หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2556   6 ก.ย. 2556   7 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 ห้อง 212 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 ห้อง 213 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 322 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 214 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 215 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 216 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 221 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 222 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 223 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 236 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 224-225 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 231-232 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุมกลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุมกลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุมกลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 1 (ภาคเช้า) 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 1 (ภาคบ่าย) 5 ก.ย. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 2 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 2 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 2 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โดมที่พักข้างทางเข้าโรงเรียน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โดมที่พักข้างทางเข้าโรงเรียน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา โดมข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 221 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 222 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูิมิ อาคาร 2 ห้อง 223 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 311-312 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 313-314 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 323-324 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 611 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 612 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 613 5 ก.ย. 2556 อาคาร6 ห้อง 613
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 614 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นตันไป
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 621 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 622 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
13 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 623 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
14 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 624 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารลีลาวดี ห้อง 632 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารลีลาวดี ห้อง 633 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 122-123 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 124-125 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 126-127 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 132-133 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 134-135 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 136-137 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 412 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 413 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 421 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 422 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 423 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 431 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
16 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง ภูมิพญา 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
17 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง ภูมิพญา 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
18 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารทิศใต้ ชั้น ใต้ถุน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
19 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารทิศใต้ ชั้น ใต้ถุน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
20 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น ใต้ถุน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
21 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น ใตุ้ถุน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
22 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
23 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
24 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารโรงอาหารใหม่ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
25 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารโรงอาหารไหม่ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 722 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
13 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ตึกอำนวยการ ชั้น 3 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
14 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 721 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
15 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารร่มไทร ห้อง 512-513 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารร่มไทร ห้อง 514 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารหน้าเสาธง ชั้น ล่าง ห้อง ประชุม 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารหน้าเสาธง ชั้น ล่าง ห้อง ประชุม 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารหน้าเสาธง ชั้น 2 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา โรงอาหาร 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคาร ป.1-3 (รูปตัว L) 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคาร ป.1-3 (รูปตัว L) 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเรียน ป.4-5 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเรียน ป.4-5 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง เอนกประสงค์ 2 5 ก.ย. 2556
6 ก.ย. 2556
08.30น.เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 5 ห้อง 511-516 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 311 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 312 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 313
-
08.30น.เป็นต้นไป
4 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 311 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 314 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 321 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 233-234 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 235 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารไอซีที ห้อง MEP 2 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารไอซีที ห้อง MEP 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารกล้วยไม้ ห้อง ปฐมวัย 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารกล้วยไม้ ห้อง ปฐมวัย 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116 e-mail : jakraboot_p@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]