หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต .1..
ณ .............บุรีรัมย์เขต1.....................
ระหว่าง วันที่ ....11... เดือน ....ตุลาคม 2556........................

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประมวล บุญทีฆ์ รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
2 นายเอกชัย กาญจนา รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
3 นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
4 นายประยงค์ เสาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
5 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
6 นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
7 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้างาน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
8 ประธานกลุ่มโรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
9 ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
10 นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
11 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
12 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
13 น.ส.ธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
14 นายประมวล บุญทีฆ์ รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
15 นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
16 นางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
17 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
18 นางรุ่งฤดี หมั่นการ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
19 นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
20 นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
21 นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
22 นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
23 นางสาวมนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
24 นายมนู เฮงขวัญ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
25 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
26 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธนารักษ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
27 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
28 นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
29 นายชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
30 ว่าที่ ร.ต. ไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
31 น.ส.ธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ปฐมวัย กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
32 นายอดุลย์ สุชิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ กิจกรรมท้องถิ่น กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
33 นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
34 นางสาวสุนิสา ศิลาแก้ว พนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
35 นายประมวล บุญทีฆ์ รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการผู้ดูแลระบบ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
36 นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการผู้ดูแลระบบ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
37 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธนารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการคณะกรรมการผู้ดูแลระบบ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
38 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการคณะกรรมการผู้ดูแลระบบ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
39 นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการคณะกรรมการผู้ดูแลระบบ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
40 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการคณะกรรมการผู้ดูแลระบบ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
41 น.ส.ธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการผู้ดูแลระบบ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
42 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการผู้ดูแลระบบ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
43 นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
44 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
45 นางสาวสุนิสา ศิลาแก้ว เจ้าพนักงานชำนาญงาน สพป.บุรีรมย์ เขต ๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
46 นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
47 นางพิมพ์ปวีณ์ วงศ์อรัญ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลธีรา ประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
48 นายพนัส นครไชย ผู้ช่วย ผอ.โรงเรียนอนุบาลธีรา รองประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
49 นางสาวสุนทรี พรานเนื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
50 นางจินดารัตน์ เสถียร ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
51 นางสาวรัตนาภรณ์ มามั่ง ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
52 นางสาวลักษมา กาหลง ครู โรงเรียนอนุบาลธีรา กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
53 นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
54 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
55 นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
56 นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานคณะกรรมการการเงิน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
57 นางมุนินทร์ ทะนารี นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการการเงิน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
58 นางรัชดาภรณ์ อุรีรัมย์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการการเงิน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
59 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงิน การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
60 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธนารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
61 นางสาวศากุน ศิริพานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรมัย์ เขต ๑ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
62 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
63 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
64 นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
65 นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
66 นางสาวมนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
67 นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
68 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
69 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ครู โรงเรียนสามัคคีมีชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
70 นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
71 นายธนพล ศรีพรหม เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ กรรมการบันทึกข้อมูลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
72 นางสาวจิราวรรณ ทรงพระ ครูธุรการ ร.ร.วัดบ้านกะหาด/ร.ร.วัดบ้านปลัดปุ๊ก กรรมการบันทึกข้อมูลผลการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
73 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองพราว ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลชำนิ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
74 นางสาวศิริวรรณ จากรัมย์ ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
75 นายประมวล บุญทีฆ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
76 นายประมวล บุณฑีฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
77 นายประมวล บุญฑีฆ์ รอง ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
78 นายประมวล บุญฑีฆ์ รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
79 นายประมวล บุญทีฆ์ รองผู้อำนวยการ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81 นายสันติ บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82 นายประมวล บุญทีฆ์ รองผู้อำนวยการ สพป บุรีรีัมย์ เขต ๑ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รองประธานกรรมการ
84 นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ
85 นายเอกชัย กาญจนา รองผู้อำนวยการ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 รองประธานกรรมการ
86 นายประมวล บุญทีฆ์ รองผู้อำนวยการ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 รองประธานกรรมการ
87 นายศราวุธ วิเศษวงษา ครูโรงเรียนบ้านสรีพรรณสันติภาพนาฝาย รองประธานกรรมการ
88 นายกฤษณา เผด็จสุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา กรรมการ
89 นายธีรยุทร โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกโพรงอนุสรณ์ กรรมการ
90 นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย กรรมการ
91 นายสัญญา เสาวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเหล็ง กรรมการ
92 นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กรรมการ
93 นายสันติ บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการ
94 ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 ทุกคน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
95 นางรวงทอง สิงห์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านปัญจคาม กรรมการ
96 นางประยูร ยืนยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านพะไล กรรมการ
97 นายสมจิตร รสหอม ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กรรมการ
98 นางสาวแสงระวี อุรารัมย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ กรรมการ
99 นายเอกชัย กาญจนา รองผู้อำนวยการ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
100 นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
101 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
102 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
103 นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
104 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
105 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
106 นางพูนศรี ชอบธรรม ครูโรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ กรรมการ
107 นางเพ็ญศิริ เศวตรพัชร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการ
108 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก กรรมการ
109 นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว กรรมการ
110 นางจวงจันทร์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นฯ กรรมการ
111 นายอรรถพล ชาติรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย กรรมการ
112 นางธิรนันท์ มีสา ครู โรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นฯ กรรมการ
113 นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กรรมการ
114 นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กรรมการ
115 นางรำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กรรมการ
116 นางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
117 นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ
118 นายเรืองชาญ งามชื่น ครูโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า กรรมการและเลขานุการ
119 นางฉันทนา อักษรณรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการ
120 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
121 นางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
122 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
123 นายวุฒิกร พุทไธวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
124 นางราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
125 นางมัณฑนา ปรากฎหาญ ครูโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
126 นางสาวอรนุช ทองสุโขวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
127 นายเอกชัย กาญจนา รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
128 นายประมวล บุญฑีฆ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
129 นายประมวล บุญทีฆ์ รองผอ.สพป.บร.1 ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
130 นายประมวล บุญทีฆ์ รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
131 นางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
132 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
133 นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
134 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
135 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
136 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
137 นายมนู เฮงขวัญ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
138 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
139 นายเอกชัย กาญจนา รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
140 นายจเร สัตยารักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
141 นายอดุลย์ สุชิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
142 นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
143 นางสาวมนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
144 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
145 นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
146 นายถวิล ศรเทพา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
147 นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
148 นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
149 นางสาวพรรณเพ็ญ นิลนนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
150 นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
151 นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
152 นางรุ่งฤดี หมั่นการ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
153 นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
154 ว่าที่ร้อยตรีไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
155 นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
156 นางสุวิชา ทรงประโคน ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
157 นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
158 นายชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
159 นายประมวล บุณฑีฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 กรรมการและเลขานุการกำกับ ดูแล การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
160 นายประมวล บุญทีฆ์ รอง ผอ.สพป.บร.1 ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
161 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
162 นายประมวล บุญทีฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
163 นายประมวล บุญฑีย์ รอง ผ.อ.สพป.บร.1 ประธานกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
164 นายประมวล บุญทีฆ์ รองผ.อ. สพป.บร.๑ ประธานกรรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
165 นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
166 นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ รองประธานกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
167 นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
168 นางธนพร ทรงรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารภี กรรมการ
169 นางธณัฏฐา ทองใส ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ประธานกรรมการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
170 ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
171 ว่าที่ พ.ต.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
172 นางสาวธัญญ์วรี พงสธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
173 นายชาญพัฒน์ รัตนแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านม่วง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
174 นางสาวทิพย์วรรณ พูนรัมย์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านลุงม่วง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและรายงานผลกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
175 นางสาวภกาวดี เกรัมย์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านหลักเขต เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและรายงานผล กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
176 นางสาวโสพิศ ปลื้มกมล ธุรการโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์,โรงเรียนบ้านเมืองยาง(เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและรายงานผล กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
177 นางสาววรลักษณ์ ปรัชญพฤทธิ์ ธุรการโรงเรียนบ้านโคกสนวน โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
178 นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
179 นายวชิรพงศ์ นันทะชาติโชติหิรัญ รองผอ.ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
180 นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
181 นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
182 นางภารดี อริยเมธปรีชา ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการบันทึกข้อมูลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
183 นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ประธานกรรมการรับรายงานตัวและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
184 นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บร.1 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมท้องถิ่น
185 นายธนายุทธ์ เติมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
186 นายจันทร ทองผาย ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
187 นายไชยสิทธิ์ ท่องกระโทก ครู โรงเรียนบ้านฝังงา กรรมการประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
188 นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการ สพป.บร.1 ประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมท้องถิ่น
189 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
190 นายไพบลูย์ สดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู กรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
191 นายประมวล บุญทีฆ์ รอง ผอ.สพป.บร.1 รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมท้องถิ่น
192 นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บร.1 กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมท้องถิ่น
193 นางรุ่งทิพย์ ประพิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ประธานกรรมการสรุปและรายงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
194 นางอรุณี สท้านพล ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ รองประธานกรรมการสรุปและรายงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
195 นางศรินยา คุณประทุม ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการสรุปและรายงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
196 นางสุชาดา ทัศนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการสรุปและรายงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
197 นางสาวปริศนา วงศ์อิน ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการสรุปและรายงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
198 นางพรพรหม สวัสดิ์สุข ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสรุปและรายงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
199 นางสาวอุรา วงศ์เกย ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสรุปและรายงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
200 ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
201 ว่าที่ พ.ต.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
202 นางสาวธัญญ์วรี พงสธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
203 นางราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
204 นายชัยพร ศรีพลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและรายงานผล
205 นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
206 นายวันชัย ภัณฑลักษณ์ ผอ.โรงเรียนไตรภูมิวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
207 นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
208 นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
209 นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึีกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
210 นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
211 นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
212 นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
213 นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
214 นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
215 นางมงคล คันธเสวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
216 นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
217 นายธนา ดุจเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธีรา รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
218 นายมานะ อักษรณรงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์ รองประะธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
219 นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บร.1 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
220 นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.บร.1 รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
221 นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
222 นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป บุรีรัมย์ เขต ๑ รองประธานการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
223 นางนวพร วรรณโกษิต ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ กรรมการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
224 นางขวัญเนตร บัตรรัมย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง กรรมการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
225 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
226 นายประมวล บุญฑีฆ์ รอง ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต 1 รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
227 นายสิทธิพงษ์ จารุทรัพย์สดใส ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านด้าน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
228 นายประสงค์ เหลาฉลาด ผอ. โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
229 นายประยุทธ์ สนสกุล ผอ. โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
230 นางสาวสำรวม คงสืบชาติ ผอ. โรงเรียนบ้านประคอง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
231 นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล ผอ. โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
232 นางสาวอัมพร สอนบุญชู ผอ. โรงเรียนบ้านเมืองยาง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
233 นางคนึงนิจ บุราสิทธิ์ ครูโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
234 นางสาวกัญชนก กามะพร ครูโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
235 นางธิวาพร ธนากูล ครูโรงเรียนบ้านลุงม่วง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
236 นางสาวจิตรอารีย์ เกรัมย์ ครูโรงเรียนวัดบ้านกะชาย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
237 นางสาวฐิติมา หินชนะ ครูโรงเรียนวัดบ้านกะชาย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
238 นายวัฒนสินธ์ ทะเรรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
239 นายนพรัตน์ แก้วระวัง ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
240 นางอมรา บุญนำพา ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
241 นายยุทธภูมิ ภูมิเขต ครูโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
242 นางจิริรัชกุล เปไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
243 นายธนายุทธ เติมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
244 นายไตรวัลย์ อนุรักษากรกุล ครู โรงเรียนบ้านกลันทา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
245 นายนพรัตน์ แก้วระวัง ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
246 นางอมรา บุญนำพา ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
247 นายยุทรภูมิ ภูมิเขต ครู โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
248 นางจิริรัชกุล เปไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
249 นางสมวาสนา พูนภิญญโญศักดิ์ ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
250 นางสาวนงค์เยาว์ เรืองประโคน ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
251 นางสาวอลิศรา ศรีสมบูรณ์ ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
252 นางศรินยา คุณประทุม ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
253 นางพรอุรา สังขพัฒน์ ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
254 นางวนิดา ข้อสกุล ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
255 นางสินีนาถ อินทรนิล ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
256 นางถิรนันท์ มีสา ครู ร.ร.บ้านกระสังหรุ่นฯ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
257 นายชาญชัย ไชยพิศ ผอ. ร.ร.วัดบ้านถลุงเหล็ก กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
258 นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ ผอ. ร.ร.ชุมชนบ้านหัววัว กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
259 นายอรรถพล ชาติรัมย์ ผอ. ร.ร.บ้านหนองปรือน้อย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
260 นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผ.อ. สพป.บร.๑ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
261 นางธนพร ทรงรัมย์ ผอ. ร.ร.บ้านสารภี กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
262 นางจวงจันทร์ อาจจุ ผอ. ร.ร.บ้านกระสังหรุ่นฯ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
263 นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ รองประธานการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
264 นางสาวอารมณ์ ศรีรัตน์ ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
265 นางทองจันทร์ ปะสีรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
266 นางนฤมล ศรีโกตะเพชร ครู โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
267 นางสุภาพ เขื่อนคำ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
268 นางสาวจันทนา สัสดี ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
269 นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ ครู โรงเรียนมารีอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
270 นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ ครู โรงเรียนมารีอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
271 นางสาวพจนา ศรีกระทุ่ม ครู โรงเรียนมารีอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
272 นางศศืธร ลิ้มตระกูล ครู โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
273 นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต 1 กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
274 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต 1 กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
275 นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต 1 กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
276 นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต 1 กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
277 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต 1 กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
278 นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
279 นายชาญชัย ไชยพิศ ผ.อ.ร.ร.วัดบ้านถลุงเหล็ก กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
280 นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ ผ.อ.ร.ร.ชุมชนบ้านหัววัว กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
281 นางจวงจันทร์ อาจจุฬา ผ.อ.ร.ร.บ้านกระสังหรุ่นฯ กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
282 นายอรรถพล ชาติรัมย์ ผ.อ.ร.ร.บ้านหนองปรือน้อย กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
283 นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผ.อ.สพป.บร.1 กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
284 นางธนพร ทรงรัมย์ ผ.อ.ร.ร.บ้านสารภี กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
285 นางธิรนันท์ มีสา ครู ร.ร.บ้านกระสังหรุ่นฯ กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
286 นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ผ.อ.ร.ร.มารีย์อนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
287 นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ ครู ร.ร.มารีย์อนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
288 นางรำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ ครู ร.ร.มารีย์อนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
289 นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
290 นายมนู เฮงขวัญ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 กรรมการและเลขานุการ
291 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 กรรมการและเลขานุการ
292 นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผอ.โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5(ไตรคามสิทธิศิลป์) รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
293 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
294 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
295 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
296 นางรุ่งทิพย์ ประพิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
297 ว่าที่ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
298 ว่าที่ พ.ต. รัชต์ชัย มุกดามณีวรรณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
299 นางสาวธัญญ์วรี พงสธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
300 นางราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
301 นายกฤษณา เผด็จสุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
302 นายธนายุทธ์ เติมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
303 นางรุ่งฤดี หมั่นการ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
304 นางบุญล้อม ถิ่นทัพไทย ครูร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
305 นางสาววรวิษฎา แพงเพ็ง ครูร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
306 นักการภารโรง ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
307 นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึีกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
308 นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
309 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
310 นางฉันทนา อักษรณรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
311 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
312 นางฉันทนา อักษรณรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
313 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
314 นางฉันทนา อักษรณรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
315 นายอดุลย์ สุชิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
316 นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
317 นางสาวมนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
318 นางสาวปริศนา วงศ์อิน ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
319 นางอรุณี สท้านพล ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
320 นางสาวอุรา วงศ์เกย ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
321 นางพรพรหม สวัสดิ์สุข นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกิจกรรมท้องถิ่น
322 นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกโพรงอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
323 นายไตรวัลย์ อนุรักษากรกุล ครู โรงเรียนบ้านกลันทา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
324 นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
325 นางสาวเพ็ญนภา เขินกลาง ครูธุรการโรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ กรรมการบันทึกข้อมูลและรายงานผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
326 นางรุ่งนภา เหมือนวาจา ครูร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
327 นางเพียงพร แก่นชัยภูมิ ครูร.ร.บ้านตะโกตาเนตร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
328 นางสาวสุวารี สิงหชัย ครูร.ร.รวมมิตรวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
329 นางศิริกาญจน์ บุตรศรี ครูร.ร.วัดบ้านปราสาท กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
330 นายสันติ บำรุงธรรม รองผอ.ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
331 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและผู้ชวยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
332 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและผู้ชวยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
333 นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
334 นายสัญญา เสาวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเหล็ง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
335 นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
336 นายสมจิตร รสหอม ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
337 นายนพรัตน์ แก้วระวัง ครู อนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
338 นางอมรา บุญนำพา ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
339 นายยุทธภูมิ ภูมิเขต ครู โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
340 นางจิริรัชกุล เปไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
341 นายธนายุทธ์ เติมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
342 นายไตรวัลย์ อนุรักษากรกุล ครู โรงเรียนบ้านกลันทา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
343 นางสาวพัชรียา พัชรมณีปกรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสวายจีก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
344 นางจิราภรณ์ ปะระทัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสารภี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
345 นางสาวภัทรา สนตะคุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
346 นางสาวภัทรา สนตะคุ ครูธุรการโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและรายงานผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
347 นายชัยยะ ทิ้งแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเีรียนจันทราวาส เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
348 นางพิรุณทิพย์ ตอลบรัมย์ ธุรการโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและรายงานผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
349 นายสุสันต์ แซกรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองม่วง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและรายงานผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
350 นายเพชรไพฑูรย์ บุราสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการรับรายงานตัวและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
351 นายอภิชา จันผกากุลเชฎฐ ผอ.โรงเรียนวัดละลวด กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
352 นายดำรง จาบรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
353 นายณัฐพัชร บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดควาย กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
354 นายชาติชาย วงศ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
355 นายประวิทย์ อาจทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกซำ กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
356 นายจักรกฤช วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
357 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผูอำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
358 นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวว้ว กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
359 นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
360 นายทวีสิทธิ์ โลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
361 นายวรวิทย์ บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
362 นายมงคล แวงวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา) กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
363 นายสุวสันต์ ปัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
364 นายบุญเสริม รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาท กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
365 นายโกวิท หมวกไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
366 นายถาวร ทวีลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกา กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
367 นายสัญญา เสาวกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเหล็ง กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
368 นายหาญ พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะหาด กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
369 นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
370 นางสาวแสงระวี อุรารัมย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
371 นางสาวจันทกานต์ สันทานุลัย ครูร.ร.บ้านสำโรงโคกเพชร กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
372 นางอมรา บุญนำพา ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการรับรายงานตัวและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
373 นางชูศรี การเกษ ครูโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 กรรมการรับรายงานตัวและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
374 นางจิริรัชกุล เปไธสง ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการรับรายงานตัวและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
375 นางนพคุณ ทองบ่อ ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการรับรายงานตัวและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
376 นายชินกร ศรีทร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านยาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
377 นางสาวกรรณิการ์ ทัพขวา ครู โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
378 นางจวงจันทร์ อาจจุฬา ผอ.ร.ร.บ้านกระสัง(หรุ่นฯ) กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
379 นายยุทธภูมิ ภูมิเขต ครูโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย กรรมการรับรายงานตัวและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
380 นายพีรพันธ์ อาญาเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการรับรายงานตัวและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
381 นางสุจิตรา ชัยอภิสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวโคก กรรมการรับรายงานตัวและประมวลผลการประกวดแข่งขัน
382 นางอัมรา บุญนำมา ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการจัดสถานที่กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
383 นายไตรวัลย์ อนุรักษากรกุล ครูโรงเรียนบ้านกลันทา กรรมการดำเนินการจัดสถานที่กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
384 นางสมปอง มูลเมือง ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
385 นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ ครูร.ร.อนุบาลลำปลายมาศ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
386 นางวราภรณ์ พรศักดิ์ ครูร.ร.อนุบาลบ้านด่าน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
387 นายอรุณ ทรงแสงจันทร์ ครูร.ร.บ้านหัวสะพาน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
388 นายสันติ บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
389 นางรวงทอง สิงห์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านปัญจคาม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
390 นางประยูร ยืนยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านพะไล กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
391 นางฉันทนา อักษรณรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดสถานที่กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
392 นายสุรพล ด่านแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเพิก กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
393 นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส ผอ.ร.ร.อนุบาลบ้านด่าน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
394 นางประทีป ด่านแก้ว ครูร.ร.บ้านหนองม่วง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
395 นางผกามาศ ปุลันรัมย์ ครูร.ร.อนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
396 นางสมพร ชาญชาติ ครูร.ร.อนุบาลชำนิ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
397 นางวรัญญา สนโสม ครูร.ร.บ้านซำแอด กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
398 นางสมาพร แสนเจ๊ก ครูร.ร.บ้านโนนแดง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
399 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 ประธานคณะกรรมการการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
400 นายกนก ดีมี ผอ.โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
401 นายโกมินทร์ แผ้วพลสง ผอ.โรงเรียนวัดหนองปล่อง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
402 นายประยุทธ์ สนสกุล ผอ.โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
403 นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง ผอ.โรงเรียนบ้านตลาดชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
404 นางจรรยา เทวัญรัมย์ รองผอ.โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
405 นายสราวุฒิ ทะนวนรัมย์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลธีรา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
406 นางพิมพ์ปวีณ์ วงศ์อรัญ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลธีรา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
407 นางอรุณรัตน์ นันทะชาติโชติหิรัญ ครู โรงเรียนบ้านดงเย็น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
408 นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงเย็น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
409 นางสาวอรทัย พลรัมย์ ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
410 นางสุกัญญา บุตรสารส ครู โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
411 นายสายสิน มาตา ผอ.ร.ร.อนุบาลชำนิ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
412 นางเจนจิรา ศิริเลขอนันต์ ครูร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
413 นางมัณฑนา ปรากฏหาญ ครู โรงเรียนบ้านสวายสอ กรรมการคณะกรรมการการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
414 นางสาวสาวิตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศน์ สพป.บร.1 กรรมการคณะกรรมการการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
415 นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
416 นายประหยัด วรงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลลำปลายมาศ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
417 นางฉันทนา อักษรณรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
418 นางหทัยกาญจน์ กะการัมย์ ครู โรงเรียนบ้านตะโก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
419 นางสาวอรนุช ทองสุขโขวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
420 นางนฤชล วรดีจิโชติ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
421 นางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศน์ สพป บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
422 นางวริษา สะอาดรัมย์ ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 ผู้ช่วยเลขาฯคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
423 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศน์ สพป บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
424 นายสมัย รอดอารี ครูโรงเรียนไตรภูมิวิทยา ผู้ช่วยเลขาฯคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
425 นายชาญวิทย์ วงศ์ลีธีระกิจ ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 ผู้ช่วยเลขาฯคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
426 นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
427 นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.1 กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
428 นายสันติ บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
429 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
430 นายศราวุธ วิเศษวงษา ครูโรงเรียนบ้านสรีพรรณสันติภาพนาฝาย รองประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
431 นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
432 นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
433 นางสาวเจนจิรา เทวัญรัมย์ ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
434 นายบุญสรวง ขันซ้าย ครูธุรการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
435 นางสาวภาวิกา จะชวนรัมย์ ครูธุรการโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
436 นายนพพล ครุฑแก้ว ธุรการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
437 นายสิทธิพร ชัญถาวร ครูธุรการโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์(สันติภาพพัฒนา) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
438 นางพูนศรี ชอบธรรม ครูโรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
439 นางเพ็ญสิริ เศวตรพัชร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
440 นายเรืองชาญ งามชื่น ครูโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า กรรมการและเลขานุการดำเนินการฝ่ายสถานที่และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
441 นายวุฒิกร พุทไธวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการฝ่ายสถานที่และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
442 นางสาวอัจฉรา อาทวัง ครูธุรการโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางและโรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการบันทึกข้อมูลและรายงานผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]