หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 0 0 0
2 149 โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 0 0 0
3 008 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 15 4
4 151 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 3 6 6
5 087 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 20 39 28
6 096 โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 4 11 8
7 104 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 6 16 10
8 195 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 11 47 20
9 062 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 8 14 11
10 064 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 5 10 7
11 139 โรงเรียนบ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 2 7 4
12 012 โรงเรียนบ้านง้าง 0 0 0
13 201 โรงเรียนบ้านช่อผกา 24 46 30
14 137 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 15 26 20
15 217 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 9 16 15
16 215 โรงเรียนบ้านดงเย็น 11 22 17
17 197 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 17 33 24
18 094 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 7 13 10
19 031 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 0 0 0
20 081 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 14 29 24
21 103 โรงเรียนบ้านตลาดชัย 8 18 13
22 124 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 12 22 15
23 034 โรงเรียนบ้านตะเคียน 2 3 3
24 014 โรงเรียนบ้านตะโก 8 15 12
25 222 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 24 64 38
26 218 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 9 25 15
27 196 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 29 72 47
28 185 โรงเรียนบ้านตูบช้าง 16 26 21
29 128 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 7 10 9
30 073 โรงเรียนบ้านถาวร 14 20 19
31 156 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 6 12 6
32 059 โรงเรียนบ้านท้องเรือ 6 20 11
33 046 โรงเรียนบ้านนากลาง 5 8 7
34 129 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 12 31 17
35 155 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 2 2 2
36 203 โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 4 5 4
37 013 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 7 7 7
38 220 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 35 71 58
39 194 โรงเรียนบ้านประคอง 17 30 26
40 090 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 0 0 0
41 141 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 20 36 30
42 165 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 12 57 19
43 082 โรงเรียนบ้านฝังงา 4 10 7
44 071 โรงเรียนบ้านฝ้าย 2 2 2
45 060 โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 8 16 11
46 070 โรงเรียนบ้านพลวง 0 0 0
47 057 โรงเรียนบ้านพะไล 5 25 11
48 024 โรงเรียนบ้านมะค่า 2 4 4
49 047 โรงเรียนบ้านมาบสมอ 0 0 0
50 049 โรงเรียนบ้านม่วง 4 10 5
51 092 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 2 8 4
52 135 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 5 25 12
53 042 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 4 4 4
54 133 โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 37 107 53
55 106 โรงเรียนบ้านร่มไทร 3 7 5
56 172 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 18 38 31
57 177 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 48 92 61
58 181 โรงเรียนบ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 5 11 9
59 113 โรงเรียนบ้านสมสนุก 6 16 11
60 173 โรงเรียนบ้านสระคูณ 6 17 8
61 136 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1 3 2
62 052 โรงเรียนบ้านสระเกษ 1 2 2
63 067 โรงเรียนบ้านสวายจีก 8 18 8
64 112 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 20 68 34
65 078 โรงเรียนบ้านสารภี 2 4 4
66 058 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 12 26 20
67 216 โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 0 0 0
68 206 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 8 26 15
69 043 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 35 75 59
70 144 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 17 33 28
71 152 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 6 21 10
72 176 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 5 4
73 053 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 3 16 7
74 093 โรงเรียนบ้านหนองค่าย 4 13 6
75 162 โรงเรียนบ้านหนองซอแซ 0 0 0
76 041 โรงเรียนบ้านหนองตราด 1 3 2
77 030 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 1 1 1
78 159 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 7 9 8
79 099 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 2 2 2
80 157 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 18 18
81 061 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 19 16
82 068 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 12 24 18
83 179 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1 21 6
84 056 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 2 7 4
85 227 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 8 9 9
86 204 โรงเรียนบ้านหนองพะอง 10 37 21
87 050 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 12 46 22
88 111 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 6 14 10
89 006 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 2 0 0
90 154 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 24 50 42
91 097 โรงเรียนบ้านหนองม้า 7 23 14
92 051 โรงเรียนบ้านหนองยาง 10 11 11
93 147 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 5 7 6
94 102 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 5 4
95 158 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 4 24 9
96 168 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 8 14 10
97 178 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 9 20 15
98 033 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 2 6 4
99 205 โรงเรียนบ้านหนองเพิก 2 11 6
100 163 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 3 7 5
101 214 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 2 3 3
102 183 โรงเรียนบ้านหนองแวง 24 57 40
103 142 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 18 40 25
104 023 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 3 3
105 101 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 9 4
106 153 โรงเรียนบ้านหนองไทร 7 18 13
107 114 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 7 17 14
108 035 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1 2 2
109 126 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 9 13 13
110 075 โรงเรียนบ้านหลักเขต 24 77 51
111 207 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 18 40 26
112 189 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 5 9 8
113 150 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 23 46 35
114 088 โรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) 0 0 0
115 192 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 6 19 11
116 184 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 8 23 15
117 083 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 9 16 10
118 016 โรงเรียนบ้านแท่นพระ 1 3 2
119 143 โรงเรียนบ้านแสลงพัน 3 7 6
120 029 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 12 24 14
121 109 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 18 63 34
122 138 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 12 21 17
123 193 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 10 24 17
124 091 โรงเรียนบ้านโคกระกา 9 29 16
125 105 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 2 4 3
126 009 โรงเรียนบ้านโคกวัด 2 4 3
127 199 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 25 43 32
128 169 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 4 4
129 202 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 10 18 13
130 018 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 1 10 3
131 166 โรงเรียนบ้านโคกสูง 3 3 3
132 085 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 4 7 6
133 076 โรงเรียนบ้านโคกเก่า 0 0 0
134 069 โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 1 1 1
135 146 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 3 8 3
136 055 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 4 4 4
137 115 โรงเรียนบ้านโนนแดง 15 27 23
138 095 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 8 14 11
139 212 โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 1 2 2
140 019 โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 1 3 2
141 079 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 8 19 13
142 065 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 0 0 0
143 048 โรงเรียนพระครูวิทยา 9 13 10
144 116 โรงเรียนพระปริยัติตลาดชัยวิทยา 0 0 0
145 213 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 28 56 45
146 170 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 53 111 81
147 021 โรงเรียนวัดกะทิง 2 6 2
148 180 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 8 15 12
149 125 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 8 16 11
150 221 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 3 5 5
151 223 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 24 82 39
152 025 โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 0 0 0
153 054 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 17 21 18
154 045 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 11 27 14
155 145 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 8 16 12
156 127 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 10 23 19
157 219 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 18 43 26
158 224 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 20 41 29
159 038 โรงเรียนวัดบ้านรุน 0 0 0
160 037 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 5 6 6
161 080 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 4 26 5
162 160 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 15 28 23
163 098 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 19 32 27
164 164 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 8 24 16
165 020 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 16 37 24
166 108 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 9 33 17
167 107 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 25 45 36
168 086 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 15 26 23
169 063 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 1 6 3
170 167 โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด 13 23 21
171 208 โรงเรียนวัดละลวด 18 40 23
172 044 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 10 18 15
173 100 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 8 18 14
174 134 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 24 68 46
175 190 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 9 14 9
176 187 โรงเรียนวัดหนองครก 9 19 13
177 198 โรงเรียนวัดหนองปล่อง 13 21 17
178 188 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 5 9 7
179 186 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 9 14 12
180 017 โรงเรียนวัดหัวสะพาน 1 3 2
181 182 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 6 17 7
182 140 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 8 22 15
183 171 โรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 2 2 2
184 022 โรงเรียนวัดโคกสะอาด 7 33 12
185 174 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 4 6 5
186 225 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 12 32 18
187 077 โรงเรียนวิมลวิทยา 14 21 19
188 211 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 4 12 8
189 110 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 23 50 35
190 032 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 7 13 13
191 200 โรงเรียนอนุบาลชำนิ 44 108 63
192 007 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 21 77 35
193 209 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 31 66 47
194 004 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 40 89 64
195 089 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 17 27 23
196 010 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 16 31 24
197 072 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 7 14 11
198 175 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 6 19 12
199 015 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 9 21 12
200 210 โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 0 0 0
201 084 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 1 1 1
202 161 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 21 53 38
203 036 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 9 19 10
204 074 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 18 56 35
205 232 โรงเรียนบำรุงวิทยา 16 33 25
206 040 โรงเรียนร.ร.นอร์ทอีสเทอร์น 0 0 0
207 039 โรงเรียนร.ร.มารีย์อนุสรณ์ 65 177 104
208 130 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 0 0 0
209 027 โรงเรียนอนุบาลธีรา 8 12 10
210 028 โรงเรียนอนุบาลเตรียมพัฒน์ 0 0 0
211 131 โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี 0 0 0
212 132 โรงเรียนอนุบาลแสนรัก 0 0 0
213 026 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 20 39 29
214 228 โรงเรียนเทศบาล 1 3 6 5
215 229 โรงเรียนเทศบาล2 2 4 3
216 230 โรงเรียนเทศบาล3 9 27 10
217 066 โรงเรียนพระปริยัติธรรมอิสาณราชวิทยานุสรณ์ 0 0 0
218 231 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 6 23 12
รวม 2089 4823 3211
8034

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]