กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 กำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  ณ หอประชุมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ดังนี้
      กลุ่มที่ 1 ประชุมช่วงเช้า เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ได้แก่ กรรมการตัดสินกิจกรรม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ การงานอาชีพฯ และภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มที่ 2 ประชุมช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ได้แก่ กรรมการตัดสินกิจกรรม ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย  และการจัดการศึกษาพิเศษ
       **รายชื่อคณะกรรมการแต่ละระดับสามารถตรวจสอบได้ทางด้านซ้ายมือ(กรรมการตัดสิน การแข่งขัน)ซึ่งกำลังดำเนินการคัดเลือกและจัดพิมพ์ สำหรับคำสั่งฉบับจริงรับได้ในวันประชุม
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 23:07 น.