การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ OBEC AWARDS

ให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ส่งผลงาน 1 ชุด (2 เล่ม)ทีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 16.30 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 14:50 น.