หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมานะ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายอนันต์ ชัชชวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายเสงี่ยม ทองละมุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายสุรศักดิ์ ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายศักดิ์สว่าง สายโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายวืำไล เบิบชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายสงคราม หิรัญเขว้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นายวิเชียร เคนชมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายวิชัย เพ็ชรเรือง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายประดิษฐ์ จันทรังษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นายสนั่น สะอาดถิ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นางสาววัทนาพร ตังอำนวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นายสามารถ อยู่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นายคณิต ธัญญะภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 นายประวัติ บำรุงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 นายปรีชา อุตสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
22 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
23 นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
24 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
25 นายอติวิช ฉางชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
26 นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
27 นายสมสัน ฦาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
28 นายประดิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ รองผู้อำนวยการโีรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
29 นายวิเชียร เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
30 นายจาตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
31 นางสาวปรียานุช หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่่ธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
32 นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
33 นายปริญญา ฝาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ
34 นางวรกัญญา นเรศศิริกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
35 นายวิชัย เพ็ชรเรือง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
36 นายประดิษฐ์ จันทรังษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
37 นางพรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
38 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
39 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
40 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
41 นางสาววัทนาพร ตังอำนวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
42 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
43 นายสุนทร ธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
44 นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
45 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ขำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
46 นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
47 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
48 นางสาวสุภาวดี ธรรมโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
49 นายสุนทร ตวงวิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
50 นางเฉลิมศรี กุลหินตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
51 นายสุนทร ศรีภิรมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
52 นายสนั่น สะอาดถิ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
53 นายสุนทร ตวงวิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
54 นายสามารถ อยู่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
55 นายคณิต ธัญญะภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
56 นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
57 นายประวัติ บำรุงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
58 นายปรีชา อุตสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
59 นายมานะ ประจงจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
60 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
61 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
62 นางอัมพร อัมรินทร์ทรารักษ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
63 นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
64 นางศิริรัตน์ หาญเวช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
65 นางสุรีพร โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายการเงิน
66 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายการเงิน
67 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายการเงิน
68 นางสมมิตร ลาภารัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายการเงิน
69 นางสาวปรียานุช หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายการเงิน
70 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
71 นายธีระ ประดับค่าย ครูโรงเรียนบ้านโสกรัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
72 นางสาวปรียานุช หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
73 นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
74 นายปริญญา ฝาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
75 นางนวพร รักขันแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
76 นางขนิษฐา ไวปรีชา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
77 นางอารีย์ ศิริวัฒนเมธานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
78 นางพรพิศ ศิลปสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
79 นางภัทราวดี จันทรพัชร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
80 นางเยาวลักษณ์ ชำนาญพาธ ครูโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
81 นางอารีลักษณ์ ยอดสง่า ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
82 นางยุพาภรณ์ จันทรสังข์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
83 นางวันเพ็ญ เหล่าฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
84 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
85 นางวรกัญญา นเรศศิริกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
86 นางจุฑาภรณ์ ธูปพนม ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
87 นางสมมาตร์ เจริญวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
88 นางบุณยานุช ศรีสุเทพ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
89 นางเตียงทอง พรโสภิณ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
90 นางพรทิพย์ จินตสุธานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
91 นางอัมพร ซ่อนกลิ่น ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
92 นางนิภาพร ปลื้มโชค ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
93 นางวัชราภรณ์ ดิษเจริญ ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
94 นางจำนงค์ แก้วดอนรี ครูโรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
95 นางพรเพ็ญ บุษบง ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
96 นางบาหยัน เนาว์โนนทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
97 นางปิยะรัตน์ ประยูรหาญ ครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
98 นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
99 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษาินิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
100 นางวรกัญญา นเรศศิริกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
101 นางจุฑาภรณ์ ธูปพนม ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
102 นางสมมาตร์ เจริญวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
103 นางบุณยานุช ศรีสุเทพ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
104 นางเตียงทอง พรโสภิณ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
105 นางพรทิพย์ จินตสุธานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
106 นางอัมพร ซ่อนกลิ่น ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
107 นางนิภาพร ปลื้มโชค ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
108 นางวัชราภรณ์ ดิษเจริญ ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
109 นางจำนงค์ แก้วดอนรี ครูโรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
110 นางพรเพ็ญ บุษบง ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
111 นางบาหยัน เนาว์โนนทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
112 นางปิยะรัตน์ ประยูรหาญ ครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
113 นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
114 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
115 นางวรกัญญา นเรศศิริกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันการสร้างภาพพ้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การศึกษาปฐมวัย
116 นายประดิษฐ์ จันทรังษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
117 นายวิชัย เพ็ชรเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
118 นางพรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
119 นางนวลนภา สวงโท ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
120 นางวราภรณ์ คำหงษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
121 นางธัญญรัศม์ คำขวา ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
122 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
123 นายวิษณุ เกลี้ยงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
124 นายบุญส่ง อยู่นอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
125 นายพรชัย มีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
126 นายประพันธ์ อ่อนละม้าย ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
127 นายบุญเกิด กระฉอดนอก ครูโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
128 นางสาวปรียาภัทร์ เปรมแสง ครูโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
129 นายอุดม ตระกูลรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
130 นางสาวอรทัย ถีรัตถา ครูโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยฯ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
131 นางสาวนาตยา เย็นศิริ ครูโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
132 นายจรูญ ชะทา ครูโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
133 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
134 นางณัฐมาศ พิมพ์สุขสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
135 นางวาสนา วัฒนโสภิต ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
136 นางสาวสุกัญญา ใจอดทน ครูโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
137 นางสาววัทนาพร ตังอำนวย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
138 นายชูชีพ บัวรุ่ง ครูโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
139 นางณัฐพร บัวรุ่ง ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
140 นายสุนทร ตวงวิไล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
141 นายณรงค์ สวงโท ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
142 นายทวีวัฒน์ พรมสิงหา ครูโรงเรียนกดเวียนวิทย์ผดุง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
143 นางกิติมา สมนาแซง ครูโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์
144 นางอมรรัตน์ หวะสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์
145 นางณัฐฐีญา แสงลี ครูโรงเรียนบ้านขวาน้อย สพป.ชัยภููมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์
146 นางสาวศศิกานต์ ธงภักดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์
147 นางอนงค์ เชื้อเจริญ ครูโรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์
148 นางสาวสุภาวดี ธรรมโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ (เรียนร่วม)
149 นางสาวศศิกานต์ ธงภักดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ (เรียนร่วม)
150 นางสาวอนุสรา จำนงค์บุญ ครูโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ (เรียนร่วม)
151 นางสมฮู้ อุตตะมะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ (เรียนร่วม)
152 นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์
153 นางอรทัย คนขยัน ครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์
154 นายจักรเพชร พงศ์โพนทอง ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์
155 นายบุญธรรม จินดามาตย์ ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์
156 นางสุธาลินี พลอยครบุรี ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์
157 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ดนตรี
158 นายวิโรจน์ ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ดนตรี
159 นายฉัตรกุล พรมอ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ดนตรี
160 นายนิพนธ์ เหลาิเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ดนตรี
161 นายสมเพชร ยศมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนถาวร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ดนตรี
162 นายสมหวัง ทองประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ดนตรี
163 นายสุนทร ธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
164 นางรัชนี ซ้ายยศ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
165 นางพัชนีพันธ์ เผ่ามีเฟื่อง ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
166 นางอนงค์ คลังสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
167 นางสาวสุคนธ์ ใบลี ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
168 นายสวงค์ ประสานศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
169 นางสาธิกา จันทนป ครูโรงเรียนสหประชาสรร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
170 นางกัลย์กุลยา แววสระปวเรศ ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
171 นายประยุทธ สุ่ยหล้า พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนารี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
172 นายสุนทร ธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเินินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เรียนร่วม)
173 นายสถิต คลาดโรค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับชมภู สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเินินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เรียนร่วม)
174 นายวีรชน ยอดท่าหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยฯ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเินินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เรียนร่วม)
175 นายดวงแข พุทธชัยภูมิ ครูโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเินินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เรียนร่วม)
176 นางเจียมจิตร จำนงชอบ ครูโรงเรียนบ้านหนองแดงฯ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเินินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เรียนร่วม)
177 นายเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
178 นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
179 นางสุดา แก้ววิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
180 นายวัสพล รินไธสง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
181 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
182 นางศิโรรัตน์ พลมณี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
183 นายบุญเทียน จินดามัง ครูโรงเรียนบ้านหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
184 นางจุฑาภรณ์ แก้วไตรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
185 นางพัชราพร ชื่นเมือง ครูโรงเรียนบ้านชี้เหล็กใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
186 นางเฉลิมศรี กุลหินตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
187 นายปรีชา อุตสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
188 นางดวงพร ไตรเสนีย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
189 นางจันทร์หอม เบ้าลี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
190 นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
191 นางนวลพักตร์ เคนจัตุรัส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
192 นางสาวธัญญ์นรี อาวะรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
193 นางสาวนาราภัทร กุลสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
194 นายสุพรม พรหมโสภา เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
195 นางประคอง สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
196 นายรัศมิทัต ชูสกุล ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
197 นางสุภาพ พงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
198 นายเชิดศักดิ์ ยืนชีวิต ครูโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
199 นายสุนทร ศรีภิรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งแขันกิจกรรมท้องถิ่น
200 นายต่อศักดิ์ บุญเพลิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งแขันกิจกรรมท้องถิ่น
201 นายประเสริฐ ปุมพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งแขันกิจกรรมท้องถิ่น
202 นายสามารถ อยู่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
203 นายบัณฑิต ชีวะตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
204 นายสมสัน ฦาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
205 นายสุชาติ ตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
206 นางนวพร รักขันแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
207 นางบรณี เรืองปลอด ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
208 นางวัชราภรณ์ ศิริพานิช ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
209 นางเยาวรินทร์ สุภรัมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
210 นางกัณฐารัตน์ จิตต์ปราณี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
211 นางนวพร รักขันแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
212 นางพรสวรรค์ กมลเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
213 นางภรภาดา ธีรศุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
214 นางแน่งน้อย ฉวีหินตั้ง ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
215 นางอรวรรณ เดชบุญมี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
216 นางวัลลิยา ณ ศร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
217 นางสาววีณานันท์ พลมี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
218 นางเสริมทรพย์ ใจจสบาย ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
219 นางสาวสุปราณี ดีบ้านโสก ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
220 นางสุดาวรรณ ขาวปั้น ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
221 นางละม้าย ศรีวงษ์ชัย ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
222 นางวิภาวรรณ อ้อชัยภูมิ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
223 นางสาวกรองกาญจน์ นรินทร์นอก ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
224 นางจีราพร ฉลาดชัย ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
225 นางสำรวย เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
226 นางอุไร เกษตรเวทิน ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
227 นางสรรัตน์ ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
228 นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
229 นางทิพย์วรรณ สุนนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
230 นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
231 นางสาวลินดา ดวงชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
232 นางสาวกนกวรรณ ศิริพิพัฒสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
233 นางสาววาสินี สัญจกร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
234 นางสาวลักขณา สวาทพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
235 นายสุรศักดิ์ ศรีสุจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
236 นางสาวกมลพรรณ หนูหล้า ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
237 นายโยธิน สุขใจ ครูสอนว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
238 นางสาวคนานท์ฟ้า ประกอบมิตร ครูสอนว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
239 นายเกรียงศักดิ์ เคนจตุรัส พนักงานขับรถโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
240 นางระเบียบ นาค่ำคูณ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
241 นางสาวอรนภา เทพเกาะ ครูสอนภาษาเวียดนามโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
242 นางประเทือง ดวงเงิน เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลโรงเรียนอนุบาล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
243 นางศิริพร วงษ์แก้ว แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
244 นางวันเพ็ญ เย็นสบาย แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
245 นางสาลินี หิรัญวงศ์ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
246 นางรัชนีพร ญาติวังกุ่ม แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
247 นางดวงตา การุณ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
248 นางพัชรี ลัญจกร แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
249 นางแก้วตา ช่างบุ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
250 นางทองย้อย รอนไพรี แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
251 นางสุวรรณ เวียงทอง แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
252 นางสนี หาญสมัคร แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
253 นางสาวิตรี เดชชัยภูมิ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
254 นางนภารัตน์ วงษ์ราช แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
255 นางปราณี คุ้มหมู่ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
256 นางยุพา วงษ์สาระ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
257 นางสมหมาย สุ่มมาตย์ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
258 นางสาวเจนจิรา อุปปินใจ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
259 นางกัญญารัตน์ รัตนธำรงชัยกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
260 นายสามารถ ม่วงเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
261 นายบัณฑิต ชีวะตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
262 นางเยาวรินทร์ สุภรัมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
263 นางฉัตรมณี แสงชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
264 นางณัฐสุดา กุลรักษา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
265 นางมารศรี ผ่องพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
266 นางจำเนียร ฦาชา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
267 นางสาวจำปี บุญพรหม ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
268 นางศรีประภา หิรัญชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
269 นางสาววันวิสา อิ้งชัยภูมิ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
270 นางสาวจุรีรัตน์ สวัสดิ์ศรี พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
271 นางสาวเพียงเพ็ญ สุขโฉม พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
272 นายสมาน ลุนสำโรง ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
273 นายสมสัน ฦาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
274 นายสุขุม วงศ์สิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
275 นายมานพ ชยันตรดิลก ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
276 นายชัชวาล ศรีจำปา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
277 นายมนัส สมณะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
278 นางกษมา ภูมิวิริยะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
279 นางจิรพร ตาบประดับ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
280 นางพิมพ์พรรณ สรณ์ภัสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
281 นายธนะพันธุ์ รักอาชา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
282 นางบูรณี เรืองปลอด ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
283 นางสมมาตร์ เจริญวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
284 นางศิวลักษณ์ สวงโท ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
285 นงวิไลวรรณ ชัยวิวัฒมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
286 นายปัญญา ฦาปัญญา นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
287 นายสุคคนธ์ ศรีมะนาว นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
288 นายวิชัย ศรีพันธุ์ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
289 นายกำพล วงษ์อักษร นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
290 นายคำตัน ชมนาวัง นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
291 นางบุญธรรม ไตรเสนีย์ แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
292 นางคริญา แสนศรี แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
293 นางทองยุ่น ดีใต้ แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
294 นางมิ่งขวัญ เปล่งวรรณ์ แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
295 นางวรรณี พาบุตร พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
296 นางภัทราพร โพธิ์ชัย พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
297 นางนวลอนงค์ จุลบท พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
298 นางเอื้อมพร หลวงเมือง พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
299 นางประทินศรี สมนอก พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
300 นางอรพิมพ์ วิเสริฐ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
301 นางปริญญา บุญกุล พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
302 นางบังอร คำนาแซง พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
303 นางจารุณี ตุนอก พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
304 นางวัชรี แดงสกุล พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
305 นายสมหมาย คะณาเนปะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
306 นายคณิต ธัญญะภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
307 นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
308 นายวิเชียร เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
309 นายพจนาจ หงส์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
310 นายประดิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
311 นางสาววนิดา พลมณี ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
312 นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
313 นางวิชนีย์ ฉลาดการ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
314 นางเบญจมาศ สง่าเรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
315 นางจุฑามาศ เลิศสุคนธ์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
316 นางวาสนา ศิโรตมานนท์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
317 นางสงวนศรี พรโสภิณ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
318 นางสมบูรณ์ ลุนทา ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
319 นางวราภรณ์ วงษ์จักษุ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
320 นางอุทัยวรรณ ลิมาวัฒนชัย ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
321 นางสุขุมา เจริญผล ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
322 นางสุนทรี วงษ์ษา ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
323 นางสุชาดา อ้นสันเทียะ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
324 นางแสงจันทร์ สายสุวรรณ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
325 นางวรรณา ภาษี ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
326 นางเยี่ยมลักษณ์ อาจมิตร ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
327 นางบุปผา บุญคำภา ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
328 นางทัศนีย์ เคนชมภู ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
329 นางสำอาง เขตต์จะโป๊ะ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
330 นางเยาวลักษณ์ วงษ์ษา ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
331 นางรพีพร รวิวรรณ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
332 นางทองสี ชาวประทุม ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
333 นางศิราณี มัททวีวงศ์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
334 นางนภัสวรรณ ชำนาญกุล ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
335 นางชุติมา จินสมบัติ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
336 นางสาวอรธิวา ธงชัย ครูธุรการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
337 นางสาวรจนา จุลบุตร เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
338 นางวรรณิศา สมบัติมี เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
339 นางสาวอัมพร อั้นนอก เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
340 นางสาววราลี นาคคำ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
341 นางสาวงามจิตร ยินดี เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
342 นางสาวอโนทัย เกิดศักดิ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
343 นางสาวนุชฎา วงษ์เจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
344 นางสาวเสาวลักษณ์ ทวีคำ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
345 นางสาวนงเยาว์ อาสารณะ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
346 นายประดิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
347 นายปรีชา ยะสูงเนิน ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
348 นายสมพงษ์ ชำนาญกุล ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
349 นายประสิทธิ จุลอักษร ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
350 นายชาติชาย สงวนรัมย์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
351 นายจักรพันธ์ คำจันทร์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
352 นายสุรศักดิ์ อุ่นกุดเชือก นักการภารโรงโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
353 นายประมินทร์ ทันรังกา นักการภารโรงโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
354 นายสมศรี สังข์ดนตรี นักการภารโรงโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
355 นายแดง พงษ์สุภาพ นักการภารโรงโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
356 นายกฤษติวุฒิ พิลาอร เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
357 นายพีรพงศ์ ชวดคง นักการภารโรงโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
358 นายสุรศษสตร์ พรมชัย ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
359 นายวิเชียร เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
360 นายพจนาจ หงส์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
361 นางพรทิพย์ ภัทราภิรักษ์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
362 นางนวลกนก สวงโท ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
363 นางสุรีรัตน์ กอบธรรม ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
364 นางสุธิดา อุ่นศรี ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
365 นางมัญญา อาจกล้า ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
366 นางสาวลักษณาวดี ขุนวิช่วย ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
367 นางฑิชา วรแสง ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
368 นางสาวปิยมาภรณ์ นาสาทร ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
369 นางสาวประภัสรา ธรรมปาน ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
370 นายประวัติ บำรุงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
371 นางจรรยา อาจกมล ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
372 นางจำเนียร ตั้งเพียร ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
373 นางศิริลักษณ์ พันธ์กิ่ง ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
374 นางปริศนา สุทธิกานต์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
375 นางศิริพร บุญญานุสนธิ์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
376 นางอมร ธรรมกุล ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
377 นายพงศธร หวังกุ่มกลาง ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
378 นายสุวิทย์ สมัตถะ นักการภารโรง โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
379 นางสาวอรอุษา ใฝชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
380 นางบุปผา ประทุมมาลย์ ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
381 นายสมพร ประไพรวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
382 นางปรีญาพร เพ็ชรประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
383 นางสาวปุณิกา จันทวงษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
384 นายคมสันต์ บุญวิจิตร นักการภารโรง โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
385 นางสาวสาวิตรี ด่านวิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
386 นายปรีชา อุตสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
387 นางสาวนันทนา กันชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
388 นางสาวสุคนธ์ ใบลี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
389 นางสุภาพ พงษ์พันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
390 นางประคอง สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
391 นางคำพอง ลำพองชาติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
392 นางบุญศิริ ประสานเนตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
393 นางพิชญาภา ภูมิชัยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
394 นายวันโชค ชัยวิวัฒนมงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
395 นายโอภาส พองชัยภูมิ ช่างปูนชั้น ๔ โรงเรียนโพนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
396 นายรัศมทัติ ชูสกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116 e-mail : jakraboot_p@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]