หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 3 ห้อง 324 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 2 ชั้น 221 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 3 ห้อง 322 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคารเอนกประสงค์ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคารเอนกประสงค์ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคารเอนกประสงค์ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคารเอนกประสงค์ 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 3 ห้อง 323 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 3 ห้อง 321 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 2 ห้อง 222 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 2 ห้อง 223 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระจันทร์ อาคาร 2 ห้อง 213 4 พ.ย. 2556 ภาคเช้า
-


ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4 br4.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]