หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2556   5 พ.ย. 2556   6 พ.ย. 2556   7 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงอาหาร 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงอาหาร 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงอาหาร 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ห้องอนุบาล 1 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ห้องอนุบาล 2 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ หน้าอาคารเรียนมิตรสัมพันธ์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ หน้าอาคารเรียนมิตรสัมพันธ์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ หน้าอาคารเรียนมิตรสัมพันธ์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ลานค่ายลูกเสือ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ลานค่ายลูกเสือ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ลานค่ายลูกเสือ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ลานค่ายลูกเสือ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สนามที่ว่าการ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สนามที่ว่าการ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สนามที่ว่าการ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สนามที่ว่าการ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สนามที่ว่าการ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สนามที่ว่าการ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สนามที่ว่าการ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สนามที่ว่าการ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สนามที่ว่าการ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สนามที่ว่าการ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
11 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สนามที่ว่าการ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
12 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สนามที่ว่าการ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
13 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทองหลาง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3 6 พ.ย. 2556 9.00-12.00
14 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทองหลาง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 4 6 พ.ย. 2556 9.00-12.00
15 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทองหลาง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 6 พ.ย. 2556 9.00-12.00
16 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทองหลาง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2 6 พ.ย. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ห้องประชุมกระจก 6 พ.ย. 2556 ภาคบ่าย
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 4 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ห้องประชุมกระจก 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 1 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 2 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 3 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 3 ห้อง 1 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 3 ห้อง 2 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 4 ห้อง 2 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 4 ห้อง 3 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 5 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 4 ห้อง 1 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 6 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร สนามโรงเรียน 6 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร สนามโรงเรียน 6 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร สนามโรงเรียน 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสมณาวาส หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสมณาวาส หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสมณาวาส หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสมณาวาส หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสมณาวาส หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
6 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสมณาวาส หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
7 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสมณาวาส หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
8 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสมณาวาส หอประชุม 6 พ.ย. 2556 ภาคเช้า

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4 br4.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]