หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายประจักร ศักดิ์คำดวงโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางเรืองรอง แปวไธสงโรงเรียนวัดชัยสมพรกรรมการ
3. นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวศิริพันธุ์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ อาจเดชโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ชะบาโรงเรียนกรรมการ
2. นางนิตติยา ปรึกไธสงโรงเรียนกรรมการ
3. นางดอกมะลิ อรุณโรจน์โรงเรียนกรรมการ
4. นางจินตนา เรียงสิริโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวปริศนา จันทร์อาภาสโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจวรรณ จอดนอกโรงเรียนกรรมการ
2. นายบุญสวน ไลไธสงโรงเรียนกรรมการ
3. นางกฤติกา เรียนไธสงโรงเรียนกรรมการ
4. นางยุวดี แสงดาราโรงเรียนกรรมการ
5. นางจันทิรา สิงห์ชัยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางธนานันท์ ไชยชนะโรงเรียนกรรมการ
2. นางปูรนิล มะรังรัมย์โรงเรียนกรรมการ
3. นางพิศสมัย นุตสินานันท์โรงเรียนกรรมการ
4. นางนภาภรณ์ เจริญพันธุวงศ์โรงเรียนกรรมการ
5. นางรัชดาการ เหลาแก้วโรงเรียนกรรมการ
6. นางวนิดา วรรณสุทธิ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางประภากูล ลิไธสงโรงเรียนกรรมการ
2. นางปราณี บัวเรียนโรงเรียนกรรมการ
3. นางรัมณีย์ ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนกรรมการ
4. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนกรรมการ
5. นายอิสสระ เตียนศรีโรงเรียนกรรมการ
6. นางเพลิน บุญอิ้งโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพจนาถ แปไธสงสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สำโรงลุนสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
3. นางยุพิน แสนเจ๊กสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
4. นางพวงเพชร ควิลรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
5. นายสมดี ไชยสงครามสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
6. นางน้ำเชื่อม เจริญรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางคูณ ดิษฐเนตรสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
2. นายสุดจินดา คำประเวศโรงเรียนหนองการะโกกรรมการ
3. นางยวนจิตร อำไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางสุนันทา พยัคฆ์ไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นางนภาพร มาลีนันท์โรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
6. นางสำรวย มูลป้อมโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางละเอียด เสริญไธสงสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
2. นายสมพงษ์ หมวกไธสงโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางปรียาลักษณ์ พระภูจำนงค์โรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
4. นางอาภาวรรณ หนูนาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร เจริญศรีสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
2. นางสาวขวัญฤทัย ปัดไธสงสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
3. นางเพ็ญจิต โยยรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
4. นางนงนุช ชิณภาสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
5. นางสมร สระทองหลางสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายทวีวัฒน์ ผลาพงศ์โรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นางชิดชนก ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นางประภาพร เทพไพฑูรย์โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์กรรมการ
4. นางอุษณีย์ แจบไธสงโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสุนันทา ศรีสง่าโรงเรียนบ้านคุขาดกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางบุญเพิ่ม ผลาพงศ์โรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นางสุคนธ์ บุบผาตะนังโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
3. นางปรียานันท์ ภูมิพัฒน์เมธีโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
4. นางศรีวิไล ปักกะสังโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
5. นางเกศรินทร์ ไร่ดีโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางชนากานต์ ประเสริฐโรงเรียนบ้านดงย่อกรรมการ
2. นางสมร ชมภูวงษ์โรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ พันธ์งามโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางละไม คำพิลาโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
2. นายกิติพงษ์ สุตะนนท์โรงเรียนบ้านดงย่อกรรมการ
3. นายศิวานนท์ สวยสว่างโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ จันทร์เพ็ญมงคลโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
2. นางสาวนุชจรี ยิงรัมย์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สุวรรณธาดาโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
4. นายจิรัฏฐ์ ศรีมหาพรมโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
5. นายลี สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ พวงไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
2. นางสายพิณ จิตไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
3. นางอินทรวิลัย เมิดไธสงโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
4. นางอรอุมา เต็มรัมย์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นางทัศนีย์ กลางสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
6. นางจันทร์หอม ทองสุขโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดงโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
2. นางบรรจง สวนสมุทรโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ กัณหาโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
4. นางยุภาลักษณ์ อ่อนหนองหว้าโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
5. นางแพรวนภา เวสะมูลาโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
6. นางสำเนียง ประนัดศรีโรงเรียนวัดบ้านประเคียบกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลวรรณ กัณหาโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
2. นางบรรจง สวนสมุทรโรงเรียนกรรมการ
3. นางยุภาลักษณ์ อ่อนหนองหว้าโรงเรียนกรรมการ
4. นางสำเนียง ประนัดศรีโรงเรียนวัดบ้านประเคียบกรรมการ
5. นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดงโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
6. นายแพรวนภา เวสะมูลาโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายไสว พอสมโรงเรียนบ้านโศกกะฐินกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี โพธิมาศโรงเรียนบ้านคุขาดกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ แสงตาโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
4. นายสำราญ ตรองติดรัมย์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
5. นางสวนิต รักชอบโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
6. นางสุวรรณี ภูแก้วโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสวนิต รักชอบโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี โพธิมาศโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี ภูแก้วโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวละเอียด อาจทวีกุลโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
2. นางจำเนียร สว่างนอกโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นายมนตรี พรมแสงโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นางเพ็ญพร สิงห์ไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นายสรรธาน ประทุมโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอนุวรรตน์ ศรีษาคำโรงเรียนกรรมการ
2. นายนราพันธ์ สมทองโรงเรียนกรรมการ
3. นายพิทยา วิชาเลิศเรืองเดชโรงเรียนกรรมการ
4. นางวรินทร เอี่ยมวัชรปาณีกุลโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวฐิณิชณา อินทรมณีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวเขื่อนแก้ว อันแสนโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
2. นางสาววิวา พนาจันทร์โรงเรียนวัดสุคันทารมย์กรรมการ
3. นางอรุณวรรณ ศาลางามโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสุกัญญา สิงหพีระกุลโรงเรียนกรรมการ
5. นางฉวี ไปหนี้โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางจารุวรรณ เชื่อมไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางทิวาทิพย์ ไชคูบอนโรงเรียนโคกก่องกรรมการ
2. นายนเรศน์ เสตะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. นายสุพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางสลักจิต ขุนศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์กรรมการ
5. นายสุพรม คงดีโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
6. นายสมพงษ์ หมวกไธสงโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบัณทัด ไลไธสงโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
2. นายเกษมศักดิ์ ศิริกุลโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวพรหมนคร ขวัญศิวิไลย์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
4. นายเทพพร ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ อุปพันธ์โรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
6. นางสาวสุธิดา ชลเทพโรงเรียนกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ บังพงษ์ชนวัดท่าเรียบกรรมการ
2. นางสาววรรณเพ็ญ แดงสีบัววัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นางสาวสุพิชา ชัยชนะวงศ์บ้านเขว้ากรรมการ
4. นางสาวจตุพร วงศ์ชนะบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นางเบญจพร เชื้อลิ้นฟ้าบ้านหัวช้างกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไชยสุริยวิรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นายธงชัย รุ่งรัตน์โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางศุศราภรณ์ คิดเห็นโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางอุมากร ร้อยภาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าวโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
2. นายสมเดช เนียงไธสงโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
3. นายศุภชัย กิตติภูติกุลโรงเรียนบ้านสระกอไทรกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี รักสมบัติโรงเรียนวัดสระทองกรรมการ
5. นายภูบดินทร์ โพธิขำโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เจียมทองโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
2. นางเกษร แป้นทองโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวนิทย์ ชุมศรีโรงเรียนบ้านซาดกรรมการ
4. นางสาวจริยา ยนต์ดันโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุนี ปัญญาวานิชกุลโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นางอรุณ ไลไธสงโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการ
3. นายไกรสร เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
4. นายวิเชียร บุญหวังโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางปทุมมา นวลเถลิงศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
6. นายเทา วรรณจักร์โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(เทพผาประชานุกูล)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสุนี ปัญญาวานิชกุลโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นายเทา วรรณจักร์โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(เทพผาประชานุกูล)กรรมการ
3. นายไกรสร เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
4. นายวิเชียร บุญหวังโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางปทุมมา นวลเถลิงศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
6. นางอรุณ ไลไธสงโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางฐานิตา จันทร์หยวกสพป.บร.๔กรรมการ
2. นางเกษณี สิมสีดาสพป.บร.๔กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ทองจันทร์สพป.บร.๔กรรมการ
4. นายกิตติ ตะคอนรัมย์สพป.บร.๔กรรมการ
5. นางสาวพุทธวรรณ แซ่อึ้งสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางฐานิตา จันทร์หยวกสพป.บร.๔กรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ทองจันทร์สพป.บร.๔กรรมการ
3. นายกิตติ ตะคอนรัมย์สพป.บร.๔กรรมการ
4. นางเกษณี สิมสีดาสพป.บร.๔กรรมการ
5. นางสาวพุทธวรรณ แซ่อึ้งสพป.บร.๔กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางบุหลัน บุตรงามโรงเรียนวัดชัยสมพรกรรมการ
2. นางรุจิรา ง้าวไข่น้ำโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสุพิชชา ปักเคชาติโรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
4. นางกรภัทร กองกัญญาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
5. นายสุวิทย์ ทัดไธสงโรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
6. นางอรอานันท์ บุญบรรลุโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบุหลัน บุตรามสพป.บร.๔กรรมการ
2. นางสุพิชชา ปักเคชาติสพป.บร.๔กรรมการ
3. นางรุจิรา ง้าวไข่น้ำสพป.บร.๔กรรมการ
4. นางกรภัทร กองกัญญาสพป.บร.๔กรรมการ
5. นางอรอานันท์ บุญบรรลุสพป.บร.๔กรรมการ
6. นายสุวิทย์ ทัดไธสงสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบุญชื่น พลมีเดชโรงเรียนอมรศิริสามัคคีกรรมการ
2. นางมรกต ภู่ประเสรืฐโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
3. นายคำปน ดวงมูลลีโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นายเรืองไชย อุดไธสงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายประหยัด โพธิขำสพป.บร.๔กรรมการ
2. นายประทีป ชาวโยธาสพป.บร.๔กรรมการ
3. นายนพดล มีชั้นช่วงสพป.บร.๔กรรมการ
4. นายเสรี พรหมเสนสพป.บร.๔กรรมการ
5. นายธนายุต นนทเสนสพป.บร.๔กรรมการ
6. นางศิวภรณ์ คำอาษาสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ ทรัพย์ธนาศิริโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นางอ้อมเดือน แสนศึกโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ฯกรรมการ
3. นายเฉลิมพล เสนาวงศ์โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
4. นายวิศิษฏ์ ไคลศรีโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจิรทีปต์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
2. นายชิตพล ตองติดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
3. นายสมภัชน์ ศิริแก้วโรงเรียนโบ้านเมืองแกกรรมการ
4. นางนันท์นภัส วิศิษฏ์ศิลป์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ ปินะโตโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา อานไธสงสพป.บร.๔กรรมการ
2. นายสุเทพ เฉิดไธสงสพป.บร.๔กรรมการ
3. นายนพรัตน์ ศรีบุญเรืองสพป.บร.๔กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพรรณ โทดำมาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
2. นางสมใจ กองชนะโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุขศรี วิสายอนโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
4. นางรัษฎากร ทิพย์จ้อยโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
5. นายวิจิตร จักรนารายณ์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
6. นางอัจฉรา บุญโภคโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางละเมียด เสริญไธสงโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
2. นายสำราญ มั่นเหมาะโรงเรียนวัดชัยสมพรกรรมการ
3. นายประยุทธ บุญมีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้้นโรงเรียนบ้านเบาน้อยกรรมการ
5. นางสาวจีรนันท์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
6. นางกรภัค วรรณฮานีโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางละเมียด เสริญไธสงโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
2. นายสำราญ มั่นเหมาะโรงเรียนวัดชัยสมพรกรรมการ
3. นายประยุทธ บุญมีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้้นโรงเรียนบ้านเบาน้อยกรรมการ
5. นางสาวจีรนันท์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
6. นางกรภัค วรรณฮานีโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอภินันท์ กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
2. นายอุดมพร สุดประโคนโรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
3. นางสุมิตรา ชุนรัมย์โรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
4. นางสุทันต์ จันภักดีโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
5. นางกานต์สินี สกุลพรรณวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทวีวัฒน์ ผลาพงศ์โรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นายบพิตร ชมภูวงศ์โรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นางอาภาวรรณ หนูนาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายบุญส่ง กิจคติโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์กรรมการ
5. นายสุพัฒน์ชัย แสนจันทร์โรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
6. นางสมบัติ รุ่งแจ้งโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธราศิริโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีทองโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
3. นางสาววิวา พนาจันทร์โรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นางสำราญ มะรังศรีโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นางวนิดา ทองบ่อโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
6. นายอนุวัชร เอ่นแคนโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวนงค์คราญ เวทไธสงโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมกรรมการ
2. นางสุวรรณี ชิณภาโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
3. นางนิตย์รดี เย็นรมภ์บวรภัคโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
4. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ ศรีจันทราโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวนงค์คราญ เวทไธสงโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมกรรมการ
2. นางสุวรรณี ชิณภาโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
3. นางนิตย์รดี เย็นรมภ์บวรภัคโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
4. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ ศรีจันทราโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ เวทไธสงโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ ศรีจันทราโรงเรียนวัดบ้านสำราษฎร์กรรมการ
4. นายวิชัย ตุใยรัมย์โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นางนิตรย์รดี เย็นรมภ์บวรภัคโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
6. นางสุวรรณี ชิณภาโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ เวทไธสงโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ ศรีจันทราโรงเรียนวัดบ้านสำราษฎร์กรรมการ
4. นายวิชัย ตุใยรัมย์โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นางสุวรรณี ชิณภาโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
6. นางนิตรย์รดี เย็นรมภ์บวรภัคโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ เวทไธสงโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ ศรีจันทราโรงเรียนวัดบ้านสำราษฎร์กรรมการ
4. นายวิชัย ตุใยรัมย์โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นางสุวรรณี ชิณภาโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
6. นางนิตรย์รดี เย็นรมภ์บวรภัคโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางทองอ่อน ชนะพาลโรงเรียนบ้านหัวขัวฯกรรมการ
2. นางหทัยกาณจน์ คำนึงผลโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
3. นางสุวภัทร ทูลไธสงโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นางดวงจันทร์ พรมไธสงโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
5. นางพิชญาภรณ์ จันทร์เพชรโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
6. นายเสรี วงศ์แก่นท้าวโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเสถียร ชุบไธสงโรงเรียนวัดไพรงามกรรมการ
2. นางสาวอิสรา จิตตะโลโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
3. นางสุภาพร ขุมทองโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ศิลปการโรงเรียนบ้านโศกกะฐินกรรมการ
5. นางจีระพันธ์ แสวงชัยโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุศรินทร์ แพนแก้วโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
2. นางจิณห์จุฑา ยุวรรณะโรงเรียนกรรมการ
3. นายบพิตร ชมภูวงศ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ พอกสูงเนินโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอรุณลักษณ์ พื้นบนโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางพิกุลทอง แฉล้มไธสงโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
3. นางอารี วงศ์แก่นท้าวโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางพรพรรณ บัวพงษ์ชนโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจตุพร ฉาไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นางประพิน ไลไธสงโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการ
3. นางโสภา ศรีทองโรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
4. นางสุวรรณา ลิ่มไธสงโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาววาสนา มะลัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
6. นางสายฝน พลอาษาโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ บุญนัดโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นางนพวรรณ ขุนธิวงศ์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นางพวงผกา ท่อไธสงโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
4. นางสาวสุรางค์ ไชยสงครามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นางลำเตียง สกุลจรโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ คำพิลาโรงเรียนบ้านเป้าฯกรรมการ
2. นางชื่น จงปัตนาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางมัตติกา ฤทธีโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นายสังคม ศรีนิลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางมัตติกา ฤทธีโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
2. นายอภิชาติ คำพิลาโรงเรียนบ้านเป้าฯกรรมการ
3. นางชื่น จงปัตนาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายสังคม ศรีนิลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประยูร ยะปะตังโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
2. นายอุดม บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
3. นายสุรินทร์ พรหมทาโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ บุญครอบโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายประยูร ยะปะตังโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
2. นายอุดม บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
3. นายสุรินทร์ พรหมทาโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ บุญครอบโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวินัย จอดนอกโรงเรียนกรรมการ
2. นายสมเดช เนียงไธสงโรงเรียนกรรมการ
3. นายสมภัชน์ ศิริแก้วโรงเรียนกรรมการ
4. นางสุนิทรา ลิไธสงโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวลำพึง ดวงบุญชูโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางวราพร ตั้งกุลธนวุฒิชัยโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวบุญโรม ดอมไธสงโรงเรียนกรรมการ
3. นายวัชระ เรืองไพศาลโรงเรียนกรรมการ
4. นายชวลิต ชุมพลวงศ์โรงเรียนกรรมการ
5. นายพิชิต มะติยาภักดิ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายชาญยุทธ งามสะพรั่งโรงเรียนกรรมการ
2. นายเชษฐา พรมไธสงโรงเรียนกรรมการ
3. นางพรทิพย์ มาลาศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นางแสงประกาย เรืองไพศาลโรงเรียนกรรมการ
5. นางศรีนภา ศรีโสภาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสง่า อาจจำนงค์โรงเรียนกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนกรรมการ
3. นายเชิงชาญ ปัญญาโรงเรียนกรรมการ
4. นายธนาสันติ สายหยุดโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวพีรญา แถวไธสงโรงเรียนกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายบุญธง ควิลรัมย์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
2. นางนิชชาวัลย์ ครองสุขโรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
3. นายบุญส่ง ทองแม้นโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกญาณกร เชิงหอมโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานกรรมการ
5. นางบุญธรรม แซ่ล้อโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
6. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัวฯกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุพิน งามสุขโรงเรียนกรรมการ
2. จ.ส.อ.อังคาร วุฒิวัณณโรงเรียนกรรมการ
3. นายสวรรค์ จันทะคามโรงเรียนกรรมการ
4. นางประทีป เสรีเรืองยุทธโรงเรียนกรรมการ
5. นายสงัด ชุ่มทองพิทักษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวอรัญ บุญหล้าโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุดสาคร กัณหาโรงเรียนกรรมการ
2. นายทองสุข รักษาภักดีโรงเรียนกรรมการ
3. นางเบญจมาส ธีระวิทยากุลโรงเรียนกรรมการ
4. นางวรินทร เอี่ยมวัชรปาณีกุลโรงเรียนกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ พงษ์ศรีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวฐิตินันท์ ภาสฐิติโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เพ็ชรภูวงศ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนกรรมการ
4. นายธงศักดิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายไกรสร พิมพิสารโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
2. นางดอกไม้ วิเศษโรงเรียนกรรมการ
3. นายวิศิษฏ์ ไคลศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายสงัด ชุ่มทองพิทักษ์โรงเรียนกรรมการ
5. นายไพบูลย์ ชาญเดชสิทธิกุลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายยุทธยา สามสีโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ วัฒนพงศ์ศิริโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีมหาพรมโรงเรียนบ้านปะเคียบกรรมการ
4. นายธวัช รอดรักษ์โรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายมงคล สวามิชัยสพป.บร.๔กรรมการ
2. นางอุมาพร แสวงชัยสพป.บร.๔กรรมการ
3. นายสอน ละเอียดสพป.บร.๔กรรมการ
4. นายทวี ง้าวไข่น้ำสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ บุญมีโรงเรียนกรรมการ
2. นางอุมาพร เจริญศิริโรงเรียนกรรมการ
3. นางเบญจพร เชื้อลิ้นฟ้าโรงเรียนกรรมการ
4. นายศรชัย ประทุมทองโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรัตนวรรณ วงศ์พิพัฒน์ศิลป์โรงเรียนกรรมการ
2. นางอัจฉราภา ประทุมเมศโรงเรียนกรรมการ
3. นางสันธยา เสนาวงศ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางรจนา บุตรพรหมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณ ภัทรกนกโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
2. นางกุลธรี ตาดโคกสูงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
3. นายเฉลิมพล เสนาวงศ์โรงเรียนตะแบงสามัคคีกรรมการ
4. นางอำไพ วัฒนานุสิทธิโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย ปาละจูมโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางประกอบแก้ว บุญแผนโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
2. นางอรุณ ไลไธสงโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ ภูมาศโรงเรียนบ้านแดงฯกรรมการ
4. นางกนกขวัญ โจมภาคโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
5. นางสาวณิชชารีย์ ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ บุราณสุขโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวฉวัฒญา ฉิมมาโรงเรียนกรรมการ
3. นางวรินพิรุณ กาศนอกโรงเรียนกรรมการ
4. นายบุญช่วย เดิมทำรัมย์โรงเรียนกรรมการ
5. นายพรพงษ์ ดูยอดรัมย์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายอำไพ ไชยสงครามโรงเรียนกรรมการ
2. นายสังคม ลมไธสงโรงเรียนกรรมการ
3. นางนิศรา ไกรเพชรโรงเรียนกรรมการ
4. นางยุวดี ศิริรัตน์โรงเรียนกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ ภูสะเทียนโรงเรียนกรรมการ
6. นางวรรณระพี พิทยานันท์โรงเรียนกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางกิตติยา จ่าภาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายฤาชัย ดากรุงโรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
3. นายสมบัติ เตียนศรีโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นายเจิด ภูมิกระจ่างโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
5. นางภัทรินทร์ ชาญเดชสิทธิกุลโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เดชกล้าโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
2. นางสาวกาญจน์เกล้า แฉล้มไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
3. นางดวงจันทร์ กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางชนาธิป ทองบ่อโรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
5. นางบุรีรัตน์ มติกรกุลโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนกรรมการ
3. นางอรุณี นามศรีพันธุ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ชีรัมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
3. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายทองปิว สาไธสงโรงเรียนกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นายสิทธิ์ บุ้งทองโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายทองปิว สาไธสงโรงเรียนกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นายสิทธิ์ บุ้งทองโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายทองปิว สาไธสงโรงเรียนกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นายสิทธิ์ บุ้งทองโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายปิยศักดิ์ แสนเจ็กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ แฝงฤทธิ์สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
3. นางชญานิศ คูตระกูลสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายปิยศักดิ์ แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ แฝงฤทธิ์สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
3. นางชญานิศ คูตระกูลสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุขศรี วิสายอนโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
2. นายอัศวิน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านกอกโคกกรรมการ
3. นางชนิตา อุ่นทานนท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางรำไพ วรรณะสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอัศวิน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านกอกโคกกรรมการ
2. นางชนิตา อุ่นทานนท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสุขศรี วิสายอนโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
4. นางรำไพ วรรณะสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางชนิตา อุ่นทานนท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นายอัศวิน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านกอกโคกกรรมการ
3. นางสุขศรี วิสายอนโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
4. นางรำไพ วรรณะสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านกอกโคกกรรมการ
2. นางชนิตา อุ่นทานนท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสุขศรี วิสายอนโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
4. นางรำไพ วรรณะสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ตรองติรัมย์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
2. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นายธนาสันติ สายสุดโรงเรียนหนองสรวงกรรมการ
4. นางสาวพัชราภา พุกประเสริฐสพป.บร.4กรรมการ
5. นางนันทนา กาไธสงโรงเรียนวัดสระทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ตรองติรัมย์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
2. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นายธนาชาติ สายสุดโรงเรียนหนองสรวงกรรมการ
4. นางสาวพัชราภา พุกประเสริฐสพป.บร.4กรรมการ
5. นางนันทนา กาไธสงโรงเรียนวัดสระทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นายสำราญ ตรองติรัมย์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางสาวพัชราภา พุกประเสริฐสพป.บร.4กรรมการ
4. นายธนาสันติ สายสุดโรงเรียนหนองสรวงกรรมการ
5. นางนันทนา กาไธสงโรงเรียนวัดสระทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์ภัทร ศิริพันยันโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นายไพทูล ตะกูลรัมย์โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นางบุญพร้อม สุระศรีโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นายธานินทร์ แสดรัมย์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนุชจรี นันนานนท์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
2. นางพรรณพร ฉัตรวิทยกุลโรงเรียนวัดชัยสมพรกรรมการ
3. นางกุหลาบทิพย์ มากพูนโรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
4. นางสองสุดารักษ์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไพทูล ตะกูลรัมย์โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
2. นางพิมพ์ภัทร ศิริพันขันโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางบุญพร้อม สุระศรีโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นายธานินทร์ แสดรัมย์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสองสุดารักษ์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
2. นางพรรณพร ฉัตรวิทยกุลโรงเรียนวัดชัยสมพรกรรมการ
3. นางกุหลาบทิพย์ มากพูนโรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
4. นางนุชจรี นันนานนท์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางนุชจรี นันนานนท์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
2. นางกุหลาบทิพย์ มากพูนโรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
3. นางพรรณพร ฉัตรวิทยกุลโรงเรียนวัดชัยสมพรกรรมการ
4. นางสองสุดารักษ์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางนุชจรี นันนานนท์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
2. นางพรรณพร ฉัตรวิทยกุลโรงเรียนวัดชัยสมพรกรรมการ
3. นางกุหลาบทิพย์ มากพูนโรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
4. นางสองสุดารักษ์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนิตยา สุงิ้วงามโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
2. นางบุญชวน กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี อาษากิจโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางลักษณ์ขณา ยีรัมย์โรงเรียนโนนยางกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางขัติยาภรณ์ เบ็ญจทรัพย์ไพศาลโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นางนิตยา สุงิ้วงามโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางบุญชวน กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางสาวดุษฎี อาษากิจโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
5. นางลักษณ์ขณา ยีรัมย์โรงเรียนโนนยางกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกิติยาภรณ์ เบ็ญจทรัพย์ไพศาลโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นางนิตยา สุงิ้วงามโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางบุญชวน กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางสาวดุษฎี อาษากิจโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
5. นางลักษณ์ขณา ยีรัมย์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิตยา สุงิ้วงามโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
2. นางสาวดุษฎี อาษากิจโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
3. นางบุญชวน กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายนิพนธ์ จำปาชุลโรงเรียนบ้านยางน้ำใสกรรมการ
5. นางลักษณ์ขณา ยีรัมย์โรงเรียนโนนยางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์โรงเรียนบ้านหนองเกาะกรรมการ
2. นางกิ่งดาว บุญไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายชิษณุพงศ์ วิศาลจารุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล อินทร์ทองโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายชิษณุพงศ์ วิศาลจารุวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล อินทร์ทองโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์โรงเรียนบ้านหนองเกาะกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นางสมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทราพา กะการัมย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางพรรณธิพา ปะวรรณะโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นางอรอนงค์ พลสวัสดิ์วานิชโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
5. นางสำเนียง สันประโคนโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
2. นางภัทราพา กะการัมย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสำเนียง สันประโคนโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
4. นางอรอนงค์ พลสวัสดิ์วานิชโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
5. นางพรรณธิพา ปะวรรณะโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
2. นายเสริม พรมบุตรโรงเรียนกรรมการ
3. นายสมชาย ผิวผ่องโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
2. นายเสริม พรมบุตรโรงเรียนกรรมการ
3. นายสมชาย ผิวผ่องโรงเรียนกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านแพกรรมการ
3. นางพรแก้ว หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
4. นางนันทนา กกไธสงโรงเรียนวัดสระทองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายดุสิต แก้วกล่อมจิตโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นางปดิวรดา ถาดไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
3. นายชัชวาล ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐุ์กรรมการ
4. นางวนิดา ทองหล่อโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิชัย พุสาโรนาโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
2. นายจำนง สุขโนโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางสาวรุ้งตะวัน ขุนสงครามโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
4. นางชนิตา เดชณรงค์พรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นายเกรียงสิงห์ มิไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ กกไธสงโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
2. นางจินตนา สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
3. นางนิยม ไชยทิพย์โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายสมภัชน์ ศิริแก้วโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ยิ่งยงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
2. นางรัชนี วาระรัมย์โรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
3. นางเนตรนภา พิทยานันท์โรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
4. นางอรวรรณ อุ่นทานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
5. นางอัสนีย์ ตุ่ยสีมาโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ยิ่งยงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
2. นางรัชนี วาระรัมย์โรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
3. นางเนตรนภา พิทยานันท์โรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
4. นางอัสนีย์ ตุ่ยสีมาโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
5. นางอรวรรณ อุ่นทานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวิทยากร ดิษฐเนตรโรงเรียนบ้านหนองเกาะกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โสภณโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นายอนงค์ เรืองไธสงโรงเรียนวัดพนมวันกรรมการ
4. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
5. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิทยากร ดิษฐเนตรโรงเรียนบ้านหนองเกาะกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โสภณโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นายอนงค์ เรืองไธสงโรงเรียนวัดพนมวันกรรมการ
4. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
5. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพนัส สุขหนองบึงโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย บำรุงธรรมโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นางสายเปล ศรีนาเรียงโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
4. นางทองใส นาราชโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่ากรรมการ
5. นายสัญชัย มาลีโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ ศรีมหาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นายบันเทิง อารีย์กุลโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
3. นายปัญญา เรียมไธสงโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
4. นางทัศนีย์ กลางสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปิยมาศ พวงไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
2. นางสุภาพ อัคราชโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
3. นางบังอร สร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
4. นางศรีสุวรรณ์ ชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
5. นางสุนันทา ภักดีโรงเรียนบ้านโศกกะฐินกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวอารีลักษณ์ เส็งนาโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางวุฒิศักดิ์ สายสกุลโรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
3. นายวรวุฒิ หยุดยั้งโรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมรัมย์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางเย็นตา เอี่ยมหรุ่นโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางยุพิน แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
2. นางปิยมาศ พวงไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
3. นางสุนันทา ภักดีโรงเรียนบ้านโศกกะฐินกรรมการ
4. นางบังอร สร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
5. นางศรีสุวรรณ์ ชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางชื่น จงปัตนาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
2. นางอรวรรณ อุ่นทานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
3. นางเขื่อนแก้ว อันแสนโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
4. นางเนตรา มูลดวงโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
5. นางมัตติกา ฤทธีโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางชื่น จงปัตนาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
2. นางเขื่อนแก้ว อันแสนโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
3. นางมัตติกา ฤทธีโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางอรวรรณ อุ่นทานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
5. นางเนตรา มูลดวงโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายอุเทน สร้อยสูงเนินสพป.บร.๔กรรมการ
2. นางอัญชลีพร มั่งมูลสพป.บร.๔กรรมการ
3. นางเทียบทิพย์ สุพัฒนจันทร์โรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมนา คามดิษฐ์โรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทัศนี ชนะหาญสพป.บร.๔กรรมการ
2. นางสาระภี มนุษย์สพป.บร.๔กรรมการ
3. นางเย็นตา เอี่ยมหรุ่นสพป.บร.๔กรรมการ
4. นางสาวศิริพร เพ้ชรภูวงษ์สพป.บร.๔กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เกริกอำนาจโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุพันธ์ ยินรัมย์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ เกไธสงโรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
3. นางอนัญญา ทมงามโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
4. นางเทียบทิพย์ สุพัฒนจันทร์โรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
5. นางนันทนิตย์ ปัญญาวชิรไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นางจุฑาพร บวรชาติโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุพันธ์ ยินรัมย์โรงเรียนขามพิมายกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ เกไธสงโรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
3. นางนันทนิตย์ ปัญญาวชิรไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางอนัญญา ทมงามโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
5. นางจุฑาพร บวรชาติโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นางเทียบทิพย์ สุพัฒนจันทร์โรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพัฒนพงศ์ ศรีกลับโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
2. นางอุมา เรียงไธสงโรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการ
3. นายสุขสันต์ ขำคมเขตโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
4. นางรจนา บุญมีโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
5. นายวันชัย ฉัตรนันทภรณ์โรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
6. นายปัญญา ลือโสภาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ประเสริฐโรงเรียนบ้านดงย่อกรรมการ
2. นายชิตษณุ จีระออนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ จันทะขาลโรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
4. นายนิมิตร สามารถโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายมกรพงศ์ ภูนพผาโรงเรียนกรรมการ
2. นายวิษณุ ปิ่นรัตนกุลโรงเรียนกรรมการ
3. นายหัสดิน เป็นนวลโรงเรียนกรรมการ
4. นายธรรมธร ทองสุขโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายแสงชัย อธิพัฒน์พลากรโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ฉะอ้อนศรีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายมังกร คำสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
4. นายไพทูล ศรีนาเรียงโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
5. นางพรแก้ว หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย จันทะขาลโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
2. นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ แฉล้มไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ปิ่นรัตนกุลโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ศรีโชคโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
3. นางสาวศิรประภา สุรวิทย์โรงเรียนวัดวนาสันต์ฯกรรมการ
4. นายหัสดิน เป็นนวลโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
5. นายวรวุฒิ หยุดยั้งโรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีลักษณ์ เส็งนาโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ บาลีโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นายภูวดล จำปาศรีโรงเรียนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ฉัตรนันทภรณ์โรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ ศรีกลับโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
3. นางรจนา บุญมีโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
4. นายสุขสันต์ ขำคมเขตโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
5. นางอุมา เรียงไธสงโรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการ
6. นายปัญญา ลือโสภาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมังกร คำสุวรรณโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
2. นายธรรมธร ทองสุขโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
3. นางรุจิรา ตันเรืองไพศาลโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์กรรมการ
4. นายศิริชัย วิชชาพลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
5. นางสุปราณี ผาเจริญโรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพทูล ศรีนาเรียงโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
2. นางสาวปิยาภรณ์ ตอรบรัมย์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
3. นายปัญญา ลือโสภาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
4. นายวสันต์ นาเจริญโรงเรียนหนองนกเกรียนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิลัยศักดิ์ อาจทวีกุลโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
2. นางวริศรา มนูขจรโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
4. นายสุวิจักขณ์ สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
2. นายศิริชัย จันทะขาลโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ แฉล้มไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางนงคราญ แสนลีโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นายเสรี วงศ์แก่นท้าวโรงเรียนบ้านโคกว่างกรรมการ
3. นางอุลัยวรรณ ดูยอดรัมย์โรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
4. นางสาวสุรัตน์ดา พันโพค้าโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ รักไธสงโรงเรียนกอกดอนพยอมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางราณี กิ่งไธสงโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
2. นางศศิร์อร เดชาประภากรโรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
3. นางรัชฎากร เนื่องปัญหาโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
4. นางอำไพ ณไกรวุฒิกุลโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
5. นางสาววิไลพร ชื่นรัมย์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางลำดวน ชาวไธสงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริธร พรเสนาสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
2. นางสาวปราณีต ชึรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
3. นายณรงค์ธรรม ธรรมธรสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
4. นายเรืองศิลป์ ชาวไธสงสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
5. นางพิชญ์ สายจีนสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวนิตยา เนตรพลสพป.บร.๔กรรมการ
2. นางสาวสุรางคนา เลื่อยไธสงสพป.บร.๔กรรมการ
3. นายดนัยภัทร ม่วงไม้สพป.บร.๔กรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ เกษศรีสพป.บร.๔กรรมการ
5. นางสมหวัง ภู่ห้อยสพป.บร.๔กรรมการ
6. นางสาวพัชรี จงใจงามสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสุระศักดิ์ พอกสูงเนินสพป.บร.๔กรรมการ
2. นางสาวชญาดา วิลัยฤทธ์สพป.บร.๔กรรมการ
3. นางชุฎาพร บุญฉลาดสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ แฟมไธสงสพป.บร.๔กรรมการ
2. นางนันทกิต โสภาสพป.บร.๔กรรมการ
3. นางนภาพร บาร์เวลล์สพป.บร.๔กรรมการ
4. นางอภิญญา เขียวอ่อนสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสสินันท์ สิริเจริญมิตรสพป.บร.๔กรรมการ
2. นางเกศินี ทุมนานอกสพป.บร.๔กรรมการ
3. นางสุภักดิ์ สาหร่ายสพป.บร.๔กรรมการ
4. นางเยาวภา เสงี่ยมศักดิ์สพป.บร.๔กรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ฉิมไธสงสพป.บร.๔กรรมการ
6. นางจิราพร จะรอนรัมย์สพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรชนก เหล่าคนค้าโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
2. นางอุดร สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนวัดไพรงามกรรมการ
3. นางอาภาพร พรสีดาโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภวาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
5. นางสุนิษา แสนโคตรโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
6. นายเจริญ เตาะไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ ปิยะกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
2. นางวาสนา ฐานะโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
3. นางลัดดาพร ลาภใหญ่โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสายพิน ของเลิศสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
2. นางยุพาวดี ศรเสนาสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ตระกูลสุขสพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒนพงศ์ หมวกไธสงสพป.บร.๔กรรมการ
2. MissSTRING WANGสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒนพงศ์ หมวกไธสงสพป.บร.๔กรรมการ
2. MissSTRING WANGสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒนพงศ์ หมวกไธสงสพป.บร.๔กรรมการ
2. MissSTRING WANGสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒนพงศ์ หมวกไธสงสพป.บร.๔กรรมการ
2. นางสาวปราณีต ชึรัมย์สพป.บร.๔กรรมการ
3. MissSTRING WANGสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางนุชจรี นินนานนท์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
2. นายเสถียร ชุบไธสงโรงเรียนวัดไพรงามกรรมการ
3. นางนิตยาภรณ์ ฉิมพัฒน์โรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
4. นางวรินทร์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางไพรินทร์ ไชยสงครามโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสำรวย คนกลางโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
2. นางสาวศืราณี สังข์ชัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
3. นางเรวดี เพ็ชรโกมลโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางฐานิตา จันทร์หยวกโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายกิตติพงษ์ ชะบัวรัมย์โรงเรียนบ้านหนองยาง - หนองจานกรรมการ
2. นายวันชัย ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นายจิรายุทธ ชาภักดีสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ มงคลชัยสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์โรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ ศรีสมบัติสพป.บร.๔กรรมการ
3. นายสนิท สุชิสาสพป.บร.๔กรรมการ
4. นายสมชาย พลมูลทาสพป.บร.๔กรรมการ
5. นายรัชวุฒิ แหวนวิเศษสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย แก้วฝ่ายนอกโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
2. นายนเรศน์ เสตะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. นายคเณศค์ นภวศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
4. นายไพรัตน์ จอดนอกโรงเรียนบ้านโศกกฐินกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย แก้วฝ่ายนอกโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
2. นายนเรศน์ เสตะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. นายคเณศค์ นภวศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
4. นายไพรัตน์ จอดนอกโรงเรียนบ้านโศกกฐินกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางธัญนัฏฐ์ คร่ำกลางโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
2. นางเกศิณี เขม้นดีโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
3. นางปัณชญา เจริญราชโรงเรียนบ้านคู (คุรุฯ)กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ แสงเนตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ยั่งยืนโรงเรียนกรรมการ
6. นายบัณฑิต วงศาสธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางธัญนัฏฐ์ คร่ำกลางโรงเรียนกรรมการ
2. นางปัณชญา เจริญราชโรงเรียนกรรมการ
3. นางเกศิณี เขม้นดีโรงเรียนกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ แสงเนตรโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ยั่งยืนโรงเรียนกรรมการ
6. นายบัณฑิต วงศาสธิ์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางธิชารัตน์ จงปัตนาโรงเรียนกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ อาษากิจโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธราศิริโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นางสำรวย ใยจอหอโรงเรียนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางธิชารัตน์ จงปัตนาโรงเรียนกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ อาษากิจโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธราศิริโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นางสำรวย ใยจอหอโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ เรืองไพศาลโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
2. นายดำรง ราชจันทร์โรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
3. นางพจนพร พันไธสงโรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
4. นางอุลัยวรรณ ดูยอดรัมย์โรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ ตันเจริญโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสุรีพร ตะโกโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
3. นางนิกร ดวงวงษาโรงเรียนโนนยางกรรมการ
4. นายพยุง โลไธสงโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นางอรอนงค์ สร้อยคำโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี สุบุญมีโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายอัศวิน ดีมานนท์สพป.บร.๔กรรมการ
2. นางนุชนารถ เรืองทองเมืองสพป.บร.๔กรรมการ
3. นายสุพรม คงดีสพป.บร.๔กรรมการ
4. นางอุษณา พรมแสงสพป.บร.๔กรรมการ
5. นายลี สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสังคม แพงแสงไพศาลโรงเรียนวัดไพรงามกรรมการ
2. นางสาวจันทนี ไชยเกตุโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
3. นายทรงเดช มากมนโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
4. นายพิทยา วิชาเลิศเรืองเดชโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมชนา สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นางสาวเสาวนิทย์ ชุมศรีสพป.บร.๔กรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ รัตนวิชัยสพป.บร.๔กรรมการ
5. นายกนกพล เนียมเกตุสพป.บร.๔กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายกนกพล เนียมเกตุโรงเรียนบ้านเอ้กรรมการ
2. นายไพรัตน์ ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ รัตนวิชัยโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นางสาวเสาวนิทย์ ชุมศรีโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นางสาวอัมชนา สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายอนุวรรตน์ ศรีวงษาโรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี พิมพวงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นางภัทรินทร์ ชาญเดชสิทธิกุลโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ วิศาลจารุวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางหอมจันทร์ ทองสุขโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นางสุมาลี ธรรมรักษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช โมกศรีโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
4. นางสุภาวดี จำชาติโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ รักไธสงโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมกรรมการ
6. นางสาวนุชจรี ยิงรัมย์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์โรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
2. นายไพรัตน์ จอดนอกโรงเรียนโศกกะฐินกรรมการ
3. นายไพรัตน์ คำศรีโรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนกรรมการ
2. นายประชัน ปิ่นสกุลโรงเรียนกรรมการ
3. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ จำลองโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวงามเนตร นวลไธสงโรงเรียนกรรมการ
6. นายลี สาไธสงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนกรรมการ
2. นายประชัน ปิ่นสกุลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จำลองโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวงามเนตร นวลไธสงโรงเรียนกรรมการ
5. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนกรรมการ
6. นายประจวบ เจริญศิริโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนกรรมการ
2. นายประชัน ปิ่นสกุลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จำลองโรงเรียนกรรมการ
4. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวงามเนตร นวลไธสงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนกรรมการ
2. นายประชัน ปิ่นสกุลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จำลองโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวงามเนตร นวลไธสงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จำลองโรงเรียนกรรมการ
4. นายประชัน ปิ่นสกุลโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวงามเนตร นวลไธสงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนกรรมการ
2. นายประชัน ปิ่นสกุลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จำลองโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวงามเนตร นวลไธสงโรงเรียนกรรมการ
5. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนกรรมการ
6. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีสพป.บร.4กรรมการ
2. นายประชัน อินสกุลสพป.บร.4กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จำลองสพป.บร.4กรรมการ
4. นางสาวงามเนตร นวลไธสงสพป.บร.4กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนกรรมการ
2. นายประชัน ปิ่นสกุลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จำลองโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวงามเนตร นวลไธสงโรงเรียนกรรมการ
5. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ จำลองโรงเรียนกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวงามเนตร นวลไธสงโรงเรียนกรรมการ
5. นายประจวบ เจริญศิริโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
6. นายประชัน ปิ่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
7. นายลี สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ จำลองโรงเรียนกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวงามเนตร นวลไธสงโรงเรียนกรรมการ
5. นายประชัน ปิ่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
6. นายลี สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางอัจฉรา ฤทธิรณโรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
2. นางสุภาพร มาลัยโคตรโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางสาวมนทิรา เจือสุขโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นางสิริพิมล ทรัพย์ธนาศิริโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
5. นางสุพรรณ๊ ครองสุขโรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
6. นางผกามาศ สร้อยสิริกุลโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางซิวเกียง รอดโฉมโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศลาประโคนโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางกนกภรณ์ ชุ่มสีดาโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ โททัสสะโรงเรียนบ้านปะเคียบกรรมการ
5. นางสมบัติ รุ่งแข็งโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางจุฑาจิต รักไธสงโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศุภร ลิมอุบัติตระกูลโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
2. นางจารุลินทร์ แปลงไธสงสพป.บร.๔กรรมการ
3. นางธัญทิพย์ วัฒนพัฒน์กุลธรสพป.บร.๔กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ บุญรอดสพป.บร.๔กรรมการ
5. นางสุพิชฌาย์ จริยากุลวงศ์สพป.บร.๔กรรมการ
6. นางรำไพ สมวงษ์สพป.บร.๔กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปรียนันท์ ภูมิพัฒน์เมธีโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
2. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ แถวนาชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
2. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แถวนาชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
4. นางปรียนันท์ ภูมิพัฒน์เมธีโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปรียนันท์ ภูมิพัฒน์เมธีโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
2. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ แถวนาชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปรียนันท์ ภูมิพัฒน์เมธีโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
2. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ แถวนาชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปรียนันท์ ภูมิพัฒน์เมธีโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
2. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ แถวนาชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปรียนันท์ ภูมิพัฒน์เมธีโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
2. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ แถวนาชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปรียนันท์ ภูมิพัฒน์เมธีโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
2. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ แถวนาชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปรียนันท์ ภูมิพัฒน์เมธีโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
2. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ แถวนาชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปรียนันท์ ภูมิพัฒน์เมธีโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
2. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ แถวนาชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางปรียนันท์ ภูมิพัฒน์เมธีโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
2. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ แถวนาชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญเพ็ง อังคะโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
2. นางกรุณา ยินดีโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายนเรศน์ เสตะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
4. นายนราพันธ์ สมาทองโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกรุณา ยินดีโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
2. นายณเรศน์ เสตะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. นางบุญเพ็ง อังคะโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายนราพันธ์ สมาทองโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวเรียน แก้วเจริญโรงเรียนบ้านเป้าฯกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ เกริกอำพลโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
3. นางดาวรุ่ง วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายถนอม เยรัมย์โรงเรียนกรรมการ
5. นางบุบพชาติ อิดราชโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวเรียน แก้วเจริญโรงเรียนบ้านเป้าฯกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เกริกอำพลโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
4. นายถนอม เยรัมย์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นางบุบพชาติ อิดราชโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเทพธานี กัณหาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นางสุวรรณี นาดีโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นายพิสิทธิ์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นายยุทธยา สามสีโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นายธงศักดิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ชนะหะโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นายธวัช รอดรักษ์โรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นายยุทธยา สามสีโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ชนะหะโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นายธงศักดิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
5. นายธวัช รอดรักษ์โรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นายยุทธยา สามสีโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นายธงศักดิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ชนะหะโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นายธวัช รอดรักษ์โรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นายยุทธยา สามสีโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นายธงศักดิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ชนะหะโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นายธวัช รอดรักษ์โรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นายยุทธยา สามสีโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นายธงศักดิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ชนะหะโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นายธวัช รอดรักษ์โรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นายยุทธยา สามสีโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นายธงศักดิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ชนะหะโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นายธวัช รอดรักษ์โรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นายยุทธยา สามสีโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นายธงศักดิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ชนะหะโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นายธวัช รอดรักษ์โรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนภาทิพย์ อังกุลเศรีโรงเรียนกรรมการ
2. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนกรรมการ
3. นางรัตนา สุขโนโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุนทร ศรีสุรักษ์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนภาทิพย์ อังกุลเศรีโรงเรียนกรรมการ
2. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนกรรมการ
3. นางรัตนา สุขโนโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุนทร ศรีสุรักษ์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนภาทิพย์ อังกุลเศรีโรงเรียนกรรมการ
2. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนกรรมการ
3. นางรัตนา สุขโนโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุนทร ศรีสุรักษ์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนภาทิพย์ อังกุลเศรีโรงเรียนกรรมการ
2. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนกรรมการ
3. นางรัตนา สุขโนโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุนทร ศรีสุรักษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนภาทิพย์ อังกุลเศรีโรงเรียนกรรมการ
2. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนกรรมการ
3. นางรัตนา สุขโนโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวณิรัชยา แก้วคำภาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล คงภักดีโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวกาญจน์เกล้า แฉล้มไธสงโรงเรียนกรรมการ
4. นางอนัญญา จันทโนดมโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวรุ้งตะวัน ขุนสงครามโรงเรียนกรรมการ
6. นางคำพัน บุตรไธสงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดวงใจ พานิคมโรงเรียนบ้านสระปะคำถาวรกรรมการ
2. นางสาวอรัญ บุญเฮ้าโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
3. นางอฑิตยา อุปจันโทโรงเรียนบ้านหนองปุนกรรมการ
4. นางประกอบแก้ว ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
5. นายเกรียงสิงห์ มิไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดวงใจ พานิคมโรงเรียนบ้านสระปะคำถาวรกรรมการ
2. นางอฑิตยา อุปจันโทโรงเรียนบ้านหนองปุนกรรมการ
3. นางประกอบแก้ว ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
4. นายเกรียงสิงห์ มิไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
5. นางสาวอรัญ บุญเฮ้าโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดวงใจ พานิคมโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอรัญ บุญเฮ้าโรงเรียนกรรมการ
3. นางอฑิตยา อุปจันโทโรงเรียนกรรมการ
4. นายเกรียงสิงห์ มิไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
5. นางประกอบแก้ว ศรีรังโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางคำพัน บุตรไธสงโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
2. นางสาวกาญจน์เกล้า แฉล้มไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
3. นางอนัญญา จันทโนดมโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางสาวณิรัชยา แก้วคำภาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวรุ้งตะวัน ขุนสงครามโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวดวงกมล คงภักดีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคมกริช ดีโยธาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร ลำไธสงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคมกริช ดีโยธาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร ลำไธสงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคมกริช ดีโยธาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร ลำไธสงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชวลิต ล้อมไธสงโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ใหญ่โสมะนังโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางสกลพัชร พัชรบุญทีโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
4. นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางฉัฐกานต์ ศรีมหาพรมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
6. นางเกษรามาศ ชะลุนรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชวลิต ล้อมไธสงโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
2. นางสกลพัชร พัชรบุญทีโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ใหญ่โสมะนังโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางฉัฐกานต์ ศรีมหาพรมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
6. นางเกษรามาศ ชะลุนรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชวลิต ล้อมไธสงโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ใหญ่โสมะนังโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางสกลพัชร พัชรบุญทีโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางฉัฐกานต์ ศรีมหาพรมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
6. นางเกษรามาศ ชะลุนรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4 br4.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]