หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางละมุล ตอพลผอ.โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอรดี แสงสุระครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสมปอง สารักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวยุพิน ตอโชติครูโรงเรียนบ้านวังตะกู สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางบุณณดา ช่วยชูวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว หนองปลาโด สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางหนูหลั่น อุกอาจครู โรงเรียนบ้านกุดยาง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางจุลลดา ศรีวิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์นุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางลักขณา ปาเป้าครู โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี นาคเจือทองครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวลำใย บัวพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางปรวัน ศรีชัยกุลครู โรงเรียนสหราษร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางกาญจนา บุตรตะเขียวครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางอุบล สิงห์อำพลครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสมชาย ยังดีครู โรงเรียนบ้านหนองฉิม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ภูมิพิศิษฐานนท์ครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางกมล แสงจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวทองจันทร์ นามตะครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา ปรางค์ชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางมะลิ แต่งพงษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางราตรี ทิพโชติครู โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวปิยวาจา จันทรักษ์ครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายนิมิตร เพชรจำนงค์ครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางบุญยง วังสระครู โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายฤาชัย ศรีบุญเรืองครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางเบญจมาศ จินดามังครู โรงเรียนบ้านหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอัจฉรา อัจฉริยภากรครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางราตรี ขวาไทยครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางเตือนใจ บุตรโตครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางทองพูล ตรีเดชครู โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ มาประเสริ์ฐครู โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ที่ปรึกษา
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสว่าง วงษ์ชูครู โีรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจรีรัตน์ เจริญภูมิครู โีรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต แก้วสุริวงษ์ครู โีรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวอำไพ วรพลครู โีรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ ธงภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางพวงเพชร ผุดผาดครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณทวีครู โรงเรียนบ้านแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางจินตนา เทอดศักดิ์เดชาครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญผกา ทองใบใหญ่ครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา ยงเพชรครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางทิฆัมพร ภูมิสถานครู โรงเรียนบ้านโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางกรองกาญจน์ แสนสีลาครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา บุ้งทองครู โรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางศิริพร สุภาพงษ์ครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางชญานุตม์ คำหว่านครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายเยี่่ยม ทองน้อยครู โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางลดาวัลย์ รัตน์นนท์ครู โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางสุชิรวรรณ คงวัฒนะครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางอุทุมพร จันทรอดครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ มากทองหลางครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ศิโรตมนนท์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวสมกมล ปราณประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ ปิตะบุตรครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ เขียนไธสงครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายสายชล จุลศรีครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นางนุชรี คำภิกุลครูโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
8. นางสาวอรุโณทัย กล้าสู้ครูโรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางประไพศรี จันทรกุลครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย ราชดาครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวนิภารัตน์ ตอสกุลครูโรงเรียนบ้านโสกรัง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ พิกุลย์สังข์ครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางนิภาพร การนาครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา วิเชียรดีครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางอชิรญา พงษ์จำนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสำอางค์ เขตต์จะโป๊ะครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายฉัตรชัย กาหลงครูโรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางหงษ์ทอง วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายสมวงศ์ พงศ์วิเศษครูโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ฉลองขวัญครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัณตินันท์ พิทย์สนธิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายรังสิมันต์ ธรรมไทยครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. สิบเอกบุญธนา เจนบ้านผือครูโรงเรียนชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายจันทร์ญา จันพิพัฒครูโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางอชิรญา พงษ์จำนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสำอางค์ เขตต์จะโป๊ะครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายฉัตรชัย กาหลงครูโรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางหงษ์ทอง วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายสมวงศ์ พงศ์วิเศษครูโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายวิษณุ ฉลองขวัญครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ฉลองขวัญครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัณตินันท์ พิทย์สนธิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายรังสิมันต์ ธรรมไทยครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. สิบเอกบุญธนา เจนบ้านผือครูโรงเรียนชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายจันทร์ญา จันพิพัฒครูโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพิศ ไพศาลครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายศราวุธ ศรีช้างสารครูโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายบุญเกิด กระฉอดนอกครูโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายอุดม ตระกูลรัมย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ม่วงนิกรครูโรงเรียนบ้านหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายประพันธ์ อ่อนละม้ายครู โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางอรทัย ถีรัตถาครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยฯ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวสมพิศ ไพศาลครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายสุวัฒน์ สิงห์ชัยครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางอังคณา มณีเนตรครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางชูขวัญ เพ็งชัยภูมิครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางลาวัลย์ บุญโนนแต้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา โรมรันครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประมุข บุญเสริมครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ชำนาญกุลครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายบรรจง อ่อนละม้ายครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางอรุวรรณ พาตาครูโรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายสนิท ชัยเขว้าครูโรงเรียนบ้านซับปากั้ง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอ้อมเดือน วัฒนศรศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวมลิวัลย์ กองชัยครูโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายมานัส ปรีมนวงค์ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวสุทิพย์ สมจิตรครูโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ มีชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ สวนจรูญครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางจามิกร หงษ์ทองครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ผลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางจารุภา สมณะครูโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางอมรรัตน์ คงเหมือนเพชรครูโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นางพัชรินทร์ พงษ์จำนงค์ครูโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวทักษินันท์ หิรัญเกิดครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญสิริ สุภาพครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางบุญรัตน์ อาจนาเสียวครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวอวยพร ปิ่นสาครูโรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ เฉลียวชาติครูโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางฉวีรักษ์ สนิทไทยครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา ใจอดทนครูโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูิมิ เขต ๑กรรมการ
8. นางนุชรา พิไลวงศ์ครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
9. นางสาวพรทิพย์ พลธรรมครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางกุลนารี ศรีวิชาครูโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายวิชา หาญกำลังครูโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายเสกสรร ศรีจูมพลครูโรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวศิริขวัญ สังข์เมืองครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางธันย์ชนก สิมช้าครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายณฐพงศ์ มาแสงครูโรงเรียนอนุบาลเด็กดี ๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอรทัย แก้วหย่องครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาพร ทวีชีพครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายสว่าง บุญกุลครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางดวงใจ ผลาทิพย์ครูโรงเีรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางณัฐิยา เรืองบุญครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุรีพร ก้อนเงินครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี แก้ววิศาสตร์ครูโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางกุหลาบ ทองกรครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสิริพันธุ์ สีน้อยขาวครูโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวสุรีย์พันธุ์ พันธุ์ธรรมครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางลัดดาวรรณ ติยะเมธาครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราพร จุลเถียรครูโรงเรียนบ้านแกงยาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายจรูญ ชะทาครูโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ชญา จ่าชัยครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางจุรีรัตน์ วรรณพงศ์ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ เลิศฤทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางกัณตินันท์ ทิพย์สนธื์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางธนัญชนก กล้าไพรีครูโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายกิติชัย เชื้อจำรูญครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางวนิชา ประยูรพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายฉลอง อัมพวาครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางฑิชา วรแสงครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ เลิศฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวจินตนา หาญกุลครูโรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายยุทธกานต์ นาคหมื่นไวย์ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา ประดับวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสุภาวดี ตรีเพชรครูโรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคาะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวมลิวัลย์ นาคคำครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ เชื้อเมืองครูโรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ สายสุวรรณครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด กระฉอดนอกครูโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวอาภาพร สุทธิสนครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางจินตนา โพธิ์ชัยครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางมนัสนันท์ ผลจันทร์ครู โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางสุกัญญา อุ่นพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุวพงษ์ เพ็งกลางครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ จันทร์เวียงครูโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายวีระพงษ์ วงศ์หล่อครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางบัวไข รักหินลาดครูโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายมนัส สมณะครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางวนิชา ประยูรพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายมานิต สุวรรณโสภาครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายวิชา หาญกำลังครูโรงเรียนบ้านหลุบโพธื์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายเสกสรร ศรีจูมพลครูโรงเรียนบ้านหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายวิชัย ดีสวนครูโรงเรียนบ้านนามน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางสุภาวดี ตรีเพชรครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพรชัย มีทองครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ พรมรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายฉลอง อัมพวาครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาริศา บุญแจ่มครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมานะ ประจงจิตรครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต ๓๐ประธานกรรมการ
2. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต ๓๐กรรมการ
3. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต ๓๐กรรมการ
4. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายธวัชชัย ถาวรกายครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต ๓๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ กลางพระเนตรครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต ๓๐ประธานกรรมการ
2. นางวิมล ประจงจิตรครูโรงเรียนเมืองพญาแล สพม. เขต ๓๐กรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต ๓๐กรรมการ
4. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต ๓๐กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพล ใจเย็นครูโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป. ชับภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสมพร บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางวัฒนา ศิริกำเนิดครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางฉลองขวัญ อัครปทุมครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบวร จันทร์เพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางละไม มีพูลครูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางอำนวย ตอพรหมครูโรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางระกี สุวรรณพิมลครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางพิสิษฐ์กุล กำลังศิลป์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสมงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จินชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางคุณมี ชนะพาลครูโรงเรียนบ้านหินกอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางธันยธร สุวรรณเสือครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางผกา ชัยพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางทิพาภรณ์ ศรีใสครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสำอาง คำเสียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนิพาภรณ์ บุญทนครูโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางประคองศรี พงศ์โพนทองครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายวิทยา เดชอุดมครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวดวงใจ พลมณีครูโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุนทรีย์ แสงหงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เจริญแนวครูโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางศศินี ปรีการครูโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายสุชาติ พลชัยครูโรงเรียนบ้านโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญรัตน์ ประยูรพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางชมพู กลมเกลี้ยงครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายวิบูลย์ จรูญพันธ์ครูโรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางปริศนา ขวัญเมืองครูโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายนิพัทธ์ อาจมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ กินบุญครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายเรืองศิริศักดิ์ โสบ้านบัวครูโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายวัฒนา โคตรสมบัติครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายธีระ ประดับค่ายครูโรงเรียนบ้านโสกรัง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายนิพัทธ์ อาจมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ กินบุญครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายเรืองศิริศักดิ์ โสบ้านบัวครูโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายวัฒนา โคตรสมบัติครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายธีระ ประดับค่ายครูโรงเรียนบ้านโสกรัง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายขันทอง เด่นพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางปรีญาพร เพ็ชรประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวประดิษฐา ประทุมมาลย์ครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายขุนศักดิ์ โตนชัยภูมิครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางจรรยา อาจกมลครูโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายขันทอง เด่นพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางปรีญาพร เพ็ชรประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวประดิษฐา ประทุมมาลย์ครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายขุนศักดิ์ โตนชัยภูมิครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางจรรยา อาจกมลครูโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพีระพล กองศรีผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองโนน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ประสานศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสายใจ ขวัญสนิทครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางจิระพันธ์ วิชัยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านซับรวงไทร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางประนอม จุลอักษรครูโรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา เฉลียวชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ นราพงษ์ครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางพรรณทิพา เสาทองครูโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสุรีย์รัตน์ กอบธรรมครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เกินชัยครูโรงเรียนบ้านสงแคน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ศิลป์ดีผู้อำนวยโรงเรียนบ้านท่าแกวิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง นิลเสนครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายไพโรจน์ สุขนาแซงครูโรงเรียนวัดพุทโธวาท สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายอรุณ ผลทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสุภาพร ฝาชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวารี คำธนนันทิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ ติยเมธาครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสุภาพร ลุนสำโรงครูโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางอรวรรณ เดชบุญมีครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางเนตรนภา คำหว่านครูโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายกษฎา สาวกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย แสงสุขครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางพัชมณ โสมาบุตรครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางวรินธร เจริญพงษ์ครูโรงเรียนบ้านนาคันหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจิตอารีย์ พรหมณีครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางจารุวรรณ กิ้วราชแยงครูโรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวสุคนธ์ ใบลีครูโรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางจริยา สรวงนอกครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ เหลาเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ด่านวิวัฒน์ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวนิตยา วงศ์สำราญครูโรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวกัญจา วาจาดีครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ หิรัญคำโรงเรียนกรรมการ
6. นางกัญญาพัชร โชคมงคลพนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายจักรพันธ์ วรรณพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับรวงไทร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี ขวกเขียวครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. พระพุฒิพงษ์ ปัญญาทีโปวัดสิงห์ทองกรรมการ
4. นายพีระวิทย์ ยศจรจังหรีดครูโรงเรียนบ้านนาคันหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายนิเวศน์ จันทรกุลครูโรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร บุญญานุสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางอนงค์ คลังสมบัติครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายสุรัตน์ แสงมณีครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายวิเชียร วัฒนกุลไพศาลโรงเรียนกรรมการ
6. นางวิบูลย์ลักษณ์ วัฒนโสภณวงศ์ครูโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ดีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายอุทัย ประสานวงศ์ครูโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายเกษม ชาติหนองทอนครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายอดิชล คุ้มไข่น้ำโรงเรียนกรรมการ
5. นายสุวิทย์ พิไลวงศ์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางประนอม จุลอักษรครูโรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอัครพล ปะกังครูโรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายมานะ อยู่ทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายเศกตฤณ ไทยภักดีครูโรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายพัฒนะพงศ์ วรรณพงศ์ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอิ๊ด หนาจัตุรัสครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสืบประวัติ ใจวันครูโรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ คเชนทร์รัตนกุลครูโรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต๑กรรมการ
4. นายทวีพัฒน์ พรมสิงหาครูโรงเรียนบ้านแจ้งตราดคลองไทร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายทรรศิน บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายคุณาสรณ์ เชื้อกุลครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ จำเริญจิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายณรงค์ สร้างคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายกุณฑล พิกุลครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายทวีวัฒน์ พรมสิงหาครูโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางยุพาพร นามวิเศษครูโรงเรียนบ้านสระไข่น้ำขุนีวิทยากรรมการ
7. นางชูศรี ฐานมั่นครูโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายโสวัตร์ เค็งชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านนาวัง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายมานพ บุญแจ่มครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายพิรชัช พิมสิมครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายประสงค์ ปักษาครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางชูศรี ฐานมั่นครูโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายเรืองศักดิ์ เคยชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายไชโย กล้ารมรานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายเดชา รักษ์มณีครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวสุนันทา เดชพลกรังครูโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ใจเขว้าครูโรงเรียนบ้านท่าหิน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายศรีเมือง แสนยะบุตรครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายไชโย กล้ารมรานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายเดชา รักษ์มณีครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวสุนันทา เดชพลกรังครูโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ใจเขว้าครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายศรีเมือง แสนยะบุตรครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไชโย กล้ารมรานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายเดชา รักษ์มณีครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวสุนันทา เดชพลกรังครูโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ใจเขว้าครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายศรีเมือง แสนยะบุตรครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิชัย จำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายนิธิฤทธิ์ บุญดีครูโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายธนกฤษณ์ คิดฉลาดครูโรงเรียนบ้านกุดละลม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางวรรณวิสัย รวยดีครูโรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายศักดา วันนาครูโรงเรียนบ้านโปร่งโก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายเอก ราชเดิมครูโรงเรียนหินเหิบซับภูทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิชัย จำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายนิธิฤทธิ์ บุญดีครูโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายธนกฤษณ์ คิดฉลาดครูโรงเรียนบ้านกุดละลม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางวรรณวิสัย รวยดีครูโรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายศักดา วันนาครูโรงเรียนบ้านโปร่งโก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายเอก ราชเดิมครูโรงเรียหินเหิบซับภูทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิชัย จำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายนิธิฤทธิ์ บุญดีครูโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายธนกฤษณ์ คิดฉลาดครูโรงเรียนบ้านกุดละลม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางวรรณวิสัย รวยดีครูโรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายศักดา วันนาครูโรงเรียนบ้านโปร่งโก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายเอก ราชเดิมครูโรงเรียนหินเหิบซับภูทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายปริญญา บุญภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางจีราพร ฉลาดชัยครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายประยุทธ จอกสวรรค์ครูโรงเรียนบ้านโสกมูลนาค สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ตุงชีพครูโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายสายัณห์ ฉายแสงครูโรงเรียนบ้านซับรวงไทร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสุธาสินี พลอยครบุรีครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางอรทัย คนขยันครู โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพนม เศรษฐตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
2. นายณรงค์ ครองเคหาครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรณ์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายสุดใจ ยอดชัยภูมิครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ เทอดเดชาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายธนกฤต กิตติวัฒนพลครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ สิงพรครูโรงเรียนบ้านซับชมภู สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นายวิยุทธร ช่างเหล็กครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
8. นายสดใส มาฆะเซ็นต์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพนม เศรษฐตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายณรงค์ ครองเคหาครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายสุดใจ ยอดชัยภูมิครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ เทอดศักดิ์เดชาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายธนกฤต กิตติวัฒนพลครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางกนกวรรณ สิงพรครูโรงเรียนบ้านซับชมภู สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นายวิยุทธร ช่างเหล็กครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
8. นายสดใส มาฆะเซ็นต์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพนม เศรษฐตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายณรงค์ ครองเคหาครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายสุดใจ ยอดชัยภูมิครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายธนกฤต กิตติวัฒนพลครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ สิงพรครูโรงเรียนบ้านซับชมภู สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายวิยุทธร ช่างเหล็กครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นายสดใส มาฆะเซ็นต์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา สาวกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป.ชัยภุมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายวิชา นิลวัฒน์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางวรรณี บัวเข็มครูโรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางฉัตษ์มณี แสงชมภูครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางดวงตา หงษ์มาครูโรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ พลมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายไพบูลย์ จุลรักษาครูโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายยศพล วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายธงชัย หมูหัวนาครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายอุรัญ บุญเงินครูโรงเรียนดงบังราษร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายปัญญา แฝงสวรรค์ครูโรงเรียนบ้านนาฮี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ พลมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายไพบูลย์ จุลรักษาครูโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายยศพล วาทโยธาครูโรงเรียนปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายธงชัย หมูหัวนาครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายอุรัญ บุญเงินครูโรงเรียนดงบังราษร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายปัญญา แฝงสวรรค์ครูโรงเรียนบ้านนาฮี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ พลมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายไพบูลย์ จุลรักษาครูโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายยศพล วาทโยธาครูโรงเรียนปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายธงชัย หมูหัวนาครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายอุรัญ บุญเงินครูโรงเรียนดงบังราษร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายปัญญา แฝงสวรรค์ครูโรงเรียนบ้านนาฮี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบุญลือ วงศ์ทนศักดิ์ครูโรงเรียนสาคริสวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายศุภชัย ทับทองครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายศุภชัย ทับทองครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาสครุโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายบุญลือ วงศ์ทนศักดิ์ครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุนทร กุญชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายศุภชัย ทับทองครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายบุญลือ วงศ์ชนะศักดิ์ครูโรงเรียนสาคริสวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ วงศ์ทนศักดิ์ครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายศุภชัย ทับทองครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุนทร กุญชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายศุภชัย ทับทองครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครูโรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสุทธิพันธ์ ประวันนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สีเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ กองกุลครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายภาสกร กวางซีครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายแก้ว เอี่ยมคำครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสุดาพร ภูมิภักดีครูโรงเรียนบ้านหนองเขื่อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายวิรัตน์ พาณิชย์ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายศิริพงษ์ หาระพันธ์ครูโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุทธิพันธ์ ประวันนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สีเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ กองกุลครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายภาสกร กวางซีครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายแก้ว เอี่ยมคำครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสุดาพร ภูมิภักดีครูโรงเรียนบ้านหนองเขื่อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายวิรัตน์ พาณิชย์ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายศิริพงษ์ หาระพันธ์ครูโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี สิงขรอาสน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวอัลจนา สาทันผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุพจน์ อินกล่ำครูโรงเรียนบ้านโนนถาวร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายรุ่งพงษ์ ธรรมพงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสายใจ มาทนครูโรงเรียนบ้านชีลองกลาง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี สิงขรอาสน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวอัลจนา สาทันผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุพจน์ อินกล่ำครูโรงเรียนบ้านโนนถาวร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายรุ่งพงษ์ ธรรมพงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสายใจ มาทนครูโรงเรียนบ้านชีลองกลาง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดา พิมพ์เมืองเก่าผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญประภา บุราณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชาญพงษ์ วิไลชนม์ครูโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่าสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางบุษบา วงษ์นราครูโรงเรียนบ้านชีลองกลาง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดา พิมพ์เมืองเก่าผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญประภา บุราณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชาญพงษ์ วิไลชนม์ครูโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่าสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางบุษบา วงษ์นราครูโรงเรียนบ้านชีลองกลาง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางฐิตินันท์ กล้ารบครูโรงเรียนบ้านนาคันหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน์ครูโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวอัฐฉริยาพร สีหงษ์สอนครูโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ พรหมรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายเอนก เพลินจันทึกครูโรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอนก เพลินจันทึกครูโรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เซามาไลเนนครูโรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ แก้วไตรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางฐิตินันท์ กล้ารบครูโรงเรียนบ้านนาคันหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน์ครูโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ พรหมรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายเอนก เพลินจันทึกครูโรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางยุพิน เซามาไลเนนครูโรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาภรณ์ แก้วไตรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายเอนก เพลินจันทึกครูโรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ วงษ์ชูผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ทองอ้มครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพิชญา นพคุณครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางนงเยาว์ เมืองศรีนุ่นครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ แซ่ฉั่วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพันชัย พุ่มพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ตะภาครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาดครูโรงเรียนปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ วงษ์ชูผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ทองอ้มครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพิชญา นพคุณครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางนงเยาว์ เมืองศรีนุ่นครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ แซ่ฉั่วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพันชัย พุ่มพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ตะภาครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปิยนุช ไชยมงคลครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางรุจิกาญจน์ โคกสง่าครูโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสกุณกานต์ เชื้อจันอัดครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายจักรี พรหมงามครูโรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปิยนุช ไชยมงคลครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางรุจิกาญจน์ โคกสง่าครูโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสกุณกานต์ เชื้อจันอัดครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายจักรี พรหมงามครูโรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางราวดี กาฬปักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอำนวย ตอพรหมครูโรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางนุชนาถ โชคบำรุงครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาววรีรัตน์ สีแสดครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายวัฒนพงษ์ สุขจิตครูโรงเรียนกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางราวดี กาฬปักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอำนวย ตอพรหมครูโรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางนุชนาถ โชคบำรุงครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายวัฒนพงษ์ สุขจิตรครูโรงเรียนกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยฉัตร ขวัญชัยรัตนภูมิครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ ถิตย์อำไพครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางวิเรขา นาคสิทธิวงษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางศิริพร บุญญานุสนธ์ครูโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวปัจทณีย์ เมฆศรีสวรรค์ครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปัจทณีย์ เมฆศรีสวรรค์ครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยฉัตร ขวัญชัยรัตนภูมิครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ ถิตย์อำไพครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางวาสนา อัศวาวุธครูโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางวิเรขา นาคสิทธิวงษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางศิริพร บุญญานุสนธ์ครูโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุวิมล ยวงทองครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ช่างเหล็กครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายนวชาติ วงค์ษาวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม ผลพูนครูโรงเรียนบ้านหินลาด สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง ศิริมนตรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายไพโรจน์ สุขนาแซงครูโรงเรียนวัดพุทโธวาท สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางศรัณยา สีเพียแก้วครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสถิตย์ ศรีอาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนิพล คูณจันทร์ทึกครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางบุบผา ใจเกษมครูโรงเรียนบ้านสำราญ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายสุอาจ ผ่ายภูเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายทองเบิ้ม ธงทองครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ศรีอาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายนิพล คูณจันทร์ทึกครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางบุบผา ใจเกษมครูโรงเรียนบ้านสำราญ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายสุอาจ ผ่ายภูเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายทองเบิ้ม ธงทองครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวจำนงจิต วงศ์พรหมครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน การพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายสวงค์ ประสานศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางราณี อินาวังครูโรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายบุญชู คำพวงครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศรีดารา วาลมนตรีครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพีระพงศ์ น้อยสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางชิราวรรณ ทิพย์สนครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสุวัฒนา กัดโกนาครูโรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจุฑามาศ พรมศาสตร์ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางลำไย หาญเสนาครูโรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางทองเพชร น้อยสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางกัลย์กุลยา แววสระปวเรศโรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางบุษกร สันถวชาติครูโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ใยโนนตาดครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ เจริญวงค์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางราตรี วิวัฒนศิริครูโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายสมพงษ์ พลศักดิ์ซ้ายครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ ตะกิ่มนอกครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอุทัย รักษาชนม์ครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เกิดศิลป์ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายธวัช การพันธ์ครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางนภาพร กุลจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายแดง จันขามป้อมครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเผ่า ทะนารีครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาววิภาพร แสงโทโพครูโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายเจริญ ทัดมาลาครูโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ ภักดิ์จรุงครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุดาพร จอกทองครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พลสุวรรณครูโรงเรียนบ้านซับรวงไทร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางเกษมาวดี วิวัฒน์เงินครูโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางเอมอร สันเทพครูโรงเรียนบ้านนาคันหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุดาพร จอกทองครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พลสุวรรณครูโรงเรียนบ้านซับรวงไทร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางเกษมาวดี วิวัฒน์เงินครูโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางเอมอร สันเทพครูโรงเรียนบ้านนาคันหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางปาริชาติ มิทธิศรครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ วรรณพงษ์ครูโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสุวิมล ปฏิรูปานนท์ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางภัทราภรณ์ วรรณพงษ์ครูโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางสุวิมล ปฏิรูปานนท์ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางพัชนีพันธ์ เผ่ามีเฟื่องครู โรงเรียนอนุบาัลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางอนงค์ คลังสมบัติครู โรงเรียนอนุบาัลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร ศิริชาติครูโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุดสวาท จันทรมหาครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสุพิน ใจสบายครูโรงเรียนบ้านราฏร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสุภกัญญา ยิ่งสุขครูโรงเรียนบ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร ศิริชาติครูโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุพิน ใจสบายครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายประยุทธ สุ่ยหล้าครูโรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสมพร จันทร์ช่วยครูโรงเรียนโคกสูงราษฎร์สามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์วัลย์ นาคคำครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางทัศนีย์ โคบุตรีครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางชไมพร ประไพเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมพร จันทร์ช่วยครูโรงเรียนโคกสูงราษฎร์สามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์วัลย์ นาคคำครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางทัศนีย์ โคบุตรีครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางชไมพร ประไพเพชรครูโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางชนัญญา พรหมฝายครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านซับสีทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวานิส เพียนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ เกิดบางครูโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายบุญส่ง คณะยอดครูโรงเรียนบ้านต้อน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายบัญชา ยอดแย้มเจ้าหน้าที่สารสนเทศโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวอุษณีย์ จำปาวงษ์ครูโรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวทศพร สีเขียวครูโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางทิพวัลย์ มีทองครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ภิญโญศรีครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการ
3. นายพิทักษ์ พรหมรินทร์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายเอนก แก้วผางครู โรงเรียนโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ จันทร์เวียงครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา แสงขุรังครูโรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสุพัฒน์ บุญกุลครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิกา มงคลพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพรทิพพา ดีบ้านโสกครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายชานนท์ ลองเมืองกลางครูโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระ แมนสถิตย์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สีแสดครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์ครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายบริบูรณ์ ปัญญาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวณภัสชญา ปิตตานังครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสยาม จูมนาฝายครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี พรหมวงศ์ครูโรงเรียนหนองหอยปัง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาววันใหม่ สิงสงครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ หาญวิชาสัยครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย พงษ์จำนงค์ครูโรงเรียนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายสามารถ ม่วงเพชรครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางชนัญญา พรหมฝายครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านซับสีทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ จำปาวงษ์ครูโรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์ครู โรงเรียนอนุบาัลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวทศพร สีเขียวครูโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชูชื่นครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ ฐานมั่นครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายศราวุธ หมู่โยธาครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ แสงอรุณครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายธนาวุฒิ ศรีวิเศษครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวานิส เพียนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ เกิดบางครูโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายบุญส่ง คณะยอดครูโรงเรียนบ้านต้อน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายบัญชา ยอดแย้มเจ้าหน้าที่สารสนเทศโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย มีทองครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายมานิต สุวรรณโสภาครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายพิทักษ์ พรมรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมานะ ประจงจิตรครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐กรรมการ
2. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐กรรมการ
3. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐กรรมการ
4. นายธวัชชัย ถาวรกายครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐กรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐กรรมการ
6. นางวิมล ประจงจิตรครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.๓๐กรรมการ
7. นายสุนันท์ กลางพระเนตรครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.๓๐กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย มีทองครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายมานิต สุวรรณโสภาครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายพิทักษ์ พรมรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมานะ ประจงจิตรครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐ประธานกรรมการ
2. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐กรรมการ
3. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐กรรมการ
4. นายธวัชชัย ถาวรกายครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐กรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.๓๐กรรมการ
6. นางวิมล ประจงจิตรครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.๓๐กรรมการ
7. นายสุนันท์ กลางพระเนตรครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.๓๐กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางวิลาวัลย์ พรหมรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายอุทัย โภชน์ฉิมพลีครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางรัตตัญญู โพธิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางฐานิตา ฦาชาครูโรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. Miss Samantha Francisครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขค 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางบุญโฮม ชูสกุลครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสายพโยม ศิริพรรณครูโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางเสาวณิต ตอพลครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช เกตุแก้วครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางอรอนงค์ อู่ทองครูโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. Mr.Shaun Philipsครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางดาริกา อุชาดีครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ กล้ารบครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางวารุณี ทองเพชรครูโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ สุนนท์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางรุ่งนภา ดีกลางครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายกิตติคม โสมาบุตรครู โีรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล มีศรีครู โีรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางศิลธรรม แสงภักดีครู โีรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวจมาพร กุงไธสงครู โีรงเรียนบ้านวังกำแพง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวยุวดี โคตรปาลีครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางสาววลัยลักษณ์ ฤทธิรงค์ครูโรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. Mr.christopher oldครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
8. Ms.Susanna Derbyครู โีรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายวรากร งามศรีนวสกุลครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ชาเวียงครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวอริสา เค็งชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการ
4. นางกนกวรรณ ชนะพาลครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางประยูร จินชัยครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวอติพร นุริศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี นามโครตศรีครู โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายสมพาน วัฒนกุลไพศาลครู โรงเรียนอนุบาลหมื่นแพ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางมยุลี คำแป้นครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร เคนพรมครูโรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. Mr.Christopher Alsครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางบรรเลง เทียมกระโทกครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้วิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางศิขิรรัตน์ พลมณีครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางประภาพรรณ ศรีลาเคนครู โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสุเวส คะมาวิวัฒนานนท์ครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางจำปี แมคคอลล์ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ทวีชีพครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางวรรณภา เจริญชัยชนะครูโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. เขต ๑กรรมการ
5. นางวาริณี กลึงสุวรรณชัยครูโรงเรียนบ้านโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. เขต ๑กรรมการ
6. นางสาววลัยลักษณ์ ฤทธิรงค์ครูโรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. เขต ๑กรรมการ
7. Mr.Riyad A. nobvezasunthornwattana schoolกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียวครู โีรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางศุภัทรชลิตา หุมสินครู โีรงเรียนเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางเบญจมาศ นมัสการครู โีรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี สันเทพครู โีรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. Mr.DAVID MAITLANDครู โีรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจิตรา นาคมูลครู โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา ชินบุตรครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายพิสัญ ดีชัยครู โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางวรรณิภา สูงภิไลย์ครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางกัณฐารัตน์ จิตต์ปราณีครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูิมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. Mr.Michael lumandoครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายวิศรุต ก้อนเงินครู โีรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย หงษ์ศรีจันทร์ครู โีรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางวงเดือน มีดีครู โีรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวยครู โีรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. Mrs.Vigilia C. Angelesครู โีรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. Mr.Jason Yoreครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ แซ่ฉั่วผอ. โีรงเรียนบ้านลำชี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางสุจิตรา พะนอครู โีรงเรียนบ้านท่าข่อย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ประเสริฐพงษ์ครู โีรงเรียนบ้านวังตะกู สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวสติพร เพิ่มภูเขียวครู โีรงเรียนบ้าปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางรัชนี นกชัยภูมิครู โีรงเรียนบ้อนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้งครู โีรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สลักกายครู โีรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ จินดาดวงครู โีรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายอรรถวิทย์ หาญสมัครครู โีรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางยุพวัลย์ อินทกรอุดมครู โีรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี ชำนาญมนต์ครู โีรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ชัยจำรัสครู โีรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ เจนดงครู โีรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางพรสวรรค์ กมลเพชรครู โีรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวอุมาภรณ์ คำจันทร์ครู โีรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายดิลก กุลชูศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางกุลยา ยืนชีวิตครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตรครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายบุญโฮม ดีเขว้าครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายสราวุธ ตู้ธีระครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางสุมนา ศรีโฉมครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นางปัฏฐยา อุดจอมครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุนทร กุญชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ ยอดวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสุปราณี นครศรีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ฯ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายวิมล โจไธสงครูโรงเรียนบ้านโนนตาด สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายบัณฑิต แก้วเกิดครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ปาลพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทอำนาจ ผุดผาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายสายัณห์ ม่วงเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ เขียวเขว้าครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายศิริชัย สุทธิกุลสมบัติครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวถาวร วันนาครูโรงเรียนหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายศศิศ ศิริพรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสันติ คงวัฒนะผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายถนอมจิต อินทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาววรรวิลาศ เจนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายหารศึก ภาระหันต์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางประคอง สิทธิวงษ์ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายศศิศ ศิริพรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสันติ คงวัฒนะผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายถนอมจิต อินทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาววรรวิลาศ เจนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายหารศึก ภาระหันต์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางประคอง สิทธิวงษ์ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ คำหงษาผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนุจรีย์ กุลหินตั้งครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางจันทร์หอม เบ้าลีนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางยุพา ปาลพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายบุญทอง ทวีเงินครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางบุญเรียน ประทุมชาติครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางนิภา ธิจิ่นครูโรงเรียนบ้านวังกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางจินตนา เทอดศักดิ์เดชาครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยุพา ปาลพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายบุญทอง ทวีเงินครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางบุญเรียน ประทุมชาติครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางนิภา ธิจิ่นครูโรงเรียนบ้านวังกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางจินตนา เทิดศักดิ์เดชาครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางบังอร สมโสภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนลินรัตน์ วงศ์ชัยวริชครูโรงเรียนบ้านหนองเขื่อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายนิพนธ์ จำเริญจิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางกฤติยา กุลธนวัฒน์ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวทักษินันท์ หิรัญเกิดครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบังอร สมโสภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนลินรัตน์ วงศ์ชัยวริศครูโรงเรียนบ้านหนองเขื่อง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางกฤติกา กุลธนวัฒน์ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวทักษินันท์ หิรัญเกิดครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวเพชรอารี ศรีมันตะครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวมลีทิพย์ อาจประจักษ์ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางจิรพร ตาบประดับครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางแช่มช้อย ศิลาสูงเนินครูโรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวเพชรอารี ศรีมันตะครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจิรพร ตาบประดับครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางแช่มช้อย ศิลาสูงเนินครูโรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสุกิจ ผมเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี จิตรชัยครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวจินตนา ตลับแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ มากทองหลางครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ผมเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี จิตรชัยครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวจินตนา ตลับแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ มากทองหลางครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ ป้องขันธ์ครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเบ็นซิล คำนิลครูโรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ หาญสมัครครูโรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ ป้องขันธ์ครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายเบ็นซิล คำนิลครูโรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ หาญสมัครครูโรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางหทัยรัตน์ ทองศรีมะดันครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุธามาศ ฤทธิ์ไธสงครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ กองชัยครโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายอาณาจักร สมจิตครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ ทองศรีมะดันครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุธามาศ ฤทธิ์ไธสงครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ กองชัยครูโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอาณาจักร สมจิตครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายกำฟ้า ขวัญสำราญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุมนตรี ดีชัยครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายจตุพงศ์ รอนยุทธครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายนิคม วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายวิชัย ดีสวนครูโรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายกำฟ้า ขวัญสำราญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุมนตรี ดีชัยครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายจตุพงศ์ รอนยุทธครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายนิคม วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย คะณาเนปะครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางมุกดา คลังทองครูโรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายกฤษณะเดช ศุภศาสตรานนท์ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายกำฟ้า ขวัญสำราญครูโรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยฯ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายสุพจน์ เตียงชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นายสุมนตรี ดีชัยครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
8. นายวชิรา อาวะรุณครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
9. นายจตุพงศ์ รอนยุทธครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
10. นายนิคม วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
11. นายวิชัย ดีสวนครูโรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย คะณาเนปะครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางมุกดา คลังทองครูโรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายกฤษณะเดช ศุภศาสตรานนท์ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายกำฟ้า ขวัญสำราญครูโรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยฯ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายสุพจน์ เตียงชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นายสุมนตรี ดีชัยครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
8. นายวชิรา อาวะรุณครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
9. นายจตุพงศ์ รอนยุทธครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
10. นายนิคม วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
11. นายวิชัย ดีสวนครูโรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายกำฟ้า ขวัญสำราญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุมนตรี ดีชัยครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายจตุพงศ์ รอนยุทธครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายนิคม วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายกำฟ้า ขวัญสำราญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุมนตรี ดีชัยครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายจตุพงศ์ รอนยุทธครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายวชิรา อาวะรุณครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายนิคม วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นางมุกดา คลังทองครูโรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายกำฟ้า ขวัญสำราญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายสุมนตรี ดีชัยครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายวธิรา อาวะรุณครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นายจตุพงศ์ รอนยุทธครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
8. นายนิคม วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นางมุกดา คลังทองครูโรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายกำฟ้า ขวัญสำราญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายสุมนตรี ดีชัยครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายวธิรา อาวะรุณครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นายจตุพงศ์ รอนยุทธครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
8. นายนิคม วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางวิมลพรรณ ประไพวัชรพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางดาลัด พันธ์เนียมครูโรงเรียนบ้านม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางกนกวรรณ อยู่ภักดีครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางอนงนาฏ สุขนาแซงครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
5. นางยุวดี กองโฮมครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายประจญ พันธ์เนียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางวิชุดา ชาลีวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางชนากานต์ ตันบรรจงครูโรงเรียนบ้านเจาทอง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางมนทราธิป อินก่ำครูโรงเรียนบ้านโนนถาวร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางมัญญา อาจกล้าครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางอภิญญา พิลาวรรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
7. นางสุภาพร พัฒน์มะณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายกมล พัฒน์มะณีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางกรวรรณ สายโสครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางดวงกมล กิตินันทน์ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางรุจิพรรณ ยวงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสร้อยมุก โภชน์ฉิมพลีครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางวัขราภรณ์ ดิษเจริญครู โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางดวงพร กุลชูศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางสะอาด วิชัยศึกครูโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ศิวะรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางจินตนา บุญหนาครูโรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายสืบพงษ์ ทองใบใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางเฉลียว ป้องขันธ์ครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสืบพงษ์ ทองใบใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางดวงพร กุลชูศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสะอาด วิชัยศึกครูโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ศิวะรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางจินตนา บุญหนาครูโรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางเฉลียว ป้องขันธ์ครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสืบพงษ์ ทองใบใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางดวงพร กุลชูศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสะอาด วิชัยศึกครูโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ศิวะรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางจินตนา บุญหนาครูโรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางเฉลียว ป้องขันธ์ครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ ศิวะรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นางจินตนา บุญหนาครูโรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางเฉลียว ป้องขันธ์ครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสืบพงษ์ ทองใบใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางดวงพร กุลชูศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสะอาด วิชัยศึกครูโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ศิวะรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางจินตนา บุญหนาครูโรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางเฉลียว ป้องขันธ์ครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถิตย์ จุลเถียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพัชนิดา ผิวสุขครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายวิยนต์ แฝงทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวรดาสุภาพร จานศิราครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูิมิ เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไกรสิทธิ เนียงสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ แววประทีปครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูิมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวดาราวรรณ โทศรีครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายกองซุน ผลกองครูโรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว เกยพุดซาครูโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายไกรสิทธิ เนียงสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ แววประทีปครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูิมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวดาราวรรณ โทศรีครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายกองซุน ผลกองครูโรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว เกยพุดซาครูโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางประไพศรี จันทรกุลครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย ราชดาครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางทิพวัลย์ มีทองครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางบรรเลง เทียมกระโทกครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวนิภารัตน์ ตอสกุลครูโรงเรียนบ้านโสกรัง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ เกลี้ยงไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร การนาครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา วิเชียรดีครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดม ตระกูลรัมย์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด กระฉอดนอกครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณรงค์เดช ทวีชาติผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวรรณรัตน์ วงษ์อนันต์ครูโรงเรียนไตราษฎร์สามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสมหวัง มณีวงศ์ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางศรีประไพ พรหมณีครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณรงค์เดช ทวีชาติผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวรรณรัตน์ วงษ์อนันต์ครูโรงเรียนไตราษฎร์สามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสุธิราวรรณ คงวัฒนะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสมหวัง มณีวงศ์ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางศรีประไพ พรหมณีครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกีรตาพันธุ์ ฝาชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจีราพร เงินจัตุรัสครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางชญาดา เสริมสุขครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางยุพาพร นามวิเศษครูโรงเรียนบ้านสระไข่น้ำขุนีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวเอมอร นาคคำครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นายวิเชียร วัฒนกุลไพศาลครูโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนะเร พรหมสุคนธ์ครูโรงเีรียนบ้านตาดโตน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายเสงี่ยม หินเมืองเก่าครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนะเร พรหมสุคนธ์ครูโรงเรียนบ้านตาดโตน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายเสงี่ยม หินเมืองเก่าครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนะเร พรหมสุคนธ์ครูโรงเรียนบ้านตาดโตน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายเสงี่ยม หินเมืองเก่าครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนะเร พรหมสุคนธ์ครูโรงเรียนบ้านตาดโตน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
2. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครูโรงเีรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางเสงี่ยม หินเมืองเก่าครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนะเร พรหมสุคนธ์ครูโรงเรียนบ้านตาดโตน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม จินดามาตย์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายเสงี่ยม หินเมืองเก่าครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเยาวมิตร วีระนนท์ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางราวดี กาฬปักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางศิริพร เมตตาชาติครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางลิลลา ไตรเสนีย์ครูโรงเรียนบ้านกุดละลม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางมลฤดี นวลอ่อนครูโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพล แก้วสารภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพยอม มณีวรรณครูโรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางรุ่งนภา ดีกลางครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายวิชัย ดีสวนครูโรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางสุชิราวรรณ คงวัฒนะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพล แก้วสารภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ดีกลางครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายวิชัย ดีสวนครูโรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดิเรก กุลชูศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจิระพร ชนะหาญครูโรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ชาดงครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางเบ็ญจา วรรณชัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิษณุ เกลี้ยงไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ภักดีวิวรรธครูโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางบงกช หาญรบครูโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสายตา ขจรภพครูโรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิษณุ เกลี้ยงไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ภักดีวิวรรธครูโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางบงกช หาญรบครูโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสายตา ขจรภพครูโรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุดา แก้ววิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางธนิดา วาทโยธาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายบุญชู คำพวงครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางวราภรณ์ คำหงษาครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอาราณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เชื้อเจริญครูโรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางลำไย โสมีชัยครูโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางนพรัตน์ แตงเงินครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เชื้อเจริญครูโรงเรียนบ้านวังปลาเผา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางลำใย โสมีชัยครูโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางนพรัตน์ แตงเงินครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถนอมจิต อินทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางเหรียญทอง เคลือบคณโทครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายฉลอง ฤทธิ์กำลังครูโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางกฤษฎา บุญเงินครโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม ภักดีวิวรรธผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ กำลังเหลือครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวชัญญา ยวงทองครูโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางสิริพันธ์ สาศรีเมืองครูโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพัฒน์ บุญกุลครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิกา มงคลพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพรทิพา ดีบ้านโสกครูโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายชานนท์ ลอยเมืองกลางครูโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพัฒน์ บุลกุลครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิกา มงคลพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพรทิพา ดีบ้านโสกครูโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายชานนท์ ลอยเมืองกลางครูโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุพัฒน์ บุลกุลครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิกา มงคลพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพรทิพา ดีบ้านโสกครูโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายชานนท์ ลอยเมืองกลางครูโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภานุพงษ์ บุญเพลิงผู้อำนวยการแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายชัยยงค์ ปิ่นมณีครูโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายเอก ราชเดิมครูโรงเรียนหินเหิบซับภูทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภานุพงษ์ บุญเพลิงผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายชัยยงค์ ปิ่นมณีครูโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายเอก ราชเดิมครูโรงเรียนหินเหิบซับภูทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุทัย รักษาชนม์ครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เกิดศิลป์ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายธวัช การพันธ์ครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุทัย รักษาชนม์ครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูม เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เกิดศิลป์ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
3. นายธวัช การพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองอัอ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116 e-mail : jakraboot_p@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]