หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2556   5 พ.ย. 2556   6 พ.ย. 2556   7 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 1 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 2 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 4 ห้อง 2 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 3 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 4 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 4 ห้อง 1 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 3 ห้อง 1 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 3 ห้อง 2 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ห้อง ประชุม(กระจก) 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หอประชุม 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 2 ห้อง 5 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อาคาร 4 ห้อง 3 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 3 ห้อง 324 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 2 ชั้น 221 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 3 ห้อง 322 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคารเอนกประสงค์ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคารเอนกประสงค์ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคารเอนกประสงค์ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคารเอนกประสงค์ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 3 ห้อง 323 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 3 ห้อง 321 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 2 ห้อง 222 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 2 ห้อง 223 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 2 ห้อง 213 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสมณาวาส อาคารปฏิรูป ห้อง ห้อง ป1,2,3 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสมณาวาส อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.4,5,6 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสมณาวาส ใต้อาคาร 2 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสมณาวาส ใต้อาคาร 2 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสมณาวาส โรงรถและเต๊นท์ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสมณาวาส โรงรถและเต๊นท์ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสมณาวาส หอประชุม 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสมณาวาส หอประชุม 4 พ.ย. 2556 ภาคบ่าย
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสมณาวาส โรงอาหาร 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสมณาวาส โรงอาหาร 4 พ.ย. 2556 ภาคบ่าย
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสมณาวาส อาคารปฏิรูป ห้อง อ.1และสนามกีฬา 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสมณาวาส ห้อง ภาคเช้า 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสมณาวาส 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสมณาวาส 4 พ.ย. 2556 ภาคบ่าย
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสมณาวาส 4 พ.ย. 2556 ภาคบ่าย

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทองหลาง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3 4 พ.ย. 2556 9.00-12.00
2 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทองหลาง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3 4 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทองหลาง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 4 พ.ย. 2556 9.00-12.00
4 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทองหลาง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2 4 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ใต้อาคาร สปช.105 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ใต้อาคาร สปช.105 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ชั้นบนอาคาร ป.1 ฉ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ชั้นล่างอาคาร ป.1 ฉ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
7 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร ห้องสมุด 4 พ.ย. 2556 ภาคบ่าย

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4 br4.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]