หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางไพจันทร์ วิทยาไพโรจน์โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตน์ คิมรัมย์โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
3. นางสาวจินดา ผาบุตรโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางศิริรัตน์ ประสีระเตสังโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อประธานกรรมการ
2. นางปาลิณีย์ ไชยวชิรกัมพลโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยากรรมการ
3. นางลัดดา ศิริเวชกุลโรงเรียนบ้านพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ไชยสารโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร พุทไธวัฒน์โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยากรรมการ
3. นางรัติกาล สังคะรัมย์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางนภาศรี ขาวงามโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร รสหอมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นางสุทธา ละมุลโรงเรียนบ้านบริหารชนบทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางลออ เนาว์พิธิยวัฒน์โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ไชยรสโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางธิติพรรณ์ บำรุงกุลพิพัฒน์โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ศรีแก้วโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ หมายบุญโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์)กรรมการ
3. นางสาวกนกอร โตประโคนโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอริศรา ศรีงานโรงเรียนครูโรงเรียนไตรภูมิวิทาประธานกรรมการ
2. นางวีรนันท์ ด่านสุนทรวงศ์โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
3. นางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวีรยา ไชยพิศโรงเรียนบ้านโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เดชดำรงรักษ์โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นางวรรณา โรจนาวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี จาบรัมย์โรงเรียนวัดบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง สิงห์พันธ์โรงเรียนบ้านปัญจคามกรรมการ
3. นางจันทิมา เย็นทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางรุจิกร ญาณโยธินโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ อุไรรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดชัยกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ชื่นใจโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ คาโสโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นายกณวรรธน์ จอมไธสงโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ด้วงโพนทันโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภาวรรณ ศิริประภาโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี นพคุณโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการ
3. นางโชติรส ปุยะโทโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวิทยา สุทธิโรงเรียนบ้านโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางโยษิตา สู่สุขโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวายกรรมการ
3. นางมาลัย ปักเหนือโรงเรียนวัดละลวดกรรมการ
4. นางจันที ตอรบรัมย์โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
5. นางปุญช์รัสมิ์ ประวันรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กกรรมการ
6. นางสาวอุษา ยิ่งนารัมย์โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสนอง สดไสย์โรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางศรินยา คุณประทุมโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ทัดมาลาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นายเสด็จ วานิชยากรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางเปรมจิตร หรั่งศรีสุขโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแกกรรมการ
6. นางกรวิภา สวนบุรีโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ อุทาพงศ์โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์กรรมการ
3. นางทิตดุษิตา บัวศรีโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นางเปี่ยมพร สิงหเดชาสิทธิ์โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
6. นางสาวสุภัทราภรณ์ สุขหนาโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายพยัต ยืนยิ่งโรงเรียนบ้านพะไลประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กระเชิญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยกรรมการ
3. นางจีรวัฒน์ มนุษย์ชาติโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อยกรรมการ
4. นายสมโชค บุญรอดรัมย์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นางสาวชลละดา ชิวรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ชิดชอบโรงเรียนบ้านสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นายภูรวิช ภรธนบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาวประยูร กรุงรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
5. นางบรรจบ วัฒนพงศ์ศิริโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
6. นางสาวนฤมล เรืองประโคนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายพยัต ยืนยิ่งโรงเรียนบ้านพะไลประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กระเชิญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยกรรมการ
3. นางจีรวัฒน์ มนุษย์ชาติโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อยกรรมการ
4. นางวันดี กิ่งวิชิตโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายสมโชค บุญรอดรัมย์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. นางสาวชลละดา ชิวรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ชิดชอบโรงเรียนบ้านสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นางบรรจบ วัฒนพงศ์ศิริโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
4. นางสาวประยูร กรุงรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
5. นายภูรวิช ภรธนบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
6. นางสาวนฤมล เรืองประโคนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางชญานิศ บ่อไทยโรงเรียนบ้านบุหนองเทาประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ฉายาโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
3. นางสุนันทา ไพรสินธุ์โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
4. นางโสภิดา โตโสภณโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์กรรมการ
5. นางสาวฐิติมา หินชนะโรงเรียนวัดบ้านกระชายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประกิจ แฟมไธสงโรงเรียนบ้านเมืองฝางประธานกรรมการ
2. นายคำภู หน่อสีดาโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายประเทือง ตาละคำโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
4. นายวิชญสิทธิ์ เอกประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี แสงโทโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านวัดบ้านบุโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ธนานุกูลโรงเรียนบ้านลุงม่วงกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ ปัญญารัมย์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นางบังอร วรามิตร์โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวนารีรัตน์ ทองสุทธิโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
7. นายคงอยู่ ทิพย์โภชน์โรงเรียนบ้านหนองพะองกรรมการ
8. นางสุรีย์ญา สิริวิวัฒน์ธาดาโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
9. นายพิทยา สุวัณณุสส์โรงเรียนวัดบุโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายจิรวัฒน์ เทศแก้วโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากาประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ แก้ววิเชียรโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร คะชุนรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
4. นางทองศรี วิสูตรตระการโรงเรียนบ้านสวายจีกกรรมการ
5. นางสุกาญจน์ กีรติมหาตม์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
6. นางระเบียบ เกตุชาติโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
7. นางรัตนา วชิราสุริยาโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
8. นางแก้ว วิเศษนครโรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
9. นางวิไลวรรณ มีคมโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชรโรงเรียนบ้านหัวสะพานประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ อินนอกโรงเรียนบ้านลุงม่วงกรรมการ
3. นางพจนา อาจเอี่ยมโรงเรียนบ้านสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางอารีย์ ไชยเยชน์โรงเรียนบ้านบุขี้เหล็กกรรมการ
5. นายศุภณัฏฐ์ ศักดิ์ชัยกรณ์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5กรรมการ
6. นายกมล วรามิตร์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
7. นางสมจิตร แร่เพ็ชร์โรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
8. นางธัญญลักษณ์ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์กรรมการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมส่วน ชิงรัมย์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ ชัยสมัครโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ประสีระเตสังโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5กรรมการ
4. นางสุชาลินี วงศ์มนัสนันท์โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช แช่มรัมย์โรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชูศักดิ์ สุรประวัติวงศ์โรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี กระแสโสมโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นางสำอาง อิสณพงษ์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
4. นายประทีบ สครรัมยืโรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
5. นางสาวจิตรอารีย์ เกรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกระชายกรรมการ
6. นางสาวธัญจิรา ทองเรือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายชยา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สืบค้าโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์กรรมการ
3. นางพวงผกา อุสาทรัพย์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางธัญพร รัตนแสงโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา นอนรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ศรีผดุงโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี คิดรัมย์โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นางอัญชนา วาปีโสโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
4. นางสาวรินทร์ลภัส ชัยสิทธิ์ณธีโรงเรียนบ้านลุงม่วงกรรมการ
5. นายทินพงษ์ เข็มบุปผาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา ดียิ่งโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิรพงษ์ คงครบโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ปิลวาสน์โรงเรียนบ้านเมืองยางกรรมการ
4. นางมลฤดี เฮงขวัญโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ ชาติดำดีโรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางมิ่งมณี ยังสุขเกษมโรงเรียนอนุบาลชำนิประธานกรรมการ
2. นายสุทธา ชาติประสพโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ มธุรวัจน์โรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
4. นางสาวอลิศรา ศรีสมบูรณ์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาววรรัตน์ กรีรัตน์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายบรรจง ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิตติพันธ์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นางอำไพ แกล้วกล้าโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
4. นางสุมาลี กวินพิชญนันท์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางลาวัลย์ บุญนำพาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนารี ตรวจมรคาโรงเรียนวัดบ้านกะหาดประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ เคลือบคนโทโรงเรียนบ้านโคกเปราะกรรมการ
3. นางสาวพเยาว์ ซารัมย์โรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
4. นางสมบูรณ์ ดวงจำปาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ กรองมะเริงโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกุหลาบ ปานกลางโรงเรียนวัดหนองปล่องประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์โรงเรียนบ้านสมสนุกกรรมการ
3. นางกชกร มีพวงผลโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
4. นางฑิตฐิตา รัตนะวรรณ์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางนภาพร บัตรประโคนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิยม เอื้อเฟื้อโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ แสนคนึงโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
3. นายเทวัญ ผิวทนโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
4. นางชนัญญา สมานมากโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
5. นางสาวธนัท แพะเมืองโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธีรภาพ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางวราพร เธียรวรรณโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยกรรมการ
3. นางสาวสินีนาฎ อุตชีโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเก้า นิวารัมย์โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นางสาวสุปาณี ศรีกู่กาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนิคม ปรัญญาศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย เรืองรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเพชรกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ชัยอุดมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นายพิศ คงเทียมศรีโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
5. นายศิริวัฒน์ จริยากุลวงศ์โรงเรียนบ้านสระเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางบรรเทิง รุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี จาบรัมย์โรงเรียนบ้านมะค่ากรรมการ
3. นายวิชิต ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ เอี้ยงประโคนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนบ้านร่มไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอาทรสกุล สุวรรณธาดาโรงเรียนวัดบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นางประพิณ พจนพงศ์โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนูกรรมการ
3. นายนิพนธ์ อ่อนนวลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
4. นายเรวัติ ชำนาญเทโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจิระพงษ์ หงษ์คำโรงเรียนบ้านพะไลประธานกรรมการ
2. นายบุญมี พิหูสูตโรงเรียนบ้านลุงม่วงกรรมการ
3. นางอรวินท์ วงค์ไธสงโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางกรรมการ
4. นายธวัชชัย มีสีโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
5. นายวีรสิทธิ์ เกสรนวลโรงเรียนเรืองทองสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมควร ทองงามโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นางศิริพร อาจทวีโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้กรรมการ
3. นางพิศวาส ชุ่มปรึกษาโรงเรียนบ้านสมสนุกกรรมการ
4. นายสว่างวิทย์ มะนิตรัมย์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอุรา ทิพย์สันโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางภคอร ทูนมาลาโรงเรียนพระครูวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี นาคินทร์ชาติโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
4. นางมณีรัตน์ วงศ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญมี เวียงนนท์โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสวงค์วิทยา)กรรมการ
2. นายธงชัย ปากกาเวสูงโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสวงค์วิทยา)กรรมการ
3. นายมหศักดิ์ แก้วนาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายยุทธพงษ์ ประสีระเตสังโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร บุญมาพบโรงเรียนสำโรงโคกเพชรกรรมการ
3. นางรพีพร มนตรีโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
4. นางพิมลศิริ พงศธรภูมิวัฒน์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนิพนธิ์ บุญพุฒโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล กรุณาโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นางทองม้วน เพชรเลิศโรงเรียนบ้านท้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพยุง ชุมพลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายประทีป หีบแก้วโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายเจษฎา พรหมบุตรโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศรีศักดิ์ แก่นชัยภูมิโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรประธานกรรมการ
2. นายทินกร แทนสูงเนินโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นายสุจิน ประจำโรงเรียนวัดโคกล่าม"สิริประภาวิชาคาร"กรรมการ
4. นายธีระชาติ เสาวพันธ์โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์กรรมการ
5. นายไชยสิทธิ์ ท่องกระโทกโรงเรียนบ้านฝังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายศรีศักดิ์ แก่นชัยภูมิโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรประธานกรรมการ
2. นายทินกร แทนสูงเนินโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นายสุจิน ประจำโรงเรียนวัดโคกล่าม"สิริประภาวิชาคาร"กรรมการ
4. นายธีระชาติ เสาวพันธ์โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์กรรมการ
5. นายไชยสิทธิ์ ท่องกระโทกโรงเรียนบ้านฝังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสุไพรศรี ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ หลอมประโคนโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางจารุมาศ จันทร์ส่องศรีโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการ
4. นางอรุณี สท้านพลโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุไพรศรี ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ หลอมประโคนโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางจารุมาศ จันทร์ส่องศรีโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการ
4. นางอรุณี สท้านพลโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางถาวรีย์ มิดเดิลโรงเรียนบ้านหนองมะเขือประธานกรรมการ
2. นางกระจ่างจิต แช่มรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นางทัศนีย์ โภคาพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองพะองกรรมการ
4. นางดวงสุดา เครือบคนโทโรงเรียนบ้านสวายจีกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวารา เทพเนาว์โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสำรวม พวงมาลัยโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
3. นางคงคา คะเนวันโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางณัฐสุดา นาราชโรงเรียนวัดหนองปล่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเอื้อมพร เชาวนกุลโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางนพยงค์ ถือดำโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางปริยากร ปักเกตุโรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
4. นางสาวสุทิน พุทไธสงโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุเมตตา แพนแก้วโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางอรุณรักษณ์ พันธ์ยุราโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่น ฯ)กรรมการ
3. นางใยสวาท พันธ์หนองหว้าโรงเรียนวัดละลวดกรรมการ
4. นางชลธิวา นาก้อนทองโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางทองดี เภสัชชาโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ ธัญโรจน์วรภัทรโรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นางเบญจศีล ถนอมศิลป์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นางประทุมมาลย์ ศรีสาธรโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล พันธ์โสภาโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ ศรีตะวันโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
4. นางสาววิภากรณ์ เจกรัมย์โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายบุญมา บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ รัตนเสนโรงเรียนบ้านหนองตราดกรรมการ
3. นายบรรลือศักดิ์ สมบัติบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองทะลอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายบุญส่ง กรมสูงเนินโรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางธัญดา พะนิรัมย์โรงเรียนวัดสะแกซำกรรมการ
3. นางอำนวย ขวัญบุญจันทร์โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพิชิต มีสุขโรงเรียนสาธิตม.ราชภัฎบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ไชยพัฒน์โรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีกมลานนท์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายจตุรภัทร สร้อยคำโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ แว่นบุตรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาววันทนา แผ้วพลสงโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ น้อยวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายเอกภาพ มานะยิ่งโรงเรียนบ้านตะขบกรรมการ
3. นางศุภรรัตน์ นิตยวันโรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายยิ่ง ประโกสันตังโรงเรียนวัดบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายสินชัย นิลนนท์โรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
3. นายมงคล อุตศาสตร์โรงเรียนบ้านนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเสนาะ สุภาษิตโรงเรียนสำโรงโคกเพชรประธานกรรมการ
2. นางพรศุทธา นามบุดดีโรงเรียนบ้านกลางเพชรกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านกะชายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอนงค์เยาวน์ อารีรัมย์โรงเรียนวัดหน่องปล่องประธานกรรมการ
2. นางจิตรลัดดา กุศลเสถียรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุลโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประหยัด โทนหงษาโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ วันล้วนโรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
3. นางสมพร ปรินรัมย์โรงเรียนบ้านหนองค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ศิลปสมศักดิ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
3. นางสาวส้มลิ้ม สะเมนรัมย์โรงเรียนบ้านสระคูณ(สิริทัศน์ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ ประสงค์ใดโรงเรียนวัดหนองขุนปราบประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ศรีโสภาโรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
3. นางผกากรอง ช่างทองโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวปัญญาพร แพนดีโรงเรียนบ้านบุตาวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ศรีก้อมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา ตะวันหะโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชนินทร์ ธีระเดชากุลโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพจิต โพธิ์สีดีโรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
3. นายสุเทพ ชัชวาลย์วิบูลย์กิจโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ วงษ์เจษฎาวณิชย์โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยประธานกรรมการ
2. นายมานิต ไชยรสโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวอีจฉรา จันทร์คงโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายอมตะ อนุสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายบุญมี คำหอมโรงเรียนบ้านโคกหัวช้างกรรมการ
3. นางอุดมศรี ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมัย รอดอารีโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมร บุญทีโรงเรียนบ้านผไทรินทร์กรรมการ
3. นางสาวไพรีราบ สันรัมย์โรงเรียนบ้านกวางงอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางดวงจันทร์ เด่นชัยโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อยประธานกรรมการ
2. นางชัชฎาภรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นายสินชัย ทองนาคโรงเรียนพระครูวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายทศเพชร บุญยงค์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุไม ทัศนาวิวัฒน์โรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
3. นายวิคูณ สุคำโรงเรียนบ้านหนองตราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบัญชา อามาตย์เสนาโรงเรียนบ้านตลาดควายประธานกรรมการ
2. นายษัษฐี ศรีนาคาไตรคามสิทธิศิลป์กรรมการ
3. นางจินดารัตน์ แสงดีโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนพแก้ว ประยูรเมธาโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ หาญสุวรรณโรงเรียนเขตการทางสงเคราระห์5กรรมการ
3. นางสาวปัทมา พันโนราชโรงเรียนวัดขี้ตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายบุญเที่ยง ที่สำราญโรงเรียนสำโรงพรหมอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ บุตรศรีโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ อุไรมาลย์โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายรชต ลิไธสงโรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โสมกุลโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นายสมชาย ไชยศรีรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายผจญ โพธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนายเทพฤทธิ์ บุญผางโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
3. นางกชญาภา พันธ์ภูมิโรงเรียนบ้านร่มไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสัตตบงกช สำเลิศรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายทองใบ สะอาดรัมย์โรงเรียนบ้านท้องเรือประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสระเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทองใบ สะอาดรัมย์โรงเรียนบ้านท้องเรือประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสระเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสุริยา พวงมาลัยโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นายสมคิด บุรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายสอิ้ง สครรัมย์โรงเรียนบ้านสนวนกรรมการ
4. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสุริยา พวงมาลัยโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นายสมคิด บุรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายสอิ้ง สครรัมย์โรงเรียนบ้านสนวนกรรมการ
4. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุริยา พวงมาลัยโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นายสมคิด บุรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายสอิ้ง สครรัมย์โรงเรียนบ้านสนวนกรรมการ
4. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุริยา พวงมาลัยโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นายสมคิด บุรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายสอิ้ง สครรัมย์โรงเรียนบ้านสนวนกรรมการ
4. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา พวงมาลัยโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นายสมคิด บุรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายสอิ้ง สครรัมย์โรงเรียนบ้านสนวนกรรมการ
4. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุริยา พวงมาลัยโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นายสมคิด บุรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายสอิ้ง สครรัมย์โรงเรียนบ้านสนวนกรรมการ
4. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุริยา พวงมาลัยโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นายสมคิด บุรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายสอิ้ง สครรัมย์โรงเรียนบ้านสนวนกรรมการ
4. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุริยา พวงมาลัยโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นายสมคิด บุรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายสอิ้ง สครรัมย์โรงเรียนบ้านสนวนกรรมการ
4. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ ศรีดาพลโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ไสยประจำโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายณรงค์ ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวชณัฎฎา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ ศรีดาพลโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ไสยประจำโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายณรงค์ ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวชณัฎฎา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา อินทาหอมโรงเรียนบ้านโคกระกาน้อยกรรมการ
3. นางรักคณา ไชยทองโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสุมามาลย์ โขมโนทัยโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางกิตติยาภรณ์ สืบทรัพย์โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)กรรมการ
3. นายบารมี ศรีรักษาโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา อินทาหอมโรงเรียนบ้านโคกระกาน้อยกรรมการ
3. นางรักคณา ไชยทองโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสุมามาลย์ โขมโนทัยโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางกิตติยาภรณ์ สืบทรัพย์โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)กรรมการ
3. นายบารมี ศรีรักษาโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์จิรา ใจภักดีโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาวพรวรินทร์ สำเริงรัมย์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์จิรา ใจภักดีโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาวพรวรินทร์ สำเริงรัมย์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรเทพ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ รักษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายวิทวัส ธวัชชัยโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรเทพ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ รักษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายวิทวัส ธวัชชัยโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพรวิไล จุลเสวกโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร คำหอมโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นายวัฒนา วงศ์แหล้โรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรัญ ธุระศรีโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สายแววโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นายชาญยุทธ นาตะสุตโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพรวิไล จุลเสวกโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร คำหอมโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นายวัฒนา วงศ์แหล้โรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรัญ ธุระศรีโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ สายแววโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางศิริพร ขันใสโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฎฎา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายภูวิศ อินทร์มาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย ยืนชนม์โรงเรียนวัดละลวดประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ จำรูญพงศ์โรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางศิริพร ขันใสโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฎฎา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายภูวิศ อินทร์มาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย ยืนชนม์โรงเรียนวัดละลวดประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ จำรูญพงศ์โรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายกนก ดีมีโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลประธานกรรมการ
2. นาย- -โรงเรียน-กรรมการ
3. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกะทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกนก ดีมีโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลประธานกรรมการ
2. นาย- -โรงเรียน-กรรมการ
3. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกะทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพรโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิรชร ทรงบรรพตโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางอุดม แสนศรีโรงเรียนบ้านตลาดชัยกรรมการ
5. นางสำเนียง กุงไธสงโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพรโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิรชร ทรงบรรพตโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางอุดม แสนศรีโรงเรียนบ้านตลาดชัยกรรมการ
5. นางสำเนียง กุงไธสงโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสกาวเดือน เอี่ยมสร้อยโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี จันทกุลโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นางนารี สุกใสโรงเรียนเทศบาล๑(บุรีราษฎร์ดรุวิทยา)กรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
5. นางพจนา อาจเอี่ยมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสกาวเดือน เอี่ยมสร้อยโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี จันทกุลโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นางนารี สุกใสโรงเรียนเทศบาล๑(บุรีราษฎร์ดรุวิทยา)กรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
5. นางพจนา อาจเอี่ยมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนันทนา จูมจันทร์โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ศิริ คำจรโรงเรียนบ้านบุขี้เหล็กกรรมการ
3. นางจินตนา พหรมทองพันธ์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
4. นางสาวโสรญา สีอุเปโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวอรอุษา ปานะโปยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนันทนา จูมจันทร์โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ศิริ คำจรโรงเรียนบ้านบุขี้เหล็กกรรมการ
3. นางจินตนา พหรมทองพันธ์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
4. นางสาวโสรญา สีอุเปโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวอรอุษา ปานะโปยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอาริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนบ้านหนองซอแซประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา เส็งนาโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
3. นางปริฉัตร เจนศิริศักดิ์โรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
4. นางปัทมา โอรสรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กกรรมการ
5. นางเกษร ผลทำมาโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอาริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนบ้านหนองซอแซประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา เส็งนาโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
3. นางปริฉัตร เจนศิริศักดิ์โรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
4. นางปัทมา โอรสรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กกรรมการ
5. นางเกษร ผลทำมาโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายยุทธการ เสนากลางโรงเรียนบ้านลุงม่วงประธานกรรมการ
2. นายอาทรสกุล สุวรรณธาดาโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการ
3. นายรุ่งฟ้า ลี้อิศรามาศโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายยุทธการ เสนากลางโรงเรียนบ้านลุงม่วงประธานกรรมการ
2. นายอาทรสกุล สุวรรณธาดาโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการ
3. นายรุ่งฟ้า ลี้อิศรามาศโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ ทัศนจิตรกรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายธีรเทพ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายนภดล เถื่อนแก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายราชัน อุตมะโรงเรียนบ้านหนองตลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นางจรีภรณ์ แก้วรักษาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นางอำนวย แสนธิโรงเรียนประกาศธรรมคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ธรรมธุระโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางนภัสสร ม่วงทิมโรงเรียนกระสังหรุ่นราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายศิวกรณ์ ลาลำโกนโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ราชสีห์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือประธานกรรมการ
2. นายประกอบ เกิดนางรองโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นายคณิต วงไพศาลสิริกุลโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอภิญญา ขจรพันธ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสารภี มโนบาลโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นางดาราพร ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชูศรี การเกษโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5ฯประธานกรรมการ
2. นางอำพร มอไธสงโรงเรียนละลวดกรรมการ
3. นางกฤติกา บุญมนโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายยุทธภมูิ ภูมิเขตโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อะโคจันทร์โรงเรียนวัดสว่างบูรพากรรมการ
3. นางราตรี เนตรรัตน์โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุธาทิพย์ เอื้อสามาลย์โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นางนันทนา พลดอนโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นางชำนาญ พูนมาลัยโรงเรียนไตรตามสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางลำยอง ชำรัมย์โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์โรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
3. นายพีรพงศ์ เปี่ยมคัมภีร์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ละมุนโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายสุชิต จันทร์ส่องศรีโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
3. นายอนันต์ ภาคะเวทโรงเรียนบ้านหนองทะลอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรวงรัตน์ ภิรมรัมย์โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนันทนา ชะวูรัมย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางวันดี กิ่งวิชิดโรงเรียนโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอภิชาต ชิดนอกโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ คำแหงรสโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นายศิลปกร จุมพิษโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมใจ บุญแจ้งโรงเรียนบ้านกวางงอยประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ์ ชุมแสงโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นางลักขณา ผิวทนโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางรัชฎาภรณ์ สุริวรรณโรงเรียนอุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางคำพอง รุขะจีโรงเรียนบ้านหนองเก้าข่ากรรมการ
3. นายโชติกาญจน์ ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันท์ เสเทียนรัมย์โรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญ์นภัส คงเทียนศรีสินโรงเรียนวิมลวิทยากรรมการ
3. นางนิรมล เนียนสุริยะโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางฉันทนา อักษรณรงค์โรงเรียนอุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสำลี ชาญชาติโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ชิดชอบโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวชนัฎฏา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศุภิสรา เย็นจะบกโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางนัฏสุดา ศรีวิจารณ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอมรา บุญนำพาโรงเรียนอุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางทองดำ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านปัญจคามฯกรรมการ
3. นางพวงเพชร วงศ์ทิมารัตน์โรงเรียนสำโรงสันติภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางชดาภร ถนอมสินโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา ชัยชุมพลโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางอำพร มอไธสงโรงเรียนวัดละลวดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนพคุณ ทองบ่อโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ปัดไธสงโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางกัญญาภัค วารีโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤตินันท์ สอวิหคโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นายสยาม มะริดรัมย์โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยากรรมการ
3. นายขวัญฤทัย อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางวิไลวัลย์ ละเอียดโรงเรียนบ้านปลัดปุ๊กประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ โกษากุลโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เจริญจันทร์โรงเรียนบ้านหนองพะองกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประทีป สครรัมย์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นายบุญเพชร สครรัมย์โรงเรียนบ้านโคกขามสมบูรณ์กรรมการ
3. นายพนัส นครไชยโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางแวววลี สิริวรจรรยาดีโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิรุจณ์ บุญเย็นโรงเรียนบ้านหนองโดนปราสาทวิทย์กรรมการ
3. นายสุริยา ละมุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิริรัชกุล เปไธสงโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ จันทร์วชิรนิลโรงเรียนเบญจคามกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายออมสิน จรูญรักษ์โรงเรียนบ้านโคกวัดประธานกรรมการ
2. นายเมธี เพียงไธสงโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
3. นายถวัลย์ พอกประโคนโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจีระ ซ่อนกลิ่นโรงเรียนบ้านกระหาดประธานกรรมการ
2. นายธนพัฒน์ ศิริสำราญโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯกรรมการ
3. นายศึกษา มุ่งดีโรงเรียนบ้านผไทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายยุทธพงษ์ ประเสริฐโสโรงเรียนกระโดนกะลันทาประธานกรรมการ
2. นายพนัส ด้วงเอกโรงเรียนหนองแวงกรรมการ
3. นางวรินทร ทองพิมายโรงเรียนบ้านถาวรกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบุญมี อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นางธัญญภัสร์ เหมือนโลวงศ์โรงเรียนตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นางภัทราพร ชวีวัฒน์โรงเรียนโคกวัดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางอุษณีย์ นึกชอบโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 ฯประธานกรรมการ
2. นายไชยา บัวลอยโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการ
3. นางศรีสุดา เตะประโคนโรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนวิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. นางสาวนารี ตรวจมรคาโรงเรียนวัดบ้านกระหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนวิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. นางสาวนารี ตรวจมรคาโรงเรียนวัดบ้านกระหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนวิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. นางสาวนารี ตรวจมรคาโรงเรียนวัดบ้านกระหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนวิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. นางสาวนารี ตรวจมรคาโรงเรียนวัดบ้านกระหาดกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางวาสนา อึงวัชณปานโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเทวัน ทิพย์กระโทกโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางนฤภร พรหมบุตรโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางพัชนี พลทามูลโรงเรียนวัดบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ ศรีรัตน์โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นางศุภาพิชญ์ คนขยันโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางขวัญเนตร บัตรรัมย์โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางประธานกรรมการ
2. Mr.Steven Knowlesโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจำเนียร เจริญรัมย์โรงเรียนบ้านง้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสมหมาย เจียมใจโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวละอองดาว นะมิตรรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นางนวพร วรรณโกษิตย์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ สหุนาฬุโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพาชื่น ศิริเดชมงคลกุลโรงเรียนไตรภูมวิทยากรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ นันทะชาติโชติหิรัญโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ไชยเยชน์โรงเรียนบ้านห้วยศาลาประธานกรรมการ
2. Miss Ma Shamayne B.Natividadโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
3. นางละออง แว่นศิลาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา นิวัฒนุวงศ์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ทัพขวาโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์กรรมการ
3. นางสาวจุรีพร ศรีสง่าโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางลำพวน ฤทธิแก้วโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมประธานกรรมการ
2. Mrs.Rhesie Rhodora P. Arutaโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
3. นางสาวภาริณี วรรณทวีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเสงี่ยม ขยันชุมนุมโรงเรียนวัดบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. Miss Rose Calambo Lawoglawogโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
3. นายอินทวา นันทะสารโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสาธร สุขสมบูรณ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวายประธานกรรมการ
2. Mr.Glenn U. Gofredoโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณี อุตรรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางธณัฏฐา ทองใสโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ปะรัมย์โรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
3. นางเยาวมาลย์ บุญผางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวมาลี กิตติวรเวชโรงเรียนฮั่วเคี้ยวประธานกรรมการ
2. Mr.Shu Liโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. Miss Ma Jingsuโรงเรียนบำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลี กิตติวรเวชโรงเรียนฮั่วเคี้ยวประธานกรรมการ
2. Mr.Shu Liโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. Miss Ma Jingsuโรงเรียนบำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ เกตุเสมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. Mrs.Mary Ann Mercolitaโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน วุฑฒกนกโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายเสริม เจริญศิริโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ สีอ่อนโรงเรียนบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
3. นายตาณ กิชะรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชุบ ชาญประโคนโรงเรียนบ้านฝังงาประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร แปลงไธสงโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
3. นายวุฒิชัย จัตุกูลโรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นฯกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายณัฐกฤต ตันจุลนานนท์โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจตุพงศ์ วงศ์งามโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ นพตลุงโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านเสม็ดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีคณาพจน์ พิสุทธิ์ธนภัทร์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชฏาภรณ์ แวงดงบังโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางธิรนันท์ มีสาโรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นฯประธานกรรมการ
2. นายเสถียร สารกุมารโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นางวรรณรัตน์ วิสุทธิ์ธรรมนาถโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางศรีไกร เผด็จสุริยาโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่าประธานกรรมการ
2. นายนิยม ขุนรองรัมย์โรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ สอดทรัพย์โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจิรันชนิน ขันติโชติบริบูรณ์โรงเรียนบ้านทะเมนชัยประธานกรรมการ
2. นางยวนยง วงศ์ชารีโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
3. นางสาวศรัณรัตน์ ถาวรสิทธิ์วาณิชโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายลำปาง หมื่นหาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แย้มสวนโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางสาวสิรกาญจน์ สาริกุลโรงเรียนวัดกะหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางศิริเพ็ญ มูลดีโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางตำลึงทอง น้อยพลีโรงเรียนวัดหนองปล่องกรรมการ
3. นางวันนา ปรินทองโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายศิริวัฒน์ เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านโยนช้าประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพา เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศุภาพัช ลื่อนามโรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางลาวัลย์ ปักโกทะสังโรงเรียนวัดบ้านละลวดประธานกรรมการ
2. นางชะนีย์ เพ็ชรประกอบโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นางสาวนาถลดา บุษบงค์โรงเรียนบ้านหนองพะองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ บูชารัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ โล่ห์นารายณ์โรงเรียนบ้านหนองเพิกกรรมการ
3. นางชัญญา ปิลวาสน์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ หมวดไธสงโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางวันนา ปรินทองโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวอริศรา วิสัยเกตุโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เจนไธสงโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นางศิราภรณ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวหนึ่งฤทัย เที่ยงแท้ครูโรงเรียนบ้านโคกระกาประธานกรรมการ
2. นางประยูร ยืนยิ่งโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
3. นางสาวฐิตาภรณ์ เวหนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางละเอียด มีคมโรงเรียนบ้านยางครุราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงระวี อุรารัมย์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
3. นางสาวมะลิ ทนกระโทกโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสงวน อรัญเพิ่มโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อประธานกรรมการ
2. นายพรพรหม อมชารัมย์โรงเรียนวัดละลวดกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ พางามโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ พางามโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ตันหนองสรวงโรงเรียนวัดละลวดกรรมการ
3. นายดิษฐ์ภัทร ขันธะโสโรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายโภคิน บุราสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นายจามร ประไพศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
6. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
7. นายยรรยง บ่อไทยครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
8. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายโภคิน บุราสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นายจามร ประไพศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
6. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศครู โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
7. นายยรรยง บ่อไทยครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
8. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายโภคิน บุราสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นายจามร ประไพศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
6. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
7. นายยรรยง บ่อไทยครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
8. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายโภคิน บุราสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นายจามร ประไพศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
6. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
7. นายยรรยง บ่อไทยครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
8. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายโภคิน บุราสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นายจามร ประไพศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
6. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
7. นายยรรยง บ่อไทยครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
8. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายโภคิน บุราสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นายจามร ประไพศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
6. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
7. นายยรรยง บ่อไทยครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
8. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายโภคิน บุราสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นายจามร ประไพศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
6. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
7. นายยรรยง บ่อไทยครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
8. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายโภคิน บุราสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นายจามร ประไพศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
6. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
7. นายยรรยง บ่อไทยครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
8. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายโภคิน บุราสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นายจามร ประไพศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
6. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
7. นายยรรยง บ่อไทยครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
8. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายโภคิน บุราสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นายจามร ประไพศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
6. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
7. นายยรรยง บ่อไทยครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
8. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายประหยัด วรงค์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางวรนิติ โกศลวัฒนาโรงเรียนบ้านพลวงกรรมการ
3. นางสุวรรณี สัสดีโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ราชกิจโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสุทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ วงศ์อินโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
3. นางสุวารี ประเจียดโรงเรียนบ้านประคิงกรรมการ
4. นางจิตติพรรณ พงศ์ชัยศิริโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสายสิน มาตาโรงเรียนอนุบาลชำนิประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ว่องเกียรติไพศาลโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
3. นางเบญจวรรณ บูรณพันศักดิ์โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
4. นางธนวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายถาวร ทวีลาภโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางปราณี โคตรวงษ์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นางศรีเสาวลักษณ์ ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถาวร ทวีลาภโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางศรีเสาวลักษณ์ ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางปราณี โคตรวงษ์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายถาวร ทวีลาภโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางศรีเสาวลักษณ์ ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางปราณี โคตรวงษ์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายถาวร ทวีลาภโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางศรีเสาวลักษณ์ ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางปราณี โคตรวงษ์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายถาวร ทวีลาภโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางศรีเสาวลักษณ์ ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางปราณี โคตรวงษ์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายถาวร ทวีลาภโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางศรีเสาวลักษณ์ ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางปราณี โคตรวงษ์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายถาวร ทวีลาภโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางศรีเสาวลักษณ์ ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางปราณี โคตรวงษ์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสัญญา เสาวกูลโรงเรียนบ้านตาเหล็งประธานกรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ คงพลปานโรงเรียนวัดหนองปล่องกรรมการ
3. นางมนิดา ปักเคชาติโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ ธีระชลาลัยโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสัญญา เสาวกูลโรงเรียนบ้านตาเหล็งประธานกรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ คงพลปานโรงเรียนวัดหนองปล่องกรรมการ
3. นางมนิดา ปักเคชาติโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ ธีระชลาลัยโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสัญญา เสาวกูลโรงเรียนบ้านตาเหล็งประธานกรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ คงพลปานโรงเรียนวัดหนองปล่องกรรมการ
3. นางมนิดา ปักเคชาติโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ ธีระชลาลัยโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสัญญา เสาวกูลโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ คงพลปานโรงเรียนวัดหนองปล่องกรรมการ
3. นางมนิดา ปักเคชาติโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ ธีระชลาลัยโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย วงศ์คำโรงเรียนวัดบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นางบัญญัติ ประจันบาลโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ศรีบุรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสีอามร วานิชกิจโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายชาติชาย วงศ์คำโรงเรียนวัดบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นางบัญญัติ ประจันบาลโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ศรีบุรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสีอามร วานิชกิจโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมงคล แวงวรรณโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสุขสันต์ อุดมพงษ์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ละอองเอกโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการ
4. นางสำอางค์ อิสณพงษ์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
5. นางธนากร อุบลดิลกวงศ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมงคล แวงวรรณโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ ละอองเอกโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการ
3. นางสำอางค์ อิสณพงษ์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
4. นางธนากร อุบลดิลกวงศ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมชาย ชาญหริรัญกาญจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ศรีกมลานนท์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นายสุนทร ชิวรัมย์โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
4. นางพรณิชา บาร์เบอร์สพป.บร.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรง จาบรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ศรีกมลานนท์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นายสุนทร ชิวรัมย์โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
4. นางพรณิชา บาร์เบอร์สพป.บร.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายหาญ พิทักษ์สาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะหาดประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางสาวจุติมาพร อุ่นจิตต์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
4. นายไพบูลย์ โทนหงสาโรงเรียนสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุวสันต์ ปัดกองโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางราตรี ผาบุตราโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ ภูสมศรีโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายอธิป นนตานอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวฐายิกา สุขแสวงโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุวสันต์ ปัดกองโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางราตรี ผาบุตราโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ ภูสมศรีโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายอธิป นนตานอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวฐายิกา สุขแสวงโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุวสันต์ ปัดกองโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางราตรี ผาบุตราโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ ภูสมศรีโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายอธิป นนตานอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวฐายิกา สุขแสวงโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวสันต์ ปัดกองโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางราตรี ผาบุตราโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ ภูสมศรีโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายอธิป นนตานอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวฐายิกา สุขแสวงโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจักรกริช ศรีวงศ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย แสงดีโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการ
3. นางมนัสนันท์ สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ แถวไธสงโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายจักรกริช ศรีวงศ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย แสงดีโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการ
3. นางมนัสนันท์ สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ แถวไธสงโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม รักพร้าโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทองเสน นาขุนทดโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางบังอร อามาตย์เสนาโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
4. นางสำราญ คำลอยโรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ มีสุขโรงเรียนบ้านท้องเรือกรรมการ
3. นางนฤมล จาตุรชาตโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางทรรศพร ศรีหาเสนโรงเรียนวัดสถานีหนองตาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ มีสุขโรงเรียนท้องเรือกรรมการ
3. นางนฤมล จาตุรชาตโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางทรรศพร ศรีหาเสนโรงเรียนวัดสถานีหนองตาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ มีสุขโรงเรียนท้องเรือกรรมการ
3. นางนฤมล จาตุรชาตโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางทรรศพร ศรีหาเสนโรงเรียนวัดสถานีหนองตาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ มีสุขโรงเรียนท้องเรือกรรมการ
3. นางนฤมล จาตุรชาตโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางทรรศพร ศรีหาเสนโรงเรียนวัดสถานีหนองตาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประกอบ เพชรสุวรรณโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นางชุติญา อันชื่นโรงเรียนบ้านรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการ
4. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเกศวรรณ พลเดชโรงเรียนบ้านตาเหล็งประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พงษ์ธนูโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวกรรมการ
3. นางพันออน ปานาลาดโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเสริมสุุข สังข์ทองรัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการ
3. นางอารีย์ เมิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีสิทธิ์ โลไธสงโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงประธานกรรมการ
2. นายภูษิต ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา เทวัญรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5กรรมการ
4. นางทัศนีย์ เทียมวงษ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางชดาภร ถนอมสินโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
3. นางสมพร สามเณรโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นางนุสรา บุตรเกิ่งโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทิพาพร บำรุงแคว้นโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ บุตรศรีเมืองโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้วโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกวิท หมวกไธสงโรงเรียนวัดหนองเก้าข่าประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกรณ์ การะพันธุ์นิตโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5กรรมการ
3. นางปทิตตา ชุตินธรารักษ์โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์กรรมการ
4. นายเรวัติ สีน้ำเงินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางนภารัตน์ บุญพัฒน์โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกวิท หมวกไธสงโรงเรียนวัดหนองเก้าข่าประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกรณ์ การะพันธุ์นิตโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5กรรมการ
3. นางปทิตตา ชุตินธรารักษ์โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์กรรมการ
4. นายเรวัติ สีน้ำเงินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางนภารัตน์ บุญพัฒน์โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกวิท หมวกไธสงโรงเรียนวัดหนองเก้าข่าประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกรณ์ การะพันธุ์นิตโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5กรรมการ
3. นางปทิตตา ชุตินธรารักษ์โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์กรรมการ
4. นายเรวัติ สีน้ำเงินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางนภารัตน์ บุญพัฒน์โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรวิทย์ บุญหนักโรงเรียนรวมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวราพล จังอินทร์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางบังอร แก่้วบุตรดีโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
4. นายสม วงศ์ทิมารัตน์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพัชรินทร์ มีพัฒน์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ มั่งมีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางบุญรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)กรรมการ
4. นายนพดล เถื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]