หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
ระหว่าง วันที่ 8 -10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 8 ต.ค. 2556
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
4 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
5 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) 8 ต.ค. 2556
6 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
8 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556
9 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]