หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านฝ้าย 43 26 68.42% 5 13.16% 2 5.26% 5 13.16% 38
2 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 44 25 62.5% 7 17.5% 5 12.5% 3 7.5% 40
3 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 43 23 57.5% 9 22.5% 5 12.5% 3 7.5% 40
4 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 35 23 67.65% 6 17.65% 3 8.82% 2 5.88% 34
5 โรงเรียนกมลลักษณ์ 35 23 65.71% 4 11.43% 5 14.29% 3 8.57% 35
6 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 34 21 63.64% 9 27.27% 1 3.03% 2 6.06% 33
7 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 40 20 62.5% 7 21.88% 2 6.25% 3 9.38% 32
8 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 41 19 46.34% 10 24.39% 9 21.95% 3 7.32% 41
9 โรงเรียนบ้านปากช่อง 38 19 59.38% 6 18.75% 3 9.38% 4 12.5% 32
10 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 31 19 63.33% 6 20% 3 10% 2 6.67% 30
11 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 29 18 64.29% 8 28.57% 1 3.57% 1 3.57% 28
12 โรงเรียนบ้านหนองหมี 41 18 69.23% 5 19.23% 0 0% 3 11.54% 26
13 โรงเรียนบ้านตากอง 32 18 66.67% 2 7.41% 4 14.81% 3 11.11% 27
14 โรงเรียนบ้านลำนางรอง 32 17 54.84% 4 12.9% 6 19.35% 4 12.9% 31
15 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 36 16 47.06% 11 32.35% 2 5.88% 5 14.71% 34
16 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 44 15 37.5% 10 25% 5 12.5% 10 25% 40
17 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 31 15 53.57% 8 28.57% 1 3.57% 4 14.29% 28
18 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 28 15 53.57% 6 21.43% 2 7.14% 5 17.86% 28
19 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 29 15 53.57% 4 14.29% 4 14.29% 5 17.86% 28
20 โรงเรียนอนุบาลปะคำ 43 14 35.9% 11 28.21% 9 23.08% 5 12.82% 39
21 โรงเรียนแสนสุข 32 14 45.16% 10 32.26% 2 6.45% 5 16.13% 31
22 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 28 14 51.85% 6 22.22% 3 11.11% 4 14.81% 27
23 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 36 13 36.11% 7 19.44% 9 25% 7 19.44% 36
24 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 26 13 54.17% 4 16.67% 3 12.5% 4 16.67% 24
25 โรงเรียนบ้านสันติสุข 22 12 63.16% 5 26.32% 0 0% 2 10.53% 19
26 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 28 12 54.55% 3 13.64% 5 22.73% 2 9.09% 22
27 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 29 11 42.31% 10 38.46% 2 7.69% 3 11.54% 26
28 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 39 11 39.29% 9 32.14% 4 14.29% 4 14.29% 28
29 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 29 11 39.29% 9 32.14% 4 14.29% 4 14.29% 28
30 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 24 11 45.83% 7 29.17% 4 16.67% 2 8.33% 24
31 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 24 10 43.48% 9 39.13% 3 13.04% 1 4.35% 23
32 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 27 10 45.45% 7 31.82% 4 18.18% 1 4.55% 22
33 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 22 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
34 โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 19 10 55.56% 3 16.67% 3 16.67% 2 11.11% 18
35 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 20 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
36 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 22 10 52.63% 2 10.53% 1 5.26% 6 31.58% 19
37 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 18 10 71.43% 0 0% 2 14.29% 2 14.29% 14
38 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 25 9 37.5% 8 33.33% 3 12.5% 4 16.67% 24
40 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 27 9 33.33% 6 22.22% 4 14.81% 8 29.63% 27
41 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 30 9 33.33% 5 18.52% 6 22.22% 7 25.93% 27
42 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 19 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
43 โรงเรียนวัดน้ำไหล 21 9 50% 4 22.22% 1 5.56% 4 22.22% 18
44 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 21 9 42.86% 3 14.29% 4 19.05% 5 23.81% 21
45 โรงเรียนบ้านบุกระสัง 15 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
46 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 29 8 32% 11 44% 2 8% 4 16% 25
47 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 21 8 42.11% 6 31.58% 4 21.05% 1 5.26% 19
48 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 20 8 50% 6 37.5% 0 0% 2 12.5% 16
49 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 18 8 47.06% 5 29.41% 4 23.53% 0 0% 17
50 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 18 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 4 22.22% 18
51 โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 18 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
52 โรงเรียนบ้านสระขุด 14 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
53 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 14 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนบ้านบุ 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านหินโคน 15 8 66.67% 0 0% 3 25% 1 8.33% 12
57 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 11 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
58 โรงเรียนบ้านสระสะแก 31 7 25% 8 28.57% 4 14.29% 9 32.14% 28
59 โรงเรียนบ้านหูทำนบ 17 7 41.18% 7 41.18% 0 0% 3 17.65% 17
60 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 20 7 38.89% 5 27.78% 3 16.67% 3 16.67% 18
61 โรงเรียนบ้านบาระแนะ 18 7 41.18% 5 29.41% 1 5.88% 4 23.53% 17
62 โรงเรียนชนิดา 14 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
63 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 13 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
64 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 16 7 43.75% 3 18.75% 4 25% 2 12.5% 16
65 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 13 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
66 โรงเรียนวัดสุขสำราญ 13 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
67 โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 16 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
68 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 12 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
69 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 13 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
70 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 10 7 70% 0 0% 1 10% 2 20% 10
71 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 30 6 24% 10 40% 7 28% 2 8% 25
72 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 21 6 40% 7 46.67% 0 0% 2 13.33% 15
73 โรงเรียนนิภาศิริ 18 6 33.33% 5 27.78% 5 27.78% 2 11.11% 18
74 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 16 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
75 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 18 6 35.29% 5 29.41% 1 5.88% 5 29.41% 17
76 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 14 6 46.15% 5 38.46% 0 0% 2 15.38% 13
77 โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 21 6 31.58% 4 21.05% 3 15.79% 6 31.58% 19
78 โรงเรียนบ้านหนองโคลน 25 6 31.58% 3 15.79% 4 21.05% 6 31.58% 19
79 โรงเรียนบ้านซับคะนิง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
80 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 14 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 4 28.57% 14
81 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านสระขาม 20 6 30% 1 5% 6 30% 7 35% 20
83 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 13 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
84 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 9 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 0 0% 9
85 โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 15 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 14
86 โรงเรียนวัดก้านเหลือง 13 5 38.46% 5 38.46% 0 0% 3 23.08% 13
87 โรงเรียนบ้านขามน้อย 18 5 29.41% 4 23.53% 5 29.41% 3 17.65% 17
88 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 13 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
89 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 13 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
90 โรงเรียนวรเวทยากร 17 5 29.41% 3 17.65% 4 23.53% 5 29.41% 17
91 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 11 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
92 โรงเรียนบ้านหนองกง 10 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
93 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
94 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
95 โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
96 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 12 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านโคกยาง 15 4 28.57% 8 57.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
98 โรงเรียนบ้านเขว้า 10 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
99 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
100 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
101 โรงเรียนบ้านสำราญ 12 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
102 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 11 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
103 โรงเรียนบ้านโคกลอย 14 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
104 โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 10 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
105 โรงเรียนวัดห้วยหิน 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
107 โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านหนองม่วง. 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านหนองกราด . 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านหนองแวง 22 3 15.79% 9 47.37% 3 15.79% 4 21.05% 19
112 โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 11 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
113 โรงเรียนบ้านโคกตะโก 13 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
114 โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
115 โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
116 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
117 โรงเรียนมารีพิทักษ์ 15 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
118 โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
119 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 9 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
120 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
121 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
122 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
123 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 21 2 10.53% 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 19
129 โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 10 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
130 โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 10 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
131 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 13 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
132 โรงเรียนบ้านถาวร 14 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 11
133 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 12 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
134 โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
135 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
136 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
137 โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
138 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
139 โรงเรียนบ้านหนองบอน 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
140 โรงเรียนวราวัฒนา 8 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
141 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
142 โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
143 โรงเรียนบ้านโคกลอย. 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
144 โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 8 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านสมจิต 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด. 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนภรภัทร 6 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
148 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
149 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
150 โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านคลองหิน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านหนองยาง. 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
154 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
155 โรงเรียนบ้านหนองถนน 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 8 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
157 โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 7 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
158 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 7 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
159 โรงเรียนบ้านหนองกราด. 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 8 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
162 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
163 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
164 โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
165 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านจาน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านวังกระโดน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านหนองมัน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
170 โรงเรียนบ้านยายคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
172 โรงเรียนบ้านสวายสอ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านนาจาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนบ้านโคกขาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
178 โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
179 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านเสลา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านไทรออ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนไตรคาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 7 0 0% 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 7
187 โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 12 0 0% 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 11
188 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 9 0 0% 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 9
189 โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
190 โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 11 0 0% 2 20% 4 40% 4 40% 10
191 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 7 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
192 โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
193 โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
195 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์. 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
196 โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
197 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
198 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
199 โรงเรียนบ้านหนองรี 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
200 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
201 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านกองพระทราย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
204 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
206 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
207 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
208 โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
212 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านนิคมเขต 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
214 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
215 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
216 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
217 โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
218 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
219 โรงเรียนบ้านหนองกราด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
220 โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
221 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]