หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป. บร. 2 อำนวยการ  
2 นายกิตติ ปาประโคน รอง ผอ. สพป. บร. 2 อำนวยการ  
3 นายยุทธนา ศรีวงษ์ชัย ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามฯ อำนวยการ  
4 นายไพบูลย์ ศรีโมรา ศน.สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
5 นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์ ศน.สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
6 นางวี่แวว พรประสบ สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
7 นายเกียรติ เข็มบุปผา สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
8 นายประยุทธ น้ำอบเชย สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
9 นายมงคล อรัญเพิ่ม สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
10 นายมนทิพย์ จานเขื่อง สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
11 นายมนต์ชัย เลี้ยงรักษา สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
12 นายนรินทร์ ทวยเจริญ สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
13 นายสาคร แขนรัมย์ สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
14 นางดวงปาน นครทัศน์ สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
15 นางอัจฉรา บัวแย้ม สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
16 นายปิติภาคย์ สุดหล้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ดำเนินงาน  
17 น.ส. สุนันท์ ปัณทุพา ศน.สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
18 นายประดิษฐ ปักษา ศน.สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
19 นายประยุทธ น้ำอบเชย ศน.สพป. บร. 2 ดำเนินงาน  
20 น.ส.พรรณี อินทร์สำราญ เจ้าพนักงานธุรการ ดำเนินงาน  
21 นางวิบูลย์วรรณ หอมดวง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอห้วยราช ประธานกรรมการตัดสินสาระปฐมวัย  
22 นางพัชณีย์ บุญชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย รองประธานกรรมการตัดสินสาระปฐมวัย  
23 นายประสิทธิ์ แสงดาว ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพประโคนชัย 3 ประธานกรรมการตัดสินสาระภาษาไทย  
24 นายสุทัศน์ สารพัฒน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพพลับพลาชัย 1 รองประธานกรรมการตัดสินสาระภาษาไทย  
25 นายวิทิต ปาประโคน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพประโคนชัย 1 ประธานกรรมการตัดสินสาระคณิตศาสตร์  
26 นายสมพร วันศุกร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพประโคนชัย 6 รองประธานกรรมการตัดสินสาระคณิศาสตร์  
27 นายจิรศักดิ์ พวงไพบูลย์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพประโคนชัย 6 ประธานกรรมการตัดสินสาระวิทยาศาสตร์  
28 นายเกษมณรงค์ เนาว์ไธสง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกระสัง 5 รองประธานกรรมการตัดสินสาระวิทยาศาสตร์  
29 นายพิทยา รัตนกาญจน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบ้านกวด 3 ประธานกรรมการตัดสินสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
30 นายสุนทร วัฒนพงษ์ศิริ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพประโคนชัย 2 รองประธานกรรมการตัดสินสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
31 นายเกียรติ ธรรมจริยวงษา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพประโคนชัย 4 ประธานกรรมการตัดสินสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
32 นายประสงค์ สร้อยสุวรรณ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพประโคนชัย 5 รองประธานกรรมการตัดสินสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
33 นายวีระศักดิ์ ราตรี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบ้านกรวด 4 ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมสาระศิลปฯ  
34 นายสุนทร หานามชัย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพพลับพลาชัย 2 รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมสาระศิลปฯ  
35 นายวชิระ ไชยสุริยา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกระสัง 2 รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
36 นายสงัด ศรีเจริญ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบ้านกรวด 2 ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
37 นายพิทยา ภักดีบุตร ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบ้านกรวด 1 ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมสาระภาษาต่างประเทศ  
38 นายวิโรจน์ แก้วสอน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกระสัง 1 รองประธานกรรมการตัดสินสาระภาษาต่างประเทศ  
39 นายสุวรรณ ภาษี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพประโคนชัย 8 ประธานกรรมการตัดสินสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
40 นายเฉลิม ชวนชื่น ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกระสัง 4 รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
41 นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ ประธานกรรมการตัดสินสาระกลุ่มเด็กพิเศษเรียนร่วม  
42 นายวิชัย ชาญประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมสาระกลุ่มเด็กพิเศษเรียนร่วม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]