หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2556   6 ก.ย. 2556   7 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 611-612 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 613-614 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 311-314 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 322-324 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 621-622 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 623-624 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โดมที่ัพักข้างทางเข้าโรงเรียน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โดมที่พักข้างทางเข้าโรงเรียน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา โดมข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 222-223 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 224-225 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประุชุม 2 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 2 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารร่มไทร ห้อง 511-514 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารร่มไทร ห้อง 522-524 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประุชุม 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ 1 ห้อง ประชุม 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง ภูมิพญา 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง ภูมิพญา 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารทิศใต้ ชั้น ใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารทิศใต้ ชั้น ใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น ใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น ใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
13 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
14 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
15 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
16 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารลีลาวดี ห้อง 611-614 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
13 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
14 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
15 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 721 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 231 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 232 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 233 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 221 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 222 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 223 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 224 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 225 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 213 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 212 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 214 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 215 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล สวนป่า (หลังอาคารอำนวยการ) 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล สนามหน้าเสาธง 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง เอนกประสงค์ 2 5 ก.ย. 2556
6 ก.ย. 2556
08.30น.เป็นต้นไป
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 5 ห้อง 511-516 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 122-124 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 122-124 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 125-126 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 4 ห้อง 412 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 4 ห้อง 413 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 4 ห้อง 421 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 4 ห้อง 423 6 ก.ย. 2556 อาคาร 4 ห้อง 423
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 4 ห้อง 422 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารโรงอาหารใหม่ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3, 4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3, 4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง 2 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงหารข้างอาคาร 3, 4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 722 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 722 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 722 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3, 4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3, 4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
13 229 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
14 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116 e-mail : jakraboot_p@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]