แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนในสังกัด
ให้กลุ่มเครือข่ายลงทะเบียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนให้แล้วเสร็จกลุ่มเครือข่ายละ 1 ทีมต่อกิจกรรมภายในวันที่ 30 ก.ย. เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลแข่งขันระดับเขตพื้นที่ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2556
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 10:40 น.