ปฏิทินการลงทะบียน และตรวจสอบรายชื่อ พิมพ์บัตรประจำตัว ผู้เข้าแข่งขัน

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2556  ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานทุกศูนย์ลงทะเบียน

                                      เข้าแข่งขัน          

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2556  โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบ/แก้ไข/

                                      เพิ่มเติมรายชื่อ

วันที่ 24 สิงหาคม 2556        ปิดระบบลงทะเบียน

วันที่ 27 สิงหาคม 2556        เิปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

หลังประกาศผลการแข่งขัน    เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตร

              ดาวน์โหลด ขั้นตอนการลงทะเบียนระดับกลุ่มโรงเรียน

              ดาวน์โหลด ขั้นตอนการแข้าไปตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่มเติม รายชื่อ และพิมพ์บัตรฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 14:49 น.