รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
ระหว่าง วันที่ 8 -10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภาษาสุข
 
1. นางอำพร  ดีสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 1. เด็กหญิงสุทิตย์ดา  นิลพันธ์
 
1. นางสุรีย์  เทียนศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แมลงผึ้ง
 
1. นางสายสุนีย์  สมานชาติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนิสิตา  สามารถ
 
1. นางวลัยภรณ์  เหมือนพร้อม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์พิรม
 
1. นางสาวชญาฎา  จันทร์ราตรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พรมนอก
 
1. นางสุพรรณี  ชาติประสพ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธราธร  พูนอนันต์
 
1. นางพรนิชา  ทะยอมใหม่
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยภา
 
1. นางสาวพิศสมร  น้อยหลุบเลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. นางสาวมาริสา  ดวงจันทร์
 
1. นายพรหมพิริยะ  ดีสวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนากานต์  พวงมาลี
2. เด็กหญิงพรนัชชา  เพชรรัตน์
 
1. นางปิ่นรัตน์  บุญรอด
2. นางวชิราพรรณ  ศรีวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 1. เด็กหญิงจิราภา  ฉิมจารย์
2. เด็กหญิงยุวดี  ลินไทร
 
1. นายอาเศียร  หนูสิทธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กชายสิทธิชัย  นาดี
 
1. นางพนิดา  วิรุณพันธุ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1. เด็กชายศิริณัฎฐ์  กันชัย
 
1. นางวรัญญา  อ่อนฉลวย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา   คันทรง
 
1. นางสุพรรณี   แสนมณี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  นุ่มนวลศรี
2. เด็กชายบัญญพนต์  ชิดรัมย์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เคลือบคนโท
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทร์มณี
2. นางอรุณรุ่ง  ผ่านชมภู
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   สีแซก
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ทาทอง
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  นวลสุวรรณ์
 
1. นางบรรจบ   จันทคณานุรักษ์
2. นายรัฐฐกรณ์   วิชญะปัณณกรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงทีฆายุพรรณ  สะอาด
2. เด็กชายธีระศักดิ์  เหลือถนอม
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทามาศ
 
1. นางทัศนีย์  ศรีพลกรัง
2. นางเกศินี  ป้อมหิน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงวาสนา  วารีดำ
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  สำราญตน
3. เด็กหญิงอุ่นเรือน  กางรัมย์
 
1. นางสาวสุภนิจ  แผ้วพลสง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุวรรณ
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. เด็กชายณัฐตพงษ์  แสงสี
2. เด็กชายศักรินทร์  บริสุทธิ์
 
1. นางศรีไพ  สมฤทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายกษิดิศ  เหมือนวาจา
 
1. นางสาวกมลนิตย์  เขจรนารถ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลิตา  โรมไธสง
 
1. นางสาวสุภัทร  จีนปรุ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 1. เด็กหญิงจิราภร  มังกรณ์
 
1. นางนุจรี  ดวงสุวรรณ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1. เด็กหญิงกิติยา  ชอบงาม
2. เด็กหญิงศิรดา  ขุนนอก
3. เด็กชายศิลากานต์  ขุนนอก
 
1. นางวิรัตน์  เจริญสุข
2. นางเกศกานดา  ขุนนอก
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 1. นางสาวกันยาวี  สมบุญสี
2. นางสาวชลิดา  ทิ้งแสน
3. นายยศวริศ  ลอยนอก
 
1. นางลักขณา  โขงรัมย์
2. นางเรณู  ไกรกลาง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1. เด็กหญิงกนกออน  คำพุทธสกุล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หลายกนก
3. เด็กหญิงปวีณ์สุธิดา  บุตรอำคา
 
1. นางวิรัตน์  เจริญสุข
2. นางเกศกานดา  ขุนนอก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เห็มเงิน
2. เด็กหญิงศรัณยา  ชินวงศ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  อังกาบ
 
1. นางศรีไพ  สมฤทธิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 1. เด็กหญิงวรรณภา  หมู่หัวนา
2. เด็กหญิงวิชญาพร  เหล่าพร
3. เด็กหญิงเมขลา  ขันคำ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  สมใจ
2. นางอ่างทอง  ศิริสันติเมธาคม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูทำนบ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พิมพา
2. เด็กชายณัชพล  พวงแก้วพะเนา
3. เด็กหญิงยุพาพร  เสมอใจ
 
1. นางกรรณิการ์  ดวงตะวัน
2. นางสาวลัดดา  รัตนสุนทร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แป้นนรินทร์
2. เด็กชายบูรพา  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงพรรณพษา  แบบดี
 
1. นายพงษ์ศิริ  นาคศิริชัยกุล
2. นางอุ่นเรือน  นาคศิริชัยกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กหญิงกัลญา   ปั้นไว
2. เด็กหญิงวรลักษณ์   ศิริวรรณ
3. เด็กหญิงสุทธิตา   สงปะคำ
 
1. นางสาวประภัสสร   จันดากุล
2. นางสาวอมรรัตน์   สุนทรินทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กชายสินธนา  ทองอำพันธ์
2. เด็กชายอดิสรณ์  ขุนนามวงศ์
 
1. นายพีรวิชญ์  สีระสูงเนิน
2. นางแข่งแข  กองทผล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายภูมินทร์  สะอาด
2. เด็กชายเซินกุ้ย  หวง
 
1. นายวุฒิพงษ์  เริงวิสัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถนน 1. เด็กชายปภาวิน  เมืองสีดา
2. เด็กชายศรายุทธ  พาพันธ์
 
1. นางบัวผัน  สิงค์วงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 1. เด็กชายธันกฤษ  สิงห์วงค์
2. เด็กชายวีรพันธ์  แก้วผักแว่น
 
1. นายชนะพันธุ์  อันดี
2. นายเพชรรัตน์  กันนุฬา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 1. เด็กชายดัสกร  ทองภูบาล
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  รัตนเจริญ
 
1. นายสุริยา  ปักกาเวสา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 1. เด็กชายสมพงษ์  คุณวงค์
2. เด็กชายใกล้รุ้ง  เรืองศรี
 
1. นางจารุมาศ  อินทร์แป้น
2. นางพรเพ็ญ  พงศ์พิพัฒน์ชัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กชายกฤษดา   คะเลรัมย์
2. เด็กชายอนุวัฒน์   ส่งศรี
 
1. นางสาวอมรรัตน์   สุนทรินทร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันดาเวียง
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  สืบศรี
3. เด็กหญิงปวันรัตน์   พานิชชา
4. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีหามาตร
5. เด็กหญิงเอวิตา  สมบัติคำ
 
1. นางสวัสดิ์  อินทร์ชำนาญ
2. นางหริพรรณ  พรหมทา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสียมเพ็ชร์
2. เด็กหญิงทิพย์วรา  ไทยลือนาม
3. เด็กชายนรัตน์  บุญสรรค์
4. เด็กหญิงพรกนก  แก้วปริมประ
5. เด็กหญิงพรรณพษา  ใสโพธิ์
 
1. นางสาวรัตนา  บุญมามอญ
2. นางไมตรี  กุยลอยทาม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กหญิงกนกพร  โทนสูงเนิน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิเศษสัตย์
3. เด็กหญิงกัลยา  นาคนวล
4. เด็กหญิงปวีณา  ประถมวงษ์
5. เด็กหญิงวณิตา  กระสังข์
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  โอฬาร์ศาสตร์
2. นางเกษศิรินทร์  งัดสันเทียะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีผดุง
2. เด็กหญิงนุชนารถ  พิมพะธรรม
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อภัยจิตร์
4. เด็กหญิงวิวิศรา  บุญสง่า
5. เด็กหญิงอาทิตญา  ตรีเมฆ
 
1. นางจันทร์จุรี  บุ่งหวาย
2. นางภีม์สุดา  ปุยะติ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงจันทิมา  พันธุ์ศรี
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ยศอ่อน
3. เด็กหญิงนวลหงส์  เมรัตน์
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทำประเสริฐ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  วิจิตศักดิ์
 
1. นางสาวพัชรี  มาตา
2. นางวิราวรรณ  จันทะเมนชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายพีรพล  แก้วโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงศุภนิตย์  คุณพา
3. เด็กชายอธิวัฒน์  แสงตะคร้อ
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชโย
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ธงชัย
 
1. นางอำไพ  พรหมบุตร
2. นายเรียด  พรหมบุตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิติวรดา   กันยา
2. เด็กหญิงนภา  ศรประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  พิมพ์วรวรรณ
4. เด็กหญิงศรีสุดา  สิงโฉม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เกิดบุญมา
 
1. นายสมคิด  แตงพรม
2. นางอรอนงค์  แก้วมุกดา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กชายชลชาติ  บุญเจียม
2. เด็กหญิงทิพกัญญา  ภูผิวเมฆ
3. เด็กชายธนชัย  สวัสดิ์วงค์
4. เด็กชายพีรภัทร  มณีศรี
5. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  จันทร์อยู่จริง
 
1. นายฐาปกรณ์  นาคปทุมมา
2. นายปุระกานต์  นาคปทุมมา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกาแกกูล
2. เด็กชายณัฐพล  แดงศิริ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วเสริม
4. เด็กชายทรงชัย  เพ็งไธสง
5. เด็กชายธนพงษ์  น้อยบัณฑิตย์
6. เด็กชายธีรวัสส์  จรูญประโคน
7. เด็กชายนครินทร์  สุนทรโรจน์
8. เด็กชายนาวา  ฉ่ำโสฬส
9. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สุเสนา
10. เด็กชายมงคล  ชื่นพงษา
11. เด็กชายมนัญญา  เกาแกกูล
12. เด็กหญิงรัตนา  ลิ้นจี่ขาว
13. เด็กชายวัชรินทร์  นาโคกุล
14. เด็กชายวีรพัฒน์  พรหมวิหาร
15. เด็กชายศุภกานต์  มัจฉาน้อย
16. เด็กชายอดิศร  จินดาศรี
17. เด็กชายอนุชา  จันทร์อยู่จริง
18. เด็กชายอัศราวุฒิ  จูกุล
19. เด็กชายเอกภาพ  เทียมประโคน
 
1. นายชูชาติ  กิติสุนทรพงษ์
2. นายปุระกานต์  นาคปทุมมา
3. นายมงคล  มณีศรี
4. นายสุเทพ  อัปมะโน
5. นางเขมรินทร์  จุริระ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 1. เด็กชายกฤษฎา  สีหามาตย์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงจิรพัฒน์  น้อยอาสา
4. เด็กหญิงชนิฎาภรณ์  พลบัวแก้ว
5. เด็กหญิงชยุดา  ละอองเอก
6. เด็กหญิงณัฐวิภา  มหิงสาเดช
7. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  ธรรมนิยม
8. เด็กหญิงพรไพลิน  น้อยแสง
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิชาสุ
10. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทิ้งแสน
11. เด็กชายภานุกร  สมศรี
12. เด็กชายภูวดล  เลไธสง
13. เด็กชายวีรยุทธ  พลดงนอก
14. เด็กชายสหภาพ  โครตเสนา
15. เด็กหญิงสาวิตรี  แอบกลาง
16. เด็กหญิงสิรินธาร  จันทะมาลา
17. เด็กหญิงสุพัฒชา  แสงแพง
18. เด็กหญิงอรสา  เพ็ชตะกั่ว
19. เด็กชายเจษฎาภรณ์  มาตาชาติ
20. เด็กชายเทวนาถ  แก้วสลับสี
 
1. นายทวี  ศรีนาม
2. นางสุมาลี  รุ่งอรุณ
3. นางสาวอัจฉริยะกรณ์  อึ้งสุวรรณโชติ
4. นางสาวอำพรรณีย์  แพทย์รัตน์
5. นายไพฑูรย์  ยุทไธสง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชูค้ำ
 
1. นางศศิภัทร  ปรักมานนท์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กหญิงอถิญญา  มณีพันธ์
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  โอฬาร์ศาสตร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กหญิงปิยนันท์  นาคนวล
 
1. นางสาวอ้ัอยทิพย์  โอฬาร์ศาสตร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 1. เด็กหญิงชลธิชา    เกลี่ยกระโทก
2. เด็กชายอิสรา   โนนใหม่
 
1. นางสาวสุเมธ    พูนสวัสดิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภรภัทร 1. เด็กชายกชกร  ทองแกม
2. เด็กชายภูษิต  ซุนเฮงกุล
 
1. นางบับพา  ชิดนอก
2. นายวีระ  เวียงสนาม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงณัฐตญา  การงานดี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ยุตกิจ
 
1. นางรันดร  เหล็กกับทอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลอย. 1. นางสาวชลนิกานต์  วงศ์งอ
2. เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์สองชั้น
3. เด็กหญิงธิดาพร  ศรีมูลเขียว
4. เด็กหญิงปวีณา  กาวิน
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  หมั่นถิ่น
6. นางสาววรรณภา  วงศ์มณีใส
7. นางสาววิชุดา  ทองเทพ
8. เด็กหญิงวิยะดา  มั่นธร
9. นางสาวสุพัตรา  เทียนจันทร์
10. เด็กหญิงอชิรญา  ชัยศร
 
1. นางวันเทา  มลาศรี
2. นายสมยศ  เหมือนสิงห์
3. นายสุวิทย์   มลาศรี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐชิราภรณ์  โสประโคน
2. เด็กหญิงณัฐฐิญา  ศิริวานิชย์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  พิมพ์เขต
4. เด็กหญิงทวีพร  แย้มวิเศษ
5. เด็กหญิงปรียาภร  ผิวผ่อง
6. เด็กหญิงปุณยาภร  เทียนเจษฎา
7. เด็กหญิงสุพัชชา  เอี่ยมฉาย
8. เด็กหญิงสุภาพร  พุ่มอำไพ
9. เด็กหญิงเกวลี  ดีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญยินดี
 
1. นางสาวชญาดา  อึ้งวานิช
2. นางอุบล  ปานงูเหลือม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขาม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  นันทรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ผลเจริญ
3. เด็กชายชานนท์  โสมนัส
4. เด็กหญิงทิตยา  สมาชิก
5. เด็กหญิงปวีณา  ทองแม้น
6. เด็กหญิงมณฑิรา  บุตรทอง
7. เด็กหญิงมยุรี  ศรีเลิศ
8. เด็กหญิงศรินทรา  มีแก้ว
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประสาทไทย
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เตียงนิล
11. เด็กหญิงอรปรียา  บุญล้อม
12. เด็กหญิงอัญชิษฐา  จงสุข
13. เด็กหญิงอารียา  งามสะอาด
14. เด็กหญิงอินทิรา  บุญร่วม
15. เด็กหญิงไพริน  บุญล้อม
 
1. นางนวลจันทร์  อาจนะ
2. นายรัชวัชฌ์  ปัตตาเทสัง
3. นางละม่อม  ปัตตาเทสัง
4. นายสุนทร  บรรเทาพล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงกัลยา  สิงหาญ
2. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพัชรี  ปิดรัมย์
4. เด็กหญิงรัตติกาล  โพสาราด
5. เด็กหญิงวิภาภรณ์  จู๋นางรอง
6. เด็กหญิงศศิธร  ศรีกาลัง
7. เด็กหญิงสมฤทัย  เปกเรือง
8. เด็กหญิงสายธาร  พรหมประดิษฐ์
9. เด็กหญิงสุชาวดี  โพสาราด
10. เด็กหญิงสุนัฐดา  สีทา
11. เด็กหญิงสุนิษา  ยงยิ่งพูน
12. เด็กหญิงสุพิชยา  โพสาราด
13. เด็กชายอภินันท์  รุ่งเรือง
14. เด็กหญิงอารีย์  เสริมชื่อ
15. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  แสงกล้า
 
1. นางสาวกชพรรณ  กว่างสนิท
2. นางสมบูรณ์  หงษ์วิเศษ
3. นางสิริพร  มาพบ
4. นายไกร  ธิราชรัมย์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เที่ยงธรรม
2. เด็กชายพรประเสริฐ   ศรีบุษย์
3. เด็กชายราชินทร์   ฝ่ายเทศ
 
1. นายอรุณ  กมลมา
2. นางสาวอาทิตยา  ขำจิตร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  โภคพันธ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สถานเถื่อน
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ดำเสนา
 
1. นางภัทราพร  บุตรสืบสาย
2. นางสุธิตา  มั่นกลาง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 1. เด็กหญิงนฤมล  สุทธสิน
2. เด็กหญิงพรธิดา  ปรูกระโทก
 
1. นางรัชฎาภรณ์  เล้าศิริ
2. นายสุพจน์  ทวนไธสง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองลพ
2. เด็กชายสุทธินันท์  เผยกลาง
 
1. นางสุกัญญา  สังข์ป้อม
2. นายไพโรจน์  สังข์ป้อม
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 1. เด็กชายชนาธิป  ชื่นชุมแสง
 
1. นายธีรทัศน์  วิเศษฤทธิ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
1. นายวัชรินทร์  เรืองศรีชาติ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงกรกนก  แสงจำรูญ
 
1. นางสุรัชฎา  พลถาวร
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวราวัฒนา 1. เด็กหญิงเกษร  แหวนวิเศษ
 
1. นางนิตยา  ประสงค์ทรัพย์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวราวัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลางพิมาย
 
1. นางนิตยา  ประสงค์ทรัพย์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงแสงจันทร์  จังอินทร์
 
1. นางสุรัชฎา  พลถาวร
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 1. เด็กหญิงวสุธา  แซ่เฮ็ง
 
1. นางสาวสุอาภา  มะหิงสาเดช
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. นายกันต์กวี  วิเศษชาติ
 
1. นายสะอาด  พลถาวร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คำมี
2. เด็กหญิงสาวิกา  รานอก
 
1. นางปทุมทอง  ศรีวงษา
2. นางเบญจมาศ  ชนะกุล
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   เลากระโทก
2. เด็กหญิงสุกัญญา    วาวิลัย
 
1. นางจิตติพร  แก้วกำกง
2. นางสาวเมธาวี  โสภักดี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงกวินนาถ  ปริกัมศิล
2. เด็กหญิงอินทิรา  สัวรัมย์
 
1. นายสะอาด  พลถาวร
2. นางสุรัชฎา  พลถาวร
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ศรีวรรณรัตน์
 
1. นางรัชนี   มีดวงจันทร์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงกนกพร   เชื้องสุวรรณ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   อินทิสาน
3. เด็กหญิงพรธิดา  จันทะมุข
 
1. นางสาวจุไรวรรณ  ภักดีแก้ว
2. นางนางนุ่มนวล  วรรณลี
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กชายจักรกริช  ผสมสี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แพทย์ประสาท
3. เด็กชายอรรถพร  มณีแสง
 
1. นายณัฐพล  ประสงค์ทรัพย์
2. นายสิน  ผาสุขโสม
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กชายพันธิตร  โหมขจร
2. เด็กชายสุทัศน์  แพทย์ประสาท
3. เด็กชายเทิดเกียรติ  โหมขจร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  จันทร์อยู่จริง
2. นายสิน  ผาสุขโสม
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงสิรามล  ศรีช่วง
 
1. นางสาวณัฐริญา  คำโพธิ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  วิเศษน้ำ
 
1. นายพรหมพิริยะ  ดีสวัสดิ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กชายกิตติ  เกื้อประโคน
 
1. นายพิษณุ  สาระปัญญา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1. เด็กชายนิพล  เหลวกูล
 
1. นางศิริอร  เมี้ยนมิตร
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  ศิริเมฆา
 
1. นางพวงชมพู  ดีสวาสดิ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1. เด็กชายอุเทน  ปราบภัย
 
1. นางน้ำฝน  แซ่แต้
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 1. เด็กชายวรรธนัย  เทศสวัสดิ์วงศ์
 
1. นางเฉลย  คาดสนิท
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รุณกระโทก
 
1. นางณัฎฐณิชา  คำกังวาฬ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัณฐมณ๊  อินพิทักษ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ขำเอนก
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1. เด็กหญิงนิรมล  ท้าวเขต
 
1. นางสาวจิราพร  กองศักดิ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเกล็ดตะวัน  ไพรพนม
 
1. นางบัญญัติ  กาทองทุ่ง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขเกตุแก้ว
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ชำนาญเนาว์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงพรนิภา  ดีรัมย์
 
1. นางสาวณัฐริญา  คำโพธิ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขเกตุแก้ว
 
1. นายประดิษฐ์  เอี่ยมไธสง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ยางหงษ์
 
1. นางสาวนัทธมน  สุขประจำ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงคันธนีรา  จูกูล
 
1. นางสาวธนพร  เหล่าพัดมา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กชายกรวิชญ์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสมหมาย  ปิ่นทอง
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กหญิงพาวินี  สัสดี
 
1. นายพรหมพิริยะ  ดีสวัสดิ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดก้านเหลือง 1. เด็กชายกลวัชร   อำตำงาม
2. เด็กหญิงกาญจนา   นิลาพันธ์
3. เด็กชายธีระพงษ์    ปรัชญา
4. เด็กหญิงบุญขนิษฐา   ธารณะกลาง
5. เด็กชายภูริช   ด่านกระโทก
6. เด็กหญิงวราภรณ์   ถั่วกระโทก
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์   หล่าไธสง
8. เด็กหญิงอาภัสรา    ดีด้วยชาติ
 
1. นางกนิษฐดา  เขตรัมย์
2. นางรุจี   อุทโท
3. นายเสริมศักดิ์   ศรีโพธิ์กลาง
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กชายธนากร  ศรีภูบาล
2. เด็กหญิงธัญยพร  หีบทอง
3. เด็กชายธีรภัทร  ภิญญมุขสาพงษ์
4. เด็กชายนพรัตน์  อันศึกษา
5. เด็กชายนภัสกร  นาคินชาติ
6. เด็กหญิงนิญาดา  ศรีวิจารณ์
7. เด็กชายพิชิตพงศ์  ศรีวงษา
8. เด็กชายภราดา  งอยผาลา
9. เด็กชายภัทรพงศ์  เฟืองสูงเนิน
10. เด็กชายรชตะ  ลิขิตจันทร์สกุล
 
1. นายชำนาญ  สิงห์ปัญญา
2. นายทรงเกียรติ์  คงประโคน
3. นายวงกต  ชื่นดอนกลอย
4. นางวิไลพร  ดีด้วยชาติ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุขเกตุแก้ว
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   ศิริโชติ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รุณกระโทก
4. เด็กหญิงชาลินี  กำพูชาติ
5. เด็กชายธีรดนตร์  เถาโมรา
6. เด็กชายนิพล  เหลวกูล
7. เด็กหญิงนิพาดา  คงเป็นนิจ
8. เด็กหญิงนิรมล  ท้าวเขต
9. เด็กชายนุกูล  คตวงศ์
10. เด็กชายประสิทธ์  นันทวัฒนา
11. เด็กชายวาทิน  กลิ่นหวล
12. เด็กชายอุเทน  ปราบภัย
 
1. นางณัฎฐณิชา  คำกังวาฬ
2. นางน้ำฝน  แซ่แต้
3. นางศิริอร  เมี้ยนมิตร
4. นายสำอางค์   ปราบภัย
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกพร  เณรเกิด
2. เด็กชายกวิน  วงศ์จอม
3. เด็กชายกิตติคุณ  ภิรมย์สุข
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทิพย์นางรอง
5. เด็กชายจิรเมธ  ชนะพันธ์
6. เด็กหญิงชญานิศ  ภูมิปรีชา
7. เด็กหญิงณัฐวดี  แจ้งมงคล
8. เด็กชายธนชาติ  แสนหาญ
9. เด็กชายธนวัฒน์  เทียนวรรณ
10. เด็กชายธีระเทพ  เพียรคำ
11. เด็กชายนรวิชญ์  เร่ิมปลูก
12. เด็กหญิงนริสรา  มีพวงผล
13. เด็กชายปริพัฒน์  อัครวัตภากุล
14. เด็กชายพรหมมินทร์  อ่อนศรี
15. เด็กหญิงรัตนาพร  บุญรอด
16. เด็กหญิงวรนุช  อนุวาร
17. เด็กหญิงสุจิตตรา  พุทธิชาติ
18. เด็กหญิงสุมิตตา  แสนจะบก
19. เด็กหญิงอิสราภา  ครองไกรเวช
20. เด็กหญิงเกษณีย์  จูกูล
 
1. นางนงนภัส  ทรงประโคน
2. นายพิศุทธิ์  สามเณร
3. นางอำไพวรรณ  วิเศษหมื่น
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  จอกทอง
 
1. นายธนภัทร  อินทร์นอก
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 1. เด็กชายปองพล  หนองเหล็ก
 
1. นายธีระพงษ์  แจ่มโนนคูณ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงลาล่า มณีพิชา   แอนดราเสด
 
1. นางสาวตรีประภา   สมบุญศรี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 1. เด็กหญิงนภิสรา  ศรีสร้อย
 
1. นางศุภิสรา  อ่ำแพร
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 1. เด็กชายดิษกุล  พรหมยะกลาง
 
1. นางสุภาวดี  ศรีวิชัย
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนิดา 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ปานจิต
 
1. นางกมลวรรณ  สีสุระ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 1. นายสหรัฐ  เฝ้าหนองดู่
 
1. นางสาวกรพรรณ  บันหาร
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรกนก  หลอดทอง
 
1. นายเฉลิมชัย  อยู่สาโก
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. นายคมกริช  แป้นเงิน
 
1. นางสาวผ่องศรีรัตน์  ประทุมตา
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 1. เด็กชายดิสกร  พรหมยะกลาง
 
1. นางสุภาวดี  ศรีวิชัย
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสิต์นาพร  จงชิดกลาง
 
1. นายเฉลิมชัย  อยู่สาโก
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  เทียนยาณี
 
1. นายสุชิน  บุญด้วง
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 1. เด็กชายยุทธพิชัย  ต่วนพิมาย
 
1. นางศรัญญา  ยางหงษ์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหิน 1. เด็กหญิงภรณ์สุดา  แนวราษฎร
 
1. นางสังวาลย์  แคนสิงห์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงศิรินภา    เพ็ชวรรณ์
 
1. นายสันทัด   สาลี
 
115 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด. 1. เด็กหญิงกรรริการ์  ประยงค์หอม
2. เด็กชายกฤษณะ  นาคพินิจ
3. เด็กหญิงกัลยา  คนชุม
4. เด็กหญิงกาญจภรณ์  พงศ์กาญจนพัฒน์
5. เด็กหญิงจันจิรา  สุเมือง
6. เด็กชายชัชชากรณ์  คำพานสูงเนิน
7. เด็กหญิงชุติมา  คนชุม
8. เด็กหญิงญาตาวี  โสภา
9. เด็กชายธนพล  หาญยิ่ง
10. เด็กชายประภา  ชินรัมย์
11. เด็กชายพันธกานต์  ทองชา
12. เด็กหญิงภัทรจาริน  คิดได้
13. เด็กชายภาณุวัฒน์  หญ้าอ้อน
14. เด็กหญิงวรัญญา  สวัสดิ์วงศ์
15. เด็กหญิงวิมาดา  รุ่งเป้า
16. เด็กชายวิวัฒน์  แววกระโทก
17. เด็กหญิงวีรยา  แสวงสุข
18. เด็กหญิงศศิธร  กองยอด
19. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมเภา
20. เด็กชายสิทธิโชค  ประทา
21. เด็กหญิงสิรินดา  ประทา
22. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  พรมมุณี
23. เด็กชายอนุชา  พูนสวัสดิ์
24. เด็กหญิงอรณิชา  พูนสวัสดิ์
25. เด็กหญิงอลิตศา  กล้าจริง
26. เด็กหญิงอาทิตยา  นิลศักดิ์
27. เด็กหญิงเกสรา  ฆัควิน
28. เด็กหญิงเครือแก้ว  บุญตั้ง
29. เด็กหญิงเนตรนภา  พูนสวัสดิ์
30. เด็กหญิงเมษา  คูประสิทธิ์
 
1. นาย พรมศิริ   ชนะน้อย
2. นาง มะลิ  โคนะโล
3. นายธิติพันธ์  อะทาโส
4. นายธีรสรรค์  สาระคำ
5. นายพิทักษ์  เทือนสุทน
6. นางวันเพ็ญ  สาระคร
7. นายสุทัศน์  อันษา
8. นางสาวแก้วมณี  พิชญธรรมกุล
 
116 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ทับแสนลี
2. เด็กหญิงจุรีรักษ์   สายสุด
3. เด็กหญิงจุไรลักษณ์   จัตุรัส
4. เด็กหญิงชุติกานต์   มนัสศิลา
5. เด็กชายทศวรรษ   แก้วผนึก
6. เด็กหญิงทิตยา   ทับแสนลี
7. เด็กหญิงทิพวัลย์  ยันมะเริง
8. เด็กชายธวัชชัย    ฉิมใหม่
9. เด็กหญิงธัญญา   แฉล้มไธสง
10. เด็กหญิงธิติมา  จันทร์ชม
11. เด็กชายนพนัย   มิละถะโก
12. เด็กหญิงนฤมล   เพวงศ์
13. เด็กชายนันทวัฒน์   หลวงเดช
14. เด็กหญิงบุษยา   ชวดสูงเนิน
15. เด็กหญิงปนัดดา   เพวงค์
16. เด็กหญิงปนัดดา  แคนขา
17. เด็กหญิงปัทมาพร  ซาไธสง
18. เด็กหญิงพิมพ์พร  แก้วผนึก
19. เด็กชายภัคพงศ์   มหามูลตรี
20. เด็กหญิงมณีรัตน์   เป็นการ
21. เด็กหญิงมะลิวรรณ   หมื่นสีพรม
22. เด็กหญิงยุลาวรรณ   พรมจันทร์
23. เด็กหญิงรัตนา   กุลแก้ว
24. เด็กหญิงรัติกาล    สุขดี
25. เด็กหญิงวนัสนันท์   ยศดา
26. เด็กหญิงวรรณนิศา   ติวไทยสง
27. เด็กหญิงวรรณภา    ไชยสลี
28. นายวัชรพงษ์    ทุมโพธิ์กลาง
29. เด็กชายศรัญยู   เพวงศ์
30. เด็กหญิงศศิธร  จรรณศิริ
31. เด็กหญิงสุจิตรา  พวงสันเทียะ
32. เด็กหญิงสุณัฐชา  เที่ยงธรรม
33. เด็กชายอภิเดช   เอติญัติ
34. เด็กหญิงอริศรา  ภาวะรัตน์
35. เด็กหญิงอารีย์ญา   แก้วดวงดี
36. เด็กหญิงเกร็ดมณี    มังกรณ์
37. เด็กชายเมธา   สังสัมฤทธิ์
 
1. นางนงเยาว์  ภาษี
2. นางพิมพ์ธิชา  พิมพ์อักษร
3. นางวันเพ็ญ  นาคเครือ
4. นางวิชชิตา  โลไธสง
5. นายสรุเดช  กาญจนศร
6. นางสิริพร  วิวาโค
7. นางสาวสุดารัตน์  นาไพวัน
8. นายเฉลิมพร  สารศรี
 
117 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ดิษมา
2. เด็กหญิงชนิดา  กลิ่นสุมาลย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสริมศิริ
4. เด็กชายธีรภัทร  สอนเต็ม
5. เด็กหญิงพนารินทร์  จันทร์สุข
6. เด็กหญิงพัชราภา  พลกลาง
7. เด็กชายวัชรพล  มาลาเวช
8. เด็กหญิงศศินา  อุดมสุข
9. เด็กชายสิริโรจน์  หรบรรพ์
10. เด็กชายสุรชัย  ภิรมย์ชาติ
 
1. นางพิมพ์ลดา   ไชยสุทธิวัฒน์
2. นางภัทรานิษฐ์  ภัทรนิธิธนาพงศ์
3. นางศศิธร  เกตขจร
 
118 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กหญิงจิตภาพ  พลีดี
2. เด็กชายชุมพล  คนชุม
3. เด็กหญิงปนัดดา  ผินสูงเนิน
4. เด็กชายประสงค์  คลังพันธ์
5. เด็กหญิงพรนิภา  รอดจากเข็ญ
6. เด็กหญิงมโนรา  พรไทย
7. เด็กชายอานนท์  นาคทองอินทร์
8. เด็กชายอำพล  วงศ์เป็นพันธุ์
 
1. นางสมจิตร  ศรีกระสังข์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คงสนิทพะเนาว์
2. เด็กหญิงสวรรณญา  แสงทิม
3. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  มาประจง
4. เด็กหญิงอริสา  ชะมาประโคน
5. เด็กหญิงเมษา  แสนเดช
6. เด็กหญิงเอมวิตรา  วิเศษพันธ์
 
1. นางสมจิตร  ศรีกระสังข์
 
120 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีมา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มาระทัด
3. เด็กหญิงน้ำอ้อย  มหาศรี
4. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์งาม
5. เด็กหญิงสโรชา  จรเข้
6. เด็กหญิงอรัญญา  แจ้งเลิศ
 
1. นายนิพล  ทองคำดี
2. นางสาวพิไลลักษณ์  พันธุ์ชาติ
3. นางศิโรรัตน์  ทองคำดี
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงกุลนันท์  หาญสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐชยาวีร์  ขาวก้านเหลือง
3. เด็กหญิงรัตติยากร  วิเศษพันธ์
4. เด็กหญิงวราพร  อ่อนทองหลาง
5. เด็กหญิงวิมล  คุ้มชุมแสง
6. เด็กหญิงสุพิชฌา  มาระทัด
7. เด็กหญิงอนัญพร  พรมรุกชาติ
8. เด็กหญิงเกตกนก  บุญภักดี
9. เด็กหญิงเกศินี  คงบุรี
 
1. นางจุรีพร  พันธ์สมบัติ
2. นายนิพล  ทองคำดี
3. นางศิโรรัตน์  ทองคำดี
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  ชาดี
2. เด็กหญิงจิตรา  ชัยเพ็ง
3. เด็กหญิงสุภัทรา  กลมวงค์
4. เด็กหญิงอนุสรา  ตราชู
5. เด็กหญิงอภิสรา  อุทโท
6. เด็กหญิงอรณิชา  อินทร์รัตน์
7. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นาโคกูล
8. เด็กหญิงเพียงใจ  ชอุ้มแสง
 
1. นางเบญจา  วรารุจนนท์
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กำภูชาติ
2. เด็กหญิงณัชชา  อาจเอื้อม
3. เด็กหญิงนันทิชา  คำคล้อย
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  รู้จรัญ
5. เด็กหญิงปิยนันท์  มหากัณฑ์
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริโชติ
7. เด็กหญิงมัลนิสา  ต่วนกระโทก
8. เด็กหญิงศศิประภา  จุฬามณี
9. เด็กหญิงอรอนงค์  หงษ์สิงห์
10. เด็กหญิงอรัญญา  เพชรกระโทก
11. เด็กหญิงอารียา  ศรีสุวรรณ
12. เด็กหญิงเกวลี  ชัยศิลป์
 
1. นายพรหมพิริยะ  ดีสวัสดิ์
2. นางวิไลลักษณ์  โชติช่วง
 
124 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทันโคกกรวด
2. เด็กหญิงณชนก  จันทร์คง
3. เด็กหญิงนัฐพร  เรืองจอหอ
4. เด็กหญิงพิมลมาส  คชช้างพะเนา
5. เด็กหญิงยุวดี  สังฆวาที
6. เด็กหญิงวาสีนี  ภักดีนรินทร์
7. เด็กหญิงศิรมาศ  กลิ่นมาลัย
8. เด็กหญิงศิริพร  สงนางรอง
9. เด็กหญิงอภิสรา  ทะนานทอง
 
1. นายพรหมพิริยะ  ดีสวัสดิ์
2. นางสาวศิริพร  สุวรรณหงษ์
 
125 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 1. เด็กชายชุตินันท์  สุกไกรสร
2. เด็กหญิงดวงกมล  จันตึก
3. เด็กหญิงภานุมาส  สัวประโคน
4. เด็กชายวันชัย  เวินกระโทก
5. เด็กชายเกริกเกียรติ  รตนอมรวรรณ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อนุเวช
 
126 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฟอมไธสง
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ได้เปรียบ
 
1. นางชุมพูนุช  ลีสม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกง 1. เด็กชายจักรี  บุญประสาท
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชอบทองหลาง
3. เด็กชายบูรพา  แสนคนึง
 
1. นางวราภรณ์  คเชนกูล
2. นายสงกรานต์  คเชนกูล
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กชายภูวลินณ์  ฉุนเชื้อ
2. เด็กชายวรเมธ  แสนกล้า
3. เด็กชายอาทิติยา  ชนุดรัมย์
 
1. นายปฏิวัติ  ปักเสติ
2. นางพิกุล  ปักเสติ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กชายบัณฑิต   ศิรินุช
2. เด็กชายมณัฐวุฒิ  เมฆปะคำ
3. เด็กชายโรมพิราม  พงษ์พิทักษ์
 
1. นางสาววาสนา  ปราบสกูล
2. นายไพบูลย์  ตักกศิลาพันธุ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายจักรพรรณ  จู๋นางรอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไกรกลาง
3. เด็กชายเมธี  ไหมทอง
 
1. นางจิราภรณ์  ยอดคำ
2. นางนุ่มนวล  วรรณลี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เมืองใจ
2. เด็กหญิงนวลนภา  โกฏผักแว่น
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  อู่ทองหลาง
4. เด็กหญิงสุพรรณี  ทะรังศรี
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แวงสันเทียะ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  หอมกระโทก
 
1. นางสาวจารุณี  สิงห์สถิตย์
2. นางตุลยา  ศรีการุญ
3. นางสาวศิริรัตน์  อนันต์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. นางสาวณัฐภรณ์  วนวงษ์
2. นางสาวณัฐมล  ขุนนามวงษ์
3. เด็กหญิงดวงพร  แซ่ตัง
4. เด็กหญิงทิพย์เกสร   พุทธกลาง
5. นางสาวนงนุช  แดนกระโทก
6. เด็กหญิงศรีสุดา  นุชนาด
 
1. นางฉัตราพรรณ  นามปราศัย
2. นางธัญญาลักษณ์  ประสาระเอ
3. นางสาวสายสุณี  สีหวงษ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 1. เด็กหญิงทัศนีย์  บำเพ็ญพงษ์
2. เด็กหญิงลลิตา  แสงหิรัญ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ทวีพูน
 
1. นางนารี  คุณวงศ์
2. นางสาวอารีรัตน์  ธรรมรัตนารมย์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  ศรีกิมแก้ว
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ศรีกิมแก้ว
3. เด็กหญิงอนงรัตน์  ปะลุวันรัมย์
 
1. นายดำรงศักดิ์  พรมทอง
2. นายสมชาย  สุขรัตน์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กชายกันตชาติ  ใจทา
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  ศรีสมพงษ์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ชะนอบรัมย์
 
1. นายปฏิวัติ  ปักเสติ
2. นางพิกุล  ปักเสติ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงธนาธร    แก้วนางรอง
2. เด็กหญิงพิมระพัท   ตากงูเหลือม
3. เด็กหญิงสุพัตตรา   เจริญรัมย์
 
1. นางวรนุช  อิสริยจงกล
2. นายสงคราม  ประชิดครบุรี
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงวรดา  นาบำรุง
2. เด็กหญิงสุภาพร  คงพลปาน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อุภัย
 
1. นางขนิษฐา  หาญสมบัติ
2. นางธัญญาลักษณ์  ประสาระเอ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงประกายเพชร  บัวกลาง
2. เด็กชายมานพ  ในพิมาย
3. เด็กหญิงอรรถวดี  ป้องสีดา
 
1. นายอนันท์  เรืองยงค์
2. นางอุษา  เรืองยงค์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. เด็กชายธนบัตร   งามสะอาด
2. เด็กชายพัชรพงษ์   มีเชื้อ
 
1. นางสาวกนกอร   กระมล
2. นางสาวพนิดา   ถาดกิ่ง
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 1. เด็กหญิงจันทิมา  รักพินิจ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เยี่ยมชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คอนคำ
 
1. นางฉลวย  ถิ่นแก้ว
2. นางภิญญตา  จันประภาส
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  งาตา
2. เด็กหญิงมธุรดา  ขันแข็ง
3. เด็กหญิงสุภาพร  ดอกไม้ไหว
 
1. นางจรรยา  แก้วพรม
2. นายเศรษฐศาสตร์  สว่างศรี
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  อยู่แท้กูล
2. เด็กหญิงปิยดา  มนัสศิลา
3. เด็กหญิงพรปวีฐ  ดำนา
 
1. นางจิรวรรณ  ใจคง
2. นางอารีรัตน์  ทวนไธสง
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงบุญพิตรา   ปั่นทองกลาง
2. เด็กหญิงสดารัตน์   วงเวียน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   พัณณรงค์
 
1. นางสาวรัตนา   สุวรรณวิเศษภูมิ
2. นางสมทรง   เอี่ยมไธสง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงคำวร
2. เด็กหญิงมุนินทร์  สีสมงาม
3. เด็กหญิงสุวรรณษา  ชะมาเพ็ชร์
 
1. นางกรรณิการ์  สวายพล
2. นางทัศนีย์  วงค์สาลี
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงบุษกร  พุฒพันธ์
2. เด็กหญิงปณิดา  ดัดถุยาวัฒน์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ออกรัมย์
 
1. นางขนิษฐา  หาญสมบัติ
2. นางธัญญาลักษณ์  ประสาระเอ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1. เด็กชายนครินทร์  พฤกษา
2. เด็กชายอำมรินทร์  บุญรัตน์
 
1. นางสาวชญานิน  วันเปรี่ยงเทา
2. นางสาวปริศนา  ขันขวา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หงษ์ไธสง
2. เด็กหญิงอัมพิกา  คำมีถา
 
1. จ.ส.อ.ชิษณุพงศ์  ถ้ำกลาง
2. นายอุดม  สารคาม
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงพลอยสวย  พวงมาลา
2. เด็กชายอานนท์  ทองดี
 
1. นางศรีประไพ  สาวสุด
2. นายศุภมิตร  สาวสุด
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กชายภูวนัย  ผาสุขทรง
2. เด็กหญิงศิริพร  เดชารัมย์
 
1. นางสาวจินดามณี  แก้วสด
2. นางอัจฉราวรรณ  อัครกิตติธาดา
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพล  เสาโร
2. เด็กชายพิทักษ์   สวนฉิมพลี
3. เด็กหญิงเครือวัลย์   กาศกระโทก
 
1. นางราวดี  รัตนเพ็ชร์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กหญิงวทัญญุตา  ปักเสติ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  โกรัมย์
 
1. นายปฏิวัติ  ปักเสติ
2. นางพิกุล  ปักเสติ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  มะลิมุทวี
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อาษาภักดิ์
 
1. นางสาวลักขณา  แข็งแรง
2. นางสาวสุพรรษา  ชุติชูเดช
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คุมโพธิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เหล่านอก
 
1. นายพิพัฒพงศ์  คำพันธ์
2. นายอภิชาติ  คุยสูงเนิน
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงชนิดา  พูนมา
2. เด็กหญิงพรไพลิน  กองสกุล
 
1. นางตะวันรัตน์  ประกอบใจ
2. นางสาวสุพิน  สินกระสัง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 1. นายนพณัฐ  มาโคต
2. นายปัญชรินทร์  วงศ์ใหญ่
 
1. นายชิษณุพงศ์  ถ้ำกลาง
2. นายบัณฑิต  พับพิมสัย
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กชายชญานิน  สงวนเชื้อ
2. เด็กชายสุทธินันท์  บุญเย็น
 
1. นางเบญจพร  ธาตุทะนะ
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 1. เด็กหญิงทิวากร   หาญทองหลาง
2. เด็กหญิงสมหญิง  ช่างเรือนกูล
3. เด็กหญิงสุพัตรา   หาญไธสง
 
1. นายกฤษขจร  ศรีถาวร
2. นายอัมรินทร์  คะสุวรรณ
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. เด็กชายปิยะพงษ์  เข็มทอง
2. เด็กชายศักรินทร์  บริสุทธิ์
3. เด็กชายอนาวิน  ทองลอย
 
1. นายธนกฤต  คำใสขาว
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียนจันทร์
2. เด็กชายวงศักดิ์  ถาวรสันต์
3. เด็กชายสราวุธ  คงสุขมาก
 
1. นายวิทยา  กลีบกลาง
2. นายสุทัศน์  ทิมพิทักษ์
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กชายจิรายุ  พวงประโคน
2. เด็กชายพิชิต  เล็กประโคน
3. เด็กชายศุภสัณฑ์  อินจันดี
 
1. นายพูนทรัพย์  เรืองสมบัติ
2. นายวิทยา  กลีบกลาง
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 1. เด็กหญิงพีรดา  ชาติมนตรี
 
1. นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 1. เด็กหญิงอัญชลีพรรณ  บุษบงค์
 
1. นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 1. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ทัศนะ
 
1. นางสาวศรุตา  หาญห้าว
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1. เด็กชายกฤษกาญจน์  ลักษณมนตรี
 
1. นางสมพร  โกสูงเนิน
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  ชวัลวิทย์โชติกุล
 
1. นางเปรมกมล  ศรีพลอย
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีลาไลย์
 
1. นางวรดา  อ้อมวิหาร
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 1. เด็กหญิงกานติมา  เที่ยงนนดา
 
1. นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุวรรณทอง
 
1. นางเกษศิรินทร์  งัดสันเทียะ
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงกันทิมา  สงงาม
 
1. MissARIEL JASMIN  B.CASUPANAN
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. เด็กหญิงสุดา   วงศ์ศรีชา
 
1. นางสาวนิตยา    สีสันต์
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 1. เด็กหญิงจีระพร  บุบผามะตะนัง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำพันธ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โทคำมา
4. เด็กหญิงสายฝน  มุ่งดี
5. เด็กหญิงอ้อยใจ  ชำกุล
 
1. นางสุมนา  สาวงศ์ตุ้ย
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  อาจปานกลาง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สิงห์คำ
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงศุภัสศร   เทียนจันทร์
 
1. นางสาวเกศริน   จันทร์อยู่จริง
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  การะเกตุ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ทิพย์โภชน์
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กหญิงชฎาวีย์  ทองคำ
2. เด็กหญิงภารุจีย์  จีนโน
 
1. นางสาวกุ้งนาง  พรหมโสฬส
2. นางภคมน  ปาแปง
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 1. นางสาวณัชชา  สิมาจารย์
2. นางสาวสุพรรษา  ไตรพรม
 
1. นางสาวอุลัยวรรณ  ภูมิพันธ์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1. เด็กชายจิระวัฒน์  มาดา
2. เด็กชายธนัช  พิมพ์แย่ง
3. เด็กชายศักดิ์ดา  เทพตาแสง
4. เด็กชายสหยศ  ผลสมหวัง
5. เด็กชายสุธินันท์  โพธิ์เหมือน
6. เด็กชายสุวิจักขณ์  โตเฟื่อง
 
1. นายฐิติยพงศ์  ปานมี
2. นางวรรณา  เหลืองสีนาค
3. นายสุทิตย์  พวงท้าว
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรี
2. เด็กชายดลจิตตะ  พลคำ
3. เด็กชายมินธดา  พรแสน
4. เด็กชายวิศรุต  ชูเชิดเชื้อ
5. เด็กชายศักดิ์นาคิน  สินสุพรรณ
6. เด็กชายเจษฎา  ชูจอหอ
 
1. นายราเมษ  ลางกระโทก
2. นางศศิพิมล  สิงห์สุพรรณ
3. นายสมมิตร  นิยมสิทธิ์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 1. เด็กชายญัฐพล  อุ่นสิม
2. เด็กชายณัฐพล  คำหงษา
3. เด็กชายทิพากร  ผลสิทธิ์
4. เด็กชายนันทวัฒน์  พูลเพิ่ม
5. เด็กชายวัชรพงศ์  โรงกลาง
6. เด็กชายศิริพงษ์  ศิริสุข
7. เด็กชายสุริยา  แน่นชาลี
8. เด็กชายอนุชา  แก้วพาปราบ
 
1. นายบัลลังก์  เสียงดี
2. นายศราวุฒิ  เย็นรัมย์
3. นายสุทัศน์  โฉมอุปฮาด
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ลามี
2. เด็กหญิงจันจิรา   พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  นารินทร์
4. เด็กหญิงนภสรณ์   ดำรี
5. เด็กหญิงปรารถนา   การดี
6. เด็กหญิงภาวิณี   บุษบงค์
7. เด็กชายวีรภัทร   สอนสุข
8. เด็กหญิงสุจิตรา   เวียงนาค
9. เด็กหญิงเพชรา   ตะวงษ์
10. เด็กหญิงแก้วขวัญ   สอนสุข
 
1. นายพนม   อบอุ่น
2. นางสาวเสาวนิต   อุดมพงษ์
3. นายแสงชัย   พันธุ์วิริยะชัย
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 1. เด็กชายกวีพล  พรหมเอาะ
2. เด็กชายจักรพงศ์  โสมะมี
3. เด็กชายจีราวัฒน์  บุตรเอก
4. เด็กหญิงธัญญเรศ  สิทธิชัย
5. เด็กชายปฐพี  ผดุงศรี
6. เด็กชายพีระพงษ์  เครื่องคว้าดำ
7. เด็กชายภานุวัฒน์  ถังนอก
8. เด็กหญิงอริษา  เครื่องคว้าดำ
9. เด็กหญิงอริสรา  ล้ำจุมจัง
10. เด็กชายเสถียรพงษ์  ทองเพ็ชร
 
1. นางสาวขวัญจิต  จงกลาง
2. นางสาวภัทรา  ชมศิริ
3. นางมลทการติ  เฉนียง
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงดุสิตตา  วุฒิยาสิงห์
2. เด็กชายพงศธร  พันธุทุม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จักรทอง
4. เด็กชายอิสระพงษ์  ชัยแหม่ง
5. เด็กหญิงแก้วกานดา  จันทา
 
1. นางอำไพ  พรหมบุตร
2. นายเรียด  พรหมบุตร
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เป็นการ
2. เด็กชายนิกร  ดาบคำ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ทัศมี
 
1. นางจรินทร  ปัดตาเทสัง
2. นางสุพรรณี  อานาม
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แสนบุญมี
2. เด็กหญิงชะเนตตี  ปะนันโต
3. เด็กชายพรชัย  พรมนิสา
 
1. นางสาวชญาฎา  จันทร์ราตรี
2. นายเฉลิมชัย  ทิพย์จันทร์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงดาวประกาย  ศุภนาม
2. เด็กหญิงรมิตา  พรมบุตร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โยธิกา
 
1. นางสาวชญาฎา  จันทร์ราตรี
2. นายเฉลิมชัย  ทิพย์จันทร์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงตระกานต์  ทางทอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  อาดประโคน
3. เด็กชายอรรถชัย  มีทอง
 
1. นางสาวชญาฎา  จันทร์ราตรี
2. นายเฉลิมชัย  ทิพย์จันทร์
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  สุดดี
2. เด็กหญิงวรรณภา  ประจักษ์
 
1. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงจรุงรักษ์  แสนสุข
2. เด็กหญิงจันทรา  ประนางรอง
 
1. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงพิมล  ไพเราะ
2. เด็กชายอนุชา  สังวัฒยาย
 
1. นายทศพล  พิมพ์พิทักษ์
2. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิภาศิริ 1. เด็กหญิงมนัศรา  ปราบภัย
2. เด็กหญิงอณุตมา  พิมพ์ดี
 
1. นางสาวดุษิตา  คำจันดา
2. นายอมร  พัวพันธ์
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  สุดดี
2. เด็กหญิงวันนิดา  งามตรง
 
1. นายทศพล  พิมพ์พิทักษ์
2. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงวรรณา  บุญมามอญ
2. เด็กหญิงวรรณา  บุญมามอญ
 
1. นายทศพล  พิมพ์ำพิทักษ์
2. นางบังอร  พิมพ์ำพิทักษ์
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กชายธนาพล  กองกระโทก
 
1. นางนพคุณ  ทองแก้ว
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวรรณิภา  จิตรจันทร์
 
1. นางอุไรวรรณ  หมั่นประโคน
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โสมกุล
2. เด็กหญิงกรวรรณ  ก้อมชัยภูมิ
3. เด็กชายกิตติธัช  ดอนหล้า
4. เด็กหญิงขนิษฐา  คชชาญ
5. เด็กหญิงครองขวัญ  เทียบมั่น
6. เด็กชายจักรี  หงษ์วิเศษ
7. เด็กหญิงจิณัฐตา  จันทร์แดง
8. เด็กหญิงจิราพร  ดิษขุนทด
9. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีประเทศ
10. เด็กหญิงจุฑามาศ  เจริญรัมย์
11. เด็กหญิงชฎาพร  ไชยา
12. เด็กหญิงชนัญชิดา  พระศรี
13. เด็กหญิงชนิดา  บำรุง
14. เด็กหญิงชลธิชา  เส็งไทยแท้
15. เด็กหญิงชาลิกา  ฮะสม
16. เด็กชายชิษณุภรณ์  พิมพ์ตะครอง
17. เด็กหญิงฐปกานต์  จันดาศรี
18. เด็กชายณัฐดนัย  ค่อนดี
19. เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์สง่า
20. เด็กหญิงณัฐวดี  พนลำไย
21. เด็กหญิงตรีเนตร  จรรยา
22. เด็กหญิงทรายงาม  จากรัมย์
23. เด็กชายทวีสิน  แสนสีมนต์
24. เด็กชายทศวรรษ  เชื้อสายดวง
25. เด็กชายทินกร  จ่ารัตน์
26. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  แมลงพันธ์
27. เด็กชายธนาชัย  สวาชาติ
28. เด็กหญิงธัญรดา  กองคำ
29. เด็กชายธีระศาณต์  เพชรกิ่ง
30. เด็กหญิงนพมาศ  บุญรอด
31. เด็กหญิงนัทชา  หงษ์วิเศษ
32. เด็กหญิงนิตยา  ศิลาวงษ์
33. เด็กหญิงนิ่ม  สุโขพันธ์
34. เด็กชายปพนสรรค์  สังขระ
35. เด็กหญิงปภัสรา  รอกระโทก
36. เด็กหญิงประภาพร  เจนเป็นพันธ์
37. เด็กหญิงปวีณา  แสนกล้า
38. เด็กหญิงปัทมา  มิลรัมย์
39. เด็กหญิงพนิดา  ขุนชำนาญ
40. เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  สมนางรอง
41. เด็กหญิงพรรษา  จัตุกูล
42. เด็กชายพลพร  เนือนสกุล
43. เด็กชายพลากร  เขินภัย
44. เด็กชายพิทักษ์  กิจดี
45. เด็กชายพิพรรธ  บุญจันทร์เชย
46. เด็กหญิงพิยะดา  โกยชัย
47. เด็กหญิงพิลัมภา  เยรัมย์
48. เด็กชายพีรภัทร  อินทวิน
49. เด็กชายภราดร  กำไรทอง
50. เด็กหญิงภารดี  พิขุนทด
51. เด็กหญิงภิญญดา  เนือนสกุล
52. เด็กชายมินทดา  ศรีณรงค์
53. เด็กชายมโนพัศ  ยวงเอี่ยมใย
54. เด็กหญิงยวิษฐา  เสาใสศรี
55. เด็กชายยศพล  เยรัมย์
56. เด็กชายยอด  พรมงาม
57. เด็กชายระพีภัทร  โกยกอง
58. เด็กหญิงรัตนากร  ศรีสาคำ
59. เด็กหญิงวนิดา  สูงเจริญ
60. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วกิริยา
61. เด็กหญิงวัชรี  ประเสริฐศรี
62. เด็กหญิงวาริสรา  หล้ามุงคุณ
63. เด็กหญิงวิชชุดา  ปลาอีด
64. เด็กหญิงวิวิตรา  ประสงค์
65. เด็กชายวิสิทธิ์  ทิพวัน
66. เด็กชายศักรินทร์  แก่นนวลศรี
67. เด็กชายศักรินทร์  บุญรอด
68. เด็กหญิงศิขรินธาร  กุรัง
69. เด็กชายศิรากร  ศิลาวงษ์
70. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามนุ
71. เด็กชายศุภกร  เพชรกิ่ง
72. เด็กหญิงสมิตานัน  สวมสุวรรณ
73. เด็กชายสรกฤช  อุดมเลิศ
74. เด็กหญิงสายธาร  จันดาศรี
75. เด็กหญิงสายปัญญา  คานไธสง
76. เด็กชายสิรศักดิ์  สาระพิศ
77. เด็กหญิงสุภจิรา  อ่องกลิ่น
78. เด็กชายสุวรรณ  จันทร์เขียว
79. เด็กชายสุเมธ  โสมศรีแก้ว
80. เด็กหญิงอทิตยา  คล้ายทอง
81. เด็กหญิงอารียา  เสาว์แก้ว
82. เด็กชายอุทัย  เสาใสศรี
83. เด็กหญิงเกศกนก  สวาชาติ
84. เด็กหญิงเครือวัลย์  ศรประสิทธิ์
85. เด็กหญิงเจนจิรา  หล่าลาภ
86. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เสาใสศรี
87. เด็กหญิงเบญจพร  หินสันเทียะ
88. เด็กชายเลิศชาย  พัลวัล
89. เด็กหญิงโสภา  ฤทธิ์พันธ์ม่วง
 
1. นางปิยะดา  แสนสุข
2. นายภาคภูมิ  ศรีกิมแก้ว
3. นางละเอียด  นุ่มนวลศรี
4. นายสมพร  ศรีบุญ
5. นางสายปัญญา  แก้วผลึก
6. นางสายฝน  วงศ์เพ็ญ
7. นางอำนวย  ชอบทำดี
8. นายเชิด  ตระสินธุ์
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  ศิริเมฆา
 
1. นางสาวธนพร  เหล่าพัดมา
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 1. เด็กชายจุฬธัช  ม่วงกลัด
 
1. นายชาญชัย  สุขจันดี
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์ก่อ
 
1. นางสาวชนิดาภา  พนิจใหม่
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. นายคมกริช  แป้นเงิน
 
1. นางสาวผ่องศรีรัตน์  ประทุมตา
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  หาดี
 
1. นายกฤษณ์  พวงพันธ์
 
201 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาระแนะ 1. เด็กชายเสถียร  บันเทิงใจ
 
1. นายชัชวาลย์  ประทุมสินธุ์
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 1. เด็กชายอนุชา  การฉิ่ง
 
1. นายโกศล  มหานาม
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาระแนะ 1. เด็กชายอภิสิทธ์  สุขจิต
 
1. นายชัชวาลย์  ประทุมสินธุ์
 
204 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาระแนะ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ตอรบรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงจิณณรัตน์  เปรียงพรม
4. เด็กหญิงจีรนันท์  ภาษาเวศ
5. เด็กชายณัฐดล  ประทุมมาศ
6. เด็กชายทศพล  จะคำรัมย์
7. เด็กหญิงนภาภรณ์  ฟูเฟื่อง
8. เด็กหญิงนิติชาดา  วงศ์จันทร์
9. เด็กหญิงนุชจรีย์  จำกัด
10. เด็กหญิงปริมล  ฉุนกระโทก
11. เด็กหญิงปวรรัตน์  ถินตะขบ
12. เด็กหญิงพรรณษา   เตียบประโคน
13. เด็กชายพีรพล  นามเกษม
14. เด็กชายมินธาดา  ตอมพุทรา
15. เด็กหญิงรจนา  ระยาย้อย
16. เด็กชายรุ่งอาทิตย์  เตียบประโคน
17. เด็กชายวันชัย  ศรีสุข
18. เด็กหญิงศุกาย  โขงรัมย์
19. เด็กหญิงสุญาดา  วงศ์จันทร์
20. เด็กหญิงสุภัทรา  เติบโต
21. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีภู่
22. เด็กชายสุรชัย  เค้าไธสงค์
23. เด็กหญิงอภิญญา  สาระบัว
24. เด็กชายอภิสิทธ์  สุขจิตร
25. เด็กชายอภิเชษฐ์  พันธุ์ก่ำ
26. เด็กหญิงอินอร  ลุนลา
27. เด็กหญิงเจนจิรา  รอบรู้
28. เด็กชายเป้  กระพี้นอก
29. เด็กชายเสถียร  บันเทิงใจ
30. เด็กชายเอ  แพงบุดดี
 
1. นางสาวจิรชยา  บุญคง
2. นายชัชวาลย์  ประทุมสินธุ์
3. นางธัญลักษณ์  ประทุมสินธุ์
4. นางนิรันดร์รัตน์  ฉันทะกุล
5. นางสุทธิณี  พอกประโคน
6. นางสุภาพร  สกุลสุทธิวัฒน์
7. นายเถลิง  พรหมโสฬส
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 1. เด็กชายจิรศิลป์  สิงห์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงชรินทร์ดา  ทองเบ้า
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  เคนโยธา
4. เด็กชายธวัชชัย  พันธุชาติ
5. เด็กชายธีรพงษ์  วิชัยกุล
6. เด็กหญิงนงคราญ  ชะมารัมย์
7. เด็กหญิงนิชา  บริสุทธิ์
8. เด็กหญิงบุษบา  ชะมารัมย์
9. เด็กชายประยงค์  สมยา
10. เด็กหญิงพรยุภา  โยธาภักดี
11. เด็กชายพรเทพ  ศรีณรงค์
12. เด็กหญิงภัทราวดี  สุขจิตร
13. เด็กชายภานุวัฒน์  ไตรล้ำ
14. เด็กหญิงมณฑิรา  มุกดาคำ
15. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วการ
16. เด็กหญิงวรีวรรณ  สุขสำราญ
17. เด็กชายวีรพงษ์  มั่งมี
18. เด็กชายศราวุธ  สุขจันทร์
19. เด็กหญิงศศิกานต์  ปานบุดดา
20. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศาลางาม
21. เด็กหญิงศิริวรรณ  โชคบัณฑิต
22. เด็กหญิงศิริวิภา  หญิงงาม
23. เด็กหญิงสายธาร  สุขจิตร
24. เด็กชายสิทธิชัย  วงพินิจ
25. เด็กหญิงสุพิชชา  ชินพลชาย
26. เด็กชายอรรถวุฒิ  บุญจูง
27. เด็กหญิงอัญชลี  ว่องไว
28. เด็กชายอาวุธ  สืบสุนทร
29. เด็กหญิงอินทิรา  จำปาทอง
30. เด็กหญิงเบญญา  วงศ์ศิลป์
 
1. นางกนิษฐา  การกระสัง
2. นายชาญชัย  สุขจันดี
3. นางนฤมล  เครื่องพาที
4. นางสมนึก  ปิ่นเพชร
5. นายสมศรี  กองเกิด
6. นายสันติ  อาสานอก
7. นางสาวเสาวลักษณ์  อุไรรัมย์
 
206 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขสำราญ 1. เด็กหญิงสุพนิตา  นิลชัย
 
1. นางวราภรณ์  นุชสาย
 
207 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงชไมพร   จำเริญสุข
2. เด็กหญิงญาราภรณ์   สิงห์น้อย
3. เด็กหญิงสุชาริณี    เมืองศรี
 
1. นางนันทนา    กันธพงศ์
2. นางวิวรรณ  บุตรศรี
 
208 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงกุลลดา   ร่อนทอง
2. เด็กหญิงนัยตา   ไหมทอง
3. เด็กหญิงนาขวัญ    ศรีธรรมนูญ
 
1. นางวรางคณา   สวยสะอาด
2. นางสุพรรณ์   ล้อมกระโทก
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายฉัตริน  แปลงไลย์
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ตักกศิลาพันธุ์
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายเอกรัตน์  ปลื้มสายแสง
 
1. นางสมพร  วิดประโคน
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  มาระสูตร
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  แก่นจัด
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. เด็กชายดนุสรณ์  แสงสว่าง
 
1. นางสุเนตร  ตักกศิลาพันธุ์
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง    
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงไพรินทร์  มีกุล
 
1. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงนาถตยา  พ่วงทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทศทอง
 
1. นางสังวาลย์  ทิมพิทักษ์
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  ไชยลึก
 
1. นางสาวสมพร  จันทร์ประโคน
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  รูปเหลี่ยม
 
1. นางสาวสมพร  จันทร์ประโคน
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงนาถตยา  พ่วงทอง
 
1. นายสุเวช  เณรเกิด
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พงษ์พันนา
2. เด็กชายธีรนันท์  เจียมผักแว่น
3. เด็กหญิงอัยนา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางถาวรีย์  บุญเกิด
2. นางอารีย์  สิทธิธรรม
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กชายชัยนันต์  เพิ่มไธสง
2. เด็กชายธีรกร  เชิบรัมย์
3. เด็กหญิงปภัสสร  ทุมปัด
 
1. นางสุพรรณี  อานาม
 
222 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กชายวัชรมินทร์  เวชศาสตร์
2. เด็กชายวัชระศักดิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวบรรจง  คชชาญ
2. นางสาวประภัสสร   จันดากุล
 
223 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ยิ่งยง
2. เด็กชายธนโชติ  พันภูมิ
 
1. นางกุลฉัตร  ดำรงเธียรกุล
2. นางสาวเพ็ชรศร  ปาละนันท์
 
224 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองภู
2. เด็กชายอาทิตย์  ลือหาร
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
 
225 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมเพ็ง
2. เด็กหญิงมยุรี  มีนา
 
1. นายเสนอ  ไทยแท้
2. นายเสนอ  ไทยแท้
 
226 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กชายจิราพร  เบ้าบุญ
2. เด็กหญิงฐิติมา  คงวงษ์
3. เด็กหญิงธีราภรณ์  กิ่งเกตุ
4. เด็กหญิงบวรภัค  จี้เพชร
5. เด็กหญิงสิราวรรณ   วรรณกิจ
6. เด็กหญิงสิริยากร  เบ้าบุญ
7. เด็กหญิงอนัญพร  พุดชู
 
1. นางสาวสมพร  จันทร์ประโคน
2. นางสาวเกศริน  จันทร์อยู่จริง
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงวรรณษา  อรรคฮาด
 
1. นางแสงเดือน  คงพลปาน
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วลุง
 
1. นางสุดารัตน์  อยู่สาโก
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 1. เด็กชายอนาวิน  บุญเงิน
 
1. นางสาวปรัศนีย์  เรือมาพะเนาว์
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 1. เด็กหญิงวินัดดา  เจริญศิริ
 
1. นายชัยวัฒน์  ชุมศิริวงษ์
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายอธิพงษ์  พะนา
 
1. นางสมพร  วิดประโคน
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  คะเชนกูล
 
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  จี้เพชร
 
1. นางสาวนิตยา  ทองใบ
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กชายวรนน  เชื้อเพ็ชร
 
1. นางสากร  สุดสายเนตร
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 1. เด็กหญิงบังอร  คำรัมย์
2. เด็กหญิงปราณี  ศรีธาตุ
3. เด็กหญิงวรกมล  ถาวงษ์กลาง
4. เด็กหญิงหัสดาภรณ์  หาญสุด
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  สีลาโคตร
2. นางรำไพ  จันทะบุรม
3. นางเพ็ญแข  ไชยเทพ
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา    
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงอภิญฎา  กุลวงค์
 
1. นางพรม  พาพลงาม
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายพลาธิป  เย็นกระโทก
 
1. นางสาวสมมาตร  ลอแท
 
239 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลอย. 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ภูสุวรรณ
 
1. นายเสน่ห์  เอื้อไธสง
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กหญิงภาวิดา  โตคีรี
 
1. นางสาวประภัสสร   จันดากุล
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงนาถตยา  พ่วงทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กชายทินกร  เทียนชัย
2. เด็กหญิงนาเดีย  บุตรราช
3. เด็กหญิงนิตยา  ศรพรม
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ธรรมนาม
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  จุมพงษ์
6. เด็กหญิงสุพินญา  ยางสุด
7. เด็กหญิงสุพินญา  ยางสุด
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  จำปางาม
2. นางสาวสาลินี  พรมสวัสดิ์
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  โยธานันท์
2. เด็กหญิงบุษยารัตน์  เมฆปะคำ
3. เด็กหญิงปริศนา  ผลสาลี่
4. เด็กหญิงมยุรี  มีนา
5. เด็กหญิงวลีพร  พิมพ์อินทร์
 
1. นางพเยาว์  ศรีภักดี
2. นายไพบูลย์  ตักกศิลาพันธุ์
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุขนางรอง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ยุพาครบุรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ชูพรม
 
1. นางสาวรัตนา  สุวรรณวิเศษภูมิ
2. นางสมทรง  เอี่ยมไธสง
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กหญิงจันจิรา  จงพาดกลาง
2. เด็กชายถนอม  นิลพาทย์
3. เด็กหญิงปิติพร  กลิ่นสาคร
 
1. นางทิพวรรณ  หาญวารี
2. นางพรพิมล  นิรัยรัมย์
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายกิติพงษ์  วงศ์จันทร์
2. เด็กชายนนทกาน  วิรัตน์
3. เด็กชายอิทธิศักดิ์  สมเย็น
 
1. นางจิราถรณ์  ยอดคำ
2. นางนุ่มนวล  วรรณลี
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ทองประภา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หาสุข
3. เด็กชายโกมล  ปราบสกุล
 
1. นายนิพล  ทองคำดี
2. นายแผน  ศิรินอก
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กชายชนากานต์  พัฒนะแสง
2. เด็กชายปริญญา  วิเชียรพงษ์
3. เด็กหญิงพัชริดา  พัฒนะแสง
 
1. นางขนิษฐา  หาญสมบัติ
2. นางสาวสายสุณี  สีหวงษ์
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กชายธนพล  สงปะคำ
2. เด็กชายพัชรินทร์   ฝอยทอง
3. เด็กหญิงมะลิวัล  มาระสูตร
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  แก่นจัด
2. นางพรพิมล  นิรัยรัมย์
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กชายอนุวัฒน์   วิชัยสุชาติ
2. เด็กชายเฉลิมชัย  แสงแดง
 
1. นางประกอบกานต์  ปะกิระคะ
2. นายไสว  ปะกิระคะ
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ยิ่งยง
2. เด็กชายธนโชติ  พันภูมิ
 
1. นางกุลฉัตร  ดำรงเธียรกุล
2. นางสาวยุภาพร  วงษ์วิพัฒน์
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 1. เด็กชายยศพร  คงรอด
2. เด็กหญิงวิริยา  จำปาบุรี
 
1. นายธนรัฐ  สุทธะสนธิ์
2. นางสาวนงลักษณ์  โล่ห์ทอง
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงพนิดา  ประโมศรี
2. เด็กชายพิสิฐกุล  ฉุนเชื้อ
 
1. นางสมพร  จันทร์ประโคน
2. นางสาวเกศริน   จันทร์ อยู่จริง
 
254 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายตะวัน  เจือจันทรื
2. เด็กชายทัศนัย  ผลกลาง
3. เด็กชายไพรัตน์  โพธิ์นางรอง
 
1. นางวรนุช  อิสริยจงกล
2. นายสงคราม  ประชิดครบุรี
 
255 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 1. เด็กชายจำรัส  ไทยลือนาม
2. เด็กชายธีรพงษ์  จันผะกา
3. เด็กชายสมปอง  ปานทอง
 
1. นายดำรงศักดิ์  พรมทอง
2. นายสมชาย  สุขรัตน์