หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2556   6 ก.ย. 2556   7 ก.ย. 2556   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 ห้อง 212 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 ห้อง 213 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 322 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 214 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 215 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 216 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 221 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 222 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 223 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 236 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 224-225 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 231-232 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุมกลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุมกลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุมกลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 611-612 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 613-614 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 311-314 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 322-324 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 1 (ภาคเช้า) 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 1 (ภาคบ่าย) 5 ก.ย. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 2 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 2 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 2 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 621-622 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 623-624 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โดมที่พักข้างทางเข้าโรงเรียน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โดมที่พักข้างทางเข้าโรงเรียน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โดมที่ัพักข้างทางเข้าโรงเรียน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โดมที่พักข้างทางเข้าโรงเรียน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา โดมข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา โดมข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 222-223 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 224-225 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 7 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 7 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 7 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 7 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 7 ก.ย. 2556 อาคารศูนย์กีฬา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 221 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 222 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูิมิ อาคาร 2 ห้อง 223 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 311-312 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 313-314 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 323-324 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประุชุม 2 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 2 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 611 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 612 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 613 5 ก.ย. 2556 อาคาร6 ห้อง 613
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 614 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นตันไป
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 621 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 622 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 623 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 624 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารร่มไทร ห้อง 511-514 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารร่มไทร ห้อง 522-524 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารลีลาวดี ห้อง 632 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารลีลาวดี ห้อง 633 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 122-123 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 124-125 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 126-127 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 132-133 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 134-135 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 136-137 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 412 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 413 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 421 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 422 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 423 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 431 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม /ไม่จัดแข่งขัน
-
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประุชุม 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ 1 ห้อง ประชุม 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม /ไม่จัดแข่งขัน
-
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
44 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
45 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
46 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง ภูมิพญา 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
47 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง ภูมิพญา 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
48 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง ภูมิพญา 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
49 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง ภูมิพญา 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
50 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารทิศใต้ ชั้น ใต้ถุน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
51 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารทิศใต้ ชั้น ใต้ถุน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
52 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารทิศใต้ ชั้น ใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
53 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารทิศใต้ ชั้น ใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
54 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น ใต้ถุน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
55 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น ใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
56 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น ใตุ้ถุน 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
57 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น ใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
58 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
59 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
60 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
61 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
62 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
63 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
64 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารโรงอาหารใหม่ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
65 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารโรงอาหารไหม่ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
66 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
67 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
68 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
69 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
70 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
71 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
72 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
73 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
13 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
14 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
19 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
20 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
21 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
22 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 722 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารลีลาวดี ห้อง 611-614 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ตึกอำนวยการ ชั้น 3 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 721 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 721 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 7 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ร.ร.ชัยภูมิภักดีฃุมพล อาคารศูนย์กีฬา 7 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 7 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 7 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 231 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 232 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 233 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 221 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 222 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 223 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 224 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 225 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 213 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 212 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 214 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 215 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารร่มไทร ห้อง 512-513 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารร่มไทร ห้อง 514 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล สวนป่า (หลังอาคารอำนวยการ) 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล สนามหน้าเสาธง 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารหน้าเสาธง ชั้น ล่าง ห้อง ประชุม 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารหน้าเสาธง ชั้น ล่าง ห้อง ประชุม 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารหน้าเสาธง ชั้น 2 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา โรงอาหาร 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคาร ป.1-3 (รูปตัว L) 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคาร ป.1-3 (รูปตัว L) 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเรียน ป.4-5 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ร.ร.โพนทองพิทยา อาคารเรียน ป.4-5 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
8 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
9 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง เอนกประสงค์ 2 5 ก.ย. 2556
6 ก.ย. 2556
08.30น.เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 5 ห้อง 511-516 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 5 ห้อง 511-516 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 311 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
3 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 311 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 312 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
5 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 313
-
08.30น.เป็นต้นไป
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
7 089 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 314 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
9 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
10 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
11 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
12 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
13 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 321 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
15 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 233-234 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 235 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 122-124 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
3 116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
4 110 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
5 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 122-124 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
6 112 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
7 117 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
8 111 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
9 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 125-126 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 113 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
11 121 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
12 115 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารไอซีที ห้อง MEP 2 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
3 131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
4 136 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
5 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารไอซีที ห้อง MEP 1 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 138 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
3 140 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
4 137 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
5 157 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
6 139 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 4 ห้อง 412 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 4 ห้อง 413 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 4 ห้อง 421 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 4 ห้อง 423 6 ก.ย. 2556 อาคาร 4 ห้อง 423
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ ห้อง อาคาร 4 ห้อง 422 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
11 253 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
12 254 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
13 255 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
14 256 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
15 257 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
16 258 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
17 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
18 267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
19 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
20 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารกล้วยไม้ ห้อง ปฐมวัย 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
21 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
22 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารกล้วยไม้ ห้อง ปฐมวัย 5 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
23 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
24 285 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
25 286 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
26 281 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
27 282 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
28 283 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
29 284 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
30 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารโรงอาหารใหม่ 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
31 288 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
32 291 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
33 292 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3, 4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3, 4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
3 159 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไ่ม่จัดแข่งขัน
-
4 161 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
5 158 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
6 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง 2 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
7 163 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
8 168 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
9 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
10 178 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
11 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
12 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
13 173 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
14 176 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
15 172 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
16 186 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
17 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
18 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3,4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
19 180 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
20 183 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไ่ม่จัดแข่งขัน
-
21 179 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
22 196 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
23 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
24 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงหารข้างอาคาร 3, 4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
25 192 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
26 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 722 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
27 204 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
28 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
29 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 722 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
30 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.สุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 722 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
31 220 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
32 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3, 4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
33 223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
34 225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
35 227 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
36 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3, 4 และโรงอาหารข้างห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
37 228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
38 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
39 229 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง 1 6 ก.ย. 2556 08.30น.เป็นต้นไป
40 232 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-
41 230 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ไม่มีตัวแทนศูนย์/ไม่จัดแข่งขัน
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116 e-mail : jakraboot_p@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]