รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    แสงงามวัฒนา
 
1. นางพรรณี   ชะบา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมณาวาส 1. เด็กชายกิติพงษ์  ดีสี
 
1. นายถวิล  บุญมีป้อม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กล้าหาญ
 
1. นางเสาวภา  เนียมเกตุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คุ้มไพฑูรย์
 
1. นางสติยา  ศิริถาวรวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ชะรุมรัมย์
 
1. นางวัชรี  สระสงคราม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หิรัญญะประทีป
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายพีรพัส  ภู่พวง
 
1. นางธนัดฐา  สามสี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงพรรวษา  วิริยะสร้างตน
 
1. นางอมรรัตน์  พรสง่ากุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภาพิมพ์  มะไลไธสง
 
1. นางสมพวน  หมวกไธสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงกันติมาพร  ยีรัมย์
 
1. นางบุรีรัตน์  มติกรกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงนฤมล  บุตตะกุล
2. เด็กหญิงอชิรญา  โสภา
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เจริญพันธุวงศ์
2. นางสาวเกษศิรินทร์  ศรีมหาพรหม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงธิมาพร  ทรงฉวี
2. เด็กหญิงพัชรา  สายกระสุน
 
1. นายวนายุทธ  พันธ์งาม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายชยุต  จำปาศรี
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายธัญเทพ  เจริญศรี
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงศศิพร  แว่นวิเศษ
 
1. นางพรพินธุ์  คนคิด
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายนลินทิพย์  จุไธสง
2. เด็กชายวาทสิทธิ์  พันธุ์พงศ์
3. เด็กหญิงอุรารัตน์  ฉ่ำไธสง
 
1. นายทศพล  โพธิขำ
2. นายเกรียงสิงห์  มิไธสง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายจิณณวัตร  ตลับทอง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจกล้า
3. เด็กหญิงวาสนา  บุญแจก
 
1. นางสาวกรภัทธ์  ทองเรือง
2. นางลัดดาวัลย์  แสงตา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุนันทา  สังวาลรัมย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  อำมินทอน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เวียงภา
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เนตรรักษ์
2. นายอนุวรรตน์  ศรีษาคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐาปราณี  แสงอุทัย
2. เด็กหญิงพรภิรมย์  นุชาญรัมย์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วันทนี
 
1. นางทัศนีย์  กลางสวัสดิ์
2. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ฉิมมา
2. เด็กชายฑิฆัมพร  เกสีสังข์
 
1. นายแสงชัย  อธิพัฒน์พลากร
2. นายไพโรจน์  วังโณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. นายศักดา  บุดดารวม
2. นายอาทร  คำสุด
 
1. นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล
2. นางเรวดี  เพ็ชรโกมล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แดงทุมมา
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงสุลักษณี  ศรีทอง
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ทอนนุสะ
 
1. นางสาวปิยวดี  สุภกะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ปัญญาไว
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ราชประโคน
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ลักษร
 
1. นางรัญจวน  ฉัตรนันทภรณ์
2. นายวันชัย  ฉัตรนันทภรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงนนทิยา  สุขศิริ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงวาริสา  สิงห์สี
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางสาวสุนิสา  ตีชายรัมย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงภัศนีย์  ชัยมั่น
2. เด็กชายวิทวัส  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงอรสา  แสงงาม
 
1. นางนทินี  พรเสนา
2. นางอุทุมพร  ปริเตนัง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงณัฐมล  อินทร์เคน
2. เด็กหญิงเกศกนก  มีกุล
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  บุญปก
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางสาวสุนิสา  ตีชายรัมย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นันตะบุตร
2. เด็กหญิงบัวริน  แขกรัมย์
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ชะบังรัมย์
 
1. นางสุปรียา  หงษ์คำมี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงฐานมาศ  ศรีสัมฤทธิ์
2. เด็กชายประภาณ  อุดทะปา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  จันโท
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางสาวสุนิสา  ตีชายรัมย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงธนภรณ์   ดอกไธสง
2. เด็กหญิงธัญญาพร   นารถไทยวัฒนา
3. เด็กหญิงอัญญาณี   จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวณทิพรดา   หนไธสง
2. นางเพ็ญพร  สิงห์ไธสง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญโสม
2. เด็กหญิงสโรชา  ศรีวงษา
3. เด็กหญิงอทิตยา  ชมรัตน์
 
1. นางพัตสรา  พัจนา
2. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายวรชาติ  เค้นชัยภูมิ
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ทองงาม
 
1. นายทินกร  จ่าภา
2. นายพิสิทธิ์  ชื่นศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  เพ็งพิศ
2. เด็กชายสันติรักษ์  สิทธิเลาะ
 
1. นายคงเดช  สดศรี
2. นายชาญศักดิ์  สุขศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กชายมนต์ศักดิ์  สติภา
2. เด็กชายรพีภัทร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางมรกต  ภู่ประเสริฐ
2. นางสำรวย  มูลป้อม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบอน 1. เด็กชายทิวานนท์  สระสงค์
2. เด็กชายธนากร  ปักการัง
 
1. นายปัญญา  ภู่ประเสริฐ
2. นางสุรีรัตน์  แย้มศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายอัมรินทร์  เลิงไธสง
2. เด็กชายเมธาวิน  แก้วไธสง
 
1. นายคำปน  ดวงมูลลี
2. นายเรืองศักดิ์  แก้วลอย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. นายทินภัทร  สดไธสง
2. เด็กชายวทัญญู  เสียบไธสง
 
1. นายธรรมธร  ทองสุข
2. นายประมินทร์  วงษ์หาญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายปรีชา  ทองโชติ
2. เด็กชายวิทวัส  งอกงาม
 
1. นายวีรพงษ์  โอกาสดี
2. นายสัญชัย  มาลี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายธราธิปกรณ์  อุสันสา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์กุดศรี
3. เด็กหญิงพัชราภา  คำไทย
4. เด็กชายอนันตโชค  สุริวงศ์
5. เด็กหญิงอมิตา  ฉาไธสง
 
1. นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางสิริพิมล  ทรัพย์ธนาศิริ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิง กนกนางค์   จริงไธสง
2. เด็กหญิงชมพูนุช    คุ้มมี
3. เด็กหญิงพิชญ์พิมล   กรมไธสง
4. เด็กหญิงพิมพชนก   บทนอก
5. เด็กหญิงภควดี   บุตรวิชา
 
1. นางสาวณัชชา  ฉาไธสง
2. นางอริษรา   โพธิขำ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงจารินทร์  สุขจิตร
2. เด็กหญิงนฤดี  เพ่งพิศ
3. เด็กหญิงปวีณา  บุญเหลือ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญกล้า
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ยวงรัมย์
 
1. นายอภิชาติ  ธนชาติสมบัติ
2. นายีพีระพงษ์  พันธุ์พินิจ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงขัตติยา  ฝากไธสง
2. เด็กหญิงจุฑามณี  สีมาพุฒ
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ฮามไธสง
4. เด็กหญิงราชพฤกษ์  สุดตา
5. เด็กหญิงสุชาดา  ราชสีห์
 
1. นางละไม  วรรณจักร์
2. นายเทา  วรรณจักร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชีพไธสง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  กัตโร
3. เด็กหญิงณัทชา  กาลจักร์
4. เด็กหญิงพัทฒิดา  คงเป็นนิจ
5. เด็กหญิงภัทรภร  สดไธสง
 
1. นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางสิริพิมล  ทรัพย์ธนาศิริ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แดงขุนทด
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมพ์หล้า
3. เด็กหญิงชุติมา  ภาโนมัย
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขสนิท
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ชุมสิทธิ์
 
1. นางประนอม   ทุมรินทร์
2. นางสุธาสินี  ตรีวิเศษ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แทนไฮ
2. เด็กชายธีรพันธ์  แทนไฮ
3. เด็กชายรัตนากร  เตมิโก
4. เด็กหญิงอรณิชา  ทองทวี
5. เด็กหญิงเกวลิน  จิตรเกษม
 
1. นายดำรง  นามประกอบ
2. นางทัศนีย์  นามประกอบ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกฤติยา  โยธานันท์
2. เด็กหญิงปนัดดา  กรมธรรมมา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ฟูกโคกสูง
4. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์หอม
5. เด็กหญิงอาริษา  คำสุด
 
1. นางดวงเดือน  ทุริสุทธิ์
2. นายธานินทร์  แสดรัมย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ประเมินชัย
2. เด็กหญิงคันธนีรา  กุลไธสง
3. เด็กหญิงจีราวรรณ  อาจจำนงค์
4. เด็กหญิงช่อผกา  กิจไธสง
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แหลมไธสง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  กมลเลิศ
7. เด็กหญิงณัฐนรี  ข่อยงาม
8. เด็กชายธนวัฒน์  ใจกล้า
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กกไธสง
10. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทะวงษ์เงิน
11. เด็กชายพุทธพงษ์  รอดสุโข
12. เด็กหญิงรสา  พุสาโลนา
13. เด็กหญิงศิรภัสสร  เจริญศรี
14. เด็กหญิงสงกรานต์  ไพรัมย์
15. เด็กหญิงสุภากร  อินทะสร้อย
16. เด็กหญิงอดิศา  พรมกิจ
17. เด็กชายอนุสิษฐ์  พนาจันทร์
18. เด็กหญิงอรอนงค์  วงศ์วิลาศ
19. เด็กหญิงอิสริยา  หงษ์คำ
20. เด็กหญิงเกษราภรณ์  บุญพร้อม
 
1. นางกรภัทร  กองกัญญา
2. นางละเมียด  เสริญไธสง
3. นางละเอียด  อำพินธ์
4. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
5. จ.ส.อ.อังคาร  วุฒวัณณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษ์สถิตย์
2. เด็กชายกิตติชัย  กาบินทอง
3. เด็กชายจตุรพิธพร  ลุนไธสง
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  ฤกษ์เสนา
5. เด็กชายณภัทร  เจิมขุนทด
6. เด็กหญิงณัฐชยา  สุริยะจันทร์
7. เด็กชายตุรากร  ผิวแดง
8. เด็กชายธนธรณ์  โฉมไธสง
9. เด็กชายธนากร  สนศรี
10. เด็กชายปรินทร  หงษา
11. เด็กชายพศิน  แคว้นไธสง
12. เด็กชายภคินัย  ูภูสะเทือน
13. เด็กหญิงภุมรินทร์  สว่าง
14. เด็กชายภูรินทร์  บุญรอด
15. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิชัย
16. เด็กชายวัชระพงษ์  เทพจิต
17. เด็กชายศุภณัฐ  สอาดรัมย์
18. เด็กชายสุธิชาติ  กิจไธสง
19. เด็กชายอนุวัฒน์  พุดจำปี
20. เด็กหญิงอรปรียา  นิลงาม
 
1. นางนวลฉวี  พรดอน
2. นายราชัน  โพธิขำ
3. นางราณี  กิ่งไธสง
4. นายวัชรพงษ์  บุญครอบ
5. นายสง่า  อาจจำนงค์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กหญิงประณิตา  จันทร์หยวก
 
1. นางฐานิตา  จันทร์หยวก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงนิลภัทร  แจบไธสง
 
1. นางสิริกาญจน์  ศรีมหาพรม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ธรรมนิยม
 
1. นางสุภาฤดี  ธาสถาน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐญา  สิมศิริวัฒน์
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ขุนธิวงศ์
 
1. นางบัวรัมย์  เลิศไธสง
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กชายทัศไนย    นิ่มละออ
2. เด็กหญิงพีรฉัตร   เกรัมย์
 
1. นางวศินี   ชนะหาญ
2. นายวีระพงษ์   ชนะหาญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  กางทาสี
2. เด็กชายทัชชา  หนองสี
 
1. นางวีร์สุดา  มะติยาภักดิ์
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  สุนนทราช
2. เด็กหญิงนุชจิรา  ไชยบอน
3. เด็กหญิงบุษบา  งามแสง
4. เด็กหญิงปิยนันท์  สุดใจ
5. เด็กหญิงพรรณพิมล  พลึกรุ่งโรจน์
6. เด็กหญิงพุทธรัตน์  ปะพะลา
7. เด็กหญิงวรรณนิภา  ทองสุทธิ์
8. เด็กหญิงศิรินันท์  เพ็งพันธ์
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปุณญธรพัฒนะกุล
10. เด็กหญิงอารยา  คำเหลา
 
1. นางนันทนิจ  มหาสาร
2. นายบรรจง  มหาสาร
3. นางละม่อม  ศรีงาม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1. เด็กชายกฤติธื  ทูลไธสง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทศน์ไธสง
3. เด็กชายนพัฒน์  ทีไธสง
4. เด็กหญิงนัฐยา   ทุยไธสง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจจง
6. เด็กหญิงพิชญา  ทองพูน
7. เด็กหญิงพีรดา  ละอองชัย
8. เด็กหญิงวริศรา  บุญผาลา
9. เด็กชายวัชรพล  พลเดช
10. เด็กหญิงศศิประภา  มนัสสิลา
 
1. นายฤาชัย  ดากรุง
2. นายวิชิต  แฝงเชียงเหียน
3. นางอังคณา  ทาไธสง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักศิลา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เกื้อกูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันทฉัตร  จากนอก
3. เด็กหญิงปรารถนา  หีบแก้ว
4. เด็กหญิงพรลภัส  ผาดไธสง
5. เด็กหญิงพิมระพัฒน์  นมัสศิลา
6. เด็กชายภูธเนตร  หารชนะชัย
7. เด็กหญิงลลิตา  ช่วยไธสง
8. เด็กหญิงศรุตา  พัฒนะแสง
9. เด็กหญิงศศิประภา  แตงทรัพย์
10. เด็กหญิงสมัชญา  พิมพา
11. เด็กหญิงสิรีธร  ผาดไธสง
12. เด็กหญิงอนุธิดา  มัธปะโม
13. เด็กหญิงอภิญญา  ยางทรัพย์
14. เด็กหญิงอรวี  สวัสดี
15. เด็กหญิงเกศริน  ผาดไธสงค์
 
1. นางจินตนา  สาไธสง
2. นางปรียนันท์  ภูมิพัฒน์เมธี
3. นายลี  สาไธสง
4. นางศุภร  ลิ้มอุบัติตระกูล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงคริสมาส  อินสำราญ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วางาม
3. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  ยาวรัมย์
4. เด็กหญิงนภาภรณ์  ยอดจงรัมย์
5. เด็กหญิงนรมน  เยวรัมย์
6. เด็กหญิงนริศรา  อุ่ยรัมย์
7. เด็กหญิงมลทิรา  แวงโสภา
8. เด็กหญิงวนิดา  โสประดิษฐ์
9. เด็กหญิงวารี  ขาวรัมย์
10. เด็กหญิงสหัสวดี  สีทัด
11. เด็กหญิงสุชาวิกา  อ่างทอง
12. เด็กหญิงเจนจิรา  สมานใจ
13. เด็กหญิงเปียทิพย์  จวงหัวโทน
14. เด็กหญิงแสงจันทร์  เจียมรัมย์
15. เด็กหญิงโสรญา  กัณหา
 
1. นายถวิล  แสนเมืองแก้ว
2. นางทัศนีย์  อุ่นทานนท์
3. นายประยูร  ยะปะตัง
4. นางเลขา  สมบัติทิพย์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเพกา 1. เด็กหญิงพรชิตา  แสงสุขเลิศ
2. เด็กหญิงรินรดี  โยโพธิ์
3. เด็กหญิงสุรรณศรี  จับไวดี
 
1. นายธัญนัฏฐ์  คร่ำกลาง
2. นางระเบียบ  เจริญวนวิจิตร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรวิลักษณ์  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงศุภามน  สิทธิ์ศิรดิลก
3. เด็กหญิงสุวรรณภา  มุ่งเจือกลาง
 
1. นางชนาธิป  ทองบ่อ
2. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงปวีณา  คิดงาม
2. เด็กหญิงมัทนา  ราชภักดี
 
1. นางพรทิพย์  มาลาศรี
2. นางสุนี  ปัญญาวานิชกุล
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนริศราวรรณ  โพธิ
2. เด็กหญิงอริศรา  จันพลแสน
 
1. นายมนูญ  ณรงค์ศักดิ์
2. นางแสงประกาย  เรืองไพศาล
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจันทิมา  แปลงไธสง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงศิรินนทร์  ประทุมอาจ
 
1. นายเวชศักดิ์  อุสาทรัพย์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงชุตินันท์  จำนงค์
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทับไธสง
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  วัดไธสง
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สังเกตกิจ
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายอนุชา  บุตรนามรักษ์
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายอดุลย์  เปี่ยมศักดิ์
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงกชกร  แม้นรัมย์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  เลิศยะโส
 
1. นางสาวฉวัฒญา  ฉิมมา
2. นางสาวศิริพร  เพ็ชรภูวงษ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงจุฑาพร  หูสันเทียะ
2. เด็กหญิงสารญา  ดีชัยรัมย์
 
1. นางมะลิวัลย์  จงเพียร
2. นายสุนทร  จงเพียร
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ใหญ่รัมย์
2. เด็กหญิงรุจจิรา  ขาวรัมย์
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
2. นายประยูร  ศรีธรรมมา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กชายชุมพล  โคยะทา
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กชายณัชทรรศ  ตาดทอง
2. เด็กชายยงยุทธ์  เทียมไธสง
3. เด็กชายวิษณุเดช  เทียมไธสง
 
1. นายจำลอง  รักเป้า
2. นายประดิสรณ์  จันทร์หยวก
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กชายวัทธิกร  ตุ้มนอก
2. เด็กชายวีระพงษ์  นพสันเทียะ
3. เด็กชายอนันตศักดิ์  โนนน้อย
 
1. นายกิติพัฒน์  สระสงคราม
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายปริญญา  โคกท่า
2. เด็กหญิงวราพรรณ  ลิ้มเจริญ
3. เด็กชายศุภกิจ  แขกรัมย์
 
1. นายภิญโญ  โพธิบัติ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงอาริษา  เจริญรัมย์
 
1. นางอนงค์  พรมนัส
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงสุธิตา  ลิ่งไธสง
 
1. นายทรงศักดิ์  พัฒนะแสง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญศิริ
 
1. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงอโนมา  ทอยรัมย์
 
1. นายวัฒนา  กายแก้ว
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงสุวรรณ  ตุ้มนอก
 
1. นายประจวบ  เจริญศิริ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชึรัมย์
 
1. นางประไพร  เตชเจริญศรี
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงอรปรียา  ยืนชุก
 
1. นายไพฑูรย์  ชื่นศรี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงวริศรา  อุ่มพิมาย
 
1. นางสาวชริสา   โถทอง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ไชยโย
 
1. นายไพฑูรย์  ชื่นศรี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงภคนันท์  สุกแสง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  มหามาตร
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงมาริษา  สิงห์เงิน
 
1. นางพยอม  มหามาตร
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ยอดรัก
 
1. นางสุบรรณ  สมพงษ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  หอมเนียม
 
1. นายจันทร์ทิพย์  ติมอญรัมย์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โทสันเทียะ
 
1. นางรำเพย  จินตนสถิตย์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงจิตโสภิณ  อ้นไธสง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  พรหมโยธา
3. เด็กหญิงธิดาพร  บำรุงไร่
4. เด็กหญิงปิยธิดา  สันเสนาะ
5. เด็กหญิงวรรษชล  มาลาศรี
6. เด็กหญิงวัญญารัตน์  ฉายาวรรณ์
7. เด็กหญิงสาวิตรี  ภายไธสง
8. เด็กหญิงอจลญา  เลิศไธสง
9. เด็กหญิงเบญญาภา  สาสนะ
 
1. นางคณามาศ  สอนไธสง
2. นางสาวอนงค์  พลสวัสดิ์วานิชย์
3. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชึรัมย์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เจริญรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชึรัมย์
4. เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
5. เด็กหญิงภคนันท์  สุกแสง
6. เด็กหญิงภควดี  เจริญศิริ
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ยอดรัก
8. เด็กหญิงมาริษา  สิงห์เงิน
9. เด็กหญิงวริศรา  อุ่มพิมาย
10. เด็กหญิงสมปอง  ชึรัมย์
11. เด็กหญิงสุวรรณ  ตุ้มนอก
12. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญศิริ
13. เด็กหญิงอาทิตยา  เพื่อนรัมย์
14. เด็กหญิงอาริษา  เจริญรัมย์
15. เด็กหญิงอโนมา  ทอยรัมย์
 
1. นางสาวชริสา  โถทอง
2. นายณรงค์ศักดิ์  มหามาตร
3. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
4. นางสาวษมาพร  ผนิดรัตนากร
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายคเชนทร์  บุญมา
2. เด็กชายจีรภัทร์  มาฆะคำ
3. เด็กชายชลิต  ทานสละ
4. เด็กชายชินาธิป  สุวรรณชาตรี
5. เด็กชายณัฐกรณ์  เจษฎาธนาภรณ์
6. เด็กชายณัฐชานนท์  คุณแสน
7. เด็กชายธนพล  มณีล้ำ
8. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยสุริยงค์
9. เด็กหญิงธัญจิรา  สิทธะนะ
10. เด็กชายนาคิน  จันทร์เตี้ย
11. เด็กหญิงนิลาวรรณ์  ปิยะวงศ์
12. เด็กชายปฏิภาณ  นามวงทะ
13. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฝอยจันทร์
14. เด็กหญิงมัณฑนา  พองศรี
15. เด็กหญิงรุจิรา  ขมั่นดอกไม้
16. เด็กชายวทัญญู  คุณมณีวงศ์
17. เด็กหญิงศรสวรรค์  วันทุม
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  อนุกูล
19. เด็กชายอัฐกรณ์  ไชคูบอน
20. เด็กชายเจสัน  สีพันดอน
 
1. นางกรภัค  วรรณธานี
2. นางนิธินาถ  แหวนวิเศษ
3. นายพุฒิพงษ์  มนตรีโพธิ์
4. นางรวีวัฒน์  มนตรีโพธิ์
5. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
6. นายอุทัย  เทพบุตดี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายวิเชษฐ์  มูลศรีสุข
 
1. นางกัญธิมา  รินไธสง
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชญา  ปัตสาโก
 
1. นางสาวพัขราภา  พุกประเสริฐ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงแทนตะวัน   สิงห์ไธสง
 
1. นายวิปัศย์   สวนพันธ์นอก
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กชายวัชราวุฒิ  มีสุข
 
1. นายวีระศักดิ์  ยืนยั่ง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงณันทกาญจน์  ภู่พวง
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เวหน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งพิศ
3. เด็กชายบูรพา  แถวโสภา
4. เด็กหญิงปนัดดา  ชาวโยธา
5. เด็กหญิงผกามาศ  จันทะบุรี
6. เด็กหญิงพิมพลอย  มะลิทอง
7. เด็กชายมาอูลานา  อิบราฮิม
8. เด็กชายสหรัฐ  แต้มประโคน
 
1. นางวันเพ็ญ  เกริกอำนาจ
2. นางสุฌานี  แผลงประพันธ์
3. นางอุษณี  มากพูน
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  บุญทอง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์สีงาม
3. เด็กชายจาตุรงค์  เจียนรัมย์
4. เด็กหญิงชาวาลัย  ชุ่มทองพิทักษ์
5. เด็กหญิงวฤศรา  หม้อมีสุข
6. เด็กชายวิทยา  เสนามงคล
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนโคตร
8. เด็กชายสุรศักดิ์  พรมจันทร์
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมจันทา
10. เด็กชายไพวัลย์  เดือนแร่รัมย์
 
1. นางสาวธีราพรรณ  แก้วลุน
2. นางลัดดาพร  ลาภใหญ่
3. นางสมพร  ทินวงศ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกฤตพร  วรวงศ์
2. เด็กชายกิตตชัย  ขวัญทอง
3. เด็กหญิงธรพรรณ  ไหวดี
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นุชาญรัมย์
5. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  แขกรัมย์
6. เด็กหญิงวริศรา  อัศวเตชภณ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขยันชุมนุม
8. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ตะนังสูงเนิน
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฤทธิ์มนตรี
10. เด็กชายสุรพงษ์  ฝอยเงิน
11. เด็กชายอาณัติ  ลาหนองแคน
12. เด็กหญิงอารียา  เอี่ยมกลาง
 
1. นายพุฒิพงษ์  มนตรีโพธิ์
2. นางรวีวัฒน์  มนตรีโพธิ์
3. นางสาวสุกัญญา  มณีทอง
4. นายอานุรักษ์  สุปะทัง
 
104 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์อินป้อ
2. เด็กหญิงบุษยา  เอกฉันท์
3. เด็กหญิงบุษราคัมร์  เอกฉันท์
4. เด็กหญิงปานชีวา  คูสำโรง
5. เด็กหญิงพฤกษา  สีสมพงษ์
6. เด็กหญิงพฤกษาสวรรค์  มหาชะโล
7. เด็กหญิงวิยะดา  พวงพี
8. เด็กหญิงสุรณี  ตองติดรัมย์
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
2. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
3. นางสาวรัดดา  ปิตานัง
4. นางสาวสุรางค์  ไชยสงคราม
 
105 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงปรารถนา  โฉมอาจ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ยิงรัมย์
4. เด็กหญิงมาริษา  นันทรัตน์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  กรรไลย์
6. เด็กหญิงวลินดา  กุลเกี้ยง
7. เด็กหญิงวาสนา  แสนศรี
8. เด็กหญิงสุภาพร  ยามรัมย์
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยิงรัมย์
10. เด็กหญิงอรอนงค์  พินิจด้วง
11. เด็กหญิงเสาวภา  กล้าหาญ
12. เด็กหญิงเอมมิกา  ชำนาญพล
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
2. นางสาวปรัชญา  พรมฮาด
3. นางยุพิน  พิมพวง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์โท
2. เด็กหญิงจตุพร  แตบไธสง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองไธสง
4. เด็กหญิงประวีณา  เปียไธสง
5. เด็กหญิงยุพิน  ศรีวิเศษ
6. เด็กหญิงวรินดา  เอกสันติ
7. เด็กหญิงวริษา  นาคเครือ
8. เด็กหญิงอาธิติยา  ต้ายไธสง
 
1. นางสาวทรรศนีย์  ปะเมโท
2. นางนภัสสร  เทียมไธสง
3. นางบุญเพ็ง  อังคะ
4. นางสารภี  เผือกเอี่ยม
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กชายจิรพนธ์  สุดสีเลี้ยง
2. เด็กชายชัยยศ  ฤทธิ์เดชรัมย์
3. เด็กชายธีรภัทร  ดอนไธสง
4. เด็กชายสราวุฒิ  อินทนิจ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปลื้มจิต
 
1. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
2. นายเสริม  พรมบุตร
 
108 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กชายชัยรัตน์  เล็งไธสง
2. เด็กหญิงมาวลี  เริ่มรักรัมย์
 
1. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
2. นายเสริม  พรมบุตร
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะคำดง 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ช่วยรัมย์
2. เด็กหญิงลภนาวดี  กลัดหวาด
3. เด็กหญิงอมลณัฐ  เชียงว่อง
 
1. นายสังคม  ปาสะกะ
2. นางอุบลรัตน์  ปาสะกะ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เจริญศิริ
2. เด็กชายยุทธนา  เสามั่น
3. เด็กชายอาทิตย์  ยินดีฉาย
 
1. นายสมหมาย  มะโนราช
2. นายสามารถ  เทียมตรี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วพิมพ์
2. เด็กหญิงปิยะนุช  เทสะตี
3. เด็กชายพงษ์ศิริ  ทุมนาหาด
 
1. นายชัชวาล  ศรีรัง
2. นางประกอบแก้ว  ศรีรัง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริรัก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลีลาน้อย
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ศาลางาม
 
1. นายนพพรณ์  คล้ายห้างหว้า
2. นางปฐมาพร  ทาระเวท
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กหญิงบุษบา  สติภา
2. เด็กหญิงรังสิมา  ไพคำนาม
3. เด็กหญิงวรรณวิไล  เดชารัมย์
4. เด็กหญิงวาลิณี  คุณดาพร
5. เด็กหญิงสกุลณา  ดาวเรืองรัมย์
6. เด็กหญิงสาลิณี  ดูเรืองรัมย์
 
1. นางสาวมาลัยทอง  ตอรัมย์
2. นางรัชนี  วาระรัมย์
3. นายสามารถ  หาจันทร์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  หลักหนองบัว
2. เด็กชายทวีทรัพย์  ยินดีรัมย์
3. เด็กหญิงปุ  เชอรัมย์
4. เด็กหญิงอรวรรณ  โคตรจันทึก
5. เด็กหญิงอัจฉรา  เยรัมย์
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ชินรัมย์
 
1. นางณัฐกัญญา  เกศศรีพงษ์ศา
2. นางเพ็ญจิต  โยยรัมย์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงธิดา  ทองระย้า
2. เด็กหญิงวิราศิณี  พลเศษ
3. เด็กหญิงสุธิตรา  แก้วมะไฟ
 
1. นางทัศนีย์  หลักเพ็ชร์
2. นางสาวมัตทิตา  เหยียดรัมย์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชนิตา  สมสาย
2. เด็กชายชานน  สร้างนา
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ราชสีมา
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฎร์
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสงเนตร
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1. นายณัฐชัย  แสงดวง
2. นายสราวุฒิ  พลรักษา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทพสุภา
 
1. นายชิษณุพงศ์  วิศาลจารุวัฒน์
2. นางเนตรา  มูลดวง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภรพิมล  ภาโนมัย
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เอี่ยมไธสง
3. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ปักการะโถ
 
1. นางประนอม  ทมโคตร
2. นางลัดดาวัลย์  ตรีสอน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายกฤษณะ  ดีรื่นรัมย์
2. เด็กชายนาบุญ  วงไพรัตน์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชัยสุข
 
1. นางนิตยา  เสกชัย
2. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กหญิงกษมา  เกิดผล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คำภานุช
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หาญวิเศษ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กชายวีระศักดิ์  โง่นมณี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กันทะพร้าว
3. เด็กชายอนุชา  ยอดประทุม
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาระภี  มนุษย์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ทับทิม
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เลียนไธสง
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  พรมชาติ
 
1. นางอัฐธยาน์  พิพัฒน์ไกรกูร
2. นางแสงเดือน  พึ่งสันเทียะ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงศิริกานต์  เดชารัมย์
2. เด็กหญิงณัญจนา  อินหันต์
3. เด็กชายณัฐภัทร  สวยรูป
 
1. นางนิตยา  เสกชัย
2. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงปริญญาพร  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  พิมพา
3. เด็กหญิงวารี  ปะริรัมย์
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางอนงค์  คำภา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงจิตราพร  ปัญญา
2. เด็กหญิงพรรณิดา  จันสา
3. เด็กหญิงเกสรา  ชะมาประโคน
 
1. นางนิตยา  เสกชัย
2. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายมนสิช  ศรีคุณ
2. เด็กหญิงศุภดา  ดิ่งรัมย์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ทาลา
 
1. นางนันทนิตย์  ปัญญาวชิรไพบูลย์
2. นางประกาย  พลทามูล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กหญิงกานติมา  จากรัมย์
2. เด็กหญิงรินรดา  โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เยรัมย์
 
1. นายอัยกรณ์  ปัดสำราญ
2. นางเพ็ญศิริ  แฝงฤทธิ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  พิมพ์หนองหว้า
2. เด็กหญิงศุภนิดา  จอดนอก
 
1. นายชิตษณุ  จีระออน
2. นายบรรจง  พวงธรรม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กชายสมบัติ  พระศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์  สายทอง
 
1. นายวสันต์  นาเจริญ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติภพ  สิริศรีจันทร์
2. เด็กชายภูมินทร์  โปยไธสง
 
1. นายธรรมรัตน์  บาลี
2. นายปฏิวัติ  ศรีมหาพรหม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายสุภาวิตา  ดัดตนรัมย์
2. เด็กชายอนุสรณ์  ดัดตนรัมย์
 
1. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
2. นายสุรพงษ์  แก้วกูล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ชัยเขต
2. เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วดา
3. เด็กชายสุทัศน์  เพ็งพินิจ
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
2. นายประจบ  สีลาสม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายปริญญา  วิเชียรรัมย์
2. เด็กชายวรพล  แสงงาม
 
1. นายธนา  กองไธสง
2. นายประจบ  สีลาสม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายภูริทัต  บุญธรรม
2. เด็กชายวิทยา  ครเพชร
 
1. นายยศพงษ์  มั่งกูล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กชายมนตรี  ดงแก้วมณี
2. เด็กหญิงวันวิสา  สาโสภา
 
1. นางจำเนียร  สว่างนอก
2. นายธรรมรัตน์  บาลี
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  กุมรัมย์
2. เด็กหญิงอิษฎาพร  สีแดง
 
1. นายพีระพงษ์  พันธุ์พินิจ
2. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กชายบัณฑัต  วงศ์อาษา
2. เด็กชายเขมทัต  อุรัมย์
 
1. นายเกษม  ปักการะนัง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไฮ 1. เด็กชายชัยมงคล  ปันมา
2. เด็กชายสุธี   บุญตามทัน
 
1. นางอุมา  เรียงไธสง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายจอมชัย  พิมพ์ตะครอง
2. เด็กชายจักราวุธ  หอมมาลา
3. เด็กชายธีรภัทร  จะตุเทน
 
1. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
2. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวรรนิชา  คะนุชนาม
 
1. นางเอี่ยมศิริ  ขุมทอง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  พลสมัคร
 
1. นางลำดวน  ชาวไธสง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  หนองน้ำ
 
1. นางนริศรา  มงคลดี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แจ่มเที่ยงตรง
 
1. นางสาวสิริธร  พรเสนา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  วารีรัมย์
 
1. นางศิริพรรณ  ยางเครือ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงธัญศิริ  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางพิชญ์  สายจีน
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เทพตาแสง
 
1. นางนริศรา  มงคลดี
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญานุช  แก้วฉลาด
 
1. นางนริศรา  มงคลดี
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายพยุงทรัพย์  ประสาระเอ
 
1. นางสายพิน  ของเลิศ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงรัชดา  เนียมมณี
 
1. นางนภาพร  บาร์เวลล์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ขุนรัมย์
2. เด็กหญิงฉันทิศา  วิจิตร
3. เด็กชายณัฐกิจ  ภิรมพงษ์
4. เด็กชายอนุสรณ์  จันทะพันธ์
5. เด็กหญิงโยษิตา  อึงนันทศิริกุล
 
1. นายพยุง  โลไธสง
2. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวี  พิมพ์ศักดิ์
 
1. MissTang  Yuanru
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงธัญมน  สมสวย
 
1. MissTang  Yuanru
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กหญิงสุภาพร  ชึรัมย์
 
1. นางสาวปราณีต  ชึรัมย์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายธราธร  บวบหอม
2. เด็กหญิงพิชญาพร  สิงห์ชาดา
 
1. นางสาวปุณยนุช  โมกศรี
2. นางวัชราภรณ์   แซ่บ่วง
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายปรเมฆ  กองไช
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ภักดิ์สูงเนิน
 
1. นายพยุง  โลไธสง
2. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติคุณ  สาแก
2. เด็กชายธนโชติ  ทรัพย์โฉม
3. เด็กชายปฏิภาณ  แก้วดก
4. เด็กชายรัฐภูมิ  นาพิมพ์
5. เด็กหญิงอรยา  พัจนา
6. เด็กชายเกื้อกูล   พิมพ์พาวงศ์
 
1. นายประทีป  ศรีสุวรรณรัตน์
2. นางปัทริน  มงคลอินทร์
3. นางสุจิตรา  บุตรวิเศษ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  อุ่นลาวรรณ
2. เด็กชายปรีชา  มาลนับ
3. เด็กชายภัสกร  สาดชัยภูมิ
4. เด็กชายวิทยา  ยางนอก
5. เด็กชายศักดา  ต้านทาน
6. เด็กชายอนุชิต  โททัสสะ
 
1. นายธัชพล  ขุมทอง
2. นายสัมพันธ์  รุ่งแจ้ง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายกิตติชัย  บัวเงิน
2. เด็กหญิงดุสิตา  แจ่มใส
3. เด็กชายทินกร  ศรีมนตรี
4. เด็กชายปริญญา  ปัญญา
5. เด็กหญิงยุพาพรรณ  ชัยสุนทร
6. เด็กชายสันติสุข  คะเนนิล
7. เด็กชายสุภัทร  สิริสุขะ
8. เด็กชายสุริยา  คุณพิภาค
 
1. นายสุพจน์  แสนเมืองชิน
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บัวพรม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงกัลยา  ศาลางาม
4. เด็กชายครรเชษ  ชินรัมย์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่บางช้าง
6. เด็กชายธนพัฒน์  หาญเวช
7. เด็กชายวรวุูธ  ริ่นเริง
8. เด็กชายสุรศักดิ์  ปานทอง
9. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วโพนงาม
10. เด็กหญิงใบเฟิน  ชุมสิงห์
 
1. นางปฐมาพร  ทาระเวท
2. นางสาวพณพร  เกษตรเวทิน
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 1. เด็กหญิงกฤษณา  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ฉัตรพิมาย
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ดำเขียว
4. เด็กหญิงนันทิชา  ราชวงศ์
5. เด็กชายมงคลชัย  ใจกล้า
6. เด็กหญิงมาวินี  นาแข็ง
7. เด็กหญิงรุ่งกานต์  นวนไธสง
8. เด็กชายวุฒิชัย  เปรมไธสง
9. เด็กหญิงเกื้อกูล  พลเดชา
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แพไธสง
 
1. นางสุภาภรณ์  ศิลปการ
2. นายอิสสระ  เตียนศรี
3. นายไพรัตน์  จอดนอก
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงชลลดา  โพธิขำ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เสิ้งสูงเนิน
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อับภัยชา
 
1. นางธนานันท์  ไชยชนะ
2. นางนางทิพย์ภาวัลย์  กมลมุนีโชติ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กชายวงศธร  ไสย์แสง
2. เด็กหญิงสุวิภา  โคยะทา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  วรรณสุทธะ
 
1. นายกุศล  แสงดารา
2. นางยุวดี  แสงดารา
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  มาลานนท์
2. เด็กหญิงอิสรา  มิ่งศูนย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุ่นใจ
 
1. นางทิพย์ภาวัลย์  กมลมุนีโชติ
2. นางธนานันท์   ไชยชนะ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายมงคล  อุปะจันโท
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลุ่มใส
3. เด็กหญิงอารียา  เที่ยงศักดิ์
 
1. นางพรรณี  ทบลม
2. นางอรพิน  เหล่าพิเดช
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายธนากร  ปะโมทิง
2. เด็กชายปฏิวัติ  กระจ่างจิตร์
 
1. นายพยุง  โลไธสง
2. นางสาวสิริธร  พรเสนา
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายธนพล  ยุดรัมย์
2. เด็กหญิงมัณฑิรา  สร้อยมุกดา
 
1. นางจิราพร  จะรอนรัมย์
2. นายไพโรจน์  วังโณ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงปาหนัน  สืบเทพ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์โตศิริ
 
1. นางอิศราลักษณ์  สวงรัมย์
2. นางสาวโสรญา  ยวงรัมย์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายปรเมษ  สายสิงห์
2. เด็กชายอภิสิทธ์  นันธิวัน
 
1. นางกาญจนา  ทะวิลา
2. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นิทัศน์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีภา
 
1. นางสมหมาย  อุ่นไธสง
2. นายเกรียงศักดิ์  อุ่นไธสง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วันทา
2. เด็กหญิงรพีพร  บุญรี
 
1. นายทรงศักดิ์  อาจเดช
2. นายไพโรจน์  วังโณ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กชายโชติพัฒน์  ชุ่มเสนา
 
1. นางสำเนียง  ประนัดศรี
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มีบุญมาก
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกนกอร   เกลี้ยงไธสง
2. เด็กชายกฤษณะ    เข็มมา
3. เด็กชายกอปรสิริ   สมศรี
4. เด็กชายกันตินันท์    เกียนมะเริง
5. เด็กหญิงกันยารัตน์    สวนไธสง
6. เด็กหญิงกัลยาณี   เปรมไธสง
7. เด็กชายกิตติโชติ   ตอบรัมย์
8. เด็กหญิงจันทร์รวี   อินทะหอม
9. เด็กหญิงจิรัฐิติกานต์   โพธิบัติ
10. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    กำไธสง
11. เด็กหญิงฉัตรระวี   วัฒนานุสิทธิ์
12. เด็กหญิงชญาณิศ   ชินไธสง
13. เด็กหญิงชลธิชา   นพคุณ
14. เด็กหญิงชาญภัทรา   เศษสุวรรณ์
15. เด็กชายณฐกร   พีระพรประเสริฐ
16. เด็กชายณัชพล   คำนึงผล
17. เด็กหญิงณัฐชา    รามสูต
18. เด็กชายณัฐพงษ์   รุ่งเป้า
19. เด็กชายณัฐภัทร   แสงสุขสว่าง
20. เด็กชายณัฐภูมิ   แสนตรา
21. เด็กชายณัฐวุฒิ   คำกองแก้ว
22. เด็กชายต้นตะวัน    เปลี่ยนไธสง
23. เด็กชายทักษ์ดนัย   มาลี
24. เด็กชายธนภัทร    วงละคร
25. เด็กหญิงธรรมธิดา   เฮงสวัสดิ์
26. เด็กชายธราธิปกรณ์    อุสันสา
27. เด็กหญิงธัญสินี    เถลิงลาถ
28. เด็กหญิงธาราทิพย์   เกษไธสง
29. เด็กชายธีรวุฒิ   เหลานอก
30. เด็กหญิงนงลักษณ์   สำราญดี
31. เด็กหญิงนภาวรรณ    โอดเปี้ย
32. เด็กหญิงนภาวรรณ    โพธิขำ
33. เด็กชายนราวิทญ์    คำแหล้
34. เด็กหญิงนันทิชา   อำไธสง
35. เด็กหญิงนิภาพร   เกลี้ยงไธสง
36. เด็กหญิงปรารถนา   แพงเพ็ง
37. เด็กหญิงปวีณา   กงทอง
38. เด็กชายปัญญกร   สดไธสง
39. เด็กชายปิยณัฐ   ประเสริฐสังข์
40. เด็กชายพงศภัค    เอ็ดดู
41. เด็กหญิงพรทิพย์   กุดโพธิ์ศรี
42. เด็กหญิงพรนภา    ยะประโคน
43. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ไกรจันทร์
44. เด็กชายพานทอง    หมั่นสุจริต
45. เด็กหญิงพิชามญช์    มาลี
46. เด็กชายพีรณัฐ    หอมจันทร์
47. เด็กชายภูตะวัน    ภูทองแหลม
48. เด็กหญิงมนัญญา    สุขวิเศษ
49. เด็กหญิงมนัสวี    สาไธสง
50. เด็กชายรัชชานนท์   นินนานนท์
51. เด็กชายรัชชานนท์  สวัสดิ์ไธสง
52. เด็กชายรัชชานนท์    ฮัมฟรีสย์
53. เด็กชายวงศกรณ์   คงเจริญ
54. เด็กชายวชิรวิทย์   ปันกาที
55. เด็กหญิงวนิดา   มีไทย
56. เด็กหญิงวริศรา   สิ่วไธสง
57. เด็กชายวิชชากร    แสงรัตนวงศ์
58. เด็กชายศาศวัต    กงใจ
59. เด็กชายศุภกร    ถาทุมมา
60. เด็กหญิงสุชาวดี    สุระโยธี
61. เด็กหญิงสุดาพร    เตไธสง
62. เด็กหญิงสุดารัตน์   สาครสิทธิ์
63. เด็กหญิงสุภาพร   วิศิษฏ์ศิลป์
64. เด็กหญิงหิรัญญา   นามวิชา
65. เด็กชายอธิธัช   กองมณี
66. เด็กหญิงอนงค์พร    แท่นทอง
67. เด็กชายอนันตโชค    สุริวงศ์
68. เด็กชายอภิชัย   เขมวีราวงศ์
69. เด็กหญิงอริสา   กิติสกนธ์
70. เด็กชายอัครวินท์   มาลี
71. เด็กหญิงอารียา    บุญกอง
72. เด็กชายอโนชา   จอนไธสง
73. เด็กชายเจษฎา   ทานันท์
74. เด็กชายเจษฎากร   สวามีชัย
75. เด็กหญิงเบญจมาพร   บุญที
76. เด็กหญิงเปรมวีร์ญา    โกนไธสง
77. เด็กหญิงเมธปิยา   ยอดมงคุล
78. เด็กหญิงเลิศลักษณ์    ทิพย์เลิศ
79. เด็กหญิงแพรวา   แพงเพ็ง
80. เด็กชายโกเมศ    จำปาเทศ
 
1. นางคณามาศ  สอนไธสง
2. นางสาวชุลีพร  เรืองศรี
3. นายทิวากรณ์  จ่าไธสง
4. นางสาววราทิพย์   ทรัพย์ธนาศิริ
5. นางวันทนีย์  สิงห์ไธสง
6. นางสวนิต  รักชอบ
7. นางสุนันทา  พยัคฆ์ไธสง
8. นางอภิญญา  แก้วไธสง
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายณัฐชานนท์   คุณแสน
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายนิติธร  ระยาย้อย
 
1. นางฟองแก้ว  เจริญศิริ
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงเบญจกาย  วงษ์สอน
 
1. นายพงศธร  นันโช
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงกาญจนา  วุฒิงาม
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
 
178 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สะสม
 
1. นายพงศธร  นันโช
 
179 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายธีระพล  สระแก้ว
 
1. นายพรชัย  สุดโสม
 
180 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงพรวลัย  หวังมี
 
1. นายพงศธร  นันโช
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ศรีสุข
 
1. นายวิจิตร  ลำใย
 
182 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. นางสาวกันยารัตน์  พลจันทร์ทึก
2. เด็กชายคุณาวุธ  นาคค่อนอก
3. นางสาวจิรัชญาพร  วรรณวิจิตร
4. เด็กชายจิราเจต  เปรมไธสง
5. เด็กชายฐาปนันท์  ทีอุทิศ
6. เด็กชายณัฐดนัย  เพชรสุข
7. เด็กชายณัฐพัฒน์  นุชไธสง
8. นายณัฐวุฒิ  ม่วงอากาศ
9. เด็กชายตะวัน  ราชสีภูมิ
10. นายนที  ลางไธสง
11. นางสาวปนัดดา  นวลไธสง
12. เด็กชายปริญญา  บทไธสง
13. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรมสาขา ณ สกลนคร
14. เด็กหญิงปิยะพร  ฤทธิ์ไธสง
15. นายพงศธร  ดวงแก้ว
16. เด็กหญิงพรพิมล  เสนาซุย
17. เด็กหญิงภูริชญา  ศรีประดู่
18. เด็กหญิงมณฑิตา  วรชัย
19. นางสาววรรณศิริ  บามขุนทด
20. เด็กหญิงวริศรา  พิมสาร
21. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บทไธสง
22. เด็กหญิงสุนิสา  บุญพันธ์
23. เด็กหญิงหทัยภัทร  ลิไธสง
24. เด็กชายอดิศร  ศรีวิเศษ
25. นายอธินันท์  ฉวีวงศ์์
26. เด็กหญิงอมรรัตน์  เนยไธสง
27. เด็กหญิงอรัญญา  สวนนคร
28. เด็กหญิงอัมพร  จันทนนตรี
29. เด็กหญิงอำไพ  ปวงคำ
30. เด็กหญิงเมษยา  พลรักษา
 
1. นายจรัส  พรดีมา
2. นางทองอ่อน  ชนะพาล
3. นางพิทยาพร  สุทธิประภา
4. นายสอาด  สร้อยคำ
5. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
6. นางอมร  จันทร์ตรี
7. นางไพวัลย์  พลสม
 
183 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ตีบกลาง
2. เด็กหญิงกมลฉัตร  จันทะมาตร
3. เด็กชายกฤษณะ  พรมวงศ์
4. เด็กหญิงกุลจิรา  ฤทธิ์กล้า
5. เด็กชายจิรายุทธ  เพียรการ
6. เด็กชายฉัตรมงคล  เวียงนนท์
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  เซรัมย์
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงงาม
9. เด็กหญิงดาราวดี  อินธิสาร
10. เด็กหญิงตอง  พลสงคราม
11. เด็กชายตะวัน  พูนผล
12. เด็กชายทรงชัย  ติดตารัมย์
13. เด็กชายธนวัฒน์  ระงับรัมย์
14. เด็กชายธีรพัฒน์  กองมูล
15. เด็กชายนราพล  ชุ่มเสนา
16. เด็กหญิงนันทิตา  วาฤกษ์ดี
17. เด็กหญิงปรีญารัตน์  ล้างป่า
18. เด็กชายปัญญากร  คำไทย
19. เด็กชายพงศ์พิสิทฏฐ์  แสนเจ๊ก
20. เด็กชายพฤฒิภัทร  พรมชื่น
21. เด็กชายพิทวัส  แรดไรรัมย์
22. เด็กหญิงภนิดา  ดาพัวพันธ์
23. เด็กหญิงภัทรพร  ตรึกตรองรัมย์
24. เด็กหญิงมัณฑณา  สมบูรณ์
25. เด็กหญิงวชิรญา  ชาติรัมย์
26. เด็กหญิงวิยะดา  แรดไรรัมย์
27. เด็กชายศตายุ  ชาติรัมย์
28. เด็กชายศรายุทธ  ศรีสมศักดิ์
29. เด็กชายอนุวัฒน์  ยาสุขศรี
30. เด็กหญิงเบญญาภา  สุขเสริม
 
1. นางสาวชูศรี  จวงจันทร์
2. นายทองคำ  บุญครอบ
3. นางสาวนันทิรา  สีหากุล
4. นางสาวปริทัศญา  ดาวรีรัมย์
5. นายวิวัฒน์  บุญครอบ
6. นางศวิตา  แพนแก้ว
7. นางโศจิรัตน์  บุญครอบ
 
184 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ระวังเป้า
 
1. นางเฉลา  พลธรรม
 
185 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กชายอัญชิษฐา  อาปะเม
2. เด็กหญิงเกวลี  บุญครอง
3. เด็กหญิงไปรยา  ปักกะมานัง
 
1. นางปัณชญา  วิเชียร
2. นางพวงพยอม  ศรีกลับ
 
186 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 1. เด็กหญิงกิตติกา  น้อยคำภา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีขุ้ย
3. เด็กหญิงเรืองสิน  วังคีรี
 
1. นางนันทิรา  เฉลิมวรวงศ์
2. นายสุนันท์  บุญที
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายบวรพจน์  นาศพัฒน์
 
1. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  โพธิ์งาม
 
1. นายวินัย  บุญโภค
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เพิ่มอุตส่าห์
 
1. นางสาวชนิกากาญจน์  ยวนยิ่ง
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ขุมทอง
 
1. นางสาวนารถลดา  หารคำหล้า
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงชนัดดา  ภูยืด
 
1. นางศุภานิช  ชัยลิ้นฟ้า
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สีหามาตย์
 
1. นายชัยวัฒน์   อาษานอก
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ธรรมม่วงไทย
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญสุข
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธรรมเริง
 
1. นางนันทนิตย์  ปัญญาวชิรไพบูลย์
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายคมกริช  นงนุช
2. เด็กชายวรพงษ์  สีสอ
3. เด็กชายวิสา  ประดับศรี
 
1. นางณัฐวดี  จันทร์ศรจักร
2. นางสาวเต็มศิริ  คงศรี
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จันทะคัต
2. เด็กหญิงบุญมี  มิสา
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  สนคง
 
1. นางพรรณี  ทบลม
2. นางอรพินท์  เหล่าพิเดช
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายกฤษณะ  ลัดดี
2. เด็กหญิงเขมจิรา  จำปาอ่อน
 
1. นางชื่น  จงปัตนา
2. นางสุวรรณา  ลิ่มไธสง
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงพัสสุดา  ดีนาน
2. เด็กหญิงอาทิตติยา  เนตรภักดี
 
1. นางสาวพีรญา  แถวไธสง
2. นายวันนิวัฒน์  วัฒนะธีระกุญชร
 
199 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายบวรพจน์  นาศพัฒน์
2. เด็กหญิงอรัญญา  เดชกุลรัมย์
 
1. นางชูจิต  วรรณวิจิตร
2. นางสุมิตรา  ชุนรัมย์
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริญา  เยรัมย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เยรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกญาณกร  เชิงหอม
2. นายปิยะณัติ  เจริกรัมย์
 
201 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายกิตติธัช  บุญไทย
2. เด็กชายจักรพันธ์  ร้อยเพชร
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  มูลมณี
4. เด็กชายทรงพล  สืบเพ็ง
5. เด็กชายอภิชาติ  แปลกกระโทก
6. เด็กชายอิทธิพล  บุญล้น
7. เด็กชายเอกภพ  แก่นรัมย์
 
1. นางกรภัค  วรรณธานี
2. นางปภาวรินทร์  มะลิเลิศ
3. นางสาวปุณยนุช  โมกศรี
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายวัชญาบดี  เสโส
 
1. นางสาวพีรญา  แถวไธสง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ทุมมาศ
 
1. นางจันทร์ศรี  ศรีเจริญ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ใจเที่ยง
 
1. นางชนาธิป  ทองบ่อ
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวาสนา  พาหา
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอนุศักดิ์  ฤากำลัง
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ทาโยธี
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงจิดารัตน์  สุขจิต
 
1. นางสาวกรกมล  ไพเราะ
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กชายศรัญญู  โยยรัมย์
 
1. นางดวงรัตน์  ภูมิคง
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงนันทวิภา  สุดหลักทอง
 
1. นางสาวกรกมล  ไพเราะ
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธรรมเริง
 
1. นายคำปน  ดวงมูลลี
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงกาญจนา  โอสถประสาท
2. เด็กหญิงกุลธร  โยยรัมย์
3. เด็กหญิงตะวัน  โยยรัมย์
4. เด็กหญิงมุกดา  พรมพินิจ
5. เด็กหญิงสุวิกา  ยาวรัมย์
6. เด็กหญิงเอมอร  เยวรัมย์
7. เด็กชายไม้  ปัตตาเกสัง
 
1. นางจุฑารัตน์  ชุ่มสูงเนิน
2. นางสมาภรณ์  พลพา
3. นางสาวเมธิญา  ยามดี
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ขวัญทอง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เปียรัมย์
3. เด็กชายเริงฤทธิ์  แซ่จึง
 
1. นางสุนทราภรณ์  สุขสบาย
2. นางเพ็ญจรีย์  ไหวดี
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายจักรกฤษ  พรไธสง
2. นายธรรมชาติ  มูลลอน
3. เด็กชายสิริวัฒน์  ประทุมเหง้า
 
1. นางสายพิน  ของเลิศ
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายปณวัตร  ศาลางาม
2. เด็กชายมงคล  จันทร์สนิท
3. เด็กชายสมรักษ์  ขวัญทอง
 
1. นางพรรณี  ชะบา
2. นางวลัยลักษณ์  จรลำโกน
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สวัสดี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองสิน
3. เด็กหญิงอารียา  สายชมพู
 
1. นางเกษณี  สิมสีดา
2. นางเพ็ญจรีย์  ไหวดี
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กชายธนบดี  ว่องไว
2. เด็กชายปิยภัทร  เสมารัมย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หาญวิเศษ
2. นางพรพรรณ  ชะเดืองรัมย์
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มูลลอน
2. เด็กชายธนาฤทธิ์  สิทธิศรีจันทร์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ปัดไธสง
2. นางเบญจมาส  ธีรวิทยากุล
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 1. เด็กชายกฤษดา  ปาปะเก
2. เด็กชายณัฐกร  ด่านโพธิ์
3. เด็กชายบรรพต  พันธ์ศิริ
 
1. นางละไม  คำพิลา
2. นางสุนิทรา  ลิไธสง
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษดา  ชารัมย์
2. เด็กชายอนุชัย  ตุราสาร
3. เด็กชายเอกราช  จันทร์จิรชยา
 
1. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
2. นางสาวนุตญา  มณีพงษ์
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงรัตนา  จงรัมย์
2. เด็กชายสมศักดิ์  สายวัณ
3. เด็กชายเจนภพ  โอ๋วเจริญ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นางธนัดฐา  สามสี