หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางลักขณา จุดโตโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางชลธิชา เลิศนพคุณวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางภัทรภร อุ่นใจโรงเรียนบ้านหนองเต็งฯกรรมการ
4. นางวรรณา หนูตอโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์กรรมการ
5. นางจตุพร บุญคล้อยโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นางดวงทรัพย์ ศรีสุวอโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวอุษณีย์ ธัญญศิรินนท์โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
2. นางสาวชนิดา แสงกล้าโรงเรียนบ้านเขาดินเหนือกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ แปลงดีโรงเรียนบ้านตะครองใต้กรรมการ
4. นางลัดดา ศิริมากโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนาสายโท 11 กรรมการ
5. นางรัชกร เจวรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางลักขณา จุดโตโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางชลธิชา เลิศนพคุณวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางภัทรภร อุ่นใจโรงเรียนบ้านหนองเต็งกรรมการ
4. นางวรรณา หนูตอโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์กรรมการ
5. นางจตุพร บุญคล้อยโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นางสาวอุษณีย์ ธัญญศิรินนท์โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
7. นางสาวชนิดา แสงกล้าโรงเรียนบ้านเขาดินเหนือกรรมการ
8. นางปรียาภรณ์ แปลงดีโรงเรียนบ้านตะครองใต้กรรมการ
9. นางลัดดา ศิริมากโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนาสายโท 11 กรรมการ
10. นางรัชกร เจวรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
11. นางดวงทรัพย์ ศรีสุวอโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางลักขณา จุดโตโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางชลธิชา เลิศนพคุณวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางภัทรภร อุ่นใจโรงเรียนบ้านหนองเต็งฯกรรมการ
4. นางวรรณา หนูตอโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์กรรมการ
5. นางจตุพร บุญคล้อยโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นางดวงทรัพย์ ศรีสุวอโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวอุษณีย์ ธัญญศิรินนท์โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
2. นางสาวชนิดา แสงกล้าโรงเรียนบ้านเขาดินเหนือกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ แปลงดีโรงเรียนบ้านตะครองใต้กรรมการ
4. นางลัดดา ศิริมากโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนาสายโท 11 กรรมการ
5. นางรัชกร เจวรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางลักขณา จุดโตโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางชลธิชา เลิศนพคุณวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางภัทรภร อุ่นใจโรงเรียนบ้านหนองเต็งฯกรรมการ
4. นางวรรณา หนูตอโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์กรรมการ
5. นางจตุพร บุญคล้อยโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นางสาวอุษณีย์ ธัญญศิรินนท์โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
7. นางสาวชนิดา แสงกล้าโรงเรียนบ้านเขาดินเหนือกรรมการ
8. นางปรียาภรณ์ แปลงดีโรงเรียนบ้านตะครองใต้กรรมการ
9. นางลัดดา ศิริมากโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนาสายโท 11 กรรมการ
10. นางรัชกร เจวรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
11. นางดวงทรัพย์ ศรีสุวอโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางน้ำทิพย์ วริศโรจน์ชัยโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
2. นางปณิจศา ทรัพย์สุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
3. นางรีนา นุแรมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์กรรมการ
4. นายจักรินทร์ สุดชนะโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
5. นางสาวอรุณรัตน์ ฉัตรอังกูรโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
6. นางนุชนารถ บำรุงแคว้นโรงเรียนบ้านอโณทัยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางดุสิต เรืองศิลป์โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์กรรมการ
2. นางกาญจนา เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้า้งตนเอง 7กรรมการ
3. นางวันทนา บุญประกอบโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
4. นางคำเพียร วงษ์กนกโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางจีราภรณ์ ทองจันดาโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ วริศโรจน์ชัยโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
2. นางปณิจศา ทรัพย์สุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
3. นางรีนา นุแรมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์กรรมการ
4. นายจักรินทร์ สุดชนะโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
5. นางสาวอรุณรัตน์ ฉัตรอังกูรโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
6. นางนุชนารถ บำรุงแคว้นโรงเรียนบ้านอโณทัยกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางดุสิต เรืองศิลป์โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์กรรมการ
2. นางกาญจนา เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้า้งตนเอง 7กรรมการ
3. นางวันทนา บุญประกอบโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
4. นางคำเพียร วงษ์กนกโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางจีราภรณ์ ทองจันดาโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางน้ำทิพย์ วริศโรจน์ชัยโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
2. นางปณิจศา ทรัพย์สุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
3. นางรีนา นุแรมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์กรรมการ
4. นายจักรินทร์ สุดชนะโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
5. นางสาวอรุณรัตน์ ฉัตรอังกูรโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
6. นางนุชนารถ บำรุงแคว้นโรงเรียนบ้านอโณทัยกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางดุสิต เรืองศิลป์โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์กรรมการ
2. นางกาญจนา เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้า้งตนเอง 7กรรมการ
3. นางวันทนา บุญประกอบโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
4. นางคำเพียร วงษ์กนกโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางจีราภรณ์ ทองจันดาโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญศรี จิตจันทร์โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางสาวจามรี ชัยประโคนโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ช่วงชัยโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เพ็งดีโรงเรียนบ้านโคกชุมกรรมการ
5. นางวราภรณ์ โพธิ์เงินโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
6. นางสาวเยาวนิตย์ คูณประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี จิตจันทร์โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางสาวจามรี ชัยประโคนโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ช่วงชัยโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เพ็งดีโรงเรียนบ้านโคกชุมกรรมการ
5. นางวราภรณ์ โพธิ์เงินโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
6. นางสาวเยาวนิตย์ คูณประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี จิตจันทร์โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางสาวจามรี ชัยประโคนโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ช่วงชัยโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เพ็งดีโรงเรียนบ้านโคกชุมกรรมการ
5. นางวราภรณ์ โพธิ์เงินโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
6. นางสาวเยาวนิตย์ คูณประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสวิตร์ บาลโสงโรงเรียนบ้านหนองเอียนกรรมการ
2. นางจตุพัฒร์ ทะนามศรีโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
3. นางกชกร ถือดียิ่งโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาฯกรรมการ
4. นางสาวสุลักษณ์ สุขแก้วโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
5. นางสุธาดา สัตตบุษย์โรงเรียนวัดบ้านเมือโพธิ์กรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ กระฐินหอมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสวิตร์ บาลโสงโรงเรียนบ้านหนองเอียนกรรมการ
2. นางจตุพัฒร์ ทะนามศรีโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
3. นางกชกร ถือดียิ่งโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาฯกรรมการ
4. นางสาวสุลักษณ์ สุขแก้วโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
5. นางสุธาดา สัตตบุษย์โรงเรียนวัดบ้านเมือโพธิ์กรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ กระฐินหอมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสวิตร์ บาลโสงโรงเรียนบ้านหนองเอียนกรรมการ
2. นางจตุพัฒร์ ทะนามศรีโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
3. นางกชกร ถือดียิ่งโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาฯกรรมการ
4. นางสาวสุลักษณ์ สุขแก้วโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
5. นางสุธาดา สัตตบุษย์โรงเรียนวัดบ้านเมือโพธิ์กรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ กระฐินหอมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสวิตร์ บาลโสงโรงเรียนบ้านหนองเอียนกรรมการ
2. นางจตุพัฒร์ ทะนามศรีโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
3. นางกชกร ถือดียิ่งโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาฯกรรมการ
4. นางสาวสุลักษณ์ สุขแก้วโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
5. นางสุธาดา สัตตบุษย์โรงเรียนวัดบ้านเมือโพธิ์กรรมการ
6. นางเยาวลักษณ์ กระฐินหอมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางฐิติรัตน์ เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
2. นางอัปสรสวรรค์ บ้งคำโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางไกรสร แสงคำโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นางสาวมนทิยา ลีประโคนโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายปรีชา กิติพันธ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
6. นายวราุวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางฐิติรัตน์ เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
2. นางอัปปศรสวรรค์ บ้งคำโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางไกรสร แสงคำโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นางสาวมนทิยา ลีประโคนโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นายปรีชา กิติพันธ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
6. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางศรีจันทร์ มีคมโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ แจ่มใสโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
3. นางจันทรา ยืนยงโรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายผล อุ่นวงษ์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
5. นางสาวพนิดา มาลีนนท์โรงเรียนวัดบ้านเมือโพธิ์กรรมการ
6. นายนิรุตย์ อะทะขันธ์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางศรีจันทร์ มีคมโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ แจ่มใสโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
3. นางจันทรา ยืนยงโรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายผล อุ่นวงษ์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
5. นางสาวพนิดา มาลีนนท์โรงเรียนวัดบ้านเมือโพธิ์กรรมการ
6. นายนิรุตย์ อะทะขันธ์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทร์ มีคมโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ แจ่มใสโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
3. นางจันทรา ยืนยงโรงเรียนวัดบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายผล อุ่นวงษ์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
5. นางสาวพนิดา มาลีนนท์โรงเรียนวัดบ้านเมือโพธิ์กรรมการ
6. นายนิรุตย์ อะทะขันธ์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอภิวัน มาลีแก้วโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นายอังคาร พลทมโรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
3. นายบรรจง บุตรพราวโรงเรียนบ้านหนองเต็งฯกรรมการ
4. นางสาวปิ่นอุมา หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นางสมใจ สีหาวะบุตรโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
6. นางสุมาลี ลีประโคนโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
7. นางอนงค์ แก่นอินทร์โรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
8. นางวาสนา ทรงประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอภิวัน มาลีแก้วโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นายอังคาร พลทมโรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
3. นายบรรจง บุตรพราวโรงเรียนบ้านหนองเต็งฯกรรมการ
4. นางสาวปิ่นอุมา หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นางสมใจ สีหาวะบุตรโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
6. นางสุมาลี ลีประโคนโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
7. นางอนงค์ แก่นอินทร์โรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
8. นางวาสนา ทรงประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอรนภา อนุสิทธิวงศ์โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เถื่อนอุบลโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
3. นางประภารัตน์ ทศพนัสสักโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นายทวีทรัพย์ สระแก้วโรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
5. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นางพรรณี หวังสุขกลางโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอรนภา อนุสิทธิวงศ์โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เถื่อนอุบลโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
3. นางประภารัตน์ ทศพนัสสักโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นายทวีทรัพย์ สระแก้วโรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
5. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นางพรรณี หวังสุขกลางโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอรนภา อนุสิทธิวงศ์โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เถื่อนอุบลโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
3. นางประภารัตน์ ทศพนัสสักโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นายทวีทรัพย์ สระแก้วโรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
5. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นางพรรณี หวังสุขกลางโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอรนภา อนุสิทธิวงศ์โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เถื่อนอุบลโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
3. นางประภารัตน์ ทศพนัสสักโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นายทวีทรัพย์ สระแก้วโรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
5. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นางพรรณี หวังสุขกลางโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอภิวัน มาลีแก้วโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นายอังคาร พลทมโรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
3. นายบรรจง บุตรพราวโรงเรียนบ้านหนองเต็งฯกรรมการ
4. นางสาวปิ่นอุมา หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นางสมใจ สีหาวะบุตรโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
6. นางสุมาลี ลีประโคนโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
7. นางอนงค์ แก่นอินทร์โรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
8. นางวาสนา ทรงประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอภิวัน มาลีแก้วโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นายอังคาร พลทมโรงเรียนบ้านตัวอย่างกรรมการ
3. นายบรรจง บุตรพราวโรงเรียนบ้านหนองเต็งฯกรรมการ
4. นางสาวปิ่นอุมา หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นางสมใจ สีหาวะบุตรโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
6. นางสุมาลี ลีประโคนโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
7. นางอนงค์ แก่นอินทร์โรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
8. นางวาสนา ทรงประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณี อินทร์ประโคนโรงเรียนบ้านหนองม่วงราฎอุทิศกรรมการ
2. นายกฤษฎา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นายวีรชาติ ดลเสมอโรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
4. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายศักดา เชื้อสิงห์โรงเรียนวัดธรรมถาวรกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี อินทร์ประโคนโรงเรียนบ้านหนองม่วงราฎอุทิศกรรมการ
2. นายกฤษฎา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นายวีรชาติ ดลเสมอโรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
4. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายศักดา เชื้อสิงห์โรงเรียนวัดธรรมถาวรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสุวรรณี อินทร์ประโคนโรงเรียนบ้านหนองม่วงราฎอุทิศกรรมการ
2. นายกฤษฎา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นายวีรชาติ ดลเสมอโรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
4. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายศักดา เชื้อสิงห์โรงเรียนวัดธรรมถาวรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณี อินทร์ประโคนโรงเรียนบ้านหนองม่วงราฎอุทิศกรรมการ
2. นายกฤษฎา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นายวีรชาติ ดลเสมอโรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
4. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายศักดา เชื้อสิงห์โรงเรียนวัดธรรมถาวรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณี อินทร์ประโคนโรงเรียนบ้านหนองม่วงราฎอุทิศกรรมการ
2. นายกฤษฎา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นายวีรชาติ ดลเสมอโรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
4. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายศักดา เชื้อสิงห์โรงเรียนวัดธรรมถาวรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี อินทร์ประโคนโรงเรียนบ้านหนองม่วงราฎอุทิศกรรมการ
2. นายกฤษฎา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นายวีรชาติ ดลเสมอโรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
4. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายศักดา เชื้อสิงห์โรงเรียนวัดธรรมถาวรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี อินทร์ประโคนโรงเรียนบ้านหนองม่วงราฎอุทิศกรรมการ
2. นายกฤษฎา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นายวีรชาติ ดลเสมอโรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
4. นายเริงศิริ เสียงตรงโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายศักดา เชื้อสิงห์โรงเรียนวัดธรรมถาวรกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางยุพิน มีจำนงค์โรงเรียนบ้านเกีรยติเจริญกรรมการ
2. นางถนอมศิล ดีสมโรงเรียนบ้านนาราใหญ่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
4. นายอนุชา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นายณวิชญ์ วงศ์สมโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
6. นายวีระวิทย์ ดุจจานุทัศน์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางยุพิน มีจำนงค์โรงเรียนบ้านเกีรยติเจริญกรรมการ
2. นางถนอมศิล ดีสมโรงเรียนบ้านนารใหญ๋กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
4. นายอนุชา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นายณวิชญ์ วงศ์สมโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
6. นายวีระวิทย์ ดุจจานุทัศน์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางยุพิน มีจำนงค์โรงเรียนบ้านเกีรยติเจริญกรรมการ
2. นางถนอมศิล ดีสมโรงเรียนบ้านนาราใหญ่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
4. นายอนุชา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นายณวิชญ์ วงศ์สมโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
6. นายวีระวิทย์ ดุจจานุทัศน์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสวาย บุญเรืองโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการ
2. นายศักดา อุปชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางบุญเรือน กิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
4. นางวิไล พลอาสาโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
5. นายสุวิทย์ นามมุงคุณโรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสวาย บุญเรืองโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการ
2. นายศักดา อุปชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางบุญเรือน กิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
4. นางวิไล พลอาสาโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
5. นายสุวิทย์ นามมุงคุณโรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสวาย บุญเรืองโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการ
2. นายศักดา อุปชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางบุญเรือน กิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
4. นางวิไล พลอาสาโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
5. นายสุวิทย์ นามมุงคุณโรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางยุพิน มีจำนงค์โรงเรียนบ้านเกีรยติเจริญกรรมการ
2. นายถนอมศิล ดีสมโรงเรียนบ้านนาราใหญ่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
4. นายอนุชา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นายณวิชญ์ วงศ์สมโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
6. นายวีระวิทย์ ดุจจานุทัศน์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางยุพิน มีจำนงค์โรงเรียนบ้านเกีรยติเจริญกรรมการ
2. นางถนอมศิล ดีสมโรงเรียนบ้านนาราใหญ่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
4. นายอนุชา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นายณวิชญ์ วงศ์สมโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
6. นายวีระวิทย์ ดุจจานุทัศน์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ทรงสกุลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายสำราญ ปุ่นประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
3. นางยุพาพร ปิยมิตรธรรมโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
4. นางสมคิด พลอยนิลโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางเพิ่มสุข ทานผดุงโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพิกา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
7. นางเตือนใจ เสชังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
8. นางละออ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
9. นางสุภาพ วิจันทมุขโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐ ทรงสกุลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายสำราญ ปุ่นประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
3. นางยุพาพร ปิยมิตรธรรมโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
4. นางสมคิด พลอยนิลโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางเพิ่มสุข ทานผดุงโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพิกา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
7. นางเตือนใจ เสชังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
8. นางละออ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
9. นางสุภาพ วิจันทมุขโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ทรงสกุลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายสำราญ ปุ่นประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
3. นางยุพาพร ปิยมิตรธรรมโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
4. นางสมคิด พลอยนิลโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางเพิ่มสุข ทานผดุงโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพิกา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
7. นางเตือนใจ เสชังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
8. นางละออ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
9. นางสุภาพ วิจันทมุขโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐ ทรงสกุลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายสำราญ ปุ่นประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
3. นางยุพาพร ปิยมิตรธรรมโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
4. นางสมคิด พลอยนิลโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางเพิ่มสุข ทานผดุงโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพิกา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
7. นางเตือนใจ เสชังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
8. นางละออ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
9. นางสุภาพ วิจันทมุขโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประเสริฐ ทรงสกุลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายสำราญ ปุ่นประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
3. นางยุพาพร ปิยมิตรธรรมโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
4. นางสมคิด พลอยนิลโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางเพิ่มสุข ทานผดุงโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพิกา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
7. นางเตือนใจ เสชังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
8. นางลออ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
9. นางสุภาพ วิจันทมุขโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ ทรงสกุลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายสำราญ ปุ่นประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
3. นางยุพาพร ปิยมิตรธรรมโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
4. นางสมคิด พลอยนิลโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางเพิ่มสุข ทานผดุงโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพิกา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
7. นางเตือนใจ เสชังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
8. นางลออ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
9. นางสุภาพ วิจันทมุขโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ทรงสกุลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายสำราญ ปุ่นประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
3. นางยุพาพร ปิยมิตรธรรมโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
4. นางสมคิด พลอยนิลโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางเพิ่มสุข ทานผดุงโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางอัมพิกา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
7. นางเตือนใจ เสชังโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
8. นางลออ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
9. นางสุภาพ วิจันทมุขโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจิราพร คงพรหมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
2. นางกรองแก้ว ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
3. นางพิพาภรณ์ คงเพชรโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
4. นางเบญจมาศ ตรีสันติกุลโรงเรียนบ้านโคกชุมกรรมการ
5. นางครองทรัพย์ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจิราพร คงพรหมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
2. นางกรองแก้ว ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
3. นางพิพาภรณ์ คงเพชรโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
4. นางเบญจมาศ ตรีสันติกุลโรงเรียนบ้านโคกชุมกรรมการ
5. นางครองทรัพย์ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจิราพร คงพรหมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
2. นางกรองแก้ว ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
3. นางพิพาภรณ์ คงเพชรโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
4. นางเบญจมาศ ตรีสันติกุลโรงเรียนบ้านโคกชุมกรรมการ
5. นางครองทรัพย์ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางจิราพร คงพรหมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
2. นางกรองแก้ว ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
3. นางพิพาภรณ์ คงเพชรโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
4. นางเบญจมาศ ตรีสันติกุลโรงเรียนบ้านโคกชุมกรรมการ
5. นางครองทรัพย์ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางจิราพร คงพรหมโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
2. นางกรองแก้ว ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
3. นางพิพาภรณ์ คงเพชรโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
4. นางเบญจมาศ ตรีสันติกุลโรงเรียนบ้านโคกชุมกรรมการ
5. นางครองทรัพย์ เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ประวันตาโรงเรียนบ้านโคกรังกรรมการ
2. นายสยาม โสรัตนถาวรโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
3. นายเสน่ห์ บุญโก่งโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
4. นางสาวมนัสวัณณ์ กระจ่างทองโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางธนพร สาลีวรรณโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
6. นายสุรพงศ์ พลวันโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ ชำนาญงามโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กรรมการ
8. นายนิวัตน์ สวดประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
10. นางสาวสุภาพร ดีหลีโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ประวันตาโรงเรียนบ้านโคกรังกรรมการ
2. นายสยาม โสรัตนถาวรโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
3. นายเสน่ห์ บุญโก่งโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
4. นางสาวมนัสวัณณ์ กระจ่างทองโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางธนพร สาลีวรรณโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
6. นายสุรพงศ์ พลวันโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ ชำนาญงามโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กรรมการ
8. นายนิวัตน์ สวดประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
10. นางสาวสุภาพร ดีหลีโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสวาย บุญเรืองโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการ
2. นายศักดา อุปชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางบุญเรือน กิรัมย์โรงเรียนัดบ้านจอมวกรรมการ
4. นางวิไล พลอาสาโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
5. นายสุวิทย์ นามมุงคุณโรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสวาย บุญเรืองโรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคีกรรมการ
2. นายศักดา อุปชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางบุญเรือน กิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
4. นางวิไล พลอาสาโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
5. นายสุวิทย์ นามมุงคุณโรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ประวันตาโรงเรียนบ้านโคกรังกรรมการ
2. นายสยาม โสรัตนถาวรโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
3. นายเสน่ห์ บุญโก่งโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
4. นางสาวมนัสวัณณ์ กระจ่างทองโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางธนพร สาลีวรรณโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
6. นายสุรพงศ์ พลวันโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ ชำนาญงามโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กรรมการ
8. นายนิวัตน์ สวดประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
10. นางสาวสุภาพร ดีหลีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ประวันตาโรงเรียนบ้านโคกรังกรรมการ
2. นายสยาม โสรัตนถาวรโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
3. นายเสน่ห์ บุญโก่งโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
4. นางสาวมนัสวัณณ์ กระจ่างทองโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางธนพร สาลีวรรณโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
6. นายสุรพงศ์ พลวันโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ ชำนาญงามโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กรรมการ
8. นายนิวัตน์ สวดประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
9. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
10. นางสาวสุภาพร ดีหลีโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"กรรมการ
3. นางชวนปอง วิชชุเมธาลักษ์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นายโผนชัย ปุยะติโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการ
6. นางสาวจุติพร สราญบุรุษโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"กรรมการ
3. นางชวนปอง วิชชุเมธาลักษ์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นายโผนชัย ปุยะติโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการ
6. นางสาวจุติพร สราญบุรุษโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"กรรมการ
3. นางชวนปอง วิชชุเมธาลักษ์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นายโผนชัย ปุยะติโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการ
6. นางสาวจุติพร สราญบุรุษโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"กรรมการ
3. นางชวนปอง วิชชุเมธาลักษ์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นายโผนชัย ปุยะติโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการ
6. นางสาวจุติพร สราญบุรุษโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"กรรมการ
3. นางชวนปอง วิชชุเมธาลักษ์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นายโผนชัย ปุยะติโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการ
5. นางสาวจุติพร สราญบุรุษโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"กรรมการ
3. นางชวนปอง วิชชุเมธาลักษ์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
5. นายโผนชัย ปุยะติโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการ
6. นางสาวจุติพร สราญบุรุษโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายประมวล สินสวัสดิ์โรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
3. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
4. นางสาวกันต์ติมากานต์ อัมพรธิติกุลโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนากรรมการ
5. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายศรพิชิต สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
3. นายสุเมธ ชมกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นายวีระพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประมวล สินสวัสดิ์โรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
3. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
4. นางสาวกันต์ติมากานต์ อัมพรธิติกุลโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนากรรมการ
5. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายศรพิชิต สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
3. นายสุเมธ ชมกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นายวีระพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทวิสิทธิ์ ทวันเวชโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
2. นายพีรพล สกุลอรุณเพชรโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
3. นางสาวณิชนันทน์ พรหมวิภาโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
4. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทวิสิทธิ์ ทวันเวชโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
2. นายพีรพล สกุลอรุณเพชรโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
3. นางสาวณิชนันทน์ พรหมวิภาโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
4. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายประมวล สินสวัสดิ์โรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
3. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
4. นางสาวกันต์ติมากานต์ อัมพรธิติกุลโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนากรรมการ
5. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายศรพิชิต สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
3. นายสุเมธ ชมกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นายวีระพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายทวิสทธิ์ ทวันเวชโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
2. นายพีรพล สกุลอรุณเพชรโรงเรียนบ้านหนองร้านกรรมการ
3. นางสาวณิชนันทน์ พรหมวิภาโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
4. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัอแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
6. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
2. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร วรรณุปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
4. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
5. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
6. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
2. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร วรรณุปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
4. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
5. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
6. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
2. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร วรรณุปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
4. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
5. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
6. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
2. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร วรรณุปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
4. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
5. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
6. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
2. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร วรรณุปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
4. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
5. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
6. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นางยุพิน ฉิมมาโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
3. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกต "สุดาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางธัญยธรณ์ เหลืองเดชานุรัษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นางยุพิน ฉิมมาโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
3. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกต "สุดาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางธัญยธรณ์ เหลืองเดชานุรัษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นางยุพิน ฉิมมาโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
3. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกต "สุดาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางธัญยธรณ์ เหลืองเดชานุรัษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นางยุพิน ฉิมมาโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
3. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกต "สุดาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางธัญยธรณ์ เหลืองเดชานุรัษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นางยุพิน ฉิมมาโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
3. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกต "สุดาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางธัญยธรณ์ เหลืองเดชานุรัษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นางยุพิน ฉิมมาโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
3. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกต "สุดาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางธัญยธรณ์ เหลืองเดชานุรัษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นางยุพิน ฉิมมาโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
3. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกต "สุดาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางธัญยธรณ์ เหลืองเดชานุรัษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นางยุพิน ฉิมมาโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
3. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกต "สุดาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางธัญยธรณ์ เหลืองเดชานุรัษ์โรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ ทับแก้วโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
3. นางรัชตา สุขวัฒนมงคลโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
4. นางจริยา วิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ จันเหล่าหลวงโรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ ทับแก้วโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
3. นางรัชตา สุขวัฒนมงคลโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
4. นางจริยา วิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ จันเหล่าหลวงโรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ ทับแก้วโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
3. นางรัชตา สุขวัฒนมงคลโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
4. นางจริยา วิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ จันเหล่าหลวงโรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ ทับแก้วโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
3. นางรัชตา สุขวัฒนมงคลโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
4. นางจริยา วิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ จันเหล่าหลวงโรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ ทับแก้วโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
3. นายรัชตา สุขวัฒนมงคลโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
4. นางจริยา วิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ จันเหล่าหลวงโรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ ทับแก้วโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
3. นางรัชตา สุขวัฒนมงคลโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
4. นางจริยา วิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ จันเหล่าหลวงโรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ ทับแก้วโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
3. นางรัชตา สุขวัฒนมงคลโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
4. นางจริยา วิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ จันเหล่าหลวงโรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ ทับแก้วโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
3. นางรัชตา สุขวัฒนมงคลโรงเรียนวัดหนองตะครองกรรมการ
4. นางจริยา วิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ จันเหล่าหลวงโรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
2. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร วรรณุปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
4. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
5. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
6. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
2. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร วรรณุปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
4. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
5. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
6. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
2. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
3. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
6. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
8. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางจีรา วงษ์อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
11. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
2. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
3. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
6. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
8. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางจีรา วงษ์อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
11. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
2. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
3. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
6. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
8. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางจีรา วงษ์อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
11. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
2. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
3. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
6. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
8. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางจีรา วงษ์อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
11. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
2. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
3. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
6. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
8. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางจีรา วงษ์อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
11. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
2. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
3. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
6. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
8. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางจีรา วงษ์อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
11. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
2. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
3. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
6. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
8. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางจีรา วงษ์อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
11. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
2. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
3. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
6. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
8. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางจีรา วงษ์อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
11. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
2. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
3. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
6. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
8. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางจีรา วงษ์อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
11. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
2. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
3. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายญาณกิตติ์ วสุวัฒนาอนันต์โรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
6. นางวัชรี หรีกประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
8. นายสุวรรณ แน่ประโคนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางจีรา วงษ์อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
11. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางทัศพร โอภาษีโรงเรียนบ้านบุฯกรรมการ
2. นายประชุม กลมประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายภูมิสิทธิ์ ชนะทะเลโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ นากาจิมาโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายบุญเกิด จะแรมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายนิกร ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางทัศพร โอภาษีโรงเรียนบ้านบุฯกรรมการ
2. นายประชุม กลมประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายภูมิสิทธิ์ ชนะทะเลโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ นากาจิมาโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายบุญเกิด จะแรมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายนิกร ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางทัศพร โอภาษีโรงเรียนบ้านบุฯกรรมการ
2. นายประชุม กลมประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายภูมิสิทธิ์ ชนะทะเลโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ นากาจิมาโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายบุญเกิด จะแรมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายนิกร ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางทัศพร โอภาษีโรงเรียนบ้านบุฯกรรมการ
2. นายประชุม กลมประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายภูมิสิทธิ์ ชนะทะเลโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ นากาจิมาโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายบุญเกิด จะแรมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นายนิกร ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพรรณี นึกมั่นโรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
2. นายชาญ ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
3. นางนุชภางค์ วีระวัฒน์โรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
4. นางสาวทักษิณา ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนวัดบ้านเมือโพธิ์กรรมการ
5. นายเสถียร ตระสินธุ์โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
6. นางอุษา หานามชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี นึกมั่นโรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
2. นายชาญ ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
3. นางนุชภางค์ วีระวัฒน์โรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
4. นางสาวทักษิณา ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนวัดบ้านเมือโพธิ์กรรมการ
5. นายเสถียร ตระสินธุ์โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
6. นางอุษา หานามชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางเบญจมาศ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จิระสมประเสริฐโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวพรพันธ์ โพธิ์จักรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นายสำรวย สุทธิโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาฯกรรมการ
5. นางทองทิพย์ สมัครประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
6. นางเฉลี่ยว หวังคะพันธ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จิระสมประเสริฐโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวพรพันธ์ โพธิ์จักรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นายสำรวย สุทธิโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาฯกรรมการ
5. นางทองทิพย์ สมัครประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
6. นางเฉลี่ยว หวังคะพันธ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางพรรณี นึกมั่นโรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
2. นายชาญ ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
3. นางนุชภางค์ วีระวัฒน์โรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
4. นางสาวทักษิณา ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนวัดบ้านเมือโพธิ์กรรมการ
5. นายเสถียร ตระสินธุ์โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
6. นางอุษา หานามชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางพรรณี นึกมั่นโรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
2. นายชาญ ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านตะลุมพุกกรรมการ
3. นางนุชภางค์ วีระวัฒน์โรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
4. นางสาวทักษิณา ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนวัดบ้านเมือโพธิ์กรรมการ
5. นายเสถียร ตระสินธุ์โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
6. นางอุษา หานามชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จิระสมประเสริฐโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวพรพันธ์ โพธิ์จักรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นายสำรวย สุทธิโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาฯกรรมการ
5. นางทองทิพย์ สมัครประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
6. นางเฉลี่ยว หวังคะพันธ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพนม ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
2. นางสาววิไล เภารัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางลลนา สลางสิงห์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายอัศวิน ศิริมากโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
5. นายภัทรกร สายรามโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเบญจมาศ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จิระสมประเสริฐโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวพรพันธ์ โพธิ์จักรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นายสำรวย สุทธิโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาฯกรรมการ
5. นางทองทิพย์ สมัครประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
6. นางเฉลี่ยว หวังคะพันธ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางจีรนันท์ นะวันทาโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ เทียมเลิศโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
3. นางชื่นกมล ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ทองดีโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา วิชัยรัมย์โรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
6. นางสาววลีรัตน์ รัตนกรโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นางรัชนี เอ็นมากโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
8. นางปรารถนา บทมาตย์โรงเรียนบ้านโคกกะชายกรรมการ
9. นางจิตตานันท์ จงกลโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางจีรนันท์ นะวันทาโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ เทียมเลิศโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
3. นางชื่นกมล ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ทองดีโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา วิชัยรัมย์โรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
6. นางสาววลีรัตน์ รัตนกรโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นางรัชนี เอ็นมากโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
8. นางปรารถนา บทมาตย์โรงเรียนบ้านโคกกะชายกรรมการ
9. นางจิตตานันท์ จงกลโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจีรนันท์ นะวันทาโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
2. นางจันเพ็ญ เทียมเลิศโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
3. นางชื่นกมล ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ทองดีโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา วิชัยรัมย์โรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
6. นางสาววลีรัตน์ รัตนกรโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นางรัชนี เอ็นมากโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
8. นางปรารถนา บทมาตย์โรงเรียนบ้านโคกกะชายกรรมการ
9. นางจิตตานันท์ จงกลโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจีรนันท์ นะวันทาโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ เทียมเลิศโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
3. นางชื่นกมล ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ทองดีโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา วิชัยรัมย์โรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
6. นางสาววลีรัตน์ รัตนกรโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นางรัชนี เอ็นมากโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
8. นางปรารถนา บทมาตย์โรงเรียนบ้านโคกกะชายกรรมการ
9. นางจิตตานันท์ จงกลโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจีรนันท์ นะวันทาโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ เทียมเลิศโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
3. นางชื่นกมล ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ทองดีโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา วิชัยรัมย์โรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
6. นางสาววลีรัตน์ รัตนกรโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นางรัชนี เอ็นมากโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
8. นางปรารถนา บทมาตย์โรงเรียนบ้านโคกกะชายกรรมการ
9. นางจิตตานันท์ จงกลโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจีรนันท์ นะวันทาโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ เทียมเลิศโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
3. นางชื่นกมล ช่วงจันทึกโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ ทองดีโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา วิชัยรัมย์โรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
6. นางสาววลีรัตน์ รัตนกรโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นางรัชนี เอ็นมากโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
8. นางปรารถนา บทมาตย์โรงเรียนบ้านโคกกะชายกรรมการ
9. นางจิตตานันท์ จงกลโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต เสขะกุลโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
2. นายยศ เครือศรีโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
3. นายนิพนธ์ หารีโรงเรียนวัดบ้านจันดุมกรรมการ
4. นายอภินพ อิสระยิวัฒน์โรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
5. นายอนุสนธ์ สุนินทบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ น้ำอบเชยโรงเรียนสพป. บร. 2กรรมการ
2. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางกนกวรรณ โพธิ์ไชยโยโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
4. นางสาววณิชยา สีหามาตย์โรงเรียนนิคมสายโท 12 เหนือกรรมการ
5. นายไพรวัลย์ บุญถมโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายระวิ เสาเกลียวโรงเรียนบ้านบุฯกรรมการ
2. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
3. นางพิกุล นันทะศรีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นางสาวศิวพร วงศ์ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
5. นายไตรรงค์ นุยืนรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกบำรุงกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพนม ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
2. นางลลนา สลางสิงห์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไล เภารัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
4. นายอัศวิน ศิริมากโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
5. นายภัทรกร สายรามโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววัชราวลี อยู่ประโคนโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
2. นางฟ้า เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา ยาท้าวโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ แถวทิมโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางหฤทัย นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายระวิ เสาเกลียวโรงเรียนบ้านบุฯกรรมการ
2. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
3. นางพิกุล นันทะศรีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นางสาวศิวพร วงศ์ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
5. นายไตรรงค์ นุยืนรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกบำรุงกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพนม ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
2. นางลลนา สลางสิงห์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไล เภารัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
4. นายอัศวิน ศิริมากโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
5. นายภัทรกร สายรามโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต เสขะกุลโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
2. นายยศ เครือศรีโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
3. นายนิพนธ์ หารีโรงเรียนวัดบ้านจันดุมกรรมการ
4. นายอภินพ อิสระยิวัฒน์โรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
5. นายอนุสนธ์ สุนินทบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไทรฯกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายระวิ เสาเกลียวโรงเรียนบ้านบุฯกรรมการ
2. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
3. นางพิกุล นันทะศรีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นางสาวศิวพร วงศ์ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
5. นายไตรรงค์ นุยืนรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกบำรุงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพนม ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
2. นางลลนา สลางสิงห์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไล เภารัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
4. นายอัศวิน ศิริมากโรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
5. นายภัทรกร สายรามโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ น้ำอบเชยโรงเรียนสพป. บร. 2กรรมการ
2. นายวราุวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางกนกวรรณ โพธิ์ไชยโยโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
4. นางสาววณิชยา สีหามาตย์โรงเรียนนิคมสายโท 12 เหนือกรรมการ
5. นายไพรวัลย์ บุญถมโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาววัชราวลี อยู่ประโคนโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
2. นางฟ้า เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา ยาท้าวโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ แถวทิมโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางหฤทัย นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาววัชราวลี อยู่ประโคนโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
2. นางฟ้า เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา ยาท้าวโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ แถวทิมโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางหฤทัย นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางสาววัชราวลี อยู่ประโคนโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
2. นางฟ้า เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา ยาท้าวโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ แถวทิมโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางหฤทัย นิพรรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางกวินนาถ เพอร์รี่โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางณัฐฎาณงค์เยาว์ ฮอดจ์สันโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นายบุญพร้อม อุปแก้วโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางสำเรียง จานเขื่องโรงเรียนวัดบ้านจันดุมกรรมการ
5. นางชุติมา วันท่าค้อโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางกวินนาถ เพอร์รี่โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางณัฐฎาณงค์เยาว์ ฮอดจ์สันโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นายบุญพร้อม อุปแก้วโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางสำเรียง จานเขื่องโรงเรียนวัดบ้านจันดุมกรรมการ
5. นางชุติมา วันท่าค้อโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางกวินนาถ เพอร์รี่โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางณัฐฎาณงค์เยาว์ ฮอดจ์สันโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นายบุญพร้อม อุปแก้วโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางสำเรียง จานเขื่องโรงเรียนวัดบ้านจันดุมกรรมการ
5. นางชุติมา วันท่าค้อโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญวิภา ปุยะติโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
2. นางวันทนา สุขโสมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
3. นางจันทนา งามสระคูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางลาวรรณ สุระตะมัยโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
2. นางธัญญาพรณ์ กรรม์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
3. นางสาวฉัทชนันท์ สมภักดีโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญวิภา ปุยะติโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
2. นางวันทนา สุขโสมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
3. นางจันทนา งามสระคูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นางลาวรรณ สุระตะมัยโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
5. นางธัญญาพรณ์ กรรม์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
6. นางสาวฉัทชนันท์ สมภักดีโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางกวินนาถ เพอร์รี่โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางณัฐฎาณงค์เยาว์ ฮอดจ์สันโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นายบุญพร้อม อุปแก้วโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางสำเรียง จานเขื่องโรงเรียนวัดบ้านจันดุมกรรมการ
5. นางชุติมา วันท่าค้อโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกวินนาถ เพอร์รี่โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางณัฐฎาณงค์เยาว์ ฮอดจ์สันโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นายบุญพร้อม อุปแก้วโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางสำเรียง จานเขื่องโรงเรียนวัดบ้านจันดุมกรรมการ
5. นางชุติมา วันท่าค้อโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญวิภา ปุยะติโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
2. นางวันทนา สุขโสมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
3. นางจันทนา งามสระคูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางลาวรรณ สุระตะมัยโรงเรียนบ้านตะแบกกรรมการ
2. นางธัญญาพรณ์ กรรม์ภิรมย์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
3. นางสาวฉัทชนันท์ สมภักดีโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ตันติลิขิตกุลโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
2. นางวรรณี ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
3. นางอุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
4. นางสุมาลัย แววโคกสูงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ กกไธสงโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ ตันติลิขิตกุลโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นางวรรณี ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
3. นางอุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
4. นางสุมาลัย แววโคกสูงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ กกไธสงโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ตันติลิขิตกุลโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
2. นางวรรณี ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
3. นางอุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
4. นางสุมาลัย แววโคกสูงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ กกไธสงโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ตันติลิขิตกุลโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
2. นางวรรณี ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
3. นางอุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
4. นางสุมาลัย แววโคกสูงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ กกไธสงโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ ตันติลิขิตกุลโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
2. นางวรรณี ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
3. นางอุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
4. นางสุมาลัย แววโคกสูงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ กกไธสงโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ตันติลิขิตกุลโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
2. นางวรรณี ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
3. นางอุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
4. นางสุมาลัย แววโคกสูงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ กกไธสงโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิชัย จุฑาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
2. นายประภาส ต้นเสมอไทยโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ ศรีเหมือนโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีฉลวย จงเกษีโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
5. นางกัญญาภรณ์ นุชวงค์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
6. นายประเสริฐ เกื้อประโคนโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
7. นายสมเดช จานรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
8. นายชยากร โกศรีโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
9. นางพิมพ์ภา ปะนัดเตโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
10. นายสำรวน คงครบโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวิชัย จุฑาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
2. นายประภาส ต้นเสมอไทยโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ ศรีเหมือนโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีฉลวย จงเกษีโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
5. นางกัญญาภรณ์ นุชวงค์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
6. นายประเสริฐ เกื้อประโคนโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
7. นายสมเดช จานรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
8. นายชยากร โกศรีโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
9. นางพิมพ์ภา ปะนัดเตโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
10. นายสำรวน คงครบโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิชัย จุฑาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
2. นายประภาส ต้นเสมอไทยโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ ศรีเหมือนโรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีฉลวย จงเกษีโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
5. นางกัญญาภรณ์ นุชวงค์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
6. นายประเสริฐ เกื้อประโคนโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
7. นายสมเดช จานรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
8. นายชยากร โกศรีโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
9. นางพิมพ์ภา ปะนัดเตโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
10. นายสำรวน คงครบโรงเรียนวัดปทุมคงคากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางจรินทิพย์ เปานาเรียงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
2. นายกฤษภิ์ภค ทวีชาติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
3. นายประเทือง ตุ้มวารีโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางจรินทิพย์ เปานาเรียงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
2. นายกฤษภิ์ภค ทวีชาติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
3. นายประเทือง ตุ้มวารีโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางจรินทิพย์ เปานาเรียงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
2. นายกฤษภิ์ภค ทวีชาติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
3. นายประเทือง ตุ้มวารีโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นายรังสิต ทูลประโคนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวพันธุ์ทิพย์ สุขแก้วโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางกนกพร เข็มบุปผาโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ คลังประโคนโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นายรังสิต ทูลประโคนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางสาวพันธุ์ทิพย์ สุขแก้วโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
4. นางกนกพร เข็มบุปผาโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ คลังประโคนโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางจรินทิพย์ เปานาเรียงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
2. นายกฤษภิ์ภค ทวีชาติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
3. นายประเทือง ตุ้มวารีโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจรินทิพย์ เปานาเรียงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
2. นายกฤษภิ์ภค ทวีชาติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
3. นายประเทือง ตุ้มวารีโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายรัชพล นรวรรณโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
2. นางสาวบุญเรือน ภู่พะยอมโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
3. นางสาวสมทรัพย์ เรืองไพศาลโรงเรียนบ้านหนองเต็งฯกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พันธ์แก่นโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นางสาวสุธิมาศ นะรินรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นางสุนทรี กิจคณะโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ ศิริพงษ์โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายรัชพล นรวรรณโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
2. นางสาวบุญเรือน ภู่พะยอมโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
3. นางสาวสมทรัพย์ เรืองไพศาลโรงเรียนบ้านหนองเต็งฯกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พันธ์แก่นโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นางสาวสุธิมาศ นะรินรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นางสุนทรี กิจคณะโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ ศิริพงษ์โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ อินทรชมโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายทองเสาร์ ฤทธิ์ยุงโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ดาโสมโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
4. นายเกชา ทรงประโคนโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
5. นางสาวเพชรลดา กิตติชาญชัยโรงเรียนบ้านห้วยเสลากรรมการ
6. นางสิรินุช ธรรมนิยมโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นางวราธร ยืนประโคนโรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
8. นางสาวสุนทรี สีสาวงษ์โรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ อินทรชมโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายทองเสาร์ ฤทธิ์ยุงโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ดาโสมโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
4. นายเกชา ทรงประโคนโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
5. นางสาวเพชรลดา กิตติชาญชัยโรงเรียนบ้านห้วยเสลากรรมการ
6. นางสิรินุช ธรรมนิยมโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นางวราธร ยืนประโคนโรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
8. นางสาวสุนทรี สีสาวงษ์โรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายรัชพล นรวรรณโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
2. นางสาวบุญเรือน ภู่พะยอมโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
3. นางสาวสมทรัพย์ เรืองไพศาลโรงเรียนบ้านหนองเต็งฯกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พันธ์แก่นโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นางสาวสุธิมาศ นะรินรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นางสุนทรี กิจคณะโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ ศิริพงษ์โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายรัชพล นรวรรณโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
2. นางสาวบุญเรือน ภู่พะยอมโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
3. นางสาวสมทรัพย์ เรืองไพศาลโรงเรียนบ้านหนองเต็งฯกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พันธ์แก่นโรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
5. นางสาวสุธิมาศ นะรินรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นางสุนทรี กิจคณะโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ ศิริพงษ์โรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ อินทรชมโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายทองเสาร์ ฤทธิ์ยุงโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ดาโสมโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
4. นายเกชา ทรงประโคนโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
5. นางสาวเพชรลดา กิตติชาญชัยโรงเรียนบ้านห้วยเสลากรรมการ
6. นางสิรินุช ธรรมนิยมโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นางวราธร ยืนประโคนโรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
8. นางสาวสุนทรี สีสาวงษ์โรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ อินทรชมโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายทองเสาร์ ฤทธิ์ยุงโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ดาโสมโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
4. นายเกชา ทรงประโคนโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
5. นางสาวเพชรลดา กิตติชาญชัยโรงเรียนบ้านห้วยเสลากรรมการ
6. นางสิรินุช ธรรมนิยมโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นางวราธร ยืนประโคนโรงเรียนบ้านละเวี้ยฯกรรมการ
8. นางสาวสุนทรี สีสาวงษ์โรงเรียนบ้านตาแกกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ ศรีโมราโรงเรียนกรรมการ
2. นายมงคล อรัญเพิ่มโรงเรียนกรรมการ
3. นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก อินทะเลโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
4. นายชาคริส เทมะธนานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
6. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางไพรินทร์ หลอมประโคนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
2. นางนันชนาพร วรคำโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางเนียรยุพา วันจันทึกโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
4. นางวัลภา จิระสมประเสริฐโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
5. นางธันยาภัทร์ สุขเกษมโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นางปาณิสรา มงคลสุวภัทรโรงเรียนกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางมยุรี นาคินชาติโรงเรียนบ้านเก็มกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ สุขเป็งโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ อินสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ พาราษฎร์โรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
5. นางสาวปิยะพร รุจิเลขโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
6. นางวิบูลย์วรรณ หอมดวงโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอรุณี ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านห้วยเสลากรรมการ
2. นางสาววัชรินทร์ รองชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2กรรมการ
3. นางนิภาพร เข็มมาโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
4. นางจงดี บุญสุขโรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
5. นางวทันยา ศรีธรรมโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
6. นางวิบูลย์วรรณ หอมดวงโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
2. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางชนันภรณ์ ไกรมณีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางอนงค์ภัทร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
2. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางชนันภรณ์ ไกรมณีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางอนงค์ภัทร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
2. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางชนันภรณ์ ไกรมณีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางอนงค์ภัทร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
2. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางชนันภรณ์ ไกรมณีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางอนงค์ภัทร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
2. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางชนันภรณ์ ไกรมณีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางอนงค์ภัทร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
2. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางชนันภรณ์ ไกรมณีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางอนงค์ภัทร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
2. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางชนันภรณ์ ไกรมณีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางอนงค์ภัทร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
2. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางชนันภรณ์ ไกรมณีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางอนงค์ภัทร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
2. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางชนันภรณ์ ไกรมณีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางอนงค์ภัทร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
2. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางชนันภรณ์ ไกรมณีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางอนงค์ภัทร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
2. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางชนันภรณ์ ไกรมณีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางอนงค์ภัทร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสงวนศรี นรัฐกิจโรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
2. นางถิรวรรณ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางชนันภรณ์ ไกรมณีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
5. นางอนงค์ภัทร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัศรเวศย์ เพชรทองโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ มณีพันธุ์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางมณี น้อยพลีโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นายเลิศศักดิ์ เมอะประโคนโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
5. นางวริฐา บมกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
6. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัศรเวศย์ เพชรทองโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ มณีพันธุ์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางมณี น้อยพลีโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นายเลิศศักดิ์ เมอะประโคนโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
5. นางวริฐา บมกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
6. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัศรเวศย์ เพชรทองโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ มณีพันธุ์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางมณี น้อยพลีโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นายเลิศศักดิ์ เมอะประโคนโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
5. นางวริฐา บมกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
6. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัศรเวศย์ เพชรทองโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ มณีพันธุ์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางมณี น้อยพลีโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นายเลิศศักดิ์ เมอะประโคนโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
5. นางวริฐา บมกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
6. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอัศรเวศย์ เพชรทองโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ มณีพันธุ์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางมณี น้อยพลีโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นายเลิศศักดิ์ เมอะประโคนโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
5. นางวริฐา บมกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
6. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัศรเวศย์ เพชรทองโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ มณีพันธุ์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางมณี น้อยพลีโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นายเลิศศักดิ์ เมอะประโคนโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
5. นางวริฐา บมกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
6. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัศรเวศย์ เพชรทองโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ มณีพันธุ์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางมณี น้อยพลีโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นายเลิศศักดิ์ เมอะประโคนโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
5. นางวริฐา บมกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
6. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัศรเวศย์ เพชรทองโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ มณีพันธุ์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
3. นางมณี น้อยพลีโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นายเลิศศักดิ์ เมอะประโคนโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
5. นางวริฐา บมกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
6. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ แก้วยกโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
2. นางอภิญญา ภัทรบทมาศโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ แก้วกองนอกโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางศิวพร จิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
6. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ เชือนรัมย์โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ แก้วยกโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
2. นางอภิญญา ภัทรบทมาศโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ แก้วกองนอกโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางศิวพร จิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
6. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ เชือนรัมย์โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ แก้วยกโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
2. นางอภิญญา ภัทรบทมาศโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ก้วกองนอกโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางศิวพร จิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
6. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ เชือนรัมย์โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ แก้วยกโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
2. นางอภิญญา ภัทรบทมาศโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ แก้วกองนอกโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางศิวพร จิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
6. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ เชือนรัมย์โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ แก้วยกโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
2. นางอภิญญา ภัทรบทมาศโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ แก้วกองนอกโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางศิวพร จิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
6. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ เชือนรัมย์โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวสุนันทินี เจาะประโคนโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
3. นางจันทนา ตาดีโรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวสุนันทินี เจาะประโคนโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
3. นางจันทนา ตาดีโรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวสุนันทินี เจาะประโคนโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
3. นางจันทนา ตาดีโรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวสุนันทินี เจาะประโคนโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
3. นางจันทนา ตาดีโรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวสุนันทินี เจาะประโคนโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
3. นางจันทนา ตาดีโรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอรพรรณ แก้วยกโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
2. นางอภิญญา ภัทรบทมาศโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ แก้วกองนอกโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางศิวพร จิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
6. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ เชือนรัมย์โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอรพรรณ แก้วยกโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
2. นางอภิญญา ภัทรบทมาศโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ แก้วกองนอกโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางศิวพร จิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
6. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ เชือนรัมย์โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอรพรรณ แก้วยกโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
2. นางอภิญญา ภัทรบทมาศโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ แก้วกองนอกโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางศิวพร จิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
6. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ เชือนรัมย์โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอรพรรณ แก้วยกโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
2. นางอภิญญา ภัทรบทมาศโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ แก้วกองนอกโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางศิวพร จิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
6. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ เชือนรัมย์โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอรพรรณ แก้วยกโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
2. นางอภิญญา ภัทรบทมาศโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ แก้วกองนอกโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางศิวพร จิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
6. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ เชือนรัมย์โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปฎิญญา ชัยสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
2. นางอนุศรา นิสัยรัมย์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนากรรมการ
3. นายพนมรุ้งเล็ก เพ็งประโคนโรงเรียนวัดบ้านเมือต่ำกรรมการ
4. นายวรพงษ์ แจ่มใสโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปฎิญญา ชัยสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
2. นางอนุศรา นิสัยรัมย์โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนากรรมการ
3. นายพนมรุ้งเล็ก เพ็งประโคนโรงเรียนวัดบ้านเมือต่ำกรรมการ
4. นายวรพงษ์ แจ่มใสโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอรพรรณ แก้วยกโรงเรียนบ้านระกากรรมการ
2. นางอภิญญา ภัทรบทมาศโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นายเรวัติ โสประโคนโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ แก้วกองนอกโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
5. นางศิวพร จิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
6. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ เชือนรัมย์โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]