หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 38 34 89.47% 3 7.89% 1 2.63% 0 0% 38
2 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 46 30 65.22% 10 21.74% 3 6.52% 3 6.52% 46
3 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 47 27 57.45% 11 23.4% 8 17.02% 1 2.13% 47
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 46 27 58.7% 6 13.04% 7 15.22% 6 13.04% 46
5 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 47 26 55.32% 9 19.15% 7 14.89% 5 10.64% 47
6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 32 25 78.13% 1 3.13% 4 12.5% 2 6.25% 32
7 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 46 24 54.55% 11 25% 8 18.18% 1 2.27% 44
8 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 42 24 57.14% 9 21.43% 8 19.05% 1 2.38% 42
9 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 37 22 59.46% 3 8.11% 9 24.32% 3 8.11% 37
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 26 22 84.62% 1 3.85% 0 0% 3 11.54% 26
11 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 51 21 41.18% 13 25.49% 12 23.53% 5 9.8% 51
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 42 21 50% 11 26.19% 7 16.67% 3 7.14% 42
13 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 32 20 62.5% 10 31.25% 2 6.25% 0 0% 32
14 โรงเรียนบ้านยางหวาย 32 19 59.38% 6 18.75% 3 9.38% 4 12.5% 32
15 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 27 19 70.37% 5 18.52% 2 7.41% 1 3.7% 27
16 โรงเรียนบ้านช่อระกา 31 19 61.29% 3 9.68% 7 22.58% 2 6.45% 31
17 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 44 18 40.91% 11 25% 7 15.91% 8 18.18% 44
18 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 33 16 48.48% 4 12.12% 9 27.27% 4 12.12% 33
19 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 26 16 61.54% 4 15.38% 2 7.69% 4 15.38% 26
20 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 33 15 45.45% 6 18.18% 11 33.33% 1 3.03% 33
21 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 25 15 60% 5 20% 4 16% 1 4% 25
22 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 30 14 46.67% 8 26.67% 4 13.33% 4 13.33% 30
23 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 27 14 53.85% 7 26.92% 1 3.85% 4 15.38% 26
24 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 26 14 53.85% 3 11.54% 7 26.92% 2 7.69% 26
25 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 27 13 48.15% 7 25.93% 4 14.81% 3 11.11% 27
26 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 20 13 65% 4 20% 3 15% 0 0% 20
27 โรงเรียนบ้านเจาทอง 18 13 72.22% 2 11.11% 3 16.67% 0 0% 18
28 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 21 12 57.14% 7 33.33% 1 4.76% 1 4.76% 21
29 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 27 12 44.44% 6 22.22% 5 18.52% 4 14.81% 27
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 18 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
31 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 19 12 63.16% 3 15.79% 3 15.79% 1 5.26% 19
32 โรงเรียนบ้านนารี 25 11 44% 8 32% 3 12% 3 12% 25
33 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 21 11 52.38% 6 28.57% 2 9.52% 2 9.52% 21
34 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 15 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนสาคริชวิทยา 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
36 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 22 10 45.45% 6 27.27% 5 22.73% 1 4.55% 22
37 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 19 10 52.63% 6 31.58% 1 5.26% 2 10.53% 19
38 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 23 10 43.48% 4 17.39% 5 21.74% 4 17.39% 23
39 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 17 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
40 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 19 10 52.63% 3 15.79% 3 15.79% 3 15.79% 19
41 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
42 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 14 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
43 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 21 9 42.86% 8 38.1% 4 19.05% 0 0% 21
44 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 21 9 42.86% 8 38.1% 3 14.29% 1 4.76% 21
45 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 18 9 50% 6 33.33% 2 11.11% 1 5.56% 18
46 โรงเรียนบ้านนาฝาย 16 9 56.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
47 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
48 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
49 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
50 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
51 โรงเรียนบ้านห้วยหัน 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 19 8 42.11% 6 31.58% 2 10.53% 3 15.79% 19
53 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 15 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
54 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 23 8 34.78% 5 21.74% 7 30.43% 3 13.04% 23
55 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
56 โรงเรียนบ้านนาโจด 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
57 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 14 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
58 โรงเรียนบ้านซับม่วง 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
59 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 18 7 38.89% 8 44.44% 2 11.11% 1 5.56% 18
60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 20 7 35% 7 35% 3 15% 3 15% 20
61 โรงเรียนบ้านนางแดด 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
62 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 14 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 14
63 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
64 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านหินลาด 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
68 โรงเรียนเทศบาล 4 27 6 22.22% 11 40.74% 6 22.22% 4 14.81% 27
69 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 17 6 35.29% 8 47.06% 3 17.65% 0 0% 17
70 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
71 โรงเรียนบ้านวังโพน 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
72 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
73 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 13 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
75 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
76 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนบ้านซับชมภู 11 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 4 36.36% 11
79 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 19 5 26.32% 6 31.58% 4 21.05% 4 21.05% 19
81 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
82 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
83 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
84 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
86 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
87 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
88 โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 18 4 22.22% 5 27.78% 5 27.78% 4 22.22% 18
90 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 12 4 33.33% 5 41.67% 3 25% 0 0% 12
91 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
92 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
93 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
94 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 13 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
95 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
96 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
97 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนบ้านหินกอง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
100 โรงเรียนเทศบาล 2 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
101 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 10 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
102 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
103 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนบ้านสำราญ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
105 โรงเรียนท่าแกวิทยากร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
109 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 12 3 25% 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 12
110 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
111 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
112 โรงเรียนบ้านภูนกเขียน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
113 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านหนองหอย 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
117 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
123 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านกุดละลม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนโพนทองพิทยา 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
135 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 11 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
136 โรงเรียนบ้านนามน 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
137 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
138 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
139 โรงเรียนสหประชาสรร 10 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
140 โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
141 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านลาดใต้ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านนาวัง 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
144 โรงเรียนบ้านนางเม้ง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
145 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
146 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
147 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
148 โรงเรียนวัดพุทโธวาท 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
149 โรงเรียนบ้านกุดยาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
151 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
152 โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
153 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
157 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนเทศบาล 1 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านวังตะกู 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
167 โรงเรียนบ้านขวาน้อย 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
168 โรงเรียนบ้านนาอุดม 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
169 โรงเรียนบ้านห้วยร่วม 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
170 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
171 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
172 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
173 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านโนนลาน 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
175 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
176 โรงเรียนบ้านสงแคน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านหนองไห 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านโนนถาวร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านโปร่งโก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านโสกรัง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
185 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
187 โรงเรียนบ้านลำชี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านโนนกอก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
191 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
192 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
193 โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านนาฮี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนโนนหว้านไพล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านโนนตูม 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
210 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
211 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
212 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านวังกำแพง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
215 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
216 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
217 โรงเรียนบ้านต้อน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านฝาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านหนองฉิม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านโนนเต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านโสกหว้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
226 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
227 โรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
231 โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
233 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
234 โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
235 โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116 e-mail : jakraboot_p@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]