แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนในสังกัด
การลงทะเบียนในระบบให้กลุ่มเครือข่ายแข่งขันในระดับกลุ่มให้เสร็จสิ้นก่อนค่อยเอาตัวแทนของแต่ละกลุ่มเครือข่ายที่ได้ลำดับที่ 1 ลงทะเบียนในระบบเพื่อแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาถ้ามีกลุ่มเครือข่ายลงทะเบียนซำ้กันในรายการเมื่อผู้จัดการข้อมูลระดับเขตนำข้อมูลมาดำเนินการโรงเรียนที่ซำ้้้ของกลุ่มเครือข่ายจะถูกตัดออกจากระบบจะทำให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายไม่มีชื่อเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่และโรงเรียนใดที่ไม่มีรายการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่จะถูกตัดชื่อโรงเรียนเช่นกัน
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 15:34 น.