รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต .1..
ณ .............บุรีรัมย์เขต1.....................
ระหว่าง วันที่ ....11... เดือน ....ตุลาคม 2556........................

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองไพศาล
 
1. นางจุฑามาศ  วิเศษนคร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ปลื้มกมล
 
1. นางวรินทร  เอิบอิ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ธรรมเที่ยง
 
1. นายจตุรภัทร  สร้อยคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แย้มศรี
 
1. นางสาวรัติพันธ์  สันรัมย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เนืองนา
 
1. นางจตุพร  คำเพราะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิสุดา  อุทสิง
 
1. นางสมลักษณ์  ศรีแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ปานาลาด
 
1. นางรวงทอง  ศรีศุภมิตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ซุนเฮงกุล
 
1. นางสุภาพ  เขื่อนคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปัทวรรณ  วันทวี
 
1. นางสมลักษณ์  ศรีแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 1. เด็กหญิงณัฐมล  สาสาย
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ราชศิลา
2. เด็กหญิงปานเนตร  สำรวมรัมย์
 
1. นางสาวชัญญานุช  เกิดผล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงแก้ว  พินิจรัมย์
 
1. นางสาวฐิติมา  หินชนะ
2. นางเพ็ญศรี  นพกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์
 
1. นางลำเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายณฐนน  เทอดไพรสันต์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายนัทพงษ์  มุ่งดี
 
1. นางจารุวรรณ  ตอนสันเทียะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงพาขวัญ  กิชะรัมย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีรัมย์
3. เด็กหญิงเกสรา  ชัยกิตติพร
 
1. นางฑิตดุษิตา  บัวศรี
2. นางนันทพร  ฮิวจ์ส
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงม่วง 1. เด็กชายพิทักษ์  สารารัมย์
2. เด็กชายเกรียงไกร  เบิกบาน
3. เด็กหญิงเกศมณี  ยิ่งเสมอ
 
1. นายนิพล  อินนอก
2. นายนิลรัตน์  จันทร์จำเริญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายนวพล  คำเอี่ยม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  พิมพ์อักษร
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ดวงคำ
 
1. นายคำภู  หน่อสีดา
2. นางสมจิต  ไชยพัฒน์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กหญิงพิกุล  ปลอมรัมย์
2. เด็กหญิงวาสนา  หวาวิสัย
3. เด็กหญิงสุวรรณี  เพ็ชรวงค์
 
1. นายยุทธิชัย  อักษรณรงค์
2. นางวันทนา  ชิดรัมย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายธเรษ์  กีรติธร
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  บัวผัน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีประเสริฐ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงจณิสตา  บุญมี
2. เด็กหญิงอินทิรา  เสาโร
 
1. นางธัญญลักษณ์  ศรีอินทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงแพรขวัญ  จะเชนรัมย์
 
1. นางปราณี  โคตรวงษ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนันทพร  ดวงสูงเนิน
 
1. นายคำภู  หน่อสีดา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์  กรองมะเริง
 
1. นายคำภู  หน่อสีดา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยขันธ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  นาคดี
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บาณะศรีพัฒน์
 
1. นางสาวธัญจิรา  ทองเรือง
2. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธิชาพร  พิไธสง
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  วงษ์มณี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เหลือสืบชาติ
 
1. นางธนิตา  แก่นสา
2. นางสาวสุชาดา  สิงห์โพนทัน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ไอ๋
2. เด็กชายพิสิษฐ์  แสนจันทร์
3. เด็กชายสรรพวุธ  เขียมรัมย์
 
1. นางวิลาวัลย์  บุญนำพา
2. นางสาวสุจิตรา  นอนรัมย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงภัคสิฐาพร  ชุดพิมาย
2. เด็กหญิงเจนณภา  ทาขจร
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  จิตรกลม
 
1. นางคนึงนิจ  บุราสิทธิ์
2. นายสมส่วน  ชิงรัมย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ยันทอง
2. เด็กชายภควัฒน์  ชิดรัมย์
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  ย่ากลาง
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  มธุรวัจน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ที่รัก
2. เด็กหญิงสุทินา  สุหา
3. นายอรรถกร  ขันธ์หงษ์
 
1. นายบุญรอด  แสนหิน
2. นายพิเชษฐ์  ที่รัก
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนธิจันทร์
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทองขาว
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นิเวศสวรรณ์
 
1. นางฑิตฐิตา  รัตนะวรรณ์
2. นางสุมาลี  กวิญพิชญนันท์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 1. เด็กหญิงนภัสรา  เชิดรัมย์
2. เด็กหญิงปณิดา  งดงาม
3. เด็กหญิงฟ้าใส  เพชรศรี
 
1. นางสาววารุณี   ดวงประทีป
2. นางสุชาลินี  วงศ์มนัสนันท์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 1. เด็กชายภูมิศักดิ์  ตุพิมาย
2. เด็กหญิงสุภิญญา  สมภักดี
 
1. นางสาวธิติมา  ทองคำ
2. นางสาววัชราภรณ์  ไวยุกรรณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสนุก 1. เด็กชายปราโมทย์  โสภา
2. เด็กชายพันนา  ทองรักษ์
 
1. นางฐิติมา  ศรีพิมาย
2. นางลาวัลย์  เปลี่ยนรัมย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์หอม
2. เด็กชายวันชนะ  นัตทะ
 
1. นายจวน  ทาหาญ
2. นายสมเดช  ชะวูรัมย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ถาธิ
2. เด็กชายอัฐฎาวุฒิ  ยวงไธสง
 
1. นายวิชิต  ละมุล
2. นางศรีเสาวลักษณ์  ละมุล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีปัตเนตร
2. เด็กชายทรงวุฒิ  วันเที่ยง
 
1. นายวิชิต   ละมุล
2. นางศรีเสาวลักษณ์  ละมุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มรกต
2. เด็กชายสิทธิพล  ดุจพันธ์
 
1. นางลำพวน  ฤทธิแก้ว
2. นางสุกัลยา  โพธิงาม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายฤทธิเดช  ดาวรัมย์
2. เด็กชายเดชดำรงค์  เดยังรัมย์
 
1. นายวิชิต   ละมุล
2. นายศุภโชค   ศิริสุนทร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงจารุนันท์  ขันยา
2. เด็กหญิงชวิศา  พิมพ์นนท์
3. เด็กหญิงณฏกร  สุขประเสริฐ
4. เด็กหญิงธัญทิพย์  ศรีณรงค์
5. เด็กหญิงสุชานาฏ  ศาสดารัชศาสตร์
 
1. นางเอื้อมพร  เชาวนกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประรัมย์
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  อินอ่อน
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วรรณชู
4. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  ขันติวงศ์
5. เด็กหญิงวรนุช  พิลึก
 
1. นายสมควร  ทองงาม
2. นายสุนทร  ขีรัมย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กหญิงนิตยา  ปลงรัมย์
2. เด็กหญิงสุนิษา  แสนประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  รอบแคว้น
4. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปะรัมย์
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ขวัญรัมย์
 
1. นายสมควร  ทองงาม
2. นายสุนทร  ขีรัมย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงนันทิญา  เชือนรัมย์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  สำเร็จดี
3. เด็กหญิงมะปราง  ซื้อค้า
4. เด็กหญิงลลิตวดี  ขจรเกียรติวิทยา
5. เด็กหญิงวราทิพย์  พลเทพธนพัฒน์
 
1. นางสมบูรณ์  บุราสิทธิ์
2. นายอนุชา  จิรโรจน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายกิรติ  พลชำนิ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทรงสำราญ
3. เด็กชายธนะวัตร  เตชมหาศรานนท์
4. เด็กหญิงธิวาภรณ์   มะโนบาล
5. เด็กหญิงวราพร  จัตตุรัต
 
1. นางสุรางค์  ลีประโคน
2. นายอรรถวุฒิ  ลีประโคน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  พรมคำน้อย
2. เด็กหญิงนันทยา  นนทะชัย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็งศรี
4. เด็กหญิงอชิรญา  สมานทรัพย์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญไทย
 
1. นางจันทร์จิรา  ดียิ่ง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงจนิตา  ใบมาก
2. เด็กหญิงชนาภา  เจียมรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐติยา  สุขผล
4. เด็กหญิงสุนิษา  นับถือสุข
5. เด็กหญิงอธิติยา  โจมรัมย์
 
1. นายบารมี  ศรีรักษา
2. นางรพีพร  ศรีรักษา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์เกียรติขจร
2. เด็กชายทวิรวิน  วงค์ไธสง
3. เด็กหญิงธนภา  จีระออน
4. เด็กชายธนาธิป  พิริยะวรสถาพร
5. เด็กหญิงสุนีย์  คร่ำทอง
 
1. นางรัฐกานต์  ล้อธีรพันธ์
2. นายเรืองยศ  ล้อธีรพันธ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพะอง 1. เด็กชายกฤษณ์  เดชแพ
2. เด็กชายกิตติเดช  เสมา
3. เด็กชายชลดิษฐ์  ทิพย์กระโทก
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ทุลาไธสง
5. เด็กชายทัตดนัย  สุดสงคราม
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำด้วง
7. เด็กชายปรเมธ  มีทอง
8. เด็กชายพงษ์ธวัช  ลาขุมเหล็ก
9. เด็กชายภูธเนศ  แดงแก่นคอย
10. เด็กชายวัชรพล  ภูนาเหนือ
11. เด็กชายวัฒนชัย  สุยา
12. เด็กหญิงวิพากร  หวั่นแสง
13. เด็กชายศักดา  เนินไธสง
14. เด็กหญิงสิรินธร  พืชทองหลาง
15. เด็กหญิงสุกัญยา  สุภาษิต
16. เด็กหญิงสุนันทา  นามกระโทก
17. เด็กหญิงสุนิสา  สุภาษิต
18. เด็กชายเกียรติคุณ  บุญซ้อน
19. เด็กชายเอกสิทธิ์  กล่าวรัมย์
20. เด็กชายโกศัลย์  เคยชิน
 
1. นายคงอยู่  ทิพย์โภชน์
2. นายชวิศ  หาสูง
3. นางสาวนาถลดา  บุษบงค์
4. นางสาวรศิกานต์  ขันเดช
5. นางลอบ  รักษาวงษ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  เปลี่ยนกลาง
 
1. นางพรทิวา  แก้วกาญจน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1. เด็กหญิงอินทิรา   มาลาล้ำ
 
1. นางนลินรัตน์  สินธวาชีวะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์  วงศรีแก้ว
 
1. นางวรัฏฐา  จิตพล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กชายสหภาพ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุภาพร  มูลยาพอ
 
1. นางจิตริณีย์  จันทสิทธิ์
2. นางปทิตตา  ไชยสงคราม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชินวัตร  ชอบลคร
2. เด็กหญิงอรยา  จันต๊ะวงค์
 
1. นางทิพวัลย์  ศรีโคตร
2. นางสาวเสาวณีย์  ปริตวา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. นายภิเษก  ปทุมานนท์
2. นางสาวอติพร  ชำนาญเท
 
1. นางสกาวเดือน  เอี่ยมสร้อย
2. นางเอื้อมพร  บ่อไทย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หลักคำ
2. เด็กหญิงกิตติมา  เจริญรัมย์
3. เด็กหญิงจันทิมา  เจริญรัมย์
4. เด็กหญิงนพรัตน์  พวงพันธ์
5. เด็กหญิงปณิตา  พงษ์สวัสดิ์
6. เด็กหญิงมณีกาญจน์  แสงรัมย์
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชะรอยรัมย์
8. เด็กหญิงสุดาพร  ผันอากาศ
9. เด็กหญิงอารียา  แสงรัมย์
10. เด็กหญิงเพชรศรี  ฉวีรัมย์
 
1. นายประสิทธิ์  วงศ์มนัสนันท์
2. นายวรานนท์  กระสินรัมย์
3. นายสนิท  รมศรีสุภัค
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกัลยารักษณ์  อ่อนทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  คำควร
3. เด็กหญิงดวงนภา  คำมวนมาย
4. เด็กหญิงปัณณิกา  วิเดชรัมย์
5. เด็กหญิงมะลิวรรณ์  รุญไธสง
6. เด็กหญิงรัตติยากร  ศรีไชย
7. เด็กหญิงวรินทร  เชือกรัมย์
8. เด็กหญิงสายป่าน  ละมุน
9. เด็กหญิงสุชานันท์  อักษรวุฒิ
10. เด็กหญิงสุนิษา  กองรัมย์
 
1. นางปทิตตา  เพ็ชรน้อย
2. นางอรวรรณ  พันธุยา
3. นางเพ็ญประภา  โยเหลา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงฑาริกา  กลึงกลางดอน
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  กลึงกลางดอน
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุราโต
4. เด็กหญิงนิตยา  ใสแสง
5. เด็กหญิงปนิดา  วรรณทอง
6. เด็กหญิงผกามาศ  ทิพย์เลิศ
7. เด็กหญิงพลอยมณี  แสนรัมย์
8. เด็กหญิงลลิตา  ใสแสง
9. เด็กหญิงศรินญา  สุดชนะ
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  สายคูณ
11. เด็กหญิงสนธยา  แสงรัมย์
12. เด็กหญิงสุพรรณษา  เลิศเชียงล้ำ
13. เด็กหญิงอธิตยา  ยามบุญ
14. เด็กหญิงอาทิตยา  คำพล
15. เด็กหญิงอารยา  จันทวงษา
 
1. นางกัณฑิมา  เมิดไธสง
2. นางกัลรณิกา  มั่นยืน
3. นางสาวรภีพรรณ  มีทิม
4. นางสุดใจ  ไชยพัฒน์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กหญิงกัลยา  เพียงสองชั้น
2. เด็กหญิงกัลยา  พิทักษ์สงค์
3. เด็กหญิงกุญมาศ  มะหิงพันธ์
4. เด็กหญิงขนิษฐา  ครุภัณฑ์
5. เด็กหญิงขนิษฐา  เต็งผักแว่น
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วิจิตรศักดิ์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชะนะนาน
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  อักษรวุฒิ
9. เด็กหญิงธนัญญา  สาโรจน์
10. เด็กหญิงนวพร  เงินวิเศษ
11. เด็กหญิงศิริยากร  วิจิตรศักดิ์
12. เด็กหญิงศุภัทนิดา  ขวาหาญ
13. เด็กหญิงอรยา  สวัสดี
14. เด็กหญิงอัจฉรา  สาโรจน์
15. เด็กหญิงอารียา  โกเลือน
 
1. นายประจักษ์  ทานคำ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นพระ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชะงอรัมย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปะลาธิตัง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จิตวงษา
 
1. นายธีระนันท์  มั่นยืน
2. นางสนธยา  งามดี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 1. เด็กหญิงดาวเรือง  วิชัยรัมย์
2. เด็กหญิงสุวรรณา  กุสะรัมย์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พิมัยรัมย์
 
1. นางสาวประยูร  กรุงรัมย์
2. นายสาคร  กางรัมย์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  โชยรัมย์
2. เด็กหญิงพีชานิกา  ทำสวน
 
1. นางจิตรลัดดา  กุศลเสถียร
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กชายภัทรพงษ์  คงสา
2. เด็กชายภูวนนท์  มะหิงพันธ์
 
1. นายประจักษ์  ทานคำ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวร 1. เด็กชายอดิเทพ  อาญาเมือง
 
1. นายมานิตย์  บำรุงธรรม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  สุขตะเคียน
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงชวนฝัน  เกตุชาติ
 
1. นางสุพาภรณ์  ทวินันท์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นกพรม
 
1. นางสาวปัญญาพร  แพนดี
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิจักร
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงสุภาพร  นุโยนรัมย์
 
1. นางสุพาภรณ์  ทวินันท์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  คงทน
 
1. นางสุพาภรณ์  ทวินันท์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  พิมพ์อักษร
 
1. นายณภัทฏ์  ภาษาสุข
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงยุราพรรณ  วรรณระหัด
2. เด็กหญิงลัดดา  สาลีรัมย์
 
1. นางสมใจ  วาทิน
2. นางสุรางค์  ลีประโคน
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรดา  เครือเทพ
2. เด็กชายวัชรพล  อัธยาศัย
 
1. นางปทิตตา  ชุตินธรารักษ์
2. นางสาวเรณู  มีแย้มภักดิ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กหญิงวรรณพร  จันทะไพร
2. เด็กหญิงอรณิชา  นาคีสังข์
 
1. นายบุญมี  อ่อนนุ่ม
2. นางรุ่งอรุณ  อ่อนนุ่ม
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 1. เด็กชายศราพล  โกติรัมย์
 
1. นายศรีศักดิ์  แก่นชัยภูมิ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 1. เด็กชายจีระพัฒน์  สีดำ
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีรักสูงเนิน
3. เด็กหญิงภาสินี  นิยมพันธ์
 
1. นางภัคนันท์  วาปีเก่า
2. นายสุวิทย์  สมันรัมย์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 1. เด็กชายประวิทย์  สิงหะชัย
2. เด็กชายวัชพล  แก้วธรรม
3. เด็กชายอัศฎาชัย  ดงอนนท์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  นามภักดี
2. นายสุวิทย์  สมันรัมย์
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 1. นางสาวระพีพงศ์  เขตดอน
2. นายราชันย์  ชุ่มจีน
3. นายอำนาจ  สมจริง
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  โพธิ์เงิน
2. นายภูษิต  ทรงประโคน
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 1. เด็กชายพสุมนต์  สมงาม
 
1. นางสาวปราณี  อุสาทรัพย์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 26 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กชายสิทธิพล  วารัมย์
 
1. นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายฉัตรชัย  แทนหอม
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายเมธี  ศรีวิชัย
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กชายพงศธร  มลิวรรณ
 
1. นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 1. เด็กหญิงธัญธร  ผาสุข
 
1. นางสาวมนัสวี  เล็กประโคน
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา  สำราญพันธ์
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เถียรในเมือง
 
1. นางสาวมนัสวี  เล็กประโคน
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  สีลา
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายเจษฎาพร  สายน้อย
 
1. นางจีรภัทร์  ศิริพฤตินันท์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 1. เด็กหญิงนริศรา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวมนัสวี  เล็กประโคน
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นพรัตน์
 
1. นางสาวสัตตบงกช  สำเลิศรัมย์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงชลธิฌา  สุรพงค์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เหมือนวาจา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. นายสุรชัย  ที่รัก
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงเนตรชนก  พันทอง
 
1. นางจีรภัทร์  ศิริพฤตินันท์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุขตาม
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กหญิงฐิติกา  บุตรไทย
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มลิวรรณ
3. เด็กชายดลพัฒน์  เค้าแคน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พัชนี
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  สกุลทอง
6. เด็กชายพงศธร  มลิวรรณ
7. เด็กชายพรณรงค์  แมลงทับ
8. เด็กหญิงสุนันทา  พรมพนัส
9. เด็กชายเทพนรินทร์  พาลี
 
1. นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์
2. นางพัฒญา  เค้าแคน
3. นางสุคนธ์  ใจเสน
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  บุญยงค์
2. เด็กหญิงกันติชา  นาคปก
3. เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงฐิติมา  สารศรี
5. เด็กหญิงดวงดาว  แก้วฉลาด
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  อะโคจันทร์
7. เด็กหญิงธิติสุดา  พรหมบุตร
8. เด็กชายบดินทร์  คำธิรัมย์
9. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิดนัย
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่ำอุไร
11. เด็กหญิงพีรญา  มาศรักษา
12. เด็กหญิงภัทรลาภา  ธานีวรรณ
13. เด็กหญิงมาติกา  กอนรัมย์
14. เด็กหญิงรัตติมา  มาศรักษา
15. เด็กหญิงสิริมาศ  สวัสดิ์รัมย์
16. เด็กหญิงสุปรียา  โสมูล
17. เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยารัมย์
18. เด็กหญิงอิสรา  ขันเสน
19. เด็กหญิงเมธาพร  พวงเพชร
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สรประสิทธิ์
21. เด็กหญิงโมทนา  นันทพันธ์
 
1. นางสาวดวงพร  กีรติตระกูล
2. นางสาวนฤมล  เรืองประโคน
3. นางนิธิวดี  ศรีสืบสาย
4. นายพิษณุ  ไสยประจำ
5. นายภิรมย์  วัชรินทรางกูล
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 1. เด็กชายธนาธร  อ่อนฉลวย
 
1. นายนพแก้ว  ประยูรเมธา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 1. เด็กชายวัชรินทร์  ปูนรัมย์
 
1. นายนพแก้ว  ประยูรเมธา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงศิตานนท์  การัมย์
 
1. นายปราโมทย์  ทัศนจิตรกร
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แช่มรัมย์
 
1. นางทิพวัลย์  ศรีโคตร
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระกา 1. เด็กชายวงศกร  นรารัมย์
 
1. นางธนาลัย  เธียรวรรณ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระกา 1. เด็กหญิงภัควิภา  ประโลมรัมย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เที่ยงแท้
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กชายนฤเบศร์  สีดา
 
1. นางรุ่งอรุณ  อ่อนนุ่ม
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงศศิมา  จงใจกลาง
 
1. นายวัฒนา  วงศ์แหล้
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กชายอาทิตย์  พยัคฆะ
 
1. นายวินัย  ปะสีรัมย์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายธีรภัทร  จิระบลกิจ
 
1. นางจิตวิภา  ชนะวิเศษ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปุลันรัมย์
 
1. นางสาวศิริกุล  แสงจิรัมย์
2. นางสาวศิริกุล  แสงจิรัมย์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กหญิงสุรีนา  แบร์เกอร์
 
1. นายศักดา  สุขเกษม
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กชายปฐมพงษ์  โพนรัตน์
 
1. นายศักดา  สุขเกษม
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กชายมานะ  เซรัมย์
 
1. นายวินัย  ยืนชนม์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อผกา 1. เด็กหญิงปฏิมาตร  สุจิตร
 
1. นายวิทวัส  ธวัชชัย
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เครือจันทร์
 
1. นายวุฒิพงษ์  อินทุลักษณ์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อินเถื่อนพะเนา
2. เด็กหญิงปียาภัสร์  เข็มขัด
3. เด็กชายพิรภพ  ปะนามะสา
4. เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์ชำนาญ
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ธรรมธุระ
6. เด็กชายอชิตพงษ์  เพียซ้าย
7. เด็กหญิงอภัสรา  โสภา
8. เด็กชายอัสนะ  หงษ์หาชาติ
 
1. นางสาวกรรณิกา  เส็งนา
2. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
113 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ทบวอ
2. นายธนา  เขื่อนแก้ว
3. นางสาวนันทวรรณ  ยับสันเที๊ยะ
4. นายนิธิศ  ไชยเสริม
5. นางสาวพรชิตา  วิเวกวินย์
6. นางสาวสุจิตรา  ที่รัก
7. นางสาวสุภาวดี  เครือพิมาย
8. นายอำพล  สาริโท
9. นายเกียรติศักดิ์  หาดี
10. นายเดชกร  ไขแสง
 
1. นางสาวกรรณิกา  เส็งนา
2. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
114 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพิก 1. เด็กหญิงชนิภา  เด็ดไธสง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โกเลือน
3. เด็กหญิงพนิดา  ทุยาธิโก
4. เด็กหญิงรักชนก  จอยเอกา
5. เด็กหญิงวิภาวี  แกล้วกล้า
6. เด็กหญิงอภิญญา  ไตรพรม
7. เด็กหญิงอรษา  กระแสสินธิ์
8. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีคร้ามครัน
 
1. นายประกอบชัย  ทะนานทอง
2. นางศิริพรรณ  โล่ห์นารายณ์
3. นายสนิท  คงนันทะ
4. นางอังคณา  วิเศษกูล
 
115 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กชายกรลาภ  เกรัมย์
2. เด็กชายธนากูล  มะโนรัมย์
3. เด็กชายนิคม  กล้าณรงศ์
4. เด็กหญิงรัชดา  แป้นประโคน
5. เด็กหญิงสุลัดดา  การัมย์
6. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วกัลยา
 
1. นางจิรัฐยา   ไพเราะ
2. นางสาวฉวีวรรณ  เวชรัมย์
3. นางมยุรี  ชัยสมัคร
4. นางรัตนาภรณ์  ผิวจันทา
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตลับเพชร
2. เด็กหญิงธีร์วรา  คะชุนรัมย์
3. เด็กหญิงปณิตา  สุริยา
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  จาดจร
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศิริภานุมาศ
6. เด็กหญิงสุชานุช  รุ่งโรจน์
7. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีสง่า
8. เด็กหญิงอาภากร  หวังชอบ
 
1. นางสาวฐิติมา  มหิมา
2. นางสาวธารทิพย์  พิทักษ์สาลี
3. นางสาวโสรญา  สีอุเป
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ยืนรัมย์
2. เด็กหญิงจิตติมา  เกลี้ยงพร้อม
3. เด็กหญิงจิตรลดา  เทียมเนตร
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  รักสมัย
5. เด็กหญิงนิศา  สิมมา
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  หมื่นพหล
7. เด็กหญิงสิรินาถ  โสวะภาพ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  โคมารัมย์
9. เด็กหญิงสุวนันท์  นิชัย
 
1. นางจินตนา  พรหมทองพันธ์
2. นางสาวสิรกาญจน์  สาริกุล
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โกสุม
2. เด็กหญิงจุฑาฎา  บุญภักดี
3. เด็กหญิงชนาภา  วงษ์น้อย
4. เด็กหญิงญดา  สมหวัง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สำราญวงศ์
 
1. นายณฐพลพรรด  คำภูรี
2. นายสกนต์  สัตตรัตนามัย
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชำนาญวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชัยนอก
3. เด็กหญิงจุฑาพร   เทฑะสังข์
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  สีชื่น
5. เด็กหญิงดวงเดือน  วิเศษสัตย์
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมวิจิตร
7. เด็กหญิงภาวิณี  คำปวน
8. เด็กหญิงรดาพร  บ่อไทย
9. เด็กหญิงรังษิยา   แก้วนาพันธ์
10. เด็กหญิงวนิดา  สวัสดีลาภา
11. เด็กหญิงวาโย  พรมลักษณ์
12. เด็กหญิงวิลัยพร   ฉิมมาลี
13. เด็กหญิงศศิธร  จันโท
14. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญมาก
15. เด็กหญิงสิริรัตน์   วิเศษนคร
16. เด็กหญิงอทิพร   พิมพ์อักษร
 
1. นางระเบียบ  เกตุชาติ
2. นายวิทยา  สวนลำใย
3. นายวินัย  ปะสีรัมย์
4. นางสกาวเดือน   เอี่ยมสร้อย
5. นางสาวสายบัว   เกตุชาติ
 
120 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 1. เด็กชายณรงศักดิ์  เคล้ากระโทก
2. เด็กชายนพดล  หลักบุญ
3. เด็กชายวรเมฆ  คุณรถ
4. เด็กชายสิทธิชัย  หนูประโคน
5. เด็กชายเอกรักษ์  ขนาดนิด
 
1. นายอภิชาติ  ชึดนอก
2. นายเทพฤทธิ์  บุญผาง
 
121 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 1. เด็กชายตะวัน  จิตรแม้น
2. เด็กหญิงอรัญญา  นกเกิด
 
1. นายทรงภพ  แสงตระการ
2. นางสุกัญญา  หาดี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายก้องพิภพ  สวงรัมย์
2. เด็กชายธวัชชัย  เผือกนอก
3. เด็กชายพุทธิพงศ์  สีดาหวีด
 
1. นางวันทนา  พลเยี่ยม
2. นายสงกรานต์  พลเยี่ยม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายชลันธร  สุเววงศ์
2. เด็กชายนพฤทธิ์  ลอยมา
3. เด็กชายอำพล  ยืนยงชาติ
 
1. นางวันทนา  พลเยี่ยม
2. นายสงกรานต์  พลเยี่ยม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  จอมเกาะ
2. เด็กชายสาริทธ์  หอมเกตุ
3. เด็กชายอภิศักดิ์  ทองสุขนอก
 
1. นางพูนทิพย์  เพิ่มพร้อม
2. นางอำนวย  แสนธิ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กชายชนินทร์  หล้าล้ำ
2. เด็กชายอนันต์  รักษา
3. เด็กชายเอกชัย  บัวไข
 
1. นายจตุพงศ์  วงค์งาม
2. นายนิยม  เอื้อเฟื้อ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ญาติคำ
2. เด็กหญิงชุติมา  ไม้กลาง
3. เด็กหญิงบัวชมพู  เติมพันธ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุเบจิตร
5. เด็กหญิงสุพัตรา  รัตนสุนทร
6. เด็กหญิงสุภาลัย  ดีด้วยชาติ
 
1. นางกานดา  การะเกด
2. นางพัชราภรณ์  ไร่ขาม
3. นางสาวอุไรลักษณ์  วิบูลย์ธนมาศ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กริดรัมย์
2. เด็กหญิงนฤมล  การกระสัง
3. เด็กหญิงราตรี  สวนทอง
4. เด็กหญิงวรรณฤดี  เกรัมย์
5. เด็กชายอนุพงศ์  อาญาเมือง
6. เด็กหญิงโสริยา  อาญาเมือง
 
1. นายสว่างวิทย์  มะนิตรัมย์
2. นางสุภาพร  ตั้งประโคน
3. นางเบญญาภา  ชัยชุมพล
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระคูณ 1. เด็กหญิงกรณิการ์  ปะนามะสา
2. เด็กหญิงนภา  ยอดนิลตระกาล
3. เด็กหญิงมานิษา  จันเพ็ง
 
1. นางฉวีวรรณ์  น้อยวิมล
2. นางสาวส้มลิ้ม  สะเมนรัมย์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองครก 1. เด็กชายจรัญ  วนไธสง
2. เด็กชายปรเมษฐ์  นาเมืองรักษ์
3. เด็กชายเกริกชัย  ท่าดี
 
1. นางบังอร  แก้วบุตรดี
2. นางหนูพิน  สาทักรัมย์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 1. เด็กหญิงรถจนา  เข็มขาว
2. เด็กชายวันชาติ  ชอบทอง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พิศภิรมย์
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวรัตติกาล  บุญแจ้ง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์เข็ม
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  ห่ามผักแว่น
3. เด็กหญิงวนิดา  รักถนอม
 
1. นางสาวสุชาดา  สิงห์โพนทัน
2. นายสุวัฒน์  ทับทันธนากูล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงธิติรัตน์  ชาติทหาร
2. เด็กหญิงปณิดา  ตีบจันทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ยศแก้วกอง
 
1. นางสาวจุติมาพร  อุ่นจิตต์
2. นางสาวอุไรลักษณ์  วิบูลย์ธนมาศ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สวนทอง
2. เด็กหญิงนารี  ชินประโคน
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ไชยวุฒิ
 
1. นางปิ่นทอง  ประสงค์ทรัพย์
2. นางรักคณา  ไชยทอง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายธเนศร์  มุ่งคุณ
2. เด็กชายอานนท์  ชวนรัมย์
 
1. นายนพพล  ครุฑแก้ว
2. นางสาวอรนุช  ทองสุโขวงศ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณนภา  แย้มศรี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญศรี
 
1. นางสาวสุนันท์  เสทียนรัมย์
2. นางสุภาภรณ์  สิทธิถนอมวงศ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  คงนาค
2. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์จำเริญ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ฤทธิรงค์
 
1. นางสาวศรีประภา  แจ้งไธสง
2. นางสุมิตรา  พิสุทธิ์ธนภัทร์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุทธิ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  สารศักดิ์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กิ่งใจ
 
1. นางสาวขวัญกมล  วิวัฒน์วรธรรม
2. นางลภัสรดา  จันทรา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ประจง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สายสาลี
3. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  สืบโสดา
 
1. นางสาวศรีประภา  แจ้งไธสง
2. นางสุมิตรา  พิสุทธิ์ธนภัทร์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงพรชิตา  หวังผล
2. เด็กหญิงพิยดา  กมล
3. เด็กชายวัฒนพงษ์  แสนเลิศ
 
1. นางนันทนา  ชะวูรัมย์
2. นายสมเดช  ชะวูรัมย์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กชายปณิวัฒน์  เลื้อยคล่อง
2. เด็กชายภัสกร  ศรีตะกร
3. เด็กชายวีรกร  ปัญญา
 
1. นางสาวศรีประภา  แจ้งไธสง
2. นางสุมิตรา  พิสุทธิ์ธนภัทร์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายจิรทีป  วิโสรัมย์
2. เด็กชายสวิตต์  ถาวรรัชตต์
 
1. นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์
2. นายสุพจน์  มูลรังษี
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อผกา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ราโช
2. เด็กชายเอกชัย  ยอดต้น
 
1. นายถาวร  ทวีลาภ
2. นายรุ่งรัตน์  ศรีเนาว์รัตน์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 1. เด็กชายณัฐภัทร  ละเอียด
2. เด็กชายวิษณุ  มิ่งมิตรวัน
 
1. นายปราศรัย  อร่าม
2. นายเสนาะ  สุภาษิต
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  กรุงรัมย์
2. เด็กหญิงช่อตะวัน  ไชยสิทธิ์
 
1. นางนพคุณ  ทองบ่อ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กชายกฤษดา  ชะอุ่มรัมย์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  จะรอนรัมย์
3. เด็กหญิงนิธิพร  ขจัดโรคา
 
1. นายจีระ  ซ่อนกลิ่น
2. นายปรีชา  ละอองเอก
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กชายวันชนะ  เสกรัมย์
2. เด็กชายอนุภาพ  ทองอยู่
 
1. นางสาวชลีพร  ตาทอง
2. นายนิรุจณ์  บุญเย็น
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงนิจิรา  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ยุตะขบ
 
1. นางสาวชลีพร  ตาทอง
2. นายนิรุจณ์  บุญเย็น
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุภาสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิมอักษร
 
1. นางสาวชลีพร  ตาทอง
2. นายนิรุจณ์  บุญเย็น
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 1. เด็กชายภูนรินทร์  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงสุรีพร  โสมวงค์
 
1. นายถวัลย์  พอกประโคน
2. นายสุทธา  ชาติประสพ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  พิมเสนา
2. เด็กชายสุภศิน  เติมบุญวนิชย์
 
1. นายชาญชัย  ภะคะโต
2. นายสุริยา  ละมุล
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  วิเศษทรานนท์
2. เด็กชายภัคพล  ยอดอ่อน
 
1. นายนพพล  ครุฑแก้ว
2. นางสาวอรนุช  ทองสุโขวงศ์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงม่วง 1. นายจารุวัฒน์  ทัดจะโป๊ะ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุตรอุดร
3. นายอังคาร  ช่วยจะโป๊ะ
 
1. นางทิวาพร  ธนานุกูล
2. นางสาวรินทร์ลภัส  ชัยสิทธิ์ณธี
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายปฏิวัติ  แสวงผล
3. เด็กชายสุเกมส์  นามมั่น
 
1. นายจวน  ทาหาญ
2. นางศุภาวีร์  ศรีวีระพันธ์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงม่วง 1. เด็กชายภูริทัศ  สีมารัศมี
2. เด็กชายวรเชษฐ์   อาญาเมือง
3. เด็กชายสหพล  แทนคำ
 
1. นางทิวาพร  ธนานุกูล
2. นางสาวรินทร์ลภัส  ชัยสิทธิ์ณธี
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติภาญ  บูชา
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ร่วมสุข
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1. เด็กหญิงเจมมี่  สวาฟเฟอร์
 
1. นางสาวธีราพร  วิจิตรธีรากุล
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงนิภาพร  จะชานรัมย์
 
1. นางลำพวน  ฤทธิแก้ว
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กชายโรจนินทร์  บุษยะโพธิวงศ์
 
1. นางสาวเบญจพร  สายสกุล
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  จึงอนุวัตร
 
1. นางสุดารัตน์  โพธิ์ศรี
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กหญิงปัทมพร  มาศรักษา
 
1. นางสาวเพชรมณี  วงเมือง
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1. เด็กหญิงศิรดา  พูนสิน
 
1. นางสาวชนัญชิดา  พลเยี่ยม
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงอริสา  จะเรียนรัมย์
 
1. นางลำพวน  ฤทธิแก้ว
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปัญจมน  วงษ์วิจิตรสุข
 
1. นางสาวพรรณี  อุตรรัมย์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1. เด็กชายจักรินทร์  ระวัง
 
1. นางสาวนุลดา  โอรสรัมย์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ชอุ่มประโคน
2. เด็กหญิงจันทิมา  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  ปลั่งกลาง
4. เด็กชายปริญญา  นากระโทก
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อ่างรัมย์
 
1. นายจิรวัฒน์  ทุ่งไทสง
2. นางนฤชล  วรดีจิรโชติ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กหญิงภรภัทร  ทองธีรสกุล
 
1. นางสาวสาริณี  แซ่อึ้ง
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  รุ่งเรืองศิลป์
2. เด็กชายนครเขต  ตินตะบุระ
 
1. นางสาวนงนุช  อัฑฆ์เดชาวัต
2. นางสาวภาริณี  วรรณทวี
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กหญิงนิภา  ม่วงดี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คาน
 
1. นางสาวจิตรอารีย์  เกรัมย์
2. นางสาวมณีย์  ยวงรัมย์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝังงา 1. เด็กชายกรีฑา  แก้ววิเศษ
2. เด็กชายณรงค์  เนินพระ
3. เด็กชายธวัชชัย  เพชรจำรัส
4. เด็กชายธิมากร  นะโรรัมย์
5. เด็กชายธีรศักดิ์  จินโน
6. เด็กชายสาธิต  เมฆา
 
1. นายชุบ  ชาญประโคน
2. นายเชษฐ์วรินทร์  อ่างรัมย์
3. นายไชยสิทธิ์  ท่องกระโทก
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กชายกษิดิศ  วรศักตยานันต์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ดาวดายรัมย์
3. เด็กชายสรวิชญ์  เอมสัวสดิ์
4. เด็กชายสิรภพ  บุญศักดาพร
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ศิลากุล
6. เด็กชายอนุชิต  พานเพิง
 
1. นายบุญเกิด  พรภิญโญยิ่ง
2. นายมนตรี  ทองพรม
3. นายสำเริง  พันธ์รัมย์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บัญชาเมฆ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  กะซิรัมย์
3. เด็กชายมารุตพงษ์  สมัครสมาน
4. เด็กชายวุฒิชัย  นันทะมา
5. เด็กชายสมชาย  เกิดจันทร์
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ริ้วกลาง
7. เด็กชายอานนท์  คำพงษ์
8. เด็กชายอานนท์  ยิ่งวงศ์
 
1. นายชยา  ศรีแก้ว
2. นายธันวา  โจมพรม
3. นายนิเวศ  ปิยะวงศ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงตรีธารทิพย์  เกิดรัมย์
3. เด็กหญิงนงนภัส  เรืองประโคน
4. เด็กหญิงนฤมล  ศิริม่วง
5. เด็กหญิงภรณ์เพชร  จันทร์พร้อม
6. เด็กหญิงวรรณภา  มาดี
7. เด็กหญิงสุพรรณษา  นันทพรม
8. เด็กหญิงสุวณีย์  แลเพลิน
9. เด็กหญิงอนงค์นาถ  กึนรัมย์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  แกล้วกล้า
 
1. นางนงนุช  บุญยืด
2. นางบัวชุม  ชาญประโคน
3. นางพยุง  ชุมพลวงศ์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุลรักษา
2. เด็กหญิงจงฑามาศ  คำขุนทด
3. เด็กชายจิรภาส  ทิพย์ธรรมมา
4. เด็กชายชลชาติ  แม็คคิบเบน
5. เด็กชายธนพล  บุญแช่ม
6. เด็กชายธนวัฒน์  สอนงาม
7. เด็กหญิงปิยภรณ์  บางเอี่ยม
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  เกิดรัมย์
9. เด็กหญิงวารี  แป้นทอง
10. เด็กหญิงสุภาวดี  ไกรษร
 
1. นางชฎากร  ประเสริฐโส
2. นายยุทธพงษ์   ประเสริฐโส
3. นางอำนวย  ขวัญบุญจันทร์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  คำพา
2. เด็กหญิงนารี  โพนทองหลาง
3. เด็กหญิงพรสุฎา  สารนอก
 
1. นางจิรันธนิน  ขันติโชติบริบูรณ์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พะเนิกรัมย์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ไตรจักร
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชะรุงรัมย์
 
1. นางสาวสิรกาญจน์  สาริกุล
2. นางสาวสุภาวดี  ประทับศักดิ์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  ภุมมาลา
2. เด็กหญิงปณิดา  ศรีตะกร
3. เด็กหญิงปัฐสมาพร  เติมพันธ์
 
1. นางสาวจุติมาพร  อุ่นจิตต์
2. นางสาวจุไรรัตน์  จันทีนอก
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจุธาลักษณ์  พุทธชาด
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  มีไชโย
3. เด็กหญิงเอมอัชฌา  ช่อปทุมศิริกุล
 
1. นางสาวจุติมาพร  อุ่นจิตต์
2. นางสาวจุไรรัตน์  จันทีนอก
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงพิมพ์  ชะรุมรัมย์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภาคศรี
 
1. นางลำพวน  ฤทธิแก้ว
2. นางสุกัลยา  โพธิงาม
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูวิทยา 1. เด็กชายกันต์  ด้ายรินรัมย์
2. เด็กชายพีรพันธ์  โพทโสม
 
1. นางพิกุล  เพ็ชรสูงเนิน
2. นายอุทัย  บุญเชิด
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  เจะรัมย์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  เสารี
 
1. นางกัลญาณี  จำนงค์ประโคน
2. นางยุพาภัส  มวลทอง
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายธฤต  ขติณานัง
2. เด็กชายวัศพล  วงษ์วิกรม
 
1. นางสมพิศ  หมวดประโคน
2. นางสาวอริศรา  วิสัยเกตุ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กชายศรรักษ์  กันยิง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อาจโสม
 
1. นางละเอียด   มีคม
2. นายวิทยา  สวนลำใย
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายจิรกิตต์  จันทร์ภิรมย์
2. เด็กหญิงปาลิตา  บุรพลกุล
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  เวหน
2. นางสาวมะลิ  ทนกระโทก
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายเชิดศักดิ์  อรรคฮาด
 
1. นายคำภู  หน่อสีดา
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายวัชญ์พล  ปริวัฒนศักดิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  พางาม
 
186 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กชายวีระพันธ์  วิเศษสัตย์
 
1. นายยรรยง  บ่อไทย
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พลอยไธสง
 
1. นายจามร  ประไพศักดิ์
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายศักดา  ศิริกำเนิด
 
1. นายสุวรรณ์  ยศหนองทุ่ม
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 1. เด็กหญิงธันยพร  จารุจิตร์
 
1. นายจามร  ประไพศักดิ์
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายยรรยง  บ่อไทย
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สำเร็จรัมย์
 
1. นายจามร  ประไพศักดิ์
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กชายปิยพงษ์  พิทักษี
 
1. นายยรรยง  บ่อไทย
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เวียงสิมมา
 
1. นายสุรพล  พวงมาเทศ
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  แอมรัมย์
2. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กชายจิรายุทธ  ลุสมบัติ
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  มันสลาย
5. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ฉิมมาลี
6. เด็กหญิงชนิสรา  พยัคฆะ
7. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพียงสุวรรณ์
8. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  โชควัฒนานุกูล
9. เด็กหญิงทัศวรรณ  กกรัมย์
10. เด็กชายธนากร  สายบา
11. เด็กชายธนาธร  เหง่าพันธ์
12. เด็กหญิงธิติพร  เอี่ยมรัมย์
13. เด็กหญิงน้ำฝน  แนมกลาง
14. เด็กหญิงปวีร์ธิดา  สุขวิบูรณ์
15. เด็กชายปิยพงษ์  พิทักษี
16. เด็กชายพิพัฒน์  บ่อไทย
17. เด็กหญิงพิมลดา  ชำนาญเท
18. เด็กชายยุทธชัย  เจือจันทร์
19. เด็กหญิงยุวดี  จำนงมี
20. เด็กหญิงรัตนวลี  สะอิ้งรัมย์
21. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เข็มขาว
22. เด็กชายวัชรายุทธ  ผาพิมาย
23. เด็กชายวีระพันธ์  วิเศษสัตย์
24. เด็กหญิงสิรินุช  เผือกพันธ์
25. เด็กหญิงอรวรรณ  วิเศษนคร
26. เด็กหญิงอรอุมา  บุญเลี้ยง
27. เด็กชายอัษฎาวุธ  เข็มขาว
28. เด็กหญิงอารียา  นาราษฎร์
29. เด็กชายเกียรติชัย  มุ่งกลาง
30. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชุมรัมย์
 
1. นายทินกร  แทนสูงเนิน
2. นายบุญมา  บ่อไทย
3. นางสาวภัทรนิชา  สุดตาชาติ
4. นายยรรยง  บ่อไทย
5. นายหาญชัย  ภิญโญทรัพย์
6. นายอวิรุทธิ์  ปรินทอง
7. นางแก้ว   วิเศษนคร
 
195 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระกา 1. เด็กหญิงสุภัทรชา  ศิริศักดิ์
 
1. นางฉัฐธยาน์  สุวรรณศรีทวี
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พูนทอง
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีสมงาม
 
1. นางสาวกาญจนา  ยอดสิงห์
2. นางวิไลลักษณ์  ปะโสทะกัง
 
197 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงนุชนภา  หวานแก้ว
2. เด็กหญิงมนัญญา  ศรีณรงค์
3. เด็กชายศิริวัฒน์  ศราวรณ์
 
1. นางสาวรวิษฎา  แพงเพ็ง
2. นางเจนจิรา  ศิริเลขอนันต์
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 1. เด็กชายทศวรรษ  ลอยลม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เพ็ญศิริ
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 1. เด็กชายวายุ  เวหน
 
1. นายเอกชัย  แสงดี
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 1. เด็กหญิงปวีณา  ลุนคง
 
1. นางสาวเกื้อกูล  กิ่งแก้ว
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหวารัมย์
 
1. นางสาวศิริกุล  สุขตาม
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินภา  สุขสำราญ
 
1. นายสมเกียรติ  เกษมลักษณ์
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 1. เด็กชายกิตติชัย  ใยอุ่น
 
1. นางภัคสรณ์  พลพวก
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 1. เด็กชายธนพัฒน์  มหาถาวร
 
1. นางสาวสุวิมล   สุขผดุง
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงสุพรรษา   กาละสีรัมย์
 
1. นางสาววิลัดดา   โพธิ์เงิน
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กชายศราวุฒิ  เล่าบุญ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ธรณีวงศ์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีบาล
 
1. นางชุติญา  อันชื่น
2. นางแสงดาว  วิจิตรศักดิ์
 
207 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายวุฒิชัย  ทรงศิริ
2. เด็กชายสุธี  ทองสุก
 
1. นางสุปราณี  ศรีธนสุธา
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 1. เด็กชายจิรพนธ์  เจ็ดรัมย์
2. เด็กชายวุฒิชัย  เลิศหงิม
 
1. นายสุนทร  ชำรัมย์
2. นายอภินพ  อินทร์โสม
 
209 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายภัทราวุธ  ไวยพจนี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กุ้งมะเริง
 
1. นางมณีรัตน์  เถื่อนแก้ว
2. นางอรวรรณ  พันธุยา
 
210 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อผกา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ชื่นรส
2. เด็กชายทวีศักดิ์  กรายจันทนา
 
1. นางทัศนีย์  เทียมวงษ์
 
211 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 1. เด็กชายกิตติกร  คูบา
2. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เขียว
3. เด็กชายมนัส  ยิงรัมย์
4. เด็กชายรัฐพล  อาหมีน
5. เด็กชายวัชระ  เขียวรัมย์
6. เด็กชายศุภสันต์  อินทร์พยักษ์
7. เด็กชายเรืองฤทธิ์  กิตตะโคตร
 
1. นางกิตติยา  ปาลกวงศ์
2. นางสาววนิดา  มะนู
3. นางวรรณรัตน์  วิสุทธิ์ธรรมนาถ
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1. เด็กหญิงดารณีนุช  นุวงศ์
 
1. นางบัญญัติ  ประจันบาล
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 1. เด็กชายรัตนพงศ์  มีสุด
 
1. นางภัคสรณ์  พลพวก
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กชายปฏิภาณ  จันทร
 
1. นางจุฬารัตน์  แถวไธสง
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กชายธีรภัทร์  ชิมรัมย์
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายนพพร  กอแก้ว
 
1. นายอมตะ  อนุสิทธิ์
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  คณะรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐพร  โรมรัมย์
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  กะสุนรัมย์
4. เด็กหญิงวิภาวินี  จอมคำศรี
5. เด็กหญิงสุนิสา  แปลกรัมย์
6. เด็กหญิงอลิษา   ก่ำแก้ว
 
1. นางบัญญัติ   ประจันบาล
2. นางพิมพ์พร  เบญจพันเลิศ
3. นางมัลลิกา  ศรีรังกูร
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุสะรัมย์
 
1. นางนงนภัส  จรดรัมย์
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงทิพย์
 
1. นางมยุรี  แสงดี
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อินสำราญ
 
1. นางศิริรัตน์  คุ้มครอง
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1. เด็กหญิงเวียงฟ้า  พนาจันทร์
 
1. นางสาวเจนจิรา  เทวัญรัมย์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจิตสุภา  หนองประโคน
2. เด็กหญิงนพรัตน์  วอนกระโทก
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  ดาดผารัมย์
4. เด็กหญิงพรวิไล  ทิรอดรัมย์
5. เด็กหญิงมินตรา   ปลดเจริญ
6. เด็กหญิงอัญจรีย์  จันทร์ดำ
7. เด็กหญิงอาริยา  ภากระจ่าง
 
1. นางสาววิลัดดา  โพธิ์เงิน
2. นายสิทธิพงค์  จารุทรัพย์สดใส
3. นางสาวสโรชินี  โสพิศวง
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจารวี  จงเทพ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ปุยชัยภูมิ
3. เด็กหญิงวันใส  โปรดสูงเนิน
 
1. นางสุมิตรา  พิสุทธิ์ธนภัทร์
2. นางแสงดาว  วิจิตรศักดิ์
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงพวงทิพย์  ศรีชมพู
2. เด็กหญิงศศิพร  เผือกมูล
3. เด็กหญิงหัทยาพร  ไทยเกาะ
 
1. นางชดาภร  ถนอมสิน
2. นางปราณี  ลีสม
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายกิตตินันท์  เซมรัมย์
2. เด็กชายภีรศักดิ์  ฮามธรรมมา
3. เด็กชายวัชรากร  พรมวิจิตร
 
1. นางชดาภร  ถนอมสิน
2. นางปราณี  ลีสม
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 1. เด็กชายพิตรพิบูลย์  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กชายวรรธนัย  วงขุมเงิน
3. เด็กชายศดานันท์  โพธิ์วิเศษ
 
1. นายฉลอง  สางรัมย์
2. นายภูษิต  ทรงประโคน
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 1. เด็กชายชินวัตร  คุ้มเลา
2. เด็กชายธนดล  พลแสน
3. เด็กชายปรินทร์  เจตุมาลา
 
1. นางคำพอง  รูขะจี
2. นางเตือนใจ  ปานาลาด
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 1. เด็กชายชาคริต  มณีวรรณ
2. เด็กชายอนุเทพ  อินทร์ประสงค์
 
1. นางสาวฐายิกา  สุภาสวง
2. นายศรเพชร  เหลวกุล
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1. เด็กชายวรนนท์  คะชุนรัมย์
2. เด็กชายศุวดิษฐ์  ปิ่นสุวรรณแสง
 
1. นางดุษฏี  ครรภาฉาย
2. นายวุฒิกรณ์   การะพันธุ์นิต
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายมิ่งขวัญ  บรรดิษฐ์
2. เด็กชายศุภชัย  นามพันธ์
 
1. นายอภิวัฒน์  คำแหงรส
2. นางสาวอรุณี   ชึรัมย์
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายณัฐชนน   สุขรัมย์
2. เด็กชายทิชานนท์   บรรจง
3. เด็กชายพรหมพิทักษ์  พรมโคตร
 
1. นางมณีรัตน์   เถื่อนแก้ว
2. นางอรวรรณ   พันธุยา
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จิตร์เกาะ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ด้วงบำรุง
3. เด็กชายอดิศร  สอนโยธา
 
1. นายนพดล  เถื่อนแก้ว
2. นายนิรดา  ปรัชญาวงศ์ชัย