กำหนดการพิธีเปิด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
เวลา 08.30 น. - ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันหน้าเวทีกลาง (โปงลางบรรเลง)
         09.00 น. - ประธานพิธีถึงบริเวณงาน
         09.10 น. - การแสดงอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมบ้านใหม่ไชยพจน์
จาก อบต.หนองแวง
         09.30 น. - ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
         09.40 น. - ประธานพิธีมอบเกียรติบัตร กล่าวเปิดงาน
         10.00 น. - กิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนวัดสุคันธารมย์
         10.30 น. - ประธานพิธีและคณะเยี่ยมชมนิทรรศการและการประกวด/แข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของนักเรียน
                        - ประธานเดินทางกลับ
           จึงขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมในพิธีเปิดและชมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนและบุตรหลานของท่าน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
หมายเหตุ : การแต่งกายเสื้อขาว-ดำ
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 22:43 น.