รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงวรหทัย  นาคประโคน
 
1. นางอุทัยวรรณ  ดีสร้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  นิวินรัมย์
 
1. นางเจษฎ์สุดา  หนูทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงสุนิสา  โสนาคา
 
1. นางสาวสุรีพร  เอี่ยมประโคน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กชายสุรสีห์  หาญประโคน
 
1. นางไปรยา  ไชยอินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงบงกช  วันประโคน
 
1. นางพิมพ์ภัทร   ศิริเม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแก 1. เด็กหญิงนริศรา   เชิดนาม
 
1. นางจิตติรัตน์   นิธิโภคินกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 1. เด็กชายพีระพันธ์  หาสุข
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยาว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สระแพงน้อย
 
1. นางวรรณา  บุญทัน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงอภิสรา  กะรัมย์
 
1. นางสาวเกศรินทร์   สุทธิ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  บุญธรรม
 
1. นางมายาวี  ไชยแสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงประโคน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บอกประโคน
 
1. นางชลนิชา  เลิศนพคุณวงศ์
2. นางสาวฐานิต  ยางงาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงกานติมา  เกวรัมย์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  รัตนะดี
 
1. นางสาวรักใจ  ดวงประโคน
2. นางสุภนิดา  ศิลาชัย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1. เด็กหญิงสุชาดา  เกือกรัมย์
 
1. นางจงเพียร  จันชะรา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงสิริมา  อุทาพงษ์
 
1. นางจารุวรรณ  อินทรชม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. นางสาวบุษกร  พรมประโคน
 
1. นางสาวญาณิตา  กล้าเชี่ยว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอรณิชา  มโนวงค์
2. เด็กหญิงเนตรชนก  บาลี
3. เด็กหญิงเมริยา  เหลาชะโน
 
1. นางสาวณัฐทกาญจน์  ขันอาสา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สิบรัมย์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ไชโย
3. เด็กหญิงวิชุดา  ล้อประโคน
 
1. นายวิสูตร  แสนกล้า
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเป้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นยืน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  มั่งมี
3. เด็กหญิงวนิดา  ตาลไธสง
 
1. นายมานะ  คำผิว
2. นางเนาวรัตน์  กันรัมย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงดอกอ้อ  นาประโคน
2. เด็กหญิงนันทกานต์  มังประโคน
3. เด็กหญิงลลิตา  จามิกร
 
1. นางวราธร  ยึนประโคน
2. นายเกียรติศักดิ์  วงษ์ศรีญา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงวานิชชา  สายชุมดี
2. เด็กหญิงสิริวิมล   วะโรรัมย์
 
1. นายวราวุธ  บุตรรัตน์
2. นายไกรสร  แสงคำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กชายนฤพล  ศรีเฉลิม
2. เด็กชายพีรวัส   ศิริคงคา
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ดรพล
2. นายทรงศักดิ์  เสริมสุข
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ศรีสุวงศ์
 
1. นางสาวสาลินี  วรรณคำ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงลลิตา  แสนกล้า
 
1. นางจันทรา  ยืนยง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายสหชาติ  วงศรีเขา
 
1. นายสมศักดิ์  สะอาดรัมย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กชายชมพูนิกข์  ธนูศิลป์
2. เด็กชายนรภัทร  ราชประโคน
3. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เมื่อประโคน
 
1. นางพรรณี  หวังสุขกลาง
2. นางอารี  สิทธิศักดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1. เด็กหญิงภิญญาดา  หาสุข
2. เด็กหญิงมณฑิตา  หนึ่งใจ
3. เด็กหญิงสุวกาญ  ศรีดา
 
1. นายบุญเสริม  แน่นหนา
2. นางอทัยทิพย์  แน่นหนา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลชนก  อานประโคน
2. เด็กหญิงพรรณวษา  พุกสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอารียา  อานประโคน
 
1. นางวาสนา   ทรงประโคน
2. นางอรวรรณ   หล่อแท้
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จริงประโคน
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  โพธิ์สิทธิ์
3. เด็กหญิงสุรัตวดี  ปาละโค
 
1. นางมิ่งขวัญ  เสาโร
2. นางสุมาตรา  บรรจถรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  งามทรัพย์
2. เด็กหญิงพิยดา  คัณทักษ์
3. เด็กหญิงวนิดา  โด่งดัง
 
1. นางประเสริฐ  อารีราษฎร์
2. นายสุเรศ  ภูมิประโคน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงสิรินดา  ชุมโคตร
2. เด็กหญิงสุพัชรา  สายดวง
3. เด็กชายไชยยันต์  ล้อมนาค
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ดรพล
2. นางสาวปนัดดา  ประทุมชมภู
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงคง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  สายยศ
3. เด็กหญิงพรรษา   เอียงไธสง
 
1. นายดนัย  ชัยกิตติพร
2. นางสมใจ  สีหาวะบุตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ผิวจันทร์สด
2. เด็กหญิงนาริน  โสมวิเศษ
3. เด็กชายสุรวีย์  นาคงาม
 
1. นางสาวปิ่นอุมา  หรีกประโคน
2. นายสุรวัฒน์  เดชชัยพิทักษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด 1. เด็กชายศุภชัย  สิงห์ฉลาด
2. เด็กหญิงสุภาวดี  จะรินรัมย์
 
1. นายสุรเศรษฐ์  ภิรมย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วชิน
2. เด็กหญิงนารี  สังเกตกิจ
 
1. นายสุบัญ  จงกล
2. นายสุเรศ  ภูมิประโคน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอี่ยมประโคน
2. เด็กชายวิทวัส  นันธิษา
 
1. นายสมหมาย  ฝอยศาลา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายพิสิษฐ์พงษ์  สาละ
2. เด็กชายฤทธิ์โรจน์  ชนะแสบง
 
1. นางสาววิภา  รุ่งเรือง
2. นางสาวศศิธร  สวาทนา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายภัทรภูมิ  พรมประโคน
2. เด็กชายรัฐนันท์  แซ่จิว
 
1. นายประสงค์  จันทร์แดง
2. นางวิภาวรรณ  การเพียร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายวรวุฒิ  ทุรารัมย์
2. เด็กชายสายชล  เจริญรัมย์
 
1. นายปรีดา  บุเกตุ
2. นายภูฏิภัค  โพธิงาม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายวีระศักดิ์  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจกล้า
 
1. นายชัชวาล  การเพียร
2. นายประดิษฐ์   แก้วสว่าง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรทอง  ม่านทอง
2. เด็กหญิงบัวบุศญา  บุญสม
3. เด็กหญิงศศิชา  ทองประสาท
4. เด็กหญิงอรปรียา  จรัสบุญไพศาล
5. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  กิจคณะ
 
1. นางจินตนา  สวงรัมย์
2. นางไปรยา  ไชยอินทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงกัญชพร  สายยศ
2. เด็กหญิงจิราภา   พิรานรัมย์
3. เด็กหญิงชลธิชา  สายยศ
4. เด็กหญิงสุติมา  ยืนยง
5. เด็กหญิงอนัญญา  หอมหวล
 
1. นางสาวนริศรา  ธิราชรัมย์
2. นางสาวศรินทร์  กาญจนพิมาย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงธารา  พรมประโคน
2. เด็กหญิงพัชรา  ดีพาชู
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แอบรัมย์
4. เด็กหญิงวริญญา  อาจทวีกุล
5. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขประโคน
 
1. นายประวิทย์  กุสันเทียะ
2. นายเจริญศักดิ์  ประจันบาล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองร้าน 1. เด็กหญิงฐิติชญา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กชายธนทรัพย์  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  วีระไทย
4. เด็กหญิงปนัดดา  เดียรประโคน
5. เด็กชายพศวัต  ทรงประโคน
 
1. นายประสิทธิ์  โอภาษี
2. นางสาววนัชพร  ทองระยับ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ตราพระสำโรง
2. เด็กหญิงญาดา  ช่างบุ
3. เด็กหญิงวิสาขา  คงนันทะ
4. เด็กหญิงสุวรรณี  ดิมานพ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิทย์ประโคน
 
1. นายศักดา  อุปชัย
2. นางสุพัตรา  วงศ์จิระกิจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กะรัมย์
2. เด็กชายนนท์   พูลวิริยะ
3. เด็กชายพงศธร  เกิดประโคน
4. เด็กหญิงสุภาวณี   กอรัมย์
5. เด็กหญิงเกสรา  อาญาเมือง
 
1. นางสาวชุติมา   หมั่นตลุง
2. นางสาวพรพรรณ   จงเจริญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงฐานิตา  หมั่นประโคน
2. เด็กหญิงปวีณา  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงวารี  นันธิษา
4. เด็กหญิงสุตาภัทร  เยาว์พิพัฒน์
5. เด็กหญิงสโรชา  มุ่งมี
 
1. นายณวิชญ์  วงศ์สม
2. นายบุญสม  ทรงศิริ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุตะคาน
2. เด็กหญิงทักษพร  นะมิตรัมย์
3. เด็กหญิงปณิชา  ชาวนา
4. เด็กหญิงปภาดา  ชึรัมย์
5. เด็กหญิงอารียา  ชะรุนรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา  พงศ์พีระ
2. นางอนุสรณ์  หงส์วิชา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สมคำ
2. เด็กหญิงคัมภีรา  เชื้อมาก
3. เด็กหญิงจันทรา  ทองโยง
4. เด็กชายชวลิต  จรูญเรือง
5. เด็กชายทินกร  หาญชัย
6. เด็กชายธีรโชติ  เสมอภาค
7. เด็กหญิงนิภาพร  ครองชื่น
8. เด็กหญิงนุชวรา  ทองโยง
9. เด็กหญิงปวีณา  สันทัยพร
10. เด็กชายพงษ์พานิชย์  คล้ายท่าโรง
11. เด็กหญิงพรวดี  วรรณทวu
12. เด็กหญิงพัชรินทร์  ราชบุญโย
13. เด็กชายพายุ  แสดงเปี่ยม
14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มองศิริ
15. เด็กหญิงวรรณวิภา  นิลนนท์
16. เด็กหญิงวศินี  ขจรงาม
17. เด็กหญิงศศิประภา  พุ่มสาลี
18. เด็กหญิงสนธยา  ตากไธสง
19. เด็กหญิงสุจิตรา  จะมอดี
20. เด็กหญิงสุพิกา  ผ่องใส
 
1. นางสาวจรรยา  สมเย็น
2. นางทวินันท์  โยธิกา
3. นางมนัสดา  สุพลัง
4. นางสาวอติกานต์  ภรภัทรวาท
5. นางไพรินทร์  สร้างดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระสัง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  มรกต
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นยืน
3. เด็กชายณชพล  เจริญรัมย์
4. เด็กชายณภัทร  สุขนาดศร
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เวียงสมุด
6. เด็กชายทยากร  นารีรัมย์
7. เด็กชายธีระนันท์  สายแสงจันทร์
8. เด็กชายนพรัตน์  คำสอน
9. เด็กหญิงปฏิมารังสรรค์  นิยอนรัมย์
10. เด็กหญิงปัณฑิตา  นยอนรัมย์
11. เด็กหญิงพรรณพัสสา  วงค์ลักคณา
12. เด็กชายวิสิทธิ์  ตรวจมรรคา
13. เด็กหญิงศศิธร  สังข์น้อย
14. เด็กชายศักรินทร์  อุตะมะ
15. เด็กชายอติรุจ  สุภาพ
16. เด็กชายอัครวัฒน์  แป้นมงคล
17. เด็กชายอัศวิน  ทรัพย์เพ็ญภพ
 
1. นายธนกร  เทมะธนานนท์
2. นางประภาวดี  แข่งขัน
3. นางสาววราภรณ์  สำรวมรัมย์
4. นางสุภารัตน์  ทองเกลี้ยง
5. นางโสภิต  เชื้อนิล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กชายฉัตรกูล  คงศรี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เอติยัติ
3. เด็กหญิงธีรดา  ดาทอง
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  หลับรัมย์
5. เด็กชายนัฐพงศ์  พะโรงรัมย์
6. เด็กหญิงปาริชาติ  สุนันท์
7. เด็กชายพันกร  นิโรจน์รัมย์
8. เด็กชายพันกร  นิโรจน์รัมย์
9. เด็กชายพิริยกร  พะสุรัมย์
10. เด็กชายภัทรพงศ์  เฉลิมรัมย์
11. เด็กหญิงภิญณภา  วงษาเหวก
12. เด็กชายวรากร  ช่วยรัมย์
13. เด็กชายวันชัย  สามาลย์
14. เด็กชายวิทยา  กุดารัมย์
15. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชินแก้ว
16. เด็กชายศราวุธ  ภูมิสุข
17. เด็กหญิงศุลีพร  การณรงค์
18. เด็กชายอรรถพร  ไชยศรีรัมย์
19. เด็กชายเจษฎา  แจ่มรัมย์
20. เด็กหญิงโศภา  คงสติ
 
1. นางกุลกัลยา  มณีราชกิจ
2. นางจินตภาณี  ชื่นประโคน
3. นางสาวฉันทนา  คีรีวัชรินทร์
4. นางพวงเพชร  กาญจนการุณ
5. นางสาวรัตนา  ชุมพลวงศ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บุตรรัตน์
 
1. นางนิ่มนวล  ดวงประสิทธิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงสิริกร  ช่างโคตรพะเนา
 
1. นางสารภี  เทียมศักดิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายธีรวัต  ข่าขันมะลี
 
1. นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กชายกิตติทัต  ใจทับทิม
2. เด็กหญิงสุขาวดี  เรืองงาม
 
1. นายพิเชษฐ  สุขสวัสดิ์
2. นางวันดี  สุขสวัสดิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กชายทิศวิชัย  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงสาธิมา  มุติเมธ์
 
1. นายพิเชษฐ  สุขสวัสดิ์
2. นางวันดี  สุขสวัสดิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  โสเพียร
2. เด็กชายเดชา  นิยมเหมาะ
 
1. นายพิเชษฐ  สุขสวัสดิ์
2. นางวันดี  สุขสวัสดิ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กชายธันยบูรณ์   มะณารัมย์
2. เด็กหญิงนงรัตน์  นับถือสุข
3. เด็กหญิงนัตตยาพร   ธะนูรัมย์
4. เด็กหญิงมณีวรรณ   จะรอนรัมย์
5. เด็กชายรุ่งโรจน์   หลักไชย
6. เด็กหญิงศุภรดา    แขนรัมย์
7. เด็กชายอานันต์   ปานทอง
8. เด็กชายเด็กชายกิตติพัฒน์   ช่างประดิษฐ
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ไม้จันทร์ดี
10. เด็กชายเอกชัย    วิจิรัมย์
 
1. นางมะลิจัน  ศรีสุข
2. นางสาวสุภาพันธ์  ปิตานัง
3. นางโฉมฉาย   รุ่งศิริวงศ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยาว 1. เด็กหญิงกรกนก  งามมาก
2. เด็กหญิงจันทิดา  เร่คล่อง
3. เด็กหญิงถิรพร  บุญวิเศษ
4. เด็กหญิงประกายแก้ว  เร่เคล่อง
5. เด็กหญิงวรนุช  อุทิศรัมย์
6. เด็กหญิงวิมลวรรณ  สุขจันทร์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จวนสาง
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  สระทองวี
9. เด็กหญิงเกศรินทร์  สุ่มมาตย์
10. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พงษ์เพชร
 
1. นายถนอม  บุญทัน
2. นางวรรณา  บุญทัน
3. นายเฉลิม  ชวนชื่น
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปานะโปย
2. เด็กหญิงจิดาภา  แสวงสุข
3. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญมาก
4. เด็กหญิงดวงกมล  ขาวงาม
5. เด็กหญิงธนัญญา  โสชะรา
6. เด็กหญิงธันยพร  อินทชัย
7. เด็กหญิงปวีณนุช  คะหาญ
8. เด็กหญิงพรชนก  โสประโคน
9. เด็กหญิงมฤธิงค์  ศูนย์ประโคน
10. เด็กหญิงลักษิกา  ยอดน้ำคำ
11. เด็กหญิงศศิวิมล  วันสารัมย์
12. เด็กหญิงศิริญญา  ธัญญเจริญ
13. เด็กหญิงสุกัญญา  พุทธมาต
14. เด็กหญิงอภิสรา  ตั้งพาณิชย์
15. เด็กหญิงเพชรพร  สารศรี
 
1. นางนงเยาว์  ทองวิเศษ
2. นางสมหมาย  สุดประโคน
3. นางสุชาดา  เสงี่ยมศักดิ์
4. นายสุชาติ  เอี่ยมเจริญ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 97.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เชิดฉาย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สวัสดิ์พูน
3. เด็กชายจารุเดช  คำสัตย์
4. เด็กหญิงจุรีพร  นันทิษา
5. เด็กหญิงดาราวดี  แย้มประโคน
6. เด็กหญิงทิพย์วารินทร์  ยืนยาว
7. เด็กชายนนทวัฒน์  พื้นแสน
8. เด็กหญิงปิยฉัตร  ผลสุข
9. เด็กหญิงวิดาวรรณ  เกาประโคน
10. เด็กหญิงศศินา  ดัดถุยวัตร
11. เด็กหญิงอรอุมา  ตาประโคน
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยอดสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอินทิรา  เซาะลอ
14. เด็กหญิงเฟื่องลัดดา  ทรงยินดี
15. เด็กหญิงแก้วกานดา  พนมเครือ
 
1. นางจันทนา  กลั่นประโคน
2. นางสาวมณฑิรา  แผ้วพลสง
3. นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์
4. นางสุนิสา  เศวตศิลป์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงจิราพัชร   นุกาดรัมย์
2. เด็กชายนราวิชญ์   รอบแคว้น
3. เด็กหญิงปัฐสรณ์  เครือจันทร์
 
1. นางธนพร   สาลีวรรณ
2. สิบเอกธัชนินทร์  ทองเกลี้ยง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิรภัทร  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงบัว  มะริด
 
1. นางสาวรักใจ  ดวงประโคน
2. นางสุภนิดา  ศิลชัย
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สำรวมจิต
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก่อแก้ว
 
1. นายยุทธศักดิ์  สร้อยสนเทศ
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันศิริ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กชายณัฐวัตร  นุยืนรัมย์
2. เด็กหญิงบุษกร  นิพรรัมย์
 
1. นายศรชัย  เปียนประโคน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงเพชรา  อินทรชาติ
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญทีฆ์
 
1. นางกรรณิกา  ปักเสติ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ปลัดศรีช่วย
 
1. นายวีรพล  ปักเสติ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตรีสันเทียะ
 
1. นางกรรณิกา  ปักเสติ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงชลิตา  อุ่นใจดี
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายธนชัย  ละประโคน
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์ธิรา  รินนอก
 
1. นายวีรพล  ปักเสติ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงแพรวรัติกาล  สุนทรพระ
 
1. นางกรรณิกา  ปักเสติ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  หมั่นตลุง
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  เขียวดี
 
1. สิบเอกประเสริฐ  ทรงสกุล
2. นางอรทัย  บัวสาย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงบุณยาพร  เข็มม่วง
2. เด็กหญิงอธิติญา  เกรียงวัฒนศิริ
 
1. นางปราณีต  บาลโสง
2. นางอรทัย  บัวสาย
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ก่อแก้ว
2. เด็กชายเอกภพ  หอมขจร
 
1. นางสาวศรินทร์  กาญจนพิมาย
2. นางเฉลียวรัตน์  ทิสารัมย์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  การเพียร
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขว้าศึกษา 1. เด็กชายภัทธดน    การเพียร
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ประประโคน
3. เด็กชายสุวันชัย  นุชารัมย์
 
1. นางธนิตา  ยลวงศ์
2. นายธีร์ธวัช    ลอยประโคน
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายณัฐพล  ผือหนองจอก
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สินสายรัมย์
3. เด็กชายวิศวะ  โกรัมย์
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายจักรชัย  ก๊กรัมย์
2. เด็กชายวัฒนา  แผ่นทอง
3. เด็กชายเกริกพล  โกยรัมย์
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงทิพนภา  นาคประโคน
 
1. นายปรีชา  ศรีมิตรานนท์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กชายศิโรดม  เฉลาประโคน
 
1. นายทนง  จันทรุภา
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เลิศฐิตินันท์
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงดุษณี    ครองชื่น
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายรณชัย  สุพลัง
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ไหวดี
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    โยธาประโคน
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หาญทะเล
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงจินตนา  ขจรงาม
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ปานะโปย
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายดุษฎี  ยิ่งมีมา
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ผดุงแสน
 
1. นายชาคริส  เทมะธนานนท์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   สุมหิรัมย์
 
1. นายศักดิ์ชัย  ศิริสำราญ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปุดประโคน
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกานต์กวี  เสาวโร
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงลำเภา    ยุงประโคน
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กหญิงแสงระวี   ชุ่มเย็น
 
1. นายเลื่อน  สุยารัมย์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีภา
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปภาดา  ไชยปลัด
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงสุพรรษา    มองศิริ
 
1. นางมนัสดา    สุพลัง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กหญิงฐานิตา  ปรังประโคน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำปัน
4. เด็กหญิงธิดา  แขกรัมย์
5. เด็กหญิงนฤมล  จวงประโคน
6. เด็กชายพชรพล  ศรีประโคน
7. เด็กหญิงพิมพิศา  สระภู
8. เด็กหญิงมนัสวี  ทองดอนมั่ง
9. เด็กชายสรจักร  ศรีประโคน
 
1. นางภัคศุภางค์  ฮัทโทริ
2. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  กระฐินหอม
3. นายอุดร  จงกล
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐิติพร  วิจิตร
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  ประประโคน
3. เด็กชายธนัตถ์  มากะเต
4. เด็กหญิงนฤมล  คำโฮง
5. เด็กชายบุญยกร  ชาติประสพ
6. เด็กชายปราโมทย์  ทีประโคน
7. เด็กชายพูลศักดิ์  ล้อประโคน
8. เด็กชายภัทรธร  เพ็ญประโคน
9. เด็กชายวชิรวิชญ์  มีประโคน
10. เด็กชายวัชรากร  สาระปัญญา
11. เด็กหญิงสาธิตา  ทรงประโคน
12. เด็กชายอธิป  กิรัมย์
13. เด็กหญิงอนันตญา  สีประโคน
14. เด็กชายอนุทัศน์  ภูประโคน
15. เด็กชายอัครเดช  มากะเต
 
1. นางปัญจรี  ประไกรวัน
2. นางสุภรณ์  พรรณพิสุทธิ์
3. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  กระฐินหอม
4. นายอุดร  จงกล
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปุดประโคน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพ็งพราย
3. เด็กชายชยันต์  เครือฝือ
4. เด็กหญิงชาลินี  ชาญประโคน
5. เด็กหญิงณัฐรัตน์  แย้มชู
6. เด็กหญิงนภัสสร  กาลนอก
7. เด็กหญิงปราถนา  จันทร์จำรัส
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  เกิดลาภ
9. เด็กชายปาริศ  โกนรัมย์
10. เด็กชายพรหมมินทร์  สีสาย
11. เด็กหญิงพิมชนก  สุวรรณสมธิ์
12. เด็กหญิงรัตมณี  ปะวันนา
13. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุราณสุข
14. เด็กชายวัชรพงษ์  ปุดประโคน
15. เด็กหญิงสมปฤดี  จันทนุช
16. เด็กหญิงสุกัญญา  โสประโคน
17. เด็กหญิงสุชานาถ  เทียนประโคน
18. เด็กชายอนันต์ยศ  เรือมประโคน
19. เด็กหญิงอ้อมฤทัย  อินทยุง
20. เด็กหญิงโสภาวรรณ  ปีกา
 
1. นายกิตติพันธ์  อาจประโคน
2. นายทวีสิทธิ์  ทวันเวช
3. นายประกอบ  ปานทอง
4. นายวรวุฒิ  เมอะประโคน
5. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
102 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงจิรภัทร  โชจิ้งหรีด
2. เด็กชายจีรศักดิ์  ดีรัมย์
3. เด็กหญิงชุติมา  โรจน์กระโทก
4. เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนวรรณ
5. เด็กหญิงดารณีย์  วัชรินทร์
6. เด็กหญิงทักษพร  ลีเคน
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วประเสริฐ
8. เด็กหญิงปพิชญา  จิตรแม้น
9. เด็กชายปัญญา  กิรัมย์
10. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  แจ่มใส
11. เด็กชายมนตรี  เสนาบุญ
12. เด็กชายรัชพล  ดีรัมย์
13. เด็กชายราเชนทร์  หลอดแก้ว
14. เด็กชายราเชษฐ์  หลอดแก้ว
15. เด็กหญิงลดาวัลย์  ดวลพล
16. เด็กหญิงวรกมล  ภูจอมใจ
17. เด็กหญิงวาสิณี  วัชรินทร์
18. เด็กหญิงศรัญพรย์  ขันนางรำ
19. เด็กหญิงสิรินทรา  แกมรัมย์
20. เด็กหญิงสิรินทิพย์  เกตุกุมศรี
21. เด็กหญิงสุทธิดา  กันรัมย์
22. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว
23. เด็กชายสุรทัศน์  หางสลัด
24. เด็กหญิงอรจิรา  ปานะตา
25. เด็กหญิงอารยา  วิวาสุข
26. เด็กหญิงเบญญาภา  จิตรแม้น
27. เด็กชายเสกสรรค์  อินสำราญ
28. เด็กหญิงเสาวนีย์  ศรีศุกร์
 
1. นางสาวจงกลณี  ศรีลินลี
2. นายจิรภัทร  บุญยรัตน์
3. นางลดาวัลย์  นาคประโคน
4. นางสาววัชราภรณ์  แก้วกองนอก
5. นางสาวสุดารัตน์  พุ้ยมอม
6. นายอุบลสระ  บุญพิมพ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1. เด็กชายพุทธรักษ์  ปาราชิตัง
 
1. นางวนิดา  นรัฐกิจ
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. เด็กชายวีรชาติ   ช่วยพิมาย
 
1. นายสงวน  แก่นอินทร์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงจินตพร  หมื่นศรีพรม
 
1. นางสุภา  พนัดรัมย์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีพรหม
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายอัครวินท์  ชัยราช
 
1. นายไกรวิท  วงศ์อามาตย์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมคงคา 1. เด็กหญิงดรุณี  มีพร
 
1. นางสาวปลิดา  พันธ์วัน
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  นรินทร์รัมย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีพรหม
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 1. เด็กหญิงฟ้า  ถานะ
 
1. นางเทวี  วิภาดา
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายวุฒิชัย  สีทะโน
 
1. นายชัชวาล  การเพียร
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายสุทธิพร  คงแรง
 
1. นางฐานุตรา  ดาราย้อย
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงวนิดา  กุสะรัมย์
 
1. นายเกษตร  หาญคำภา
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงสุชาดา  เกาะรัมย์
 
1. นายเกษตร  หาญคำภา
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 1. เด็กชายเชิดชู  ตันตะวาโย
 
1. นายพเยาว์  สันตะพันธ์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 1. เด็กชายสรยุทธ  อยู่บำรุง
 
1. นางเทวี  วิภาดา
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  อุดรปรีชา
 
1. นายธนวรรธน์  จันทคณานุกรักษ์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  สงคราม
 
1. นางลภัสรดา  แจ่มใส
 
119 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้แดง 1. เด็กหญิงกรกนก  จงสู้
2. เด็กชายกฤษณะ  นะรานรัมย์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  สายบุตร
4. เด็กหญิงญานิศา  ก่อแก้ว
5. เด็กหญิงณินนท์รา  สิงห์ซอม
6. เด็กชายทนงศักดิ์  ธิรอดรัมย์
7. เด็กชายธนภัทร  บัวทอง
8. เด็กหญิงนันธิดา  ปัญญาเอก
9. เด็กหญิงนิชดา  อนาจรัมย์
10. เด็กหญิงปฐมพร  โสรักนิต
11. เด็กหญิงพัชริดา  คิดกล้า
12. เด็กหญิงพัชรี  ติดใจดี
13. เด็กหญิงพัชรีพร  ติดใจดี
14. เด็กหญิงภัทรปะภา  จงสู้
15. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ก่อแก้ว
16. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ตะโสรัตน์
17. เด็กหญิงวรรณยุดา  อพรรัมย์
18. เด็กหญิงวราภรณ์  เพื่อนรัมย์
19. เด็กชายวรีวัต  โสรักนิต
20. เด็กหญิงวัชริดา  นิโรรัมย์
21. เด็กหญิงศศิธร  พวงยี่โถ
22. เด็กชายศิริเวศ  จงสู้
23. เด็กชายสมพร  ดอกพอง
24. เด็กหญิงสัณห์สินี  แสงทอง
25. เด็กชายสาธร  พะวารัมย์
26. เด็กหญิงสุปรียา  นะรัยรัมย์
27. เด็กหญิงสุภาพร  เลาะหะนะ
28. เด็กหญิงอธิชา  โพธราแสง
29. เด็กหญิงอาทิตยา  คิดกล้า
30. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีเชษฐา
31. เด็กหญิงเขมจิรา  พันภักดิ์
32. เด็กชายเจษฎา  แก่นจันทร์
33. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประทัพย์เนตร
 
1. นายจิตกร  กะการดี
2. นางติรกา  ศรีวังราช
3. นายทรงพล  โนวิรัมย์
4. นายประมวล  สุขสำราญ
5. นายพิคเนตร  นัดกล้า
6. นายวุฒิกร  อินกะสังข์
7. นางเพิ่มพูน  กลีบม่วง
8. นางเสาวนีย์  สำรวมจิต
 
120 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มณีศรี
2. เด็กหญิงกันติยา   ดวงกระจาย
3. เด็กหญิงกิตติมา    ผลดี
4. เด็กหญิงจันจิรา   บำรุงไร่
5. เด็กหญิงจินตนา   ทองโยง
6. เด็กหญิงชนาภัทร    ยุงประโคน
7. เด็กชายชยานันต์    ป้องพิมาย
8. เด็กหญิงชลนิภา    ยุงประโคน
9. เด็กชายชาคริต    ครองชื่น
10. เด็กชายชาคริต    สมพิมพ์
11. เด็กชายชิษณุพงค์    เกษมบุญ
12. เด็กหญิงญาดา   วิสาพล
13. เด็กหญิงณัฐพร  เกษมบุญ
14. เด็กหญิงทัตพิชา   ยุงประโคน
15. เด็กหญิงธนกร    งามวิลัย
16. เด็กชายธนดล  บุญสืบ
17. เด็กชายธีรธวัช   จันทร์สุรีย์
18. เด็กชายฟินิกซ์    ไวท์
19. เด็กชายภูมินทร์   เรืองชาญ
20. เด็กชายมงคล   ทองนัด
21. เด็กหญิงรุ่งนภา    สายแก้ว
22. เด็กหญิงรุ่งฤดี   มั่นคั่ง
23. เด็กชายศรายุทธ    จันทร์ครบ
24. เด็กชายศิริศักดิ์  ทองโยง
25. เด็กหญิงสกาวใจ   สีสวัสดิ์
26. เด็กชายสิทธิพร    คำเกิด
27. เด็กชายอมรศักดิ์    พรมหมื่นไวย
28. เด็กหญิงอังค์วรา    งามวิลัย
29. เด็กชายเขมนันท์    มองศิริ
 
1. นายณัฐพงษ์  เพ็งประโคน
2. นางสาวบุษยา  เพ็งประโคน
3. นายปฏิวัติ  ทรัพย์สิน
4. นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส
5. นายวิเชียร  โพธิ์ชัย
6. นางศิริกานดา  ปักเคยะกา
7. นายอเนตร  ดังคนึก
8. นายเอนก  วายประโคน
 
121 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีถาวร 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายธีรธัช  นาคจันทร์
3. เด็กหญิงนภัสร  เอี่ยมเอม
4. เด็กชายพงพัฒน์  มิลรัมย์
5. เด็กชายพงศ์กร  โพธิ์ขำ
6. เด็กหญิงพีรดา  พอกพูน
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ตรงสูญดี
8. เด็กหญิงพีรยา  พอกพูน
9. เด็กหญิงวรรณวิภา  หาสุข
10. เด็กชายไกรวิชญ์  เกรัมย์
 
1. นายชาญวุฒิ  ชาญประโคน
2. นางสมจิต  ปาประโคน
3. นางสมนึก  ดวงตาแสง
 
122 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงจอมขวัญ    จากรัมย์
2. เด็กชายธนวรรษ  สวัสดี
3. เด็กชายนิวัฒน์   พัตรสิงห์
4. เด็กหญิงนุชรินทร์    เจริญรัมย์
5. เด็กหญิงลักษิกา   ถาวรรัมย์
6. เด็กชายวรงค์   เทพพิทักษ์
7. เด็กชายสุขสันต์   รอดเพชร
8. เด็กหญิงสุนิษา   พ่อศรียา
9. เด็กหญิงสุพัทตรา   เดียมประโคน
10. เด็กชายเจษฎา   ลิ้นทอง
 
1. นายณรงค์   อุ่นดาบทวงศ์ษา
2. นางมะลิจัน  ศรีสุข
3. นางสาวสุภาพันธ์  ปิตานัง
 
123 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  สุขประโคน
4. เด็กหญิงปนัดดา  สุพนาม
5. เด็กหญิงพัชรพร  ทัศนศาสตร์
6. เด็กหญิงภาวดี  โสมประโคน
7. เด็กหญิงวิภา  ทับประโคน
8. เด็กหญิงอทิตยา  อะรัญ
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
124 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงดุจดาว  สุขประโคน
2. เด็กหญิงนริศรา  อินประโคน
3. เด็กหญิงพศิกา  แอนรัมย์
4. เด็กหญิงพิมพิ์ชนก  แพงประโคน
5. เด็กหญิงรัตติยากร  เกาประโคน
6. เด็กหญิงราตรี  ดวงทวี
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตาประโคน
8. เด็กหญิงอรพรรณ  พูนสังข์
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
125 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กชายกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  สุขประโคน
4. เด็กหญิงปนัดดา  สุพนาม
5. เด็กหญิงปัทมาวดี  โหนา
6. เด็กหญิงพัชรพร  ทัศนศาสตร์
7. เด็กหญิงภาวดี  โสมประโคน
8. เด็กหญิงวิภา  ทับประโคน
9. เด็กหญิงอทิตยา  อะรัญ
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
126 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงดุจดาว  สุขประโคน
2. เด็กหญิงนริศรา  อินประโคน
3. เด็กหญิงพิมพัชนก  แพงประโคน
4. เด็กหญิงรัตติยากร  เกาประโคน
5. เด็กหญิงราตรี  ดวงทวี
6. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตาประโคน
7. เด็กหญิงอรพรรณ  พูนสังข์
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
127 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 1. เด็กหญิงกัณติชา  แป้นประโคน
2. เด็กหญิงชวิศา  ชาติสมบูรณ์
3. เด็กหญิงปัณฑิกา  สายแก้ว
4. เด็กหญิงพิยดา  ครองชื่น
5. เด็กหญิงมาริสา  เสาวลัย
6. เด็กหญิงวริษา  จันทร์พูน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อยู่เย็น
2. นางสาววรากรณ์  นามพร
3. นางสาวศิริลักษณ์  กะการัมย์
4. นางสาวอุบล  รอดรวยรื่น
5. นางอุษามณี  จันเติบ
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงจอมขวัญ    จากรัมย์
2. เด็กหญิงญาดา   เจริญรัมย์
3. เด็กหญิงฐิติพร   พึ่งคล้าย
4. เด็กหญิงนุชรินทร์    เจริญรัมย์
5. เด็กหญิงลักษิกา   ถาวรรัมย์
6. เด็กหญิงสายพิณ  อินทรกำแหง
7. เด็กหญิงสุนิษา   พ่อศรียา
8. เด็กหญิงสุพัทตรา   เดียมประโคน
 
1. นายณรงค์   อุ่นดาบทวงศ์ษา
2. นางมะลิจัน   ศรีสุข
3. นางสาวสุภาพันธ์  ปิตานัง
4. นางโฉมฉาย  รุ่งศิริวงศ์
 
129 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กชายทรงวุฒิ  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายธวัชชัย  สายทอง
3. เด็กชายสุริยา  ยวงกระโทก
4. เด็กชายอภิลักษณ์  ยิ่งดี
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดอมไธสงค์
 
1. นายวรวุฒิ  เมอะประโคน
2. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
130 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงภัทรพร   โกยรัมย์
2. เด็กหญิงสุนิษา    กุมรัมย์
 
1. นายธารินทร์   พรรณวรรณ
2. นางอมรรัตน์   โสมะมี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมถาวร 1. เด็กหญิงณีรนุช  นะรนรัมย์
2. เด็กชายวัชระ  ฉลาด
3. เด็กหญิงสิริวิมล  พะวอนรัมย์
 
1. นางกวินญา  ตอบกลาง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กชายจักริน  มณีทูลย์
2. เด็กชายธนทรัพย์  ทำเงิน
3. เด็กชายลวนันท์  พรมจันทร์
 
1. นายจำลอง  ยอดไธสง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายมีพร้อม  คุณพฤกษา
2. เด็กชายวีรพงศ์  ศรีเสน
3. เด็กชายวีรวัฒน์  เดิมคะยอม
 
1. นางดารณี  สวยรูป
2. นายประโยชน์  สวยรูป
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 1. เด็กชายธวัชชัย  บัวศรีภูมิ
2. เด็กชายฤษดา  ถาวรสิน
3. เด็กชายอภิชาติ  นิวาทวงศ์
 
1. นายสมควร  คลังสูงเนิน
2. นายอุดม  ซาซิโย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงกฤติกา  เกร็งซื่อ
2. เด็กหญิงกฤติมา  เกร็งซื่อ
3. เด็กหญิงชนิตา  คำอ่อน
4. เด็กหญิงพรฉวี  ลอยประโคน
5. เด็กหญิงพรทิพา  ลอยประโคน
6. เด็กหญิงอัจฉรา  เยิงรัมย์
 
1. นางจารินี  เสาเกลียว
2. นางพรรณี  นึกมั่น
3. นางวิจิตรา  ชอบธรรม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ศรีชมพู
2. เด็กหญิงปฏิมา  นุชบูลย์
3. เด็กหญิงภัณทิรา  เศียรประโคน
4. เด็กหญิงวิจิตรา  รัมย์ประโคน
5. เด็กชายศรันย์  ปานะโปย
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ตระกูลรัมย์
 
1. นางจารินี  เสาเกลียว
2. นางชุดา  เฮ่ประโคน
3. นางพรรณี  นึกมั่น
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเบง 1. เด็กหญิงธนัชพร  วงษ์อามาตย์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  อ่อนไธสง
3. เด็กหญิงสุธิดา  สระทองข้อ
 
1. นายกฤษดา  ภูศรี
2. นายศิรสิทธิ์  ศิลป์โสภา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  นุแรมรัมย์
2. เด็กชายทักษิณ  จริตรัมย์
3. เด็กชายสุรสิงห์   ลำนานใสย
 
1. นางณัชนันทน์  โรจน์พิพัฒน
2. นายศุภกฤต   โกยสวัสดิ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงนัยเนตร   มัชมะโม
2. เด็กหญิงรัตนา   เปกรัมย์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา   เรืองรัมย์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดาโสม
2. จ.ส.อ.ธัชนินทร์  ทองเกลี้ยง
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายพรรษา  ฉิมพลีพันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นุชาญรัมย์
3. เด็กชายศิริภูมิ  อารีย์
 
1. นางณัชนันทน์  โรจน์พิพัฒน
2. นายศุภกฤต   โกยสวัสดิ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายนคร  นะครรัมย์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เพ็ชรเลิศ
3. เด็กหญิงอังสุมาลิน  โหม่งสูงเนิน
 
1. นางสาวทักษิณา  ฤทธิ์ไธสง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงพิยดา  กุสะรัมย์
2. เด็กหญิงลภัสกร  พรหมบุตร
 
1. นายนิสิต  ประเสริฐศรี
2. นายเบียน  นรินทร์รัมย์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  วิชัยยงค์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แย้มงาม
3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  จิตรเอก
 
1. นางชนิดา  ศรีละ
2. นางยุพิน  มีจำนงค์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงณัฐเนตร  ด่วนถา
2. เด็กหญิงนิรมล  ฝึกจันทร์
3. เด็กหญิงสุนิษา  บุญประโคน
 
1. นางชื่นกมล  ช่วงจันทึก
2. นางสาวลัดดา  เกื้อทาน
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงธัญวารัตน์  สายสอน
2. เด็กหญิงสุนันทา  ทะรินรัมย์
3. เด็กหญิงสุรางคณา  ปรึกดี
 
1. นางสาวทักษิณา  ฤทธิ์ไธสง
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงญานิสา  ดียิ่ง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  เสือประโคน
3. เด็กหญิงอนันตญา  สุวรรณเขตร์
 
1. นางกชพรรณ  ปุยะติ
2. นางบุญยวีร์  ดวงนิล
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เรืองประโคน
2. เด็กหญิงสุชาดา  กันนุลา
3. เด็กหญิงอักษราภัค  ปั่นหอม
 
1. นางชื่นกมล  ช่วงจันทึก
2. นางสาวบุปผาชาติ  ฝากไธสง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงจิดาภา   กุมรัมย์
2. เด็กชายดนัย   เพชรเลิศ
3. เด็กหญิงอรณิชชา   กึนรัมย์
 
1. นางสาวปิณฑิรา   นรารัมย์
2. นางสิริณัฏฐ์   หงษ์สมศรี
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กชายธวัฒชัย  การรัมย์
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  ยงทวี
3. เด็กชายสุทัศน์  ทุเรศรัมย์
 
1. นายจักรินทร์  สุดชนะ
2. นายสุกรี  รุ่งโรจน์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยเชิดชู
2. เด็กชายธนกร  แห้วประโคน
 
1. นางสาวบรรจง  คูณประโคน
2. นางสาวรฐสร  แสนดัง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กชายสุดารัตน์  คุณคำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ชัยเสนา
 
1. นางสาววัชราวลี  อยู่ประโคน
2. นายสุรศักดิ์  ก๊กรัมย์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงสุทธาสินี  การกระสัง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  เจริญรัมย์
 
1. นายนิสิต  ประเสริฐศรี
2. นายเบียน  นรินทร์รัมย์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กชายมุนินทร์  ปันประโคน
2. เด็กชายวิชชา  ชาญประโคน
 
1. นางสาวธารินี  พลวัน
2. นางลลนา  สลางสิงห์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กชายธีรภัทร์  สุขตน
2. เด็กชายยศพล  ดวงประโคน
 
1. นางสาวบรรจง  คูณประโคน
2. นางสาวรฐสร  แสนดัง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กชายจักรชัย   ดีหา
2. เด็กชายตนุภัทร   แหลมแจ่ม
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ดรพล
2. นายพิพัฒน์  เสาะหายิ่ง
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กชายธนพล  จารัตน์
2. เด็กชายอนุภัทร  ฟับประโคน
 
1. นางสาวบรรจง  คูณประโคน
2. นางสาวรฐสร  แสนดัง
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 1. เด็กชายจาตุรนต์  จรัลรัมย์
2. เด็กชายพัสกร  คงศรี
 
1. นายสมเกียรติ  สราญบุรุษ
2. นายไตรรงค์  นุยืนรัมย์
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะครอง 1. เด็กชายกฤษฏา  หอมขจร
2. เด็กชายวิลาศ  โนวิรัมย์
 
1. นายทรงชัย  ชิมชาติ
2. นายอำนวย  สมวงษ์
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กชายสมมาตร  ชุ่มเย็น
2. เด็กชายอิศรา  กางรัมย์
 
1. นางสาววิไล   เภารัมย์
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายภานุวิชญ์  จะเริกรัมย์
2. เด็กชายศุภราช  เทพปัญญา
3. เด็กชายอวิรุทธ์  นิกรรัมย์
 
1. นางนวลนภา   โสรินทร์
2. นางวิไลวรรณ  ชุมพลวงศ์
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายภานุมาศ  เจริญรัมย์
2. เด็กชายวงศธร  จริตรัมย์
3. เด็กชายวัชรพงษ์  จริตรัมย์
 
1. นางนวลนภา   โสรินทร์
2. นายประกอบ  นิยมรัมย์
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กชายชุติพงศ์  จุ้ยประโคน
2. เด็กชายธิติพงศ์  เสาวพันธุ์
3. เด็กชายอัฐธกร  เสาวโค
 
1. นางศรีสุราช  ปุยะติ
2. นางสาวเพ็ญสิริ  เสงี่ยมศักดิ์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพรนภิส  นุแรมรัมย์
 
1. นางกวินนาถ  เพอร์รี่
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขว้าศึกษา 1. เด็กหญิงพรชิตา   การเพียร
 
1. นางสาววรรณภา   ทำสุนา
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงสุภัสสรา   เหล่ากุดบอด
 
1. นางสาวราตรี   อาทวัง
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศิลาชัย
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงอธิติยา   เกตุประยูร
 
1. นางสาวสมทรัพย์  เรืองไพศาล
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. นางสาวพิจิตรา  ภูชะฎา
 
1. นางสาวอำไพ  กนก
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขว้าศึกษา 1. เด็กหญิงนันทิวา   โกรัมย์
 
1. นางสาววรรณภา   ทำสุนา
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงสิริมล  เงางาม
 
1. นางนารีรัตน์  ช่วยรอด
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สุวรรณเพชร
 
1. นางภัทรภร  โชติรณพัส
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงสุธิตา  ต่อแก้ว
 
1. นางกอแก้ว  นพพรหม
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายจิระพงษ์  กักขุนทด
2. เด็กหญิงธัญยพร  อุทธารัมย์
3. เด็กหญิงบุษกร  ธรรมบุตร
4. เด็กหญิงศันสนีย์  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ผิวทอง
 
1. นางพิราวรรณ  พูนผล
2. นางสาวสุกัลยา  ศรีดาชาติ
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงวิชญาดา   ภาคเดียว
 
1. นางวรรณี   ทวีทรัพย์
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กหญิงขวัญนรา  ผะกาแย้ม
2. เด็กชายรัฐนันท์  ขจรภัย
 
1. นางสาวกาญจนณัฎฐ์  จีนประโคน
2. นางสิมา  บาลโสง
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. นางสาวณัฐมล  สุดศรี
2. นางสาวนันธิดา  รักษาสมบัติ
 
1. นายประเสริฐ  นุแรมรัมย์
2. นางเยาวลักษณ์  วัฒนาถาวรวงศ์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายกิตติกวิน   หมั่นประโคน
2. เด็กชายฐานันดร   เข็มประโคน
3. เด็กชายทรงพล   จันประโคน
4. เด็กชายธีรดนย์   ผิวสุข
5. เด็กชายเจษฎากร  นวนประโคน
6. เด็กชายเอกราช   กระรัมย์
 
1. นางพิมพ์ภา  ปะนัดเต
2. นายสมชาย  ปะนัดเต
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สมัครคดี
2. เด็กชายทศพร  สุขสมาน
3. เด็กชายธีรภัทร  พงษ์ชอุ่ม
4. เด็กชายนพรัตน์  ยมประโคน
5. เด็กชายอติวิชญ์  ประสงค์สุข
6. เด็กชายอภิชาต  คำนึง
 
1. นายสุธี  ประกอบดี
2. นางแฉล้ม  เป้ากลาง
3. นายแสน  กังประโคน
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายชานนท์  เรืองประโคน
2. เด็กชายธีรพัฒน์  วงศ์ชนก
3. เด็กชายปฏิพล  เกื้อประโคน
4. เด็กชายภานุมาศ  ชื่นเฉลา
5. เด็กชายศุภชัย  เผ่ามา
6. เด็กชายอรรถวิทย์  สุขภะพล
7. เด็กชายเมชา  อานี
8. เด็กชายไชยา  เพชรคง
 
1. นายกิตติ์ไกรวิชญ์  ผิวเกลี้ยง
2. นายประเสริฐ  เกื้อประโคน
3. นายสาโรจน์  สายชุมดี
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  พรงเหลือม
2. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงนำผึ้ง  เกิดงาม
4. เด็กชายนิภาพร  ตามสีรัมย์
5. เด็กหญิงบุญยาพร  คุณนาม
6. เด็กหญิงบุหงา  บุญสีสุข
7. เด็กหญิงวรีพร  เอื้อเฟื้อ
8. เด็กหญิงวิไลพรรณ  จันทร์กลม
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียบประโคน
10. เด็กหญิงเสาวณีย์  อุ้มเพชร
 
1. นายประเทือง  ตุ้มวารีย์
2. นางรสสุคนธ์  ตุ้มวารีย์
3. นายสมศักดิ์  สะอาดรัมย์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงกุลวดี  ผลจันทร์งาม
2. เด็กหญิงจิตติมา  ฉัตรเพชร
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กลั่นมา
4. เด็กหญิงพนิตษา  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงรัชนก  นานประโคน
6. เด็กหญิงสุชาดา  พูนแสง
7. เด็กหญิงสุทธิดา  สุระสมาน
8. เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิชาเฟื่อง
 
1. นางทัศพร  โอภาษี
2. นางสาวศิรินทรา   สายยศ
3. นายแสน  กังประโคน
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  พะเนินรัมย์
2. เด็กหญิงวรรณริดา  กำลังรัมย์
3. เด็กหญิงวัชรี  ไกรยา
 
1. นางบังอร  รักษ์มณี
2. นางเพ็ญศรี  พะนิรัมย์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงชุติพร  สุขประโคน
2. เด็กหญิงศันศนีย์  นงคราญ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพ่งให้ตรง
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์  สุขแก้ว
2. นางสาววรัณญา  ชาญประโคน
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงวรรณภา  อินธิสา
2. เด็กหญิงสกาวใจ  มิ่งจันทึก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจดี
 
1. นางจรินทิพย์  เปานาเรียง
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงธนภรณ์   คำปลิว
2. เด็กหญิงสุกัญญา   สูตรกระโทก
 
1. นางชิดชนก   มรรคผล
2. นางสาวสมทรัพย์   เรืองไพศาล
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงพิยดา  นิพลรัมย์
2. เด็กชายศุภกร  ศิระทรงสกุล
 
1. นางปราณี  วงค์จันทร์
2. นางสายเนตร  กล้าเชี่ยว
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงนิชา  สายยศ
2. เด็กหญิงวารี  นันธิษา
 
1. นางสาวนันทนา  บุษบงค์
2. นายสุกรี  รุ่งโรจน์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  พิลาวุฒิ
2. เด็กหญิงวรรณภา  อุปดี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สีประโคน
2. นายอลงกรณ์  คำยอด
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงธันยพร  ประแดงชาติ
2. เด็กหญิงโกมลชนก  แซ่ตัน
 
1. นายจักรินทร์  สุดชนะ
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงนันชิตา  บุญเจริญ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองมี
 
1. นางสาวจุรีพันธ์  ภาษี
2. นางสาวธนธรณ  นิยมชื่น
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวกาญจนา  วงศ์ทิมารัตน์
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงชมบงกช  ขาวงาม
 
1. นางสาวธนธรณ  นิยมชื่น
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 1. เด็กชายกณวรรธน์  หาสุข
2. เด็กหญิงกนกพร  สายยศ
3. เด็กชายกรวิชญ์  ก่อแก้ว
4. เด็กชายกรินทร์  ก่อแก้ว
5. เด็กชายกุลศลิน  งามทวี
6. เด็กชายจักรกฤษณ์  นิพันรัมย์
7. เด็กชายจิมมี่  บวรวิชญ์ ลินด์
8. เด็กหญิงจิราพร  สายยศ
9. เด็กชายฉัตรชัย  ดีเสมอ
10. เด็กชายฉัตรมงคล  สว่างสุข
11. เด็กหญิงชลาลัย  สังเกตกิจ
12. เด็กชายชัชพงศ์  พินิรัมย์
13. เด็กชายชัชวาล  สายยศ
14. เด็กชายชัยกร  ภาสวรรณ์
15. เด็กชายชัยวัฒน์  ขุนรัตน์
16. เด็กชายชานนท์  สติภา
17. เด็กหญิงญาราภรณ์  พินองรัมย์
18. เด็กหญิงณัฐธิดา  พินองรัมย์
19. เด็กชายณัฐพล  โหรีรัมย์
20. เด็กชายตนุภัทร  พินิรัมย์
21. เด็กชายตนุสรณ์  พินิรัมย์
22. เด็กชายตะวัน  จะรอนรัมย์
23. เด็กชายทยากร  วาทิรอยรัมย์
24. เด็กชายทวีศักดิ์  นิลงาม
25. เด็กชายธนพล  แสงอุไร
26. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สติภา
27. เด็กชายธีรนันท์  ใจดำ
28. เด็กชายธีรวัต  ยอดสิงห์
29. เด็กชายธีรศักดิ์  สมบูรณ์
30. เด็กหญิงธีรา  สายยศ
31. เด็กหญิงนัทธมน   โพธิ์แก้ว
32. เด็กหญิงนันทิตา  สติภา
33. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แพทย์มด
34. เด็กหญิงน้ำฝน  แพทย์มด
35. เด็กหญิงปนัดดา  นะรานรัมย์
36. เด็กหญิงปนิดา  ยืนยง
37. เด็กชายปัญญา  พานิรัมย์
38. เด็กชายปาณชัย  นะรานรัมย์
39. เด็กชายพรกิตต์  ศรีประเสริฐ
40. เด็กหญิงพรนภา  สุภาระ
41. เด็กชายพรพิพัฒน์  กองสุข
42. เด็กหญิงพลอยสวย  เดชขุนทด
43. เด็กชายพสธร  กำเหนิดสุข
44. เด็กหญิงพัชรพร  นำทอง
45. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สติภา
46. เด็กชายพีรดนย์  สติภา
47. เด็กชายพีรพัฒน์  สายรัตน์
48. เด็กชายภูธเนศ  วรรณุรัตน์
49. เด็กหญิงมินตรา  พานิรัมย์
50. เด็กชายยุทธศาสตร์  สังเกตกิจ
51. เด็กหญิงรวิสรา  พินองรัมย์
52. เด็กชายระพีพัฒน์  ภาสุวรรณ์
53. เด็กหญิงรุจิรา  สังเกตกิจ
54. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แซ่จีน
55. เด็กหญิงวรรณวิภา  พนึกรัมย์
56. เด็กชายวัชรพล  อินสอน
57. เด็กชายวัชรพล  คนึงหาญ
58. เด็กหญิงวิสสุตา  สติภา
59. เด็กชายวีรพัทธ์   พานิรัมย์
60. เด็กชายวุฒิชัย  พินองรัมย์
61. เด็กหญิงศรุตา  ทองนำ
62. เด็กชายศักรินทร์  รื่นรัมย์
63. เด็กหญิงศุภสรา  หอมจันทร์
64. เด็กชายสรวิชญ์  คำอ้อ
65. เด็กชายสรวิศ  อิสรภาพ
66. เด็กชายสาธิต  อะนาดรัมย์
67. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญทัน
68. เด็กหญิงสุดารัตน์  พินองรัมย์
69. เด็กชายสุรชล  ขันสาลี
70. เด็กชายอภิลักษณ์  จารัตน์
71. เด็กหญิงเก็จแก้ว  รื่นรมย์
72. เด็กหญิงเขมิกา  กล่าวสุข
73. เด็กหญิงเจนจิรา  ประจง
74. เด็กชายเจษฎาพร  ภาสวรรค์
75. เด็กหญิงเบญจมาศ  เนียมพุ่มพวง
76. เด็กหญิงเพชรลัดดา  การรัมย์
77. เด็กหญิงเมธาวี  ควรชอบ
78. เด็กชายเอกพล  นะลอยรัมย์
79. เด็กชายโพธิกร  สติภา
80. เด็กชายไชยภพ  ชื่อพันธ์
 
1. นางสาวกิรดา  จอมคำสิงห์
2. นางสาวจงใจ  เอกศักดิ์สิริ
3. นายทนงศักดิ์  หนูทอง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  สอนสันต์
5. นางวรัญญา  สีหานาม
6. นางสาวสุวรรณี  จำปาหอม
7. นายเดชา  นรินรัมย์
8. นางสาวแอนนา  สมบูรณ์
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายนนทกร    นวนประโคน
 
1. นายสุพจน์   ศิลปโชค
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายวีรยุทธ  นะวะสิมมา
 
1. นายบุญตา  ขันธวุฒิ
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงปวีณา  เทือนประโคน
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงพิชชาทร  หาญประโคน
 
1. นางฐิติรัตน์  เสงี่ยมศักดิ์
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายธวัชชัย  นวนประโคน
 
1. นายสุพจน์  ศิลปโชค
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายสุชา  ฤาชา
 
1. นายบุญตา  ขันธวุฒิ
 
200 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธิมาพร  สอนศิิลป์พงศ์
 
1. นางสาวกรวรรณ  บัวชุม
 
201 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สกุลเดียว
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สายรุ้ง
3. เด็กหญิงเจนอักษร  เกษรบัว
 
1. นางสาวนิตยา  เหมาะหมาย
2. นางสาวศรัญญา  รัตนกาญจน์
 
202 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  นนศรีภักดิ์
2. เด็กชายวิธวัฒณ์  ฉิมคีรี
3. เด็กชายสรายุทธ  กุสะรัมย์
 
1. นางบุญศรี  ชมพูนันทกานต์
2. นายวัฒนพงศ์  ชมพูนันทกานต์
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1. เด็กชายสมศักดิ์  จูมนอก
 
1. นางสาวสุภาวดี  หนูประโคน
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พิมาน
 
1. นางชุติกาญจน์  ศักดิ์คำดวง
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายธีรพล   แสงสุริยะ
 
1. นางณัฐกานต์   นักบุญ
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อดิน 1. เด็กชายชยานนท์  โจกรัมย์
 
1. นางจิรัชยา  ศักดิ์สูง
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 1. เด็กชายขวัญมงคล  นิเรียงรัมย์
 
1. นางนุสรา  สุทธาบุญ
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายมงคล   เพ็ชรพราว
 
1. นางอรพรรณ   แก้วยก
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงวิภา  สบายดี
 
1. นางสาวคชาภรณ์  จะแรบรัมย์
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กชายมนต์ชัย  สุดสัมฤทธิ์
 
1. นางทัศนา  ขำชัยภูมิ
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายกฤตภาส   กลองรัมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   กุสิรัมย์
3. เด็กหญิงปฏิญา   สะมุดดี
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ฉัตรทัน
2. นางยุพา  หงษ์ภักดี
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทรบูรพา 1. เด็กหญิงชลลดา  บุญสุข
2. เด็กหญิงณัชชา  ภาคเดียว
3. เด็กชายลิขิต  จันทอง
 
1. นางสาวฐานนันท์  วังกะพันธ์
2. นายภูวนัย  เกียตรติวัฒนานุกูล
 
213 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายพิทยา  ทอนกระโทก
2. เด็กชายสุเทพ  งามแก้ว
 
1. นางมยุรา  แสนลี
 
214 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 1. เด็กหญิงนันทิดา  กางรัมย์
2. เด็กหญิงแพรเพชร  บุญโต
 
1. นายตระการ  เพ็งประโคน
 
215 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายบูรพา  วรภาพ
2. เด็กชายพงศธร  หัตไทยทะระ
 
1. นางอรพรรณ  แก้วยก
 
216 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กชายวัชรินทร์  วิเศษรัมย์
2. เด็กชายศุภสัณห์  เพียรคำ
 
1. นางสาวสุธิมาศ  นะรินรัมย์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แป้นนรินทร์
 
217 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงธันยพร  นุชารัมย์
2. เด็กชายพัชรพล  กับรัมย์
 
1. นางนวพร  คำกมล
2. นางมะไลทิพ  ทองเงิน
 
218 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงธารารัตน์  เขียมศิริรัตน์
2. เด็กชายอภิศักดิ์  พันเพชร
 
1. นางสาวปาจรีย์  เกตุสำเภา
2. นางสาวรพีพร  ส่งศิริ
 
219 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาราม 1. เด็กชายจักรพันธ์  นกพรม
2. เด็กชายธวัชชัย  เกรัมย์
3. เด็กชายปิยวัฒน์  อาญาเมือง
4. เด็กหญิงรัตนา  เครื่องรัมย์
5. เด็กชายวัชรินทร์   กอยรัมย์
6. เด็กชายสิทธิพล   โพธิศรี
7. เด็กหญิงสุริษา   กางรัมย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชนะทะเล
2. นางสาวดาหวัน   สุภาวหา
3. นางวริฐา  บมกลาง
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายบารมี  ใหญ่รัมย์
 
1. นางศศิธร  อาญาเมือง
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคกราด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยาวรัมย์
 
1. นางอนงค์ภัทร์  เจริญรัมย์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ทวีคูณ
 
1. นางเมธาพร  เจริญลาภ
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กชายนวัช  พรดอน
 
1. นายเลื่อน  สุยารัมย์
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    นะราชรัมย์
 
1. นางอัทญา  สายราม
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคกราด 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ปันหอม
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เกิดบุตร
3. เด็กหญิงธนาวดี  มะพารัมย์
4. เด็กชายธาริน  สุขล้อม
5. เด็กชายนิธิ  สุขล้อม
6. เด็กหญิงพูนทรัพย์  ชรารัตน์
 
1. นางครองทรัพย์  เจริญรัมย์
2. นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล
3. นางอนงค์ภัทร์  เจริญรัมย์
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  นะรินทร์รัมย์
 
1. นายประกอบ  นิยมรัมย์
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นแย้ม
 
1. นางจารุณี  ปัตเตย์
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 1. เด็กชายสหรัฐ  จริตรัมย์
 
1. นางปัญจ์ชลี  เหล่าศรี
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สนธิ
2. เด็กหญิงธัญชนก  กุสารัมย์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เกษี
4. เด็กหญิงลาวัณย์  เฟื่องทอง
5. เด็กหญิงวิริยา  มินแมด
6. เด็กหญิงสุรทัดดา  เจือจันทร์
 
1. นางณัฐภรณ์  ละมุล
2. นางสาวนัฏฐ์นรีกานต์  เจียวรัมย์
3. นางสาวสำเร็จ  สุทธิ
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคลด 1. เด็กหญิงภาสินี  โกรัมย์
2. เด็กชายอนุชิต  ฉัตรทัน
3. เด็กชายอภิเชษฐ์   เกรัมย์
 
1. นางวิไลจิตร  ทวีรัชต์ธนดิตถ์
2. นายสรายุทธ  ชัยสุวรรณ์
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กชายณรงค์  พรงูเหลือม
2. เด็กหญิงนลินี  พิมพ์ประโคน
3. เด็กหญิงสุนารี  สุจะมี
 
1. นางชุดา  เฮ่ประโคน
2. นางวลัยทิพย์  สิริจงวัฒนา
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จำมิตร
2. เด็กชายวีรภัทร    พันประโคน
3. เด็กชายเจตริน   จีนประโคน
 
1. นางสาวชบาไพร  ตราชู
2. นายวิทูร   สุขสำราญ
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   สุวินรัย
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ประจัญบาล
3. เด็กชายสมเกียรติ  ประจัญบาล
 
1. นายผล  อุ่นวงษ์
2. นายวิทูร   สุขสำราญ
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาญประโคน
2. เด็กหญิงขจีรัตน์  เชียงกา
3. เด็กชายจิรายุ  เก็บรัมย์
 
1. นางกัญญา  กางรัมย์
2. นางพรรณี  นึกมั่น
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 1. เด็กชายชินวัตร  นาไร่รัมย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  มุ่งมั่นกลาง
 
1. นางนุสรา  สุทธาบุญ
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนิน 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ผิวคำ
2. เด็กชายอนุชา   สุขจันทร์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  สุดเสียงสังข์
 
1. นางกันต์กวี   เสรีก่อแก้ว
2. นางสาวเรณู  ทรงยินดี
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายธีรพงศ์  กิรัมย์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  รักธรรม
3. เด็กชายอานัส  คำวิจิตร
 
1. นายชัยพิสิทธิ์  หงษ์สมศรี
2. นางนิศานาถ  ค้ำภูเขียว