หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพปบุรีรัมย์ เขต 4 คณะอำนวยการ
2 นางภานิชา อินทร์ช้าง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คณะอำนวยการ
3 นายสมชัย สินไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คณะอำนวยการ
4 นายปิยเชษฐ์ จันภักดี รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คณะอำนวยการ
5 นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คณะอำนวยการ
6 นายวิบูลศักดิ์ พระภูจำนงค์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คณะอำนวยการ
7 นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ คณะอำนวยการ
8 นายสุทิน อุ่นทานนท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะอำนวยการ
9 นายสุรัตน์ เสาร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะอำนวยการ
10 นายมาโนช ติณนรเศรษฐ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะอำนวยการ
11 นายพรสวัสดิ์ อาษากิจ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะอำนวยการ
12 นางสาวจิรารัตน์ ปักษา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะอำนวยการ
13 นายเล็ง พยุงแสนกุล ผอ.กลุ่มการศึกษาเอกชน คณะอำนวยการ
14 นายธีรศักดิ์ เลื่อยไธสง ศึกษานิเทศก์ คณะอำนวยการ
15 นางเรณู เลื่อยไธสง ศึกษานิเทศก์ คณะอำนวยการ
16 นายอุทยาน ปิตามาตา ศึกษานิเทศก์ คณะอำนวยการ
17 นายวิเศษ แปวไธสง ศึกษานิเทศก์ คณะอำนวยการ
18 นายพนม ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ คณะอำนวยการ
19 นางเสมอจิตต์ ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ คณะอำนวยการ
20 นายอำนวย พุทธชาติ ศึกษานิเทศก์ คณะอำนวยการ
21 นายสนิท เกไธสง ศึกษานิเทศก์ คณะอำนวยการ
22 นายประพันธ์ อุมาธรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะอำนวยการ
23 นายเชิดชัย รักษาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะอำนวยการ
24 นางชนาพร ประบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะอำนวยการ
25 นางสาวรัตนาภรณ์ ไตรศร ศึกษานิเทศก์ คณะอำนวยการ
26 นางสาวนนทวรรณ พุสาโลนา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะอำนวยการ
27 ว่าที่ พ.ต.สงวน เรียนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ คณะดำเนินงาน
28 นายสิทธิพร ธรรมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะดำเนินงาน
29 นายกมล ทาไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจันทร์ คณะดำเนินงาน
30 นายนิกร อริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมณาวาส คณะดำเนินงาน
31 นายชำนาญ แสนเจ๊ก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ คณะดำเนินงาน
32 นายเจริญ สิงห์ไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง คณะดำเนินงาน
33 นายสุรพล แสนลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร คณะดำเนินงาน
34 นายธานิน จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์ คณะดำเนินงาน
35 นางพงษ์พิทักษ์ เพ็งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไฮ คณะดำเนินงาน
36 นายสุนทร ไชยสุริยวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ คณะดำเนินงาน
37 นายทินกร ภาสตโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักศิลา คณะดำเนินงาน
38 นายพิสิษฐ์ บุญลับจิรโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชายอรัญ คณะดำเนินงาน
39 นายวัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม คณะดำเนินงาน
40 นายอลงกรณ์ มาลีนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพรังษี คณะดำเนินงาน
41 นางสาวคำพัน กำมุขโช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา คณะดำเนินงาน
42 นางมานิตย์ แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอิสาณ คณะดำเนินงาน
43 นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ คณะดำเนินงาน
44 นายสุนันท์ ประนัดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ คณะดำเนินงาน
45 นางสาวศิรประภา สุรวิทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.บร.4 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
46 นางสาวนนทวรรณ พุสาโลนา เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
47 นางสาวสุรางคนา เลื่อยไธสง ครู เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
48 นางสาวมณฑิรา มุ่งดี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
49 นนทวรรณ พุสาโลนา เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.บร.4 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
50 นนทวรรณ พุสาโลนา เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.บร.4 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
51 นางสาวกตัญญา โพธิขำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
52 สุคันธลักษณ์ พุสาโลนา เจ้าหน้าบันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
53 นายคณินธิปรัชต์ พรหมณ์ราษฎร์ ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4 br4.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]