สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน เดือน ธันวาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  เดชสายบัว
 
1. นางสาวพาณี  พิทักษา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76.9 เงิน 9 1. เด็กชายณภัทร  เสาโกมุท
2. เด็กหญิงธนพร  คำชาลี
 
1. นางพัทธนันท์  แท่นทอง
2. นางสาวอรุณี  ส่องศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงศมน  สิทธิจันทร์
 
1. นางสาวนิตยา  รจนัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ทองเครือ
2. เด็กหญิงชนาภัทร  ล้วนเส้ง
3. เด็กชายณัฐชนน  ตังตระกูล
 
1. นางสินทรา  กันหาฤกษ์
2. นางเทียมจันทร์   พรหมเสนา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายภัทรพล  เจนจิตต์
2. เด็กหญิงศตนันท์  มณีวงษ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  ประเสริฐ
 
1. นางผกามาศ  หงษ์ทอง
2. นางเสาวลักษณ์  บันเทิงสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคุณัญชญา  บุญรมย์
 
1. นางดวงมณี  อาธิบุตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปุณยาพร   อบอุ่น
 
1. นางฐิตาภา  พัฒนธัญญา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.8 ทอง 29 1. เด็กหญิงภูระยา   ลือชา
2. เด็กชายเวชพิสิฐ  ขาววิเศษ
 
1. นางรัชนีวรรณ  แสงใสแก้ว
2. นางวราภรณ์  ทองรอง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  งามเจริญ
 
1. นายกิตติพงษ์  พันคง
2. นางจันทร์ศรี  ขันธ์เพชร
 
10 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 36 1. เด็กหญิงสวรินทร์  จิตตะวงษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บุญยอ
 
11 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ศรภักดี
 
1. นายสุนทร  ชัญถาวร
 
12 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 78 เงิน 35 1. เด็กชายกรวุฒิ  ศรีบุญเรือง
 
1. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
 
13 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ศรภักดี
 
1. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
 
14 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงสิริปรียา  แก้วจันดี
 
1. นายณัฌฌา  เสนาะ
 
15 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายกรวุฒิ  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงกัลยา  กัณหะบุตร
3. เด็กหญิงชนิดาภา  แสงอรุณ
4. เด็กหญิงธนพร  วันเพชร
5. เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์คำ
6. เด็กชายธีรเดช  บุญหนา
7. เด็กหญิงพิรญาณ  ศรภักดี
8. เด็กหญิงศุภนิดา  ธนสมบัติ
9. เด็กชายอนันยศ  นามสุวรรณ
 
1. นายกษิตินาจ  วิเศษศรี
2. นายธรรมรักษ์  จิตรดิษฐ์สกุล
3. นางสุนทรา  ทองสูบ
 
16 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 56 1. เด็กชายสกล  ว่องไว
 
1. นายเอกพงษ์  เนตรวงษ์
 
17 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายกฤต  ลมสูงเนิน
 
1. นายกษิตินาจ  วิเศษศรี
 
18 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกเรขา  วิเศษชาติ
2. เด็กชายกริชเพชร  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงกฤตยาพร  บัวสบาน
4. เด็กหญิงกาญจนบรรณ  เตชะเศรษฐวิทย์
5. เด็กชายกิตติภัค  ดอนกระโทก
6. เด็กหญิงกิรันดา  วรรณวงศ์
7. เด็กชายจิรทีปต์  ผาสุข
8. เด็กหญิงชาริณี  วัฒนพฤกษชาติ
9. เด็กชายณัฏฐ์ฆเนศร์  พรมจันทร์
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  สีหะวงษ์
11. เด็กชายณัฐพงศ์  พงษ์ลุน
12. เด็กหญิงณิชกานต์   อนุพันธ์
13. เด็กชายธนกฤต  ศิริรัตนะ
14. เด็กชายธนพล  จันโท
15. เด็กชายนฤวัฒน์  บูระกรณ์
16. เด็กชายนิธิศักดิ์  กรไกร
17. เด็กหญิงบัวชมพู  แสงงาม
18. เด็กชายปฏิภาณ  วันล้วน
19. เด็กหญิงปาณิสรา  พิมเทพา
20. เด็กหญิงปุษยา  อาจสาลี
21. เด็กชายป้องปราบ   โกมลวัฒน์
22. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมมุติ
23. เด็กชายภูดิศ  สุวรรณวงศ์
24. เด็กชายภูวนาก  สารพัฒน์
25. เด็กชายยศนคร  เขตสกุล
26. เด็กชายราชันย์  คำเพราะ
27. เด็กหญิงรุจิรา  เจริญวรรณ์
28. เด็กชายฤทธิพร  คุณุรัตน์
29. เด็กชายวิชัยเลิศ  กตะศิลา
30. เด็กหญิงวิภาดา  สายแวว
31. เด็กชายศักดินา  สมบัติวงศ์
32. เด็กชายศิวฤทธิ์  ธรรมศิริ
33. เด็กชายศุภกรณ์  ยศอาลัย
34. เด็กหญิงสรัลชนา  จันทะเสน
35. เด็กหญิงอภิสรา  สมาฤกษ์
36. เด็กหญิงอรญา  สุทธปัญญา
37. เด็กหญิงเบญญาพร  ไชยพิมพ์
38. เด็กชายเอกนุพล  พงษ์ทอง
39. เด็กชายโพธิกร  วงศ์วรรณา
40. เด็กชายไวยวิทย์  นิยมวัน
 
1. นายกษิตินาจ  วิเศษศรี
2. นางขวัญใจ  ใจจง
3. นางจันทร์ศรี  ขันเพชร
4. นายณรงค์  แสงงาม
5. นายธรรมรักษ์  จิตรดิษฐ์สกุล
6. นางภัทรียา  วิเศษศรี
7. นางสนอง  สาทอง
8. นายเอกพงษ์  เนตรวงษ์
 
19 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กชายกฤติกร   สมบัติศิริเกษ
2. เด็กชายจักรพงษ์  โพธิ์ดี
3. เด็กชายชลวิทย์  พงษ์ประสพ
4. เด็กชายปัญญากร  ลาโพธิ์
5. เด็กหญิงปาณิศา  ชินวงศ์
6. เด็กชายรัฐปันท์  จอมคำสิงห์
7. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์งาม
8. เด็กหญิงสิริฉาย  คงทอง
9. เด็กหญิงอาภาพัช   จันทสิทธิ์
10. เด็กหญิงโศรดา  โกมุทพงษ์
 
1. นางสาวพงษ์ญาดา  หงษ์ษากุล
2. นางภัทรวดี  เชื้อพนมนิธิยา
3. นางภัทรียา  วิเศษศรี
 
20 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.6 ทอง 15 1. เด็กหญิงกัญธิมา  คำเฟื้อย
2. เด็กหญิงจรรยพร  อินอะนันต์
3. เด็กหญิงจิดาภา  หงษ์ลอย
4. เด็กหญิงญาณิศา  บัวสุข
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปัญญาไวย์
6. เด็กหญิงธนภรณ์  โนนกอง
7. เด็กหญิงพรรณณัฐฎา  บุรณะ
8. เด็กหญิงภาณีนี  แก้วคำ
9. เด็กชายมุทิตา   นัทศนกุล
10. เด็กหญิงรักษิตา  ไพรบึง
11. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองฤทธิ์
12. เด็กหญิงไปรยา   พฤกษา
 
1. นางสาวพงษ์ญาดา  หงษ์ษากุล
2. นายพงษ์ศักดิ์  อบอุ่น
3. นางสาวพยัตติกา  ห้วยจันทร์
4. นางภัทรียา  วิเศษศรี
 
21 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 46 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด่านประสิทธิ์ผล
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปัญญาไวย์
3. เด็กหญิงปริน   หินตะ
4. เด็กหญิงพรรณณัฐฎา   บุรณะ
5. เด็กหญิงรัตตินันท์  จิราพงศ์รักษ์
6. เด็กหญิงวิภาดา   รังทอง
7. เด็กหญิงสิริการต์  สระ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สงิมทอง
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  จินดาศรี
10. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดีรุณ
11. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองฤทธิ์
12. เด็กหญิงอินนภา   พันพิพัฒน์
 
1. นางสาวพงษ์ญาดา  หงษ์ษากุล
2. นางพนมพร  สุนทรวิทย์
3. นางภัทรียา  วิเศษศรี
4. นางสาววรกมล  รัตนอุดม
 
22 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยินดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ด่านประสิทธิผล
3. เด็กหญิงณัธริญากร  ชาญชิตร
4. เด็กหญิงธนัญญา  สุภาวิลัย
5. เด็กหญิงนัทถขนุช  แก้วเกิด
6. เด็กหญิงปริน  หินตะ
7. เด็กหญิงพิราอร  อำไพ
8. เด็กหญิงภัณฑิลา  จันทร์นิยม
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ระยับศรี
10. เด็กหญิงมุทิตา  นัทศนกุล
11. เด็กหญิงรัตตินันท์  จิราพงศ์รักษ์
12. เด็กหญิงวันทนีย์  คันศร
13. เด็กหญิงศุจิกา  พิมกรณ์
14. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองฤทธิ์
15. เด็กหญิงอินภา  พันพิพัฒน์
16. เด็กหญิงไปรยา  พฤกษา
 
1. นายธรรมรักษ์  จิตรดิษฐ์สกุล
2. นายพงษ์ศักดิ์  อบอุ่น
3. นางพนมพร  สุนทรวิทย์
4. นางภัทรวดี  เชื้อพนมนิธิยา
5. นางภัทรียา  วิเศษศรี
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทมณี  อินทฤทธิ์
2. เด็กหญิงนรินทร  พลนำ
 
1. นางสาวนันทพร  ศักดิ์เทวินทร์
2. นางอรอุมา  ธรรมวันนา
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สีน้ำคำ
2. เด็กหญิงพิชญาดา  งางาม
 
1. นางสาวนันทพร  ศักดิ์เทวินทร์
2. นางอรอุมา  ธรรมวันนา
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง 41 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พานพรหม
 
1. นางชลลดา  เรืองฤทธิ์ราวี
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   ปุรินัย
 
1. นางศรีสุดา   สิทธิ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายเจสัน   ชาวสวน
 
1. นางสาวชะไมพร   จันทร์ทรง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัชชารีย์   พรเลิศพิพัฒน
 
1. นางณัฐยา   อนุพันธ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรมิตา   ยิ้มเกิด
 
1. นางชลทิชา   คำชา
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัทร  อัศวเมธาพันธ์
2. เด็กชายรชฏ  ไกรษี
 
1. นางวิลัลย์ดา   วงศ์ผัดศ์
2. นางศศิธร   ชื่นนิรันดร์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง 27 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐกัญญา  ธนสมบัติ
3. เด็กหญิงธรรมชาติ  บุญอินทร์
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ์  วงศ์ผัดศ์
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  ไชยบนรรณ
6. เด็กหญิงบงกชกร   สารชาติ
7. เด็กหญิงพิมพิกา  นามวงษ์
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อำไพ
 
1. นางขวัญใจ   ใจจง
2. นางวีระยา   ศิริรัชฎานันท์
3. นางอรอุมา   ธรรมวันนา
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายธนภูมิ   ชัยพรรณนา
2. เด็กชายพีรวิชญ์   มะลิรักษ์
 
1. นางสาวทิพาพรรณ   ภูมิรัตน
2. นางนิรมล   บุญโต
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายภูรีพัฒน์   นาคนาคา
 
1. นางมัทธมณ  สารสมัคร
 
34 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤชญา   แฟงคล้าย
 
1. นางจิรวดี  นาคทอง
 
35 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายปณิธาน   คำหล่อ
 
1. นายสมนึก   พรมจันทร์
 
36 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 54 1. เด็กชายชินโรจน์   รุญเจริญ
2. เด็กหญิงอนันตญา  ทองแบ
 
1. นางพรรณทวี   ปักษ์สูงเนิน
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง 4 1. เด็กชายธนภัทร   พันละบุตร
2. เด็กหญิงนลินพรรณ  เดชาศิลปพัฒน์
3. เด็กชายปณิธาน   คำหล่อ
 
1. นายสมนึก   พรมจันทร์
2. นางเจษฎาภรณ์  หันพรหม
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษกร   บุญเหลือ
2. เด็กหญิงณิชากร   เดชาศิลปะชัยกุล
3. เด็กชายปณิธาน   คำหล่อ
 
1. นางชลลดา  เรืองฤทธิ์ราวี
2. นางสาวสายสมร  ศิริญาณ