศรี
5. เด็กหญิงประภัสรา  สร้างคำ
6. เด็กหญิงปริทัศน์   ทิพพิชัย
7. เด็กหญิงปวีณา  พิมพ์โสม
8. เด็กหญิงพอพริ้ว  ถิ่นชีลอง
9. เด็กหญิงภัทรนันท์  ฐานหมั่น
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  หิรัญรัตน์
11. เด็กหญิงศิรินธร  ทวีคำ
12. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วจำรัส
13. เด็กหญิงอิศริยา  แจงกลาง
14. เด็กหญิงเนตรยา  พรมราช
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  วงษาเทียม
2. นางสาวรสชารินทร์  อู่ตะเภา
 
129 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกรุณาพร  เครือวรรณ
2. เด็กหญิงกุลสตรี  พันธ์บุญ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  กิ่งมาลา
4. เด็กหญิงณัฐภร  ดวงบุญูชู
5. เด็กหญิงปริมประภา  ค้าสุวรรณ
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์สะพัง
7. เด็กหญิงยุพา  หมอกไชย
8. เด็กหญิงยุวดี  พะละเอ็น
9. เด็กหญิงวัชชราภรณ์  น้อยนวนคำ
10. เด็กหญิงสมสมัย  ภักดิ์ชัยภูมิ
11. เด็กหญิงเพ็ญประภา  หล้อศรี
 
1. นายถนอม  กัดโกนา
2. นายวินิช  จิณโรจน์
3. นางสกุณกานต์  เชื้อจันอัด
4. นายสมนึก  เชื้อจันอัด
 
130 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   สิงห์ศาลาแสง
2. เด็กหญิงสุพานิต   พุทธระสุ
3. เด็กหญิงอดิษา   ดงไม้
4. เด็กหญิงอธัญญษ   คงชัยภูมิ
5. เด็กชายอธิชัย   ลาดขามป้อม
 
1. นายบุญเหลือ   ตรีเดช
2. นายอุทัย   พรหมวงศ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ขั้นชัยภูมิ
2. เด็กชายอนุพล  จิตรยะแสง
3. เด็กชายเอกราช  บุญลับ
 
1. นายบุญเสริม  ผลพูน
2. นางสาคร  ผลพูน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กชายศราวุธ   พงสะพัง
2. นายสุชาติ   มูลป้อม
3. นายอัธพนธ์   คล่องการ
 
1. นายนิกร  ประภูตา
2. นายเทอดไทย   อภิแสงปัญญา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทวีชีพ
2. เด็กหญิงปัทมภรณ์   รองชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอริสา  สดชั่วมี
 
1. นายจำนงค์  มณีโชติ
2. นายวีระศักดิ์  ครองเคหา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงประภาพร   คิดเข่ม
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์   เหมี่ยงโนนเขวา
3. เด็กหญิงสุภาพร   มูลป้อม
 
1. นางปราชญ์ญานี  ดานชัยภูมิ
2. นางแสงอรุณ   สวัสดิ์เดช
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์   มณีวรรณ์
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา   จันทร์ชีลอง
3. เด็กหญิงรัชนันท์   ธรรมวงค์
4. เด็กหญิงวรรณนิษา   ไพศาลธรรม
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ชูสกุล
6. เด็กหญิงอัจฉริยา   เสมาเพชร
 
1. นางสาวจำนงจิต   วงศ์พรหม
2. นางชุติมา   จินสมบัติ
3. นางปาริชาติ   มิทธิศร
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงนิตยา  ภูมิกาศ
3. เด็กหญิงรัตนาพร  พรมเดื่อ
4. เด็กหญิงสาวิตรี  บำขุนทด
5. เด็กหญิงอาธิญา  นาเขียว
6. เด็กหญิงเมทินี  แฝงชัยภูมิ
 
1. นายสมศักดิ์  สันเทพ
2. นางเอมอร  สันเทพ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา 1. เด็กชายจักรี  คำมั่งมี
2. เด็กหญิงพนิดา   ชัยชาญ
3. เด็กหญิงศิรินภา  แปวสูงเนิน
 
1. นางวิภาวดี  หมอดู
2. นายเด็ดดวง   นามโคตร์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ลาดหนองขุ่น
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองแสง
3. เด็กหญิงพุทสดี  ออไธสง
 
1. นายนฤปนาท  โพธิแสง
2. นายศิริทัศน์   จริยพันธ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กชายศักดิ์ทิวา  เขตคาม
2. เด็กชายศุภชัย  โกศรี
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เลขนอก
 
1. นายประยุทธ  สุ่ยหล้า
2. นางสาวอรรยา  สิงห์ขุนทด
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงบัวตอง  รังสีคาน
2. เด็กชายศุภณัฐ  ดีวิเศษ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  หนูตอ
 
1. นางฐิติรัตน์  เจริญวงค์
2. นายถนอม  กัดโกนา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงนรารัตน์  พวงมี
2. นายภูวไนย  ทองแสง
3. เด็กหญิงอรรชราภรณ์  พรมคำ
 
1. นางกนกทรรศน์  โตนชัยภูมิ
2. นางสาววัฒชราพร  ผดุงโชค
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เอ็นดู
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บรรณนารักษ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา   เกตุนอก
 
1. นางปานฤดี  คาดสนิท
2. นางพรพรหม  กองศรี
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงธิติมา  คำโย
2. เด็กหญิงภนิดา  ใสหน้องแก้ว
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  พูนเจริญ
 
1. นางกัลย์กุลยา  แววสระปวเรศ
2. นางดวงจันทร์  อาจวิชิต
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เกาะชัยภูมิ
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  แก่นม่วง
3. เด็กชายสิรดนัย  แก้วนคร
 
1. นางเพียรพักตร์  ซ้อนบุญ
2. นายไชยวัฒน์  เดชจำเริญ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ขันธสง
2. เด็กหญิงนัฐริกา   ตรีอมฤติวงศ์
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์   ตุมรสุนทร
 
1. นางภัคจิรา   พายุพัด
2. นางอนงค์   คลังสมบัติ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ศิริพยัคฆ์
2. เด็กหญิงชัชรินทร์   บุญสุข
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ดาหนองเป็ด
 
1. นางจุลลดา   ศรีวิพัฒน์
2. นางชลวิภา   พุทธรักษ์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงนิตยา  ทองลินัน
2. เด็กหญิงสินจัย  จันทร์ขาว
3. เด็กหญิงอภัสรา  คิมหันต์
 
1. นางวันวนัช  สิริสิทธินันท์
2. นางสุวิมล  ยวงทอง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลชร  ทานาแซง
2. เด็กหญิงณัฐษนันท์  กุลแก้ว
3. เด็กหญิงวนิสา  อุ่นชัย
 
1. นางชไมพร  ประไพเพชร
2. นางสาวอนุสรา  จำนงค์บุญ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงชนกชนม์   ปริเตนัง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พัฒมะณี
 
1. นางสาวชลธิชา   วงศ์ธิเบศร์
2. นางทิพวัลย์   มีทอง
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงธนัชพร  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  ดวงนิล
 
1. นางกาญจนา  ชนะพาล
2. นางสาวศันสนีย์  ถิตย์อำไพ
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธันยพร   สิทธิบุตร
2. เด็กหญิงอรกช   พรหมฝาย
 
1. นางชนัญญา  พรหมฝาย
2. นายสุขสรรค์   ศรีสวัสดิ์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กชายธีรภัทร   สงกอก
2. เด็กชายศาสตานนท์   มีเฉลา
 
1. นายอาทิตย์   สาทา
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กชายธันวา   บกสูงเนิน
2. เด็กชายสุนทร   นามสา
 
1. นางสาวกรณ์นิกา  พาเก่าน้อย
2. นายชัยวรงค์   เวียงพล
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงกนกพร  ชาลเดช
2. เด็กหญิงขนิษฐา   วงค์ม่วง
3. เด็กหญิงอารียา  ไชยนาแพง
 
1. นายวรวุฒิ   เดชขุนทด
2. นายเอนก   แก้วผาง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายชมพล  โนนตาล
2. เด็กชายสหรัฐ  จินาวงศ์
 
1. นางสาวจรัสศรี  ขำชัยภูมิ
2. นายพิภัช  พรมอ้น
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายปรีชา  แป้นปลัด
2. เด็กชายโอม่า  เบ็ญฮาหมัด
 
1. นายบุญฤทธิ์  แสงอรุณ
2. นางสาวศิวพร  คิดนอก
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงปวีณอร  กุลจำเริญ
2. เด็กหญิงศิริประภา  เค้นชัยภูมิ
 
1. นางกาญจนา  ชนะพาล
2. นางสาวศันสนีย์  ถิตย์อำไพ
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงดวงสุดา  มุนลุน
2. เด็กหญิงวรรณิภา   ปะเขทานัง
 
1. นางสาวอรพรรณ  จันทร์เวียง
2. นางสาวอรพรรณ  จันทร์เวียง
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชายศุภโชค  มณีจักร
2. เด็กชายสมพงษ์  แก้วระวัง
 
1. นางสาวนุสรา  บุญหมั่น
2. นายพิพัฒน์  ตะภา
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายปฐวีการณ์   ฝานชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพรนภา   เกลี้ยงไธสง
 
1. นางวินาวรรณ   เพ็ญจันทร์
2. นางอมรรัตน์   หาญวิชาชัย
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายปฏิภาณ  หินรามัญ
2. เด็กชายภัทรวรรธน์  จำนงค์ชอบ
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองขัติ
 
1. นางชนัญญา  พรหมฝาย
2. นางอารยา  วสุธนรัตน์สกุล
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 1. เด็กชายขวัญ  ยุ่นชัยภูมิ
2. เด็กหญิงธนัชพร  ผิวพรรณ
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  จันทร์แสง
 
1. นายจูนา  บุญพิมพ์
2. นางอุทัย  บุญพิมพ์
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายจิรชัย  ใสสะอาด
2. เด็กชายพัชรพล   ตาโล่
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ยอสูงเนิน
 
1. นายบุญฤทธิ์  แสงอรุณ
2. นางสาวอรพรรณ  จันทร์เวียง
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายธนาวัฒน์  คำมีหมื่น
2. เด็กชายภูวนาจ  แสงขาว
 
1. นายจตุรงค์  ลิ้มไพบูลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวพงษ์  เพ็งกลาง
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเขมินทรา   มณีเนตร
 
1. นายศีลวาน   พงศ์ทองกุล
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจันลา 1. เด็กหญิงวรานันท์  เหลาเป
 
1. นางทองพูล  เหลาเป
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เฉลิมหมู่
 
1. นางกุหลาบ  ชัยจำรัส
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1. เด็กชายกิตตินันท์   กระบี่ศรี
 
1. นางภัทธีญา   วรรณพงศ์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงหทัยภัทร   คำนนท์
 
1. นางยุพวัลย์   อินทกรอุดม
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 1. เด็กหญิงศศิธร  ภูศักดิ์
 
1. นางสาวจิระวรรณ  หอมดวง
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    ลุสุข
 
1. นางสาววลัยลักษณ์   ฤทธิรงค์
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กหญิงพิกุล   ตาแสง
 
1. นางสุภัคสรรค์   คงควร
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1. เด็กหญิงกวินภัคนิช   สุขขี
 
1. นางภัทธีญา   วรรณพงศ์
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุภาวดี  สันเทพ
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายนฤนาท  บูรณะ
2. เด็กหญิงบัวลอย  วันนารี
3. เด็กชายภานุพงศ์  ทองดี
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คงเมือง
5. เด็กหญิงสุภาพร  ยิ้มเสงี่ยม
 
1. นางจำปี  แมคคอลล์
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กหญิงปลิดา   ทิพย์วัน
 
1. นายประดิษฐ์   วงศ์วิวัฒน์ชัย
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วเนตร
 
1. นางสาวอุมาภรณ์   คำจันทน์
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กหญิงปรีญาลักษณ์  สารรัตน์
2. เด็กหญิงปานฤทัย  ชัยสิน
 
1. นายเกรียงไกร  นวลสาย
2. นางโสภา  นาคคำ
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วชิระมาลี
2. เด็กหญิงประกายมาตย์  สุนทร
 
1. นางฐานิตา  ฦาชา
2. นายปุรเชษฐ์  ขำหินตั้ง
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 1. เด็กชายธนกร   หงษ์วิไล
2. เด็กชายธีรพัฒน์  วรรณพงษ์
3. เด็กชายพรชัย   ริมทะมาศ
4. เด็กชายพิเศษสาร   หงส์ปัสสา
5. เด็กชายอิสระ  ประชาศิลป์
6. เด็กชายเทพประทาน  ริมทะมาศ
 
1. นายวิมล  ซื่อตรง
2. นายอัศวิน  วังสระ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กชายธณรัตน์  วรรณพงษ์
2. เด็กชายธเนศ   วิไลวรรณ
3. เด็กหญิงนันทิตา  เกยุระ
4. เด็กหญิงมยุรา  หงส์ชาติ
5. เด็กหญิงศรัญญา   เกศทองมา
6. เด็กหญิงเพชรลัดดา   หอมสุคนธ์
 
1. นางสาวถาวร  วันนา
2. นายสิงห์ทอง  ต่อติด
3. นายสุขฤกษ์  ดีโนนโพธิ์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กชายกรกฎ    เมฆไส
2. เด็กชายก้อง  ศรีภิรมย์
3. เด็กชายชิณวัตร  ซื่อตรง
4. เด็กชายณัฐพล   เติมสมบัติ
5. เด็กชายทัศน์พล    เค้นชัยภูมิ
6. เด็กชายวิชชากร  เค้นชัยภูมิ
7. เด็กชายวิทสุวัฒน์  เค้นชัยภูมิ
8. เด็กชายโยธิน  จันเขียด
 
1. นางสาวกุลลดา  บึงอ้อ
2. นายบัณฑิต    แก้วเกิด
3. นายสาคร    ชัยพระอินทร์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1. เด็กหญิงกรสิริ  พงษ์ศิลา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สิมาชัย
3. เด็กหญิงนันทิวา  คลาดโรค
4. เด็กหญิงพนารัตน์  สุขสำราญ
5. เด็กชายพิเชษฐ์   ประสานเนตร
6. เด็กหญิงวิภาพร  เสวี
7. เด็กหญิงศุกร์ศิริ  คลาดโรค
8. เด็กหญิงสิริยากร  บุญถึง
9. เด็กหญิงอาทิติยา  สมานภูมิ
10. เด็กชายเพิ่มพล  มอญไซร์
 
1. นายถนอมจิต  อินทอง
2. นายบุญศรี  แสนสีลา
3. นางประทานพร  ภูมอนท์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงญาณิศา   อุดมวงษ์
2. เด็กชายณัชพล    ศรีมนตรี
3. เด็กหญิงธิดาพร  คำหาญพล
4. เด็กชายพัทธนันท์    ดอกศร
5. เด็กหญิงรัตนา   วงค์ชู
6. เด็กหญิงศิริประภา   ฐานวิศัย
7. เด็กหญิงสายธาร  วิลัยปาน
8. เด็กชายอณาจักร   ศัลย์วิเศษ
9. เด็กหญิงเขมิกา   ชาวสูนย์
10. เด็กชายไชยฤทธิ์   แฟงชัยภูมิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์   อ้นสันเทียะ
2. นายศุภฤกษ์   ดวงประทุม
3. นางสุชาดา   อ้นสันเทียะ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พับขุนทด
2. เด็กหญิงชลธิชา  รูปสูง
3. เด็กหญิงพนัดดา  มูลจันทร์
4. เด็กหญิงมรกต  พงษ์สุภาพ
5. เด็กหญิงรัตติยา  คล่องแคล่ว
 
1. นางนงลักษณ์  ยอดท่าหว้า
2. นางวราภรณ์  คำหงษา
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงพราวนภา   แก้วคูณเลิศ
2. เด็กหญิงวรนุช   สรแสน
3. เด็กชายศักดิ์ดา   คัดธนามศรี
 
1. นางนวลจันทร์   สว่างวงศ์
2. นางเบญจมาศ   จินดามัง
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์    พลศรี
2. เด็กหญิงยุภาพร   น้อยคูณ
3. เด็กหญิงสายชล   ผลานิสงค์
 
1. นางนวลจันทร์   สว่างวงศ์
2. นางเบญจมาศ   จินดามัง
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ประสันแพงศรี
2. เด็กชายพีรพงศ์   จันทร์ส่งแก้ว
3. เด็กหญิงแพรพลอย   จรรยา
 
1. นางธิดารัตน์   คิดฉลาด
2. นางนวลกนก   สวงโท
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 1. เด็กหญิงศศิธร  ภูศักดิ์
2. เด็กหญิงสโรชา  ใจบุญ
3. เด็กหญิงหัตถยา  หาวิชา
 
1. นางสาวสิริยากร  สีมาพล
2. นางสาวอรวรรณ  ประสานวงษ์
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  วงศ์ชู
2. เด็กหญิงลัดดา  ฮาตระวัง
 
1. นางกุหลาบ  ชัยจำรัส
2. นางวนิดา  ถนอมแนว
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   บัวละคร
2. เด็กชายชินวัช   โคตรโนนกอก
 
1. นางสาวภิริยาภรณ์  อุดมไชย
2. นางแช่มช้อย  ศิลาสูงเนิน
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 1. เด็กชายชนาธิป   โลมะบุตร
2. เด็กชายรังสิมันต์   แพ้ชัยภูมิ
 
1. นางสิวนันท์  แช่มช้อย
2. นางสาวเพ็ญศรี   จิตรชัย
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 1. เด็กหญิงจิราพัชร   อินอาด
2. เด็กชายภัทรภูมิ   ศิลาสูงเนิน
 
1. นางสาวภิริยาภรณ์  อุดมไชย
2. นางแช่มช้อย   ศิลาสูงเนิน
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำนึง
2. เด็กหญิงยุวดี  ลานุ้ย
 
1. นางสาวพัตตะยา  ดีหามแห
2. นางสาวรัตนาวดี  พงษะพัง
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ   เศษวิสัย
2. เด็กหญิงปัญรสีห์   วงษ์ศิลป์
 
1. นายธนากร   กล้ารบ
2. นางสาวสุรีรัตน์  คำเมืองน้อย
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กหญิงสุธิดา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   เขียนไธสง
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชญานุตย์   บำรุงถิ่น
 
1. นางสุธามาศ   ฤทธิ์ไธสง
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 1. เด็กหญิงกรวิภา  หมั่นคำ
2. เด็กชายกฤษฎา  สถิตย์ค่าย
3. เด็กชายกิตติพงศ์  โชคชัย
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  โชคชัย
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผาสุก
6. เด็กชายก้องภพ  จิตรมา
7. เด็กหญิงขวัญจิรา   โสมาบุตร
8. เด็กชายจักรกฤษณ์  วีระแพทย์
9. เด็กหญิงจารุวรรณ  กฤษณลักษณ์
10. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ตะโย
11. เด็กหญิงจิตรทิวา  เตือนสายออ
12. เด็กหญิงจิรานุช  ผิวสุข
13. เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะคำจันทร์
14. เด็กชายจิราวุฒิ  แดงสูงเนิน
15. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทิพย์เวช
16. เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาพคำนนท์
17. เด็กชายฉันท์ชนิต  เจริญสุข
18. เด็กหญิงชมพู  เจริญพล
19. เด็กชายชัชวาล  มิตระกูล
20. เด็กชายชัยชนะ  แสนสุรินทร์
21. เด็กชายชัยพล  เล็กตระกูล
22. เด็กหญิงชุติมา  เปลี่ยนขุนทด
23. เด็กชายญาณพัฒน์  ชัยณรงค์
24. เด็กหญิงญาณัชชา   ศรีพิมพ์
25. เด็กชายณัฐพงษ์  โกสูงเนิน
26. เด็กหญิงณัฐพร   คณะสา
27. เด็กชายณัฐพล   มาตรชัยภูมิ
28. เด็กหญิงณัฐมล  คำศักดิ์ดา
29. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์กำลัง
30. เด็กชายทักษิณ  ประดับค่าย
31. เด็กชายธนกร  กลมกล่อม
32. เด็กชายธนธรณ์  เติมพันธ์
33. เด็กหญิงธนภัทร  หาญรักษ์
34. เด็กชายธิติรัก  พุ่มชาวสวน
35. เด็กชายธีรยุทธ  มีแก้ว
36. เด็กหญิงนธิรา  จันทรี
37. เด็กชายนพนันท์  โหนสันเทียะ
38. เด็กหญิงนพรัตน์  เพียรชัยภูมิ
39. เด็กหญิงนลิมน  พิณราช
40. เด็กหญิงนารินทร์  หมื่นบุญมี
41. เด็กชายนิตติไกร  พรหมมินทร์
42. เด็กหญิงนิรชร  ฝายบุญ
43. เด็กหญิงปนิสา  ประเสริฐกุล
44. เด็กหญิงปริณดา  ฮีท
45. เด็กหญิงปริตา  อธิธาดา
46. เด็กหญิงปวีณา  ประสงค์อยู่
47. เด็กหญิงปุณยนุช  จ่ายจันทร์
48. เด็กชายพงศ์พล  ทองเจริญ
49. เด็กชายพงษ์เพชร  บดีศรีสกุล
50. เด็กชายพชรพล  สาสิงห์
51. เด็กชายพรหมพิริยะ  ส.ศรีสุวรรณ
52. เด็กหญิงพัชราภรณ์  การบรรจง
53. เด็กหญิงพัชรีพร  อุตสาห์
54. เด็กหญิงภัครธิดา  หมั่นบุญ
55. เด็กชายภูฤทธิ์  ม่วงชำนาญ
56. เด็กชายภูวนาท  ชัยสอน
57. เด็กชายยุทธชัย  อินทะกุล
58. เด็กชายรัฐภูมิ  นาคหมื่นไวย
59. เด็กหญิงวันวิสา  ดาวละลม
60. เด็กชายวันเฉลิม  งอกชัยภูมิ
61. เด็กหญิงวิรัญยา  ปีชัยภูมิ
62. เด็กหญิงวิราวรรณ  คุ้มหมู่
63. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  อินทิแสง
64. เด็กชายวีระพล  นอขุนทด
65. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  รอบคอบครบุรี
66. เด็กหญิงศิริกานต์  งอกชัยภูมิ
67. เด็กหญิงศิริกานต์ฎา   ลอยนอก
68. เด็กชายศิริจรรยา  จรรยาศิริ
69. เด็กชายศุภกร  โม่งปราณีต
70. เด็กชายสันทัด  แวงสันเทียะ
71. เด็กชายสิทธินนท์  ใจอดทน
72. เด็กหญิงสุฑาทิพย์   ถนอมสัตย์
73. เด็กหญิงสุดารัตน์  แช่มช้อย
74. เด็กชายอดิศักดิ์  หมั่นชาติ
75. เด็กชายอนุกิจ  ศรีสัตยา
76. เด็กชายอนุชา  บุบผาเต
77. เด็กหญิงอภัทรชา   ชัยดวงศรี
78. เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยทอง
79. เด็กหญิงอรวรรณ  อมรเจริญกุล
80. เด็กหญิงอรวี  อมรเจริญกุล
81. เด็กหญิงอรษา  เดชพรม
82. เด็กหญิงอรัญญา  บุตรชัยภูมิ
83. เด็กหญิงอริศรา  นนทคำจันทร์
84. เด็กชายอลงกรณ์  พื้นขุนทด
85. เด็กชายอวิรุทธ์  นพวัน
86. เด็กชายออมสิน  หนูจันทร์
87. เด็กหญิงอาทิตยา  คุ้มบุ่งคล้า
88. เด็กชายอาทิตย์  ยอดชัยภูมิ
89. เด็กชายอานนท์  บัวเคน
90. เด็กชายอานุภาพ  วงษ์แก้ว
91. เด็กหญิงอิสรีย์  สีนาค
92. เด็กชายเกียรติกุล   ขวัญบุญจันทร์
93. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไตรทิพย์
94. เด็กหญิงเจนจิรา  เขียมสันเทียะ
95. เด็กหญิงเดือน  สิทธิเวช
96. เด็กชายเทพนรินทร์  หารโคกสูง
97. เด็กหญิงเมสินี  มิตระกูล
98. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วแสนตอ
99. เด็กชายเอราวัณ  พัดเพ็ง
 
1. นางกมลวรรณ  มั่นสติ
2. นายประวิทย์  วันเมืองเก่า
3. นางสาวพัชรี  นาคเจือทอง
4. สิบเอกพิบูล  การหัตถ์
5. นางรองรัตน์  ประสานวงศ์
6. นางสมพาน  วัฒนกุลไพศาล
7. นางอมรรัตน์  แซ่เตีย
8. นางสาวเอมอร  นาคคำ
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายอดิศร   ทักละ
 
1. นางสมเกียรติ   เชิญชัย
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โควินทะสูตร
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
 
201 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายรัฐภูมิ   สะอาดถิ่น
 
1. นางศิริรัตน์   ไชยหลาก
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายอัศวิน  เศษสุวรรณ์
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายธราดล   สอนอินทร์
 
1. นางอนงค์   เชื้อเจริญ
 
204 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กชายไตรภพ  ฝางชัยภูมิ
 
1. นายกฤษณเดช  ศุภศาสตรานนท์
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กชายชัชติโชติ   เฉลิมชัย
 
1. นายพิสัญ   ดีชัย
 
206 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายนครา  ตาปาน
 
1. นายกฤษฎา  ชานนท์เมือง
 
207 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงกนกอร  คลองห้วยบง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  นารีจันทร์
3. เด็กชายคุณากร  คุ้มบุ่งคล้า
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ใสยิ่ง
5. เด็กหญิงดาราวรรณ  วงษ์โนนงิ้ว
6. นายทัพฟ้า  วงนิลจันทร์
7. เด็กหญิงธนพร   ใจบุญ
8. เด็กชายธีรเดช  จิตรชัยภูมิ
9. เด็กหญิงน้ำอ้อย  บำรุงภูมิ
10. เด็กชายปิยชาติ  จิตตบรรจง
11. เด็กชายพัฒนกร  ชื่นอารมย์
12. เด็กหญิงพีรพร  ทองชมพู
13. เด็กหญิงวรียา  เชาวาปี
14. เด็กชายวัชระ  ทางชัยภูมิ
15. นางสาววัลลภา  บุญครอง
16. เด็กหญิงศศิภา  ตะเภาพงษ์
17. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงษ์ศรีไข
18. เด็กชายศุภชัย  ตะสูงเนิน
19. นายสรศักดิ์  วรรณพงษ์
20. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ฤชัย
21. เด็กหญิงอรัญญา  หาญมะโน
22. นางสาวอันดา  ดำรงภูมิ
23. เด็กชายอาทิตย์  นวลศรี
24. เด็กหญิงอารียา  ธงภักดิ์
25. เด็กหญิงอินทิรา  วิไลลักษณ์
26. นางสาวอินทิรา  หมู่เพชร
27. นางสาวเจนจิรา  เสพธรรม
28. นางสาวเบญจมาศ  ไพรพฤกษ์
29. นายเอกลักษณ์  โกสุโท
30. เด็กชายไตรภพ  ฝางชัยภูมิ
 
1. นายกฤษณเดช  ศุภศาสตรานนท์
2. นางทัศนีย์  ผลสวัสดิ์
3. นางนิภากรณ์  พงษ์สระพัง
4. นายปรีชา  ต่อบุญ
5. นางสาวสารภี  พงษ์ราศี
6. นายสุรยุทธ  ชูเดช
7. นายสุรศรี  คำลอยฟ้า
 
208 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายกรกฏ   เมฆะวงค์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   กาญบุตร
3. เด็กชายคีตภัทร   สมบัติมี
4. เด็กชายจักรพงษ์   เมฆะวงค์
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์    รุ่งเรือง
6. เด็กชายธราดล   สอนอินทร์
7. เด็กหญิงธิดาพร   ขวัญนาค
8. เด็กชายธีรพล   พรมมา
9. เด็กหญิงนัทพร   ศรีธัญรัตน์
10. เด็กชายนิพนธ์   งดสันเทียะ
11. เด็กหญิงปภาดา  เชื้อเจริญ
12. เด็กหญิงปรียาภรณ์   เด่นประยูร
13. เด็กหญิงผกามาส  บุญภูมิ
14. เด็กชายพงค์ศิริ   พลสงค์
15. เด็กชายพีรภัทร   ไชยหลาก
16. เด็กหญิงภครวดี   กำลังเหลือ
17. เด็กชายภูริภัทร   ชัยประทุม
18. เด็กชายรัฐภูมิ   สะอาดถิ่น
19. เด็กชายรัฐภูมิ   ถนอมเชื้อ
20. เด็กหญิงลักษณพร   ทองเภา
21. เด็กหญิงวนิดา   เชื้อเจริญ
22. เด็กหญิงวรลักษณ์   เมฆะวงค์
23. เด็กหญิงวิลัยพัก   ปัทม์สุวรรณ
24. เด็กชายสันฐสิทธิ์   มณีฉาย
25. เด็กชายอดิศร   ทักละ
26. เด็กหญิงอธิตญา   ถนอมเชื้อ
27. เด็กชายอภิรักษ์   ชาญเขว้า
28. เด็กชายอรรถพล   ชัยประทุม
29. เด็กหญิงอรอุมา   ทองเภา
30. เด็กหญิงอฤทัย    สะใบทอง
 
1. นายนิธิศ    ชัยประทุม
2. นายประเสริฐ   ปุมพิมาย
3. นางสาวพุทธชาติ   คะสกุล
4. นางศิริรัตน์   ไชยหลาก
5. นางสมเกียรติ   เชิญชัย
6. นายสุธร   หมั่นบ้านต้อน
7. นางอนงค์   เชื้อเจริญ
 
209 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปัญฑารีย์   สุรำไพ
 
1. นางอัมพร   ซ่อนกลิ่น
 
210 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงทิพปภา   เถยสูงเนิน
2. เด็กชายภูมิชัย   เพ็งชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอมราวดี   อ้วนสา
 
1. นางสาววิมลพันธ์   บุญพงษ์
2. นางอภิญญา   พิลาวรรณ์
 
211 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิรัชยา   แต่งเมือง
2. เด็กชายปิยบุตร   อยู่เย็น
3. เด็กหญิงสิรประภา   ศรีบุญเรือง
 
1. นางบุณยานุช   ศรีสุเทพ
2. นางวิมลพรรณ  ประไพวัชรพันธ์
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 1. เด็กชายวีระพงษ์  กองเกิน
 
1. นางดวงแข  พุทธชัยภูมิ
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กชายอนุชา  พลแสน
 
1. นางสาวเพลินจิตร  น้อยเจริญ
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายธีรดนย์    สุขใจ
 
1. นายบุญล้อม   ทุมลี
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา  กองสุข
 
1. นางพิมพ์ทอง  ฐานอุดม
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายวัชรเดช   ศรีห้วยไพร
 
1. นางสาวรจนา   เขียนเขว้า
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายนิธิศ   ไกรศาสตร์
 
1. นายเนติ   พงศ์ศรี
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับชมภู 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ดินขุนทด
 
1. นายชัยชนะ  จันทะกาว
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายเพชร  วงศ์ศิลป์
 
1. นางสาวปิยาพร  รุ่งเรือง
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงจิตรดา  ใสคำภา
 
1. นางวรรณิภา  ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญผิว
2. เด็กหญิงรักยม  พรมสา
3. เด็กชายเทวราช  บุญจันทรา
 
1. นางปรีดาภรณ์  สังข์รอด
2. นางสมคิด  ชาญณรงค์
 
222 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 1. เด็กหญิงจักรีรัตน์   โยธารักษ์
2. เด็กหญิงดาริการ์   รอบคอบ
3. เด็กหญิงภาวิดา   วรรณกุล
 
1. นางสาวอัมพร   ชัยเนตร
2. นางเพ็ญผกา   ทองใบใหญ่
 
223 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1. เด็กชายตะวัน   เข็มทอง
2. เด็กหญิงสุจิตรา   โชคเฉลิม
 
1. นางสาวทักษินันท์  หิรัญเกิด
2. นางหทัยรัตน์   ทองศรีมะดัน
 
224 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายดนุพร   อ่อนสาร
2. เด็กชายวัชรเดช   ศรีห้วยไพร
 
1. นางชฎารัตน์   ไชยากรกิจ
2. นางสาวรจนา    เขียนเขว้า
 
225 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายธีรดนย์  โภชน์ฉิมพลี
2. เด็กชายศิโรฒ  โมคมุล
 
1. นางสาวนิรชา  ทวีลาภ
2. นางนิศากร  ชาญสนาม
 
226 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ยอดสง่า
2. เด็กชายพัชรพล  ศรียา
 
1. นายมานัส  ปรีมนวงค์
 
227 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายดนุพร    อ่อนสาร
2. เด็กหญิงศิรารัตน์    ปราบคะเชนทร์
 
1. นางสาวรจนา   เขียนเขว้า
2. นางเสาวนี   แสงชมภู
 
228 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1. เด็กชายนนทกานต์   โนนทิง
2. เด็กหญิงแววดาว   จันทะดวง
 
1. นางวราภรณ์  คำหงษา
2. นางศรีประไพ  พรหมณี
 
229 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายดนุพร   อ่อนสาร
2. เด็กชายธีรภัทร   ยวงทอง
3. เด็กชายวัชรเดช   ศรีห้วยไพร
4. เด็กชายวันเฉลิม    สิทธิการ
5. เด็กหญิงศิรารัตน์   ปราบคะเชนทร์
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ปิ่นสุวรรณ
2. นางสาวรจนา   เขียนเขว้า
3. นางเสาวนี   เสาวนี แสงชมภู
 
230 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาทอง 1. เด็กชายกอบกฤต  ขุนภักดี
2. เด็กชายกิตติภูมิ  โสดา
3. เด็กชายจตุรวิทย์  ดีมาก
4. เด็กชายพงศกร  สายใจ
5. เด็กชายอโนชา  ธงอาสา
 
1. นางสาวพัชรโสภิณ  ก่ำชัยภูมิ
2. นางสาววราภรณ์  คำแก้ว
3. นางสายตา  ขจรภพ
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กหญิงอธิตญา    ถนอมเชื้อ
 
1. นางอนงค์    เชื้อเจริญ
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชานุกูล 1. เด็กหญิงมลฤดี  ชาลีโย
 
1. นางมนัสนันท์  ผลจันทร์
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กชายวงศธร  กลางพรม
 
1. นางสาวปิญชาน์  อุปราช
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  มาตโค้ง
 
1. นางศศินี  ปรีการ
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กชายยุทธนา   ขันตี
 
1. นายนิธิฤทธิ์   บุญดี
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กชายสุรนนท์  ขันมา
 
1. นายธงชัย  หมู่หัวนา
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายปิยเทพ   เพียรชัย
 
1. นายเนติ   พงศ์ศรี
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   กำเนิดจอก
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ต่อโชติ
3. เด็กหญิงภัควดี  รักษาชนม์
4. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์สูงเนิน
5. เด็กชายศุภกร  เฉลิมเหล่า
 
1. นางนวลมณี  ดีวิเศษศิริ
2. นางนิตยา  เพียงสุวรรณ์
3. นางมะลิ  แต่งพงษ์
 
239 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา  กองสุข
 
1. นางพิมพ์ทอง  ฐานอุดม
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง 1. เด็กชายธวัชชัย  แก้วระวัง
 
1. นายเกษม  แซดกระโทก
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายอนุชา  เดชโนนสังข์
 
1. นายบุญล้อม   ทุมลี
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงศิริวิมล  แมลงเม่า
 
1. นางวันวนัช  สิริสิทธินันท์
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายดนุพร    อ่อนสาร
2. เด็กชายธีรภัทร   ยวงทอง
3. เด็กชายวัชรเดช   ศรีห้วยไพร
4. เด็กชายวันเฉลิม   สิทธิการ
5. เด็กหญิงศิรารัตน์   ปราบคะเชนทร์
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ปิ่นสุวรรณ
2. นางสาวรจนา    เขียนเขว้า
3. นางเสาวนี    แสงชมพู
 
244 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธีระศักดิ์   ณาบัญดิษ
2. เด็กชายวิทวัส  ประสมเพชร
3. เด็กชายสถาพร  สมเพ็ชร
4. เด็กชายอนุวัฒน์  พิกุลศรี
5. เด็กชายเจษฎากร  คะเลรัมย์
6. เด็กชายเอกพล  สิงห์ชัยภูมิ
 
1. นางกาญจนา  บุตรตะเขียว
2. นางสาวสายฝน  ทวีแก้ว
3. นางสาวอรพรรณ  กัดโกนา
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  แตงหอม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พะละดอน
3. เด็กหญิงประวีณา  แสนประเสิรฐ์
 
1. นางอรวรรณ  ภักดีวิวรรธ
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมพ์ขุนทด
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เติมพันธ์
3. เด็กชายเกียรติคุณ  ฝอดสูงเนิน
 
1. นางรุจิกาญจน์   โคกสง่า
2. นางลำใย  โสมีชัย
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ไชยสงค์
2. เด็กหญิงยุภา  ธรรมกุล
3. เด็กหญิงสมแพง  สุขโนนทอง
 
1. นายถนอม  กัดโกนา
2. นางสาวอรพรรณ  กัดโกนา
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโจด 1. เด็กชายจิตรายุทธ   วงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กชายพัชรพล  นามรินทร์
3. เด็กชายอนุมัติ  ช่วยนา
 
1. นายประสิทธิ์  ญาติพร้อม
2. นายศักรินทร์   ญาติพร้อม
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  ยังสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กองโพธิ์
3. เด็กชายปริญญา  นาครินทร์
 
1. นายฉลอง  ฤทธิ์กำลัง
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายดนุพร   อ่อนสาร
2. เด็กชายวัชรเดช   ศรีห้วยไพร
3. เด็กชายวันเฉลิม   สิทธิการ
 
1. นางพรทิพย์  มาลัย
2. นางสาวรจนา  เขียนเขว้า
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายนิธิศ  ไกรศาสตร์
2. เด็กชายปิยเทพ   เพียรชัย
3. เด็กชายพัชรพล   การุณ
 
1. นางสาวเด่นนภา   ขันสีลา
2. นายเนติ  พงศ์ศรี
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  จิตรสิง
2. เด็กชายณัฐนันท์  ภูมิชนะ
3. เด็กชายภูวดล  งามสวัสดิ์
 
1. นางจุฬาพร  ทวีชีพ
2. นางสำอาง  ศิริมนตรี
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  หงษ์วิลัย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สุกสาเกตุ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคคำ
 
1. นางทองเพชร  น้อยสุวรรณ
 
254 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 1. เด็กหญิงกรรณฺิกา  ลาภเกิด
2. เด็กหญิงชนิตสิรี  อินถา
3. เด็กหญิงดวงนภา  แว่นศิลา
 
1. นางน้ำผึ้งจันทร์  คล้ายพันธ์
2. นางผ่องจันทร์  รินไธสง
 
255 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายธีร์รุตม์  ภิรมย์ไทย
2. เด็กชายบรรณชา  พิมลนอก
 
1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
2. นางทิพวัลย์  มีทอง
 
256 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายดนุพร   อ่อนสาร
2. เด็กชายวัชรเดช   ศรีห้วยไพร
 
1. นางสาวรจนา  เขียนเขว้า
2. นายเนติ  พงศ์ศรี
 
257 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายนิธิศ  ไกรศาสตร์
2. เด็กชายพัชรพล   การุณ
 
1. นางสาวเด่นนภา   ขันสีลา
2. นายเนติ  พงศ์ศรี
 
258 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแดด 1. เด็กชายทาวัน   บุตะเขียว
2. เด็กหญิงนริตา   ร่วมสิทธิ์
3. เด็กหญิงยุพาพิณ   ติ่งสีทา
 
1. นางดวงใจ   เติมผล
2. นางพัฒน์นรี   ขอพันดุง
 
259 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 1. เด็กชายพงศกร  ชิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรชลี  สมัยกุล
3. เด็กชายสุรชัย  จำปาลา
 
1. นายนิเวศน์  จันทรกุล
2. นายภาณุวัฒน์  อินทรโชติ
 
260 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแดด 1. เด็กชายมณทียร  แก่นม่วง
2. เด็กชายอดุลย์   โชคบัณฑิต
3. เด็กชายอำพล   เกณฑ์ทาง
 
1. นางพัฒน์นรี   ขอพันดุง
2. นายไชยวัฒน์   เดชจำเริญ
 
261 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 1. เด็กหญิงจีรนันทน์  ทวีฤทธิ์
2. เด็กชายบูรพา  คงกลาง
3. เด็กหญิงสิรินี  ทวีจิตร
 
1. นายนิเวศน์  จันทรกุล
2. นายภาณุวัฒน์  อินทรโชติ