สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยภูมิ 34 3 1 0 38
2 บ้านห้วยกุ่ม 28 10 3 2 41
3 บ้านลาดชุมพล 25 10 8 1 43
4 บ้านหนองปล้อง 25 8 7 5 40
5 บ้านลาดใหญ่ 21 13 12 5 46
6 ฉิมพลีวิทยา 21 11 7 1 39
7 ชุมชนบ้านหนองแวง 21 6 7 4 34
8 สุนทรวัฒนา 21 1 3 2 25
9 บ้านกุดชุมแสง 19 9 2 0 30
10 บ้านยางหวาย 19 6 3 4 28
11 อนุบาลศักดิ์ปทุม 19 5 2 1 26
12 บ้านท่าหินโงม 18 11 7 8 36
13 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง 17 9 5 3 31
14 บ้านโหล่นสามัคคี 17 7 8 0 32
15 บ้านหนองไฮโคกสง่า 16 4 2 4 22
16 หนองนาแซงวิทยา 16 3 8 3 27
17 บ้านช่อระกา 16 3 7 1 26
18 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 15 5 4 1 24
19 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 14 3 7 2 24
20 บ้านโคกกรวดหนองพวง 13 7 4 3 24
21 ชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 13 3 8 4 24
22 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 12 7 1 1 20
23 บ้านหัวนาคำ 12 6 5 4 23
24 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 12 4 1 1 17
25 แหลมทองผดุงวิทย์ 11 8 4 4 23
26 บ้านนารี 11 8 3 3 22
27 บ้านห้วยกนทา 11 7 1 4 19
28 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 11 5 10 1 26
29 บ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 11 3 3 0 17
30 สาคริชวิทยา 11 1 1 0 13
31 โค้งน้ำตับวิทยาคาร 10 4 2 1 16
32 บ้านหนองหญ้ารังกา 10 3 5 4 18
33 บ้านโนนสะอาด 10 3 3 3 16
34 บ้านลาดไทรงาม 10 3 0 1 13
35 โนนน้อยแผ่นดินทอง 9 6 2 2 17
36 บ้านโนนศรีทอง 9 6 2 1 17
37 คุรุประชานุกูล 9 4 3 0 16
38 บ้านนาฝาย 9 3 3 1 15
39 บ้านราษฎร์ดำเนิน 9 3 2 0 14
40 บ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 9 2 1 1 12
41 บ้านชีลองใต้ 9 2 0 2 11
42 อนุบาลบ้านเขว้า 9 0 0 3 9
43 บ้านคลองจันลา 8 6 5 1 19
44 บ้านกุดไผ่ 8 6 2 1 16
45 บ้านบ่อทอง 8 6 1 0 15
46 บ้านปรางค์มะค่า 8 5 7 3 20
47 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา 8 2 2 2 12
48 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 8 1 1 0 10
49 บ้านห้วยหัน 8 0 1 1 9
50 ไทยรัฐวิทยา 19 7 7 3 3 17
51 บ้านห้วยหว้า 7 6 4 0 17
52 บ้านพัฒนาสามัคคี 7 5 1 2 13
53 บ้านหนองอ้อ 7 2 2 3 11
54 บ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 7 2 1 2 10
55 บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 7 2 1 1 10
56 โป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 7 2 0 1 9
57 บ้านเจาทอง 7 1 3 0 11
58 ชุมพลสวรรค์วิทยา 7 1 0 2 8
59 บ้านหนองไฮเหนือ 7 0 0 0 7
60 บ้านหินลาด 7 0 0 0 7
61 เทศบาล 4 6 11 6 4 23
62 บ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 6 8 2 0 16
63 บ้านแก้งยาว 6 6 2 3 14
64 บ้านห้วยบงเหนือ 6 4 2 2 12
65 บ้านท่าข่อย 6 3 1 1 10
66 บ้านลาดผักหนาม 6 3 1 1 10
67 บ้านโนนศรีสง่า 6 2 2 3 10
68 บ้านวังโพน 6 2 2 1 10
69 บ้านโนนโพธิ์ 6 1 1 1 8
70 บ้านนางแดดเหนือ 6 1 0 1 7
71 บ้านซับม่วง 6 1 0 1 7
72 บ้านห้วยน้ำคำ 6 1 0 0 7
73 บ้านกุดหูลิง 5 6 4 4 15
74 บ้านคอนสวรรค์ 5 6 2 1 13
75 บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 5 4 2 0 11
76 บ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 5 3 1 2 9
77 บ้านหนองลุมพุก 5 3 0 1 8
78 สหราษฎร์นุเคราะห์ 5 2 1 1 8
79 บ้านนาโจด 5 2 1 0 8
80 นาเสียวศึกษาคาร 5 2 1 0 8
81 ศรีสว่างสามัคคี 5 2 1 0 8
82 วังก้านเหลืองดรุณกิจ 5 1 1 2 7
83 บ้านซับชมภู 5 1 0 3 6
84 หินเหิบซับภูทอง 5 1 0 1 6
85 บ้านชีลองกลาง 5 1 0 0 6
86 บ้านวังปลาฝา 5 0 0 0 5
87 โนนสำราญวิทยา 4 5 3 0 12
88 บ้านโนนม่วง 4 4 0 1 8
89 บ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 4 3 2 1 9
90 บ้านนางแดด 4 3 1 0 8
91 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 4 3 0 0 7
92 บ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 4 2 1 1 7
93 เทศบาล 2 4 2 1 0 7
94 บ้านสำราญ 4 0 1 0 5
95 ท่าแกวิทยากร 4 0 0 0 4
96 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 3 5 0 0 8
97 บ้านค่ายหางเรียง 3 4 0 0 7
98 บ้านหนองบัวขาว 3 3 4 3 10
99 บ้านเสี้ยวน้อย 3 3 4 2 10
100 ห้วยต้อนวิทยา 3 3 2 2 8
101 บ้านเล่าวิทยาคาร 3 2 4 2 9
102 บ้านโนนผักหวาน 3 2 3 1 8
103 บ้านหินกอง 3 2 1 1 6
104 บ้านหนองแห้วพัฒนา 3 2 1 0 6
105 บ้านภูนกเขียน 3 2 1 0 6
106 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 3 2 0 1 5
107 บ้านกุดฉนวน 3 2 0 0 5
108 แจ้งตราดคลองไทร 3 1 3 2 7
109 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 1 2 0 6
110 บ้านชีลองเหนือ 3 1 1 1 5
111 บ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 3 1 1 0 5
112 บ้านนาระยะพัฒนา 3 1 1 0 5
113 บ้านห้วยผักหนาม 3 1 1 0 5
114 บ้านนาสีนวล 3 1 0 1 4
115 บ้านหนองสะแก 3 1 0 0 4
116 บ้านซับสีทอง 3 0 2 0 5
117 บ้านซับรวงไทร 3 0 1 0 4
118 บ้านนาเสียวหนองชาติ 3 0 0 0 3
119 บ้านกุดละลม 3 0 0 0 3
120 บ้านดอนหันวิทยา 3 0 0 0 3
121 บ้านสัมพันธ์ 3 0 0 0 3
122 โพนทองพิทยา 2 4 1 0 7
123 บ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 2 4 0 1 6
124 หนองตาไก้วิทยากร 2 4 0 0 6
125 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม 2 3 1 1 6
126 บ้านเขว้าศึกษา 2 3 1 0 6
127 สหประชาสรร 2 2 3 3 7
128 บ้านซับพระไวย์ 2 2 2 0 6
129 บ้านหลุบโพธิ์ 2 2 0 1 4
130 บ้านนาวัง 2 1 3 0 6
131 บ้านหนองหอย 2 1 2 1 5
132 บ้านหว้าเฒ่า 2 1 1 2 4
133 บ้านนางเม้ง 2 1 1 1 4
134 บ้านหนองกระทุ่ม 2 1 1 0 4
135 บ้านโนนเปลือย 2 1 0 1 3
136 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 2 1 0 1 3
137 วัดพุทโธวาท 2 1 0 1 3
138 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 2 1 0 0 3
139 บ้านผือวิทยายน 2 0 3 0 5
140 บ้านเจาเหนือ 2 0 1 1 3
141 หนองบัวบานเย็นวิทยา 2 0 0 1 2
142 อนุบาลเรืองชาญ 2 0 0 1 2
143 บ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 2 0 0 1 2
144 เทศบาล 1 2 0 0 0 2
145 บ้านท่าวังย่างควาย 2 0 0 0 2
146 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 2 0 0 0 2
147 หนองเบ็นเจริญวิทย์ 2 0 0 0 2
148 บ้านกุดยาง 2 0 0 0 2
149 บ้านม่วงเงาะ 2 0 0 0 2
150 บ้านวังกุ่ม 2 0 0 0 2
151 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
152 บ้านห้วยหมากแดง 2 0 0 0 2
153 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 2 0 0 0 2
154 บ้านนามน 1 3 1 1 5
155 บ้านห้วยร่วม 1 3 0 0 4
156 บ้านนาอุดม 1 3 0 0 4
157 บ้านวังตะกู 1 3 0 0 4
158 หนองสระสำราญราษฎร์ 1 2 2 1 5
159 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 2 1 1 4
160 บ้านคลองเจริญ 1 2 0 1 3
161 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 1 2 0 0 3
162 ไทรงามผดุงวิทย์ 1 1 1 2 3
163 บ้านสงแคน 1 1 1 0 3
164 บ้านหนองไฮใต้ 1 1 0 1 2
165 กุดเวียนวิทย์ผดุง 1 1 0 0 2
166 อนุบาลหนองบัวแดง 1 1 0 0 2
167 บ้านกุดขมิ้น 1 1 0 0 2
168 บ้านลาดใต้ 1 1 0 0 2
169 บ้านหนองไห 1 1 0 0 2
170 บ้านโนนขี้ตุ่น 1 1 0 0 2
171 บ้านโปร่งโก 1 1 0 0 2
172 ยางนาดีราษฎร์ดำรง 1 0 2 0 3
173 บ้านโสกรัง 1 0 2 0 3
174 บ้านโคกสง่า 1 0 2 0 3
175 บ้านปากห้วยเดื่อ 1 0 1 1 2
176 บ้านลำชี 1 0 1 0 2
177 บ้านโสกมูลนาค 1 0 1 0 2
178 บ้านโนนกอก 1 0 1 0 2
179 บ้านลาดเหนือ 1 0 0 2 1
180 บ้านห้วยหวาย 1 0 0 1 1
181 บ้านนาอินทร์แต่ง 1 0 0 1 1
182 บ้านนาเจริญ 1 0 0 1 1
183 บ้านห้วยตะแคง 1 0 0 0 1
184 บ้านโนนถาวร 1 0 0 0 1
185 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 0 1
186 โสกตลับราษฎร์อุทิศ 1 0 0 0 1
187 บ้านสามแยกดงสวรรค์ 1 0 0 0 1
188 ราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
189 บ้านดอนหัน 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองแหนดอนกู่ 1 0 0 0 1
191 บ้านหัวนา 1 0 0 0 1
192 บ้านห้วยยาง 1 0 0 0 1
193 บ้านแจ้งน้อย 1 0 0 0 1
194 โนนหว้านไพล 1 0 0 0 1
195 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 1 0 0 0 1
196 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 1 0 0 0 1
197 ชุมชนบ้านโสก 0 3 1 4 4
198 บ้านโนนพันชาติกุดโดน 0 2 0 0 2
199 บ้านกุดเวียน 0 2 0 0 2
200 บ้านนาทุ่งใหญ่ 0 2 0 0 2
201 บ้านโนนตูม 0 1 2 1 3
202 บ้านโพธิ์ใหญ่ 0 1 1 1 2
203 บ้านคลองไผ่งาม 0 1 1 0 2
204 บ้านทรัพย์เจริญ 0 1 1 0 2
205 บ้านวังกำแพง 0 1 1 0 2
206 บ้านห้วยหนองจันทิ 0 1 1 0 2
207 บ้านโนนลาน 0 1 1 0 2
208 บ้านโนนเหม่า 0 1 1 0 2
209 สามพันตาราษฎร์อุทิศ 0 1 1 0 2
210 บ้านหนองโนน้อย 0 1 0 0 1
211 บ้านโสกหว้า 0 1 0 0 1
212 บ้านขวาน้อย 0 1 0 0 1
213 บ้านต้อน 0 1 0 0 1
214 บ้านฝาย 0 1 0 0 1
215 บ้านหนองฉิม 0 1 0 0 1
216 บ้านห้วยม่วง 0 1 0 0 1
217 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 1 0 0 1
218 บ้านโนนเต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 1 0 0 1
219 โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ 0 1 0 0 1
220 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 0 0 1 2 1
221 บ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 0 0 1 1 1
222 ดงบังราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 0 1
223 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 0 0 1 0 1
224 บ้านซับปลากั้ง 0 0 1 0 1
225 บ้านห้วยบงใต้ 0 0 1 0 1
226 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 0 0 1 0 1
227 บ้านโป่งคองใต้ 0 0 0 1 0
228 บ้านหนองโสมง 0 0 0 1 0
229 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 1 0
230 บ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 1 0
231 ห้วยไร่วิทยานุกูล 0 0 0 1 0
รวม 1,118 509 329 209 2,165