การคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
      ให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกศูนย์ดำเนินการประกวด/แข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าไปประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:46 น.