สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันครั้งนี้
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มีแหล่งอารยธรรมโบราณและเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดจิตวิญญาณของงานศิลปะและงานสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะที่สวยงามและบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของคนในชุมชนและท้องถิ่น ความศรัทธาและแรงบันดาลใจที่หล่อหลอมเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดความคิด การสร้างสรรค์และสนับสนุนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้วยความภาคภูมิใจ "สุดยอดเด็กไทย  คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"
     -ปรางค์กู่ส่วนแตง แสดงถึงสัญลักษณ์ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นเหมือนจิตวิญญาณและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สวยงาม
     -โลโก้ สพป.บร.4 แสดงถึงหน่วยงานผู้ส่งเสริมสนับสนุนและจัดงานในครั้งนี้
     - ดอกบัวสีชมพู แสดงถึง การสักการะบูชา และความศรัทธา
     - พู่กันปลายแต้มสีฟ้า แสดงถึงจินตนาการและการสร้างสรรค์งานศิลป์อย่างมีอิสระ
     - สัญลักษณ์อาเซียน แสดงถึงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยและเป็นการวางรากฐานความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     - ธงชาติไทย แสดงถึงความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยและเยาวชนไทย
     - เลข ๖๓ แสดงถึงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63

ออกแบบโดย : น.ส.ศิรประภา  สุรวิทย์
รับรองแบบโดย : นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2556 เวลา 20:45 น.