สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านฝ้าย 26 5 2 5 33
2 อนุบาลหนองหงส์ 25 7 5 3 37
3 อนุบาลโนนสุวรรณ 23 9 5 3 37
4 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 23 6 3 2 32
5 กมลลักษณ์ 23 4 5 3 32
6 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 21 9 1 2 31
7 บ้านโคกเขาพัฒนา 20 7 2 3 29
8 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 19 10 9 3 38
9 บ้านปากช่อง 19 6 3 4 28
10 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 19 6 3 2 28
11 บ้านขามเสม็ดบำรุง 18 8 1 1 27
12 บ้านหนองหมี 18 5 0 3 23
13 บ้านตากอง 18 2 4 3 24
14 บ้านลำนางรอง 17 4 6 4 27
15 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 16 11 2 5 29
16 ชุมชนบ้านดอนอะราง 15 10 5 10 30
17 อนุบาลหนองกี่ 15 8 1 4 24
18 บ้านหนองย่างหมู 15 6 2 5 23
19 บ้านโนนสูงน้อย 15 4 4 5 23
20 อนุบาลปะคำ 14 11 9 5 34
21 แสนสุข 14 10 2 5 26
22 มารดาวนารักษ์ 14 6 3 4 23
23 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 13 7 9 7 29
24 บ้านหนองกวางทอง 13 4 3 4 20
25 บ้านสันติสุข 12 5 0 2 17
26 อนุบาลโนนดินแดง 12 3 5 2 20
27 บ้านศรีม่วงแดง 11 10 2 3 23
28 บ้านเทพพัฒนา 11 9 4 4 24
29 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 11 9 4 4 24
30 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 11 7 4 2 22
31 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 10 9 3 1 22
32 บ้านหนองตะครอง 10 7 4 1 21
33 บ้านหนองตาเยา 10 4 2 0 16
34 บ้านหนองหว้า. 10 3 3 2 16
35 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 10 3 3 1 16
36 บ้านหนองโบสถ์ 10 2 1 6 13
37 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 10 0 2 2 12
38 บ้านห้วยก้อม 10 0 1 0 11
39 บ้านหนองทองลิ่ม 9 8 3 4 20
40 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 9 6 4 8 19
41 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 9 5 6 7 20
42 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 9 4 2 2 15
43 วัดน้ำไหล 9 4 1 4 14
44 บ้านแท่นทัพไทย 9 3 4 5 16
45 บ้านบุกระสัง 9 2 1 1 12
46 บ้านดอนไม้ไฟ 8 11 2 4 21
47 บ้านหนองน้ำขุ่น 8 6 4 1 18
48 บ้านดอนสมบูรณ์ 8 6 0 2 14
49 ไทยรัฐวิทยา 26 8 5 4 0 17
50 บ้านหนองตาดำ 8 4 2 4 14
51 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 8 4 1 2 13
52 บ้านสระขุด 8 4 1 0 13
53 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 8 3 1 1 12
54 บ้านบุ 8 2 2 1 12
55 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 8 1 0 0 9
56 บ้านหินโคน 8 0 3 1 11
57 บ้านโคกปราสาท 8 0 0 1 8
58 บ้านสระสะแก 7 8 4 9 19
59 บ้านหูทำนบ 7 7 0 3 14
60 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 7 5 3 3 15
61 บ้านบาระแนะ 7 5 1 4 13
62 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 7 5 0 0 12
63 ชนิดา 7 5 0 0 12
64 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 7 3 4 2 14
65 บ้านสุขสำราญ 7 2 3 0 12
66 วัดสุขสำราญ 7 2 3 0 12
67 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 7 2 2 1 11
68 บ้านน้อยหนองหว้า 7 2 0 2 9
69 เบญจมาศกุญชร 7 1 1 1 9
70 บ้านหนองบัวลี 7 0 1 2 8
71 ชุมชนวัดชุมพร 6 10 7 2 23
72 บ้านโคกยางหนองตาสี 6 7 0 2 13
73 นิภาศิริ 6 5 5 2 16
74 บ้านทุ่งจังหัน 6 5 2 1 13
75 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 6 5 1 5 12
76 บ้านโคกมะค่า 6 5 0 2 11
77 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 6 4 3 6 13
78 บ้านหนองโคลน 6 3 4 6 13
79 บ้านซับคะนิง 6 3 0 0 9
80 บ้านปลื้มพัฒนา 6 2 2 4 10
81 บ้านโคกไม้แดง 6 2 0 0 8
82 บ้านสระขาม 6 1 6 7 13
83 วัดโนนศรีคูณ 6 1 0 2 7
84 บ้านโคกกระชาย 6 0 3 0 9
85 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 5 5 1 3 11
86 วัดก้านเหลือง 5 5 0 3 10
87 บ้านขามน้อย 5 4 5 3 14
88 บ้านทุ่งใหญ่ 5 4 1 3 10
89 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 5 4 1 2 10
90 วรเวทยากร 5 3 4 5 12
91 บ้านราษฎร์รักแดน 5 2 1 1 8
92 บ้านหนองกง 5 2 1 0 8
93 บ้านศรีภูมิ 5 2 1 0 8
94 บ้านหนองพลวง 5 1 2 1 8
95 บ้านตะโก "วันครู 2501" 5 1 1 1 7
96 บ้านแท่นบัลลังก์ 5 1 0 0 6
97 บ้านโคกยาง 4 8 1 1 13
98 บ้านเขว้า 4 4 0 0 8
99 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 4 3 1 1 8
100 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 4 3 0 1 7
101 บ้านสำราญ 4 2 3 2 9
102 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 4 2 2 2 8
103 บ้านโคกลอย 4 2 2 1 8
104 วัดเย้ยปราสาท 4 1 2 2 7
105 วัดห้วยหิน 4 1 1 0 6
106 บ้านเสลาโสรง 4 1 0 2 5
107 วัดกัลยาณธรรมาราม 4 1 0 0 5
108 บ้านหนองม่วง. 4 1 0 0 5
109 บ้านหนองกราด . 4 0 0 0 4
110 บ้านโคกยางหนองถนน 4 0 0 0 4
111 บ้านหนองแวง 3 9 3 4 15
112 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 3 5 3 0 11
113 บ้านโคกตะโก 3 5 2 3 10
114 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 3 4 2 2 9
115 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 3 3 1 2 7
116 บ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 3 3 0 1 6
117 มารีพิทักษ์ 3 2 3 0 8
118 บ้านลุงขี้หนู 3 2 1 2 6
119 บ้านโคกสูงคูขาด 3 1 3 1 7
120 บ้านหนองหญ้าวัว 3 1 2 0 6
121 บ้านก้านเหลือง 3 1 0 2 4
122 บ้านกระเบื้อง 3 1 0 1 4
123 บ้านม่วงงาม 3 1 0 0 4
124 ชุมชนบ้านโคกว่าน 3 0 1 0 4
125 บ้านหนองตะคร้อ 3 0 0 0 3
126 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 3 0 0 0 3
127 บ้านไทยเจริญ 3 0 0 0 3
128 บ้านนายาวสามัคคี 2 10 5 2 17
129 บ้านน้อยสะแกกวน 2 5 2 0 9
130 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 2 5 1 1 8
131 บ้านหนองไผ่ 2 4 2 3 8
132 บ้านถาวร 2 4 1 4 7
133 บ้านโคกสะอาด 2 3 3 2 8
134 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 2 3 2 0 7
135 บ้านหนองเพชร 2 3 2 0 7
136 บ้านอุบลสามัคคี 2 3 1 1 6
137 บ้านทุ่งไผ่ 2 3 0 1 5
138 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 2 2 3 0 7
139 บ้านหนองบอน 2 2 1 1 5
140 วราวัฒนา 2 1 3 1 6
141 ราชประชานุเคราะห์ 2 1 2 0 5
142 บ้านโคกลอย. 2 1 1 1 4
143 บ้านโคกโสนทองวิทยา 2 1 1 1 4
144 บ้านหนองละหานทราย 2 1 0 0 3
145 บ้านหนองเสม็ด. 2 1 0 0 3
146 บ้านสมจิต 2 1 0 0 3
147 ภรภัทร 2 0 4 0 6
148 บ้านคลองโป่ง 2 0 1 3 3
149 บ้านสระตะเคียน 2 0 1 2 3
150 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 2 0 1 0 3
151 จตุคามราษฎร์วิทยา 2 0 1 0 3
152 บ้านคลองหิน 2 0 1 0 3
153 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 2 0 0 2 2
154 บ้านหนองยาง. 2 0 0 2 2
155 บ้านหนองถนน 2 0 0 0 2
156 บ้านโคกสว่าง 1 5 2 0 8
157 บ้านปรือพวงสำราญ 1 3 1 1 5
158 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 1 2 2 0 5
159 บ้านหนองกราด. 1 2 1 0 4
160 บ้านคูขาดน้อย 1 2 0 0 3
161 บ้านหนองเสม็ด 1 1 3 1 5
162 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 1 2 1 4
163 บ้านหนองต้อ 1 1 2 0 4
164 บ้านเทพพยัคฆ์ 1 1 1 1 3
165 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 1 1 0 3
166 บ้านจาน 1 1 1 0 3
167 บ้านวังกระโดน 1 1 1 0 3
168 บ้านหนองมัน 1 1 1 0 3
169 บ้านหนองเต่า 1 1 0 2 2
170 บ้านยายคำ 1 1 0 0 2
171 บ้านตะกรุมทอง 1 0 1 2 2
172 บ้านนาจาน 1 0 1 0 2
173 บ้านหนองหัวหมู 1 0 1 0 2
174 บ้านสวายสอ 1 0 1 0 2
175 บ้านบุตาเวสน์ 1 0 1 0 2
176 บ้านสองพี่น้อง 1 0 0 1 1
177 บ้านโคกเฟือง 1 0 0 1 1
178 บ้านโคกขาม 1 0 0 1 1
179 บ้านส้มป่อย 1 0 0 0 1
180 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 1 0 0 0 1
181 บ้านไทรออ 1 0 0 0 1
182 บ้านเสลา 1 0 0 0 1
183 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองกก 1 0 0 0 1
185 ไตรคาม 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 0 5 1 1 6
187 บ้านโนนขี้เหล็ก 0 4 4 3 8
188 บ้านบัวตะเคียน 0 3 4 2 7
189 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 3 1 0 4
190 บ้านโคกตาพรม 0 2 4 4 6
191 บ้านโพธิ์ทอง 0 2 2 2 4
192 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 2 2 0 4
193 บ้านสว่างพัฒนา 0 2 1 0 3
194 บ้านหนองปรือ 0 2 0 1 2
195 บ้านหนองโบสถ์. 0 1 2 0 3
196 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 0 1 2 0 3
197 บ้านผไทรวมพล 0 1 2 0 3
198 บ้านหนองบัว 0 1 1 1 2
199 บ้านหนองรี 0 1 1 1 2
200 บ้านหนองแช่ไม้ 0 1 1 1 2
201 บ้านสะเดาหวาน 0 1 1 0 2
202 บ้านโนนศิลา 0 1 1 0 2
203 บ้านกองพระทราย 0 1 1 0 2
204 ไทยรัฐวิทยา 90 0 1 1 0 2
205 บ้านสี่เหลี่ยม 0 1 0 1 1
206 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 0 1 0 1 1
207 บ้านไทยสามัคคี 0 1 0 1 1
208 บ้านตลาดแย้ 0 1 0 0 1
209 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 1 0 0 1
210 บ้านหนองหว้า 0 0 2 0 2
211 บ้านหนองถั่วแปบ 0 0 1 1 1
212 บ้านโนนทอง 0 0 1 0 1
213 บ้านนิคมเขต 0 0 0 1 0
214 บ้านหนองโสน 0 0 0 1 0
215 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
216 ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 0 0 0 0 0
217 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 0 0 0 0 0
218 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 0 0 0 0 0
219 บ้านหนองกราด 0 0 0 0 0
220 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 0 0 0 0 0
221 มูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0 0 0
รวม 1,168 633 372 352 2,173