หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 069 โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา 1 1 1
2 033 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 8 27 10
3 049 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 14 25 20
4 059 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 4 8 6
5 233 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 20 41 31
6 061 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 46 92 72
7 104 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 33 73 51
8 076 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 33 92 59
9 194 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 42 107 68
10 212 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 46 112 67
11 139 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 11 18 17
12 068 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 13 22 16
13 058 โรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ 1 3 1
14 140 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 4 6 5
15 156 โรงเรียนท่าแกวิทยากร 4 8 6
16 031 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร 8 23 10
17 022 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 2 4 2
18 146 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 5 9 5
19 237 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 32 114 57
20 176 โรงเรียนบ้านกุดตะเคียน 0 0 0
21 169 โรงเรียนบ้านกุดยาง 3 7 5
22 089 โรงเรียนบ้านกุดละลม 3 5 5
23 172 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 19 45 28
24 052 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 2 5 2
25 078 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 0 0 0
26 170 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 21 42 33
27 079 โรงเรียนบ้านขวาน้อย 4 10 7
28 003 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ 0 0 0
29 014 โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) 0 0 0
30 241 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 22 41 30
31 190 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 4 8 4
32 186 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 1 2 1
33 149 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 2 6 4
34 105 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 18 44 29
35 144 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 10 21 16
36 015 โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 6 9 6
37 021 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 6 21 11
38 016 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 13 23 16
39 017 โรงเรียนบ้านช่อระกา 31 68 52
40 253 โรงเรียนบ้านซับชมภู 11 29 15
41 161 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 1 10 3
42 046 โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 6 10 7
43 045 โรงเรียนบ้านซับม่วง 10 17 14
44 032 โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 4 5 5
45 266 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 5 7 6
46 120 โรงเรียนบ้านดงเย็นมิตรภาพที่ 167 0 0 0
47 071 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1 1 1
48 137 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา 3 12 7
49 018 โรงเรียนบ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี) 0 0 0
50 158 โรงเรียนบ้านต้อน 1 2 1
51 193 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 2 2 2
52 192 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 3 11 5
53 236 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 12 22 16
54 128 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 0 0 0
55 180 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 2 2 2
56 096 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 44 88 58
57 094 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 0 0 0
58 234 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 26 71 42
59 042 โรงเรียนบ้านนางเม้ง 5 11 8
60 179 โรงเรียนบ้านนางแดด 11 57 27
61 183 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 9 17 15
62 230 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 2 4 3
63 002 โรงเรียนบ้านนาฝาย 16 37 25
64 109 โรงเรียนบ้านนามน 7 12 9
65 250 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 5 8 7
66 211 โรงเรียนบ้านนารี 25 54 41
67 030 โรงเรียนบ้านนาวัง 6 21 12
68 036 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 5 8 7
69 175 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 2 3 3
70 248 โรงเรียนบ้านนาอุดม 4 21 9
71 114 โรงเรียนบ้านนาฮี 1 2 0
72 208 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 3 5 4
73 103 โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ 3 7 5
74 119 โรงเรียนบ้านนาโจด 12 30 21
75 223 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 15 41 20
76 251 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 23 117 44
77 228 โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 3 5 5
78 151 โรงเรียนบ้านป่ายาง 0 0 0
79 054 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 5 9 8
80 129 โรงเรียนบ้านฝาย 1 10 3
81 240 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 19 53 29
82 225 โรงเรียนบ้านภูนกเขียน 6 11 10
83 040 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 2 6 4
84 134 โรงเรียนบ้านยางหวาย 32 65 47
85 200 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 15 40 28
86 249 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 47 78 58
87 097 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 11 29 19
88 197 โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 4 6 6
89 196 โรงเรียนบ้านลาดใต้ 4 8 7
90 051 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 51 99 67
91 255 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 15 39 25
92 125 โรงเรียนบ้านลำชี 2 6 3
93 165 โรงเรียนบ้านวังกำแพง 2 2 2
94 150 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 2 9 5
95 238 โรงเรียนบ้านวังตะกู 5 8 5
96 148 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 6 35 12
97 098 โรงเรียนบ้านวังโพน 12 41 25
98 167 โรงเรียนบ้านสงแคน 3 3 3
99 204 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 2 3 3
100 088 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 4 12 8
101 246 โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 1 3 2
102 113 โรงเรียนบ้านสำราญ 5 7 7
103 163 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 7 19 12
104 207 โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง 3 5 4
105 124 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 3 7 5
106 053 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 17 55 30
107 093 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 7 21 8
108 091 โรงเรียนบ้านหนองฉิม 1 2 2
109 108 โรงเรียนบ้านหนองทอนโนนขุนทิพย์วิทยา 0 0 0
110 203 โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 2 2 2
111 083 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 18 53 28
112 130 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 5 11 7
113 115 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 3 4 4
114 210 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 47 131 65
115 232 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 9 28 17
116 229 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 4 4 4
117 011 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 5 8 5
118 242 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 19 36 22
119 037 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 23 39 33
120 118 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 4 6 5
121 227 โรงเรียนบ้านหนองหอย 8 24 15
122 177 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 14 42 27
123 056 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง 0 0 0
124 224 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 14 49 27
125 116 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 12 30 18
126 020 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
127 099 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 8 20 13
128 064 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 2 4 3
129 198 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 7 12 11
130 107 โรงเรียนบ้านหนองโก 0 0 0
131 090 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 0 0 0
132 106 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 1 3 2
133 142 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 2 3 3
134 066 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 0 0 0
135 057 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 1 1
136 222 โรงเรียนบ้านหนองไห 2 9 4
137 195 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 8 12 11
138 112 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 26 42 36
139 199 โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 3 13 7
140 117 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 14 74 29
141 171 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 5 7 5
142 164 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 9 18 16
143 086 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 1 1
144 218 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 27 54 37
145 041 โรงเรียนบ้านหินกอง 8 10 9
146 159 โรงเรียนบ้านหินลาด 7 14 11
147 231 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 27 68 48
148 182 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 46 120 85
149 221 โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า 0 0 0
150 006 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 1 3 2
151 168 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 8 16 12
152 044 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 14 56 26
153 039 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 1 10 3
154 095 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 5 7 5
155 213 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 2 2
156 010 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 3 1
157 121 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 15 51 24
158 254 โรงเรียนบ้านห้วยร่วม 4 14 9
159 174 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 2 6 3
160 092 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 2 6 3
161 143 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 2 29 2
162 043 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 21 69 41
163 209 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 2 2 2
164 181 โรงเรียนบ้านห้วยหัน 11 88 26
165 206 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 5 15 10
166 147 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 6 12 7
167 247 โรงเรียนบ้านเจาทอง 18 44 33
168 252 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 4 7 7
169 034 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 13 34 23
170 029 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 12 21 12
171 035 โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ 0 0 0
172 162 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 19 53 30
173 067 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 1 3 2
174 178 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 27 52 41
175 133 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 25 42 35
176 102 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 13 30 22
177 205 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 5 15 11
178 235 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 0 0 0
179 085 โรงเรียนบ้านโนนกอก 2 3 3
180 173 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 2 9 2
181 047 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0
182 153 โรงเรียนบ้านโนนตาด 0 0 0
183 185 โรงเรียนบ้านโนนตูม 4 8 5
184 189 โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
185 219 โรงเรียนบ้านโนนถาวร 2 5 4
186 239 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 11 30 21
187 025 โรงเรียนบ้านโนนพระคำ 0 0 0
188 131 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 2 12 5
189 257 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 9 43 20
190 217 โรงเรียนบ้านโนนลาน 4 11 6
191 226 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 18 43 25
192 191 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 13 20 14
193 184 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 0 0 0
194 082 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 6 18 10
195 215 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 19 47 32
196 136 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 11 31 19
197 152 โรงเรียนบ้านโนนหมาว้อ 0 0 0
198 055 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 1 1
199 132 โรงเรียนบ้านโนนเต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 3 2
200 166 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 4 6 5
201 187 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 4 22 8
202 080 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0 0 0
203 145 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 10 23 10
204 100 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 9 20 15
205 141 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 11 22 19
206 138 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 0 0 0
207 135 โรงเรียนบ้านโปร่งโก 2 5 4
208 024 โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 0 0 0
209 013 โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ 1 1 1
210 028 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 3 3 3
211 111 โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 2 5 2
212 201 โรงเรียนบ้านโสกรัง 3 11 6
213 073 โรงเรียนบ้านโสกหว้า 1 1 1
214 123 โรงเรียนบ้านโสกหาด 0 0 0
215 188 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 42 90 66
216 157 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 2 6 2
217 263 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 6 9 6
218 160 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 3 7 5
219 008 โรงเรียนยางบ่ารัฐประชามิตร 0 0 0
220 216 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1 1 1
221 060 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 9 31 17
222 075 โรงเรียนวัดพุทโธวาท 4 4 4
223 005 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
224 220 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี 8 25 16
225 048 โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 0 0 0
226 256 โรงเรียนสหประชาสรร 10 17 15
227 101 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 11 31 20
228 259 โรงเรียนสาคริชวิทยา 13 60 23
229 019 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 2 5 3
230 004 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 32 91 54
231 126 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 8 25 16
232 087 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 37 79 58
233 110 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา 3 6 5
234 077 โรงเรียนหนองปลาโดผดุงราษฎร์ 0 0 0
235 074 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 6 11 8
236 214 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 21 31 24
237 202 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 4 42 14
238 244 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 9 28 18
239 012 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 10 35 13
240 122 โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 1 2 2
241 001 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 38 97 58
242 063 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 18 152 38
243 154 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 26 46 37
244 261 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 0 0 0
245 262 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 7 13 9
246 268 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 27 70 43
247 264 โรงเรียนเทศบาล 1 2 3 2
248 267 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 2 4 3
249 265 โรงเรียนเทศบาล 2 7 9 7
250 258 โรงเรียนเทศบาล 4 27 46 27
251 007 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 1 3 2
252 245 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 10 21 11
253 243 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 30 52 35
254 009 โรงเรียนโคกสูงราษฎร์สามัคคี 0 0 0
255 062 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 17 34 24
256 155 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 21 78 31
257 072 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 12 55 25
258 070 โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 1 1 1
259 084 โรงเรียนโนนหว้านไพล 1 1 1
260 127 โรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ 1 1 1
261 050 โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 3 4 4
262 081 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 10 26 18
263 038 โรงเรียนโพนทองพิทยา 7 21 14
264 026 โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 1 2 2
265 065 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 1 1 1
266 023 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 20 37 28
267 027 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ 5 6 5
268 270 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 2 4 4
269 269 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 3 24 8
รวม 2400 6074 3726
9800

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116 e-mail : jakraboot_p@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]