รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 1. เด็กหญิงษุภมาส  สุระทัด
 
1. นางกฤษณา  คำสงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 1. เด็กหญิงพิศนภางค์  มุขขันณ์
 
1. นางสมจิตร  บุญเพ็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. นางสาวภาวรินทร์  มูลทอง
 
1. นายเผด็จ  แสนอุบล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  จันทร์มี
 
1. นางรำพรรณ  นาจรูญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีฮาด
 
1. นางมารศรี  เผ่าพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1. เด็กหญิงโชติรส  คำดีราช
 
1. นางพินพนา  กินณะรีโดน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงปนิดา  ทองมหา
 
1. นางอรทัย  ยิ่งยง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงปนัดดา  การินทร์
 
1. นางนฤมล  พละกลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ร่องนิกร
 
1. นางวิพารัตน์  พุทธิแพทย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอน 1. เด็กหญิงเรณุมาตย์  บุษราคัม
 
1. นางเจษราภรณ์  งามลุน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงปานไพลิน  ซามาตย์
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  มูลเวียง
 
1. นางสาวรสริน  ภาดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใจทน
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  กัณหะบุตร
 
1. นายเผด็จ  แสนอุบล
2. นางแก่นจันทร์  พลโรม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากคาด 1. เด็กหญิงอรอุมา    ดอกพิกุล
 
1. นายบุญทิน  ลุพรหม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจำปา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บดมนทิน
 
1. นายบุญทัน  พิมพ์วัน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1. เด็กหญิงไอลดา  ศิริพวษ์
 
1. นางอำนวย  ชมภูนาวัฒน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงภัททิยา  คงทัน
2. เด็กหญิงสุปราณี  รัตนภักดี
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ป่่าเขือ
 
1. นายสิทธิพงษ์  พงษ์สุวรรณ
2. นางอุไรวรรณ  พงษ์สุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  รุ่มชะเนาว์
2. เด็กหญิงบุญฤทธิ์  บุตรทศ
3. เด็กหญิงรัตติยา  อ่อนเค
 
1. นางสาวดารุณี  มุงคุณ
2. นางปันน์ยริตา  นาเมืองรักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กหญิงก้องกิดาการ  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรโคตร
3. เด็กหญิงณัฐวดี  พลวงศ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันผาย
2. นายวรัทดล  ไชยตาแสง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. นางสาวนีรัญชนา  สีหาบุตร
2. นางสาวพนิดา  เพ็งท้าว
3. นางสาวสุพัตรา  หลวงจันทร์
 
1. นางสาวอุลัยวรรณ์  อภัยโส
2. นายเจริญ  นามชู
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 1. เด็กชายพรเทพ  ไผ่แผ้ว
2. เด็กชายอนุชา   ราชสำเภา
 
1. นางสาววิลาสินี   วิชิต
2. นางศิริลักษณ์   พินะสา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายตะวัน  สอนวงค์ษา
2. เด็กชายธนวัฒน์  กลุ่มกระโทก
 
1. นางรุ่งตะวัน  พานน้อย
2. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายพงศพัฒน์  สุพร
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ดวงศรีจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นายสุพจน์  ศรีคลังไพร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1. นางสาวธิดารัตน์  สงเคราะห์
 
1. นายธนะชัย  พาลึก
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายจักรินทร์  เลิศศิริ
2. เด็กชายพีระยุทธ  เขื่อนพงษ์
3. เด็กหญิงมรุรี  มิตพมา
 
1. นางน้ำฝน  พงษ์ญาติ
2. นางหทัยทิพย์  ใบธรรม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ป้องกัน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อินมียืน
3. เด็กหญิงอรุณี  พระสุราช
 
1. นายชนชัย  ซาแสงบง
2. นางมัชฒิมา  ซาแสงบง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กหญิงประภาศิริ  พรมเทพ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีหลง
 
1. นางสาวจินดา  ผาลิชัย
2. นายจิระศักดิ์  ไชยมงคล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ราชบุตร
2. เด็กหญิงวาสนา  ปราเทือง
3. นางสาวสุธิตา  อาวุธพันธ์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ละครท้าว
2. นางมยุรา  เรืองศิลป์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายชานนท์  อ้วนมะโรง
2. เด็กหญิงธัญสิริ  ปัดนา
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ประวิเศษ
 
1. นางพัชรินทร์  พลทำ
2. นางมาลัยทิพย์  ธุรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงนัชชา  เหาะเหิน
2. เด็กหญิงพนิดา  สุพร
3. เด็กชายมงคลศักดิ์  โนนตูม
 
1. นางมาลัย  มูลภักดี
2. นางศรีจันทร์  กองบุตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กหญิงผกามาศ  ไกรษร
2. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์บึงกาฬ
3. เด็กชายเชิดชัย  ไชยบุตร
 
1. นางสาวจีรประภา  ไชยเดช
2. นางวิลอง  จันทพล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กหญิงผุสดี  โสภี
2. เด็กหญิงสุทธัญญา  ดอมไธสง
3. เด็กหญิงสุนิตา  สุหงษ์ษา
 
1. นายสนธยา  จำปานวน
2. นายอัฐสิษฎ์  พรมลี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซาว 1. นายปริญญา  อาจหาญ
2. นายสุรทิน  ปักกาโต
 
1. นางสรภัญญ์จีฬาฬ์  แก้วไวยุทธ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกชกร  เสริมศรี
2. เด็กหญิงสมฤทัย  สุวรรณใจ
 
1. นางมัชฌิมา  เหลาเวียง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสังวาลย์  บุตรดีวงศ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายปรมินทร์  พลอาสา
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ขจรจันทร์
 
1. ส.ต.ท.วิทยา  มาสขาว
2. นายอิสรา  ผลานาค
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง 1. เด็กชายภูรินทร์    แวงเลิศ
2. เด็กชายสรอรรถ   ทาปลัด
 
1. นายศรัณย์วุฒิ  วีระกิตตินันทน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายก้องภพ  ศรีชัย
2. เด็กชายยศกร  ทาบรรหาร
 
1. นายคะนองเดช  วงษ์สิงห์
2. นายอำนาจ  สีทะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นายประมวล  แก้วเหล่า
2. เด็กชายเอกรัตน์  รอดกลาง
 
1. นายคะนองเดช  วงษ์สิงห์
2. นายเอกพล  พลเยี่ยม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายทศพร  สุระวิทย์
2. นายธีระยุทธ  การุณ
 
1. นายคะนองเดช  วงษ์สิงห์
2. นายอำนาจ  สีทะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กหญิงกันตินา   คุณชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชนาภรณ์    อินทร์หา
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ   เถาทอง
4. เด็กหญิงนวรัตน์   พิมพ์พิริยะชัย
5. เด็กหญิงอมรรัตน์   เฉยชัยภูมิ
 
1. นางมณีวรรณ   สมานทรัพย์
2. นายสมพงษ์   สมานทรัพย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 1. เด็กหญิงดวงเดือน  กอดแก้ว
2. เด็กหญิงประภาวัลย์  ทรายทอง
3. เด็กหญิงปวีณา  ตรีรัตน์
4. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีชำนาญ
5. เด็กหญิงอินทิรา  ขามเดช
 
1. นางจรินธรณ์  ขันโพธิ์น้อย
2. นางวนิดา  พานโคกสูง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. นางสาวกนกอร   อุตชุมพิสัย
2. นางสาวณัฐพร   บุญวิรัตน์
3. นางสาวปิยากร   สายทอง
4. นางสาวศิรินภา   ดอนโหน่งชา
5. นางสาวอภิญญา    บุตรแวง
 
1. นางนิชนันท์    ไกยเดช
2. นางวาสนา    สมบัติดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสวาง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  จันทะบุตร
2. เด็กหญิงรมณี  เทพศิริ
3. เด็กหญิงสุจิรา  ขันโมคา
4. เด็กหญิงอชิรญา  บูรณะกิติ
5. เด็กหญิงอัจฉรา   คติ
 
1. นางธัญลักษณ์  องอาจ
2. นางสาวรจนา  จำปาไชยศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกษมา  เบ้าสอน
2. เด็กชายคริสนุ  นามบุญลา
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ปฏิมาลิขิต
4. เด็กชายพิภัทร  บุญเกื้อ
5. เด็กหญิงอรสินี  ตาลุวรรณ
 
1. นางสาวรุ้งนภา  มุทาพร
2. นางสมนึก   ชัยมงคล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชญานิตย์  ยี่โป้
2. เด็กหญิงทิพสุภา  นาคพันธ์
3. เด็กหญิงธีรกานต์  มีทองแสน
4. เด็กหญิงน้ำฝน  คุณโทเงิน
5. เด็กหญิงประภัสสร  อินลี
 
1. นางจิตรา  บุตรแสง
2. นางสาวจุฑามณี  วีระกิตตินันทน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ทดสอน
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายธนวุฒิ  ไชยเต็มปล้อง
4. เด็กชายปรเมศร์  แดนอรุณ
5. เด็กหญิงเกตชนี  ศรัทธาคลัง
 
1. นางปัทมา  บุตรสาระ
2. นางสาวรินนา  ราชชารี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีเสนา
2. เด็กชายภักดี  ศรีระพันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สอนใจ
4. เด็กหญิงสุนิสา  ปวงสุข
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ไพรเขียว
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไชยเพชร
2. นางเพ็ญพโย  พรรษา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายจักราช  น้อยอามาตย์
2. เด็กหญิงจันธิมา  เพชรสมัย
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  เตียบประโคน
4. เด็กชายฉัตรมงคล  แสงประดิษฐ์
5. เด็กหญิงชลีพรรณ  เทียนแจ่ม
6. เด็กชายชุมพร  สันประภา
7. เด็กหญิงธนิตตา  สิงห์จันทร์ทึก
8. เด็กหญิงนันทิกา  ตะนัน
9. นายประจักษ์  บุตรโพธิ์
10. นายประจิม  โพธิ์สีสม
11. เด็กหญิงราตรี  ยงกุล
12. เด็กชายวัชรพงษ์  ถวิลเดช
13. นายศักดิ์ดา  ถาวงศ์กลาง
14. เด็กชายศุภชัย  ไชยสาร
15. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พลเยี่ยม
16. เด็กหญิงสุปราณี  ท่วมไทสงค์
17. เด็กหญิงสุรีพร  พฤกษา
18. เด็กหญิงอรอุมา  วาธิภักดี
19. เด็กชายอุเทน  เทากระโทก
20. เด็กหญิงเย็นฤดี  เยาวนิช
 
1. นางนงพร  พรนิคม
2. นางสาวนิตยา  ไชยแก้ว
3. นายสุนทร  สำราญบุญ
4. นายเอกพล  พลเยี่ยม
5. นายเอกลักษณ์  มีนาภา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้อง 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ชนมนตรี
2. เด็กชายกรกรด  แสนพงษ์
3. เด็กชายกฤติพล  พลอยกลม
4. เด็กหญิงคุณัญญา  พรมศร
5. เด็กชายธนชล  นะโพธิ์
6. เด็กหญิงธิดานันท์  พันกา
7. เด็กหญิงประภาภรณ์  มีหลง
8. เด็กหญิงปาลิตา  ทิมสันเทียะ
9. เด็กหญิงพัชรี  กัมมันตะคุณ
10. เด็กชายภูมินทร์  ชินคำ
11. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แสนโบราณ
12. เด็กหญิงรัชนีกร  ก๋ารินทร์
13. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แก้วเมิน
14. เด็กหญิงศุภธิดา  แสนย้อย
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีหวัง
16. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีเพียงสา
17. เด็กชายเกริกไกรวัล  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นายนิรันดร์  ปะนาตา
2. นางสาววริศราภรณ์  เพ็ชรบรรพต
3. นางวิภาวดี  ศรีเกื้อกลิ่น
4. นายสมพงษ์  ทองภู
5. นางเจษฎาภรณ์  พรหมดา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมภาร
2. เด็กหญิงกรรณิกา  สมบัติสี
3. เด็กชายชินวัตร  ทักษิณ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทะคัด
5. เด็กชายนำชัย  ประทุมมาตย์
6. เด็กชายนิติ  จันทวงค์
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เตี้ยคำ
8. เด็กหญิงพรธิตา  จินาวรณ์
9. เด็กชายภรันยู  ดวงแก้ว
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุโพธิ์นารี
11. เด็กชายวิสุทธิ์  บุตะชา
12. เด็กชายศราวรณ์  ตันโยธา
13. เด็กชายศุภกร  เป้าจรรยา
14. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีเสริม
15. เด็กหญิงสายธาร  ลุสุข
16. เด็กหญิงสุกัญญา  บ่อหิน
17. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปิ่นสา
18. เด็กชายเอกราช  ทับทิมหิน
19. เด็กชายโยธิน  ทิพวัฒน์
20. เด็กชายไกรสร  สิทธิเสน
 
1. นายณัฐพล  เอกสะพัง
2. นายรัฐพล  พิณพงษ์
3. นายวัชรินทร์  เสาะก่าน
4. นางศิริญญา  สายหลักคำ
5. นายอรรถฤทธิ์  เศษฤทธิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแก้ว 1. เด็กหญิงสุรัญลักษณ์  มังศรี
 
1. นางธัญมน  คุตพันธ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีสม
 
1. นางจิราภรณ์  คำภูษา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  สลับทอง
 
1. นางสิรินทร์  ข่าขันมะลี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  นามเสนา
2. เด็กหญิงสุริสา  ปัญญา
 
1. นางจำนงค์  ศรีนะอารัง
2. นายอุทัย  มะลิรัตน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 1. เด็กชายวัชรุตม์  คำพิชชู
2. เด็กหญิงอรญา  ทับพิลา
 
1. นางนุสรา  ไมยะปัน
2. นายวัชระ  ไมยะปัน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติชัย  นาหอคำ
2. เด็กหญิงนฤมล  ทีหอคำ
 
1. นายบัณฑิต  ศรีแก่น
2. นางอุไรวรรณ  ศรีแก่น
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายกิตติธัช  อุปชัย
2. เด็กชายธนกร  ศรีมาตรจันทร์
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สอนศักดา
4. เด็กหญิงนฤมล  ชาวหนองแสง
5. เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วทอง
6. เด็กชายภานุพงษ์  บุดสา
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงค้อม
8. เด็กหญิงอรอุมา  กุดวงค์แก้ว
9. เด็กหญิงอลิสา  เนินทราย
10. เด็กชายไชยา  ช่วยค้ำชู
 
1. นายธนญชัย  คำพิมูล
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  เคนพะนาน
3. นางวราภรณ์  ทุมโยมา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประกอบแก้ว
2. เด็กหญิงกาญจนา  เกษรล้ำ
3. เด็กหญิงบุษยมาส  สลางสิงห์
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ไชยนาม
5. เด็กหญิงวราภรณ์  คำมีแก่น
6. เด็กหญิงสายชล   พรมโคตร
7. เด็กหญิงสุจิตรา  กุโพธิ์
8. เด็กหญิงอติญา  พงศ์ษากลาง
9. เด็กหญิงอรอุมา  เพ็งคำปั้ง
10. เด็กหญิงโสรยา  นิลยาภรณ์
 
1. นางคำหล้า  นิ่มเวไนย์
2. นายชัยทวี  จันทรักษ์
3. นางสาวนภัสกร  แก้วพาดี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อัฐนาค
2. เด็กหญิงกิตติยากร  ดิสถาพร
3. เด็กหญิงกุสุมา  ลัทธิลม
4. เด็กหญิงชไมพร  แพงโคตร
5. เด็กหญิงปิยพร  สอนโพธิ์
6. เด็กหญิงมัติกา  ปุนริบูรณ์
7. เด็กหญิงลี่  บุญเกิด
8. เด็กหญิงวิยดี  วงษ์รินยอง
9. เด็กหญิงสุกัญญา  วิเศษศรี
10. เด็กหญิงสุกานดา  ทวะชาลี
11. เด็กหญิงอภิญญา  แสนพิมพ์
12. เด็กหญิงอารีญา  บุตรมา
13. เด็กชายอโนชา  แสงโพธิ์
14. เด็กหญิงเนรัญทิรา  เพชรสมบัติ
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีพลน้อย
 
1. นางปิยาวรรณ์  สัตตาคม
2. นางสุภาภรณ์  สุกทน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุวรรณา
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  แสวงวงค์
3. เด็กหญิงชมพูนิกร์  แสงธรรม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริบุรี
5. เด็กหญิงปาริษา  แตะกระโทก
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไพศาล
7. เด็กหญิงมุทิตา  พลอยยอด
8. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีแสน
9. เด็กหญิงวรัญญา  สายสืทธิ์
10. เด็กหญิงวรินธร  ชัยโก
11. เด็กหญิงวัชรินทร์  จันทร์ศมี
12. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนศรี
13. เด็กหญิงอินทุอร  ก่อคุณ
14. เด็กหญิงเปรวดี  อุ่นเวียง
15. เด็กหญิงแก้วฟ้า  พลวงศ์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  วัลยวงษ์
2. นายวรนันทน์  บรรจง
3. นางวรรณิภา  ปัททุม
4. นางสาววิภาสิณี  หัศกรรจ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีเสนา
2. เด็กหญิงพิยดา  ธุระทำ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ไพรเขียว
 
1. นางพูลทรัพย์  บูชนะ
2. นางเขมมิกา  ไชยแสง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  วอทอง
2. เด็กหญิงรณพร  มุ่งดี
3. เด็กหญิงวิภาวดี  หอกคำ
 
1. นายกำชัย  ศรีพรหม
2. นางเกศรินทร์  ศรีพรหม
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 1. เด็กหญิงชิชญา  ท่าโทม
2. เด็กหญิงอภัชา  โคตรสี
 
1. นางธันยกานต์  อ่อนสี
2. นายศุภกร  บุญไชย
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยิ้มพระ
2. เด็กหญิงมธุริน  สิทธิศักดิ์
 
1. นายวินัย  เคนสิงห์
2. นายศุภศิษฐ์  กุดกันยา
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุษาพันธ์
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกังสดาล  จักสาร
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ภูมิอ่อน
 
1. นายสยาม  โยธารินทร์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงนพัชสรณ์  ชินศรี
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายโชคชัย  พรมที
 
1. นางสาวพรรณพฤกษา  คนงาม
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไชยเพ็ชร
 
1. นางกาญจนา  สารณีย์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้อง 1. เด็กหญิงกฤติญา  พลอยกลม
 
1. นายชัชวาล  แสงจักรวาฬ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้อง 1. เด็กชายทัศกร  สุชัยราช
 
1. นายชัชวาล  แสงจักรวาฬ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  เพชรอุเทน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อัฐศรี
 
1. นางรัชนี  ยันตะบุตร
2. นายอรุณ  ค่อมสิงห์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแฮต 1. เด็กหญิงพรพิมล  หวังพิมูล
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปุราโส
 
1. นายมนตรี  วงค์คำผิว
2. นางสุรีพร  วงค์คำผิว
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซาว 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุภาปุ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สมบูรณ์
 
1. นางสาวนันทกานต์  สุนา
2. นายวิโรจน์  หมื่นศรี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้อง 1. เด็กชายกฤติพล  พลอยกลม
 
1. นายชัชวาล  แสงจักรวาฬ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  มะวงค์งอย
2. เด็กชายวรเมธ  แสนเวียน
3. เด็กชายวิชานน์  พรมมินทร์
 
1. นางพุทธรักษ์  อินธิจักร
2. นางสาวอรพิน  สีสาร
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเสียด 1. เด็กชายพิชญุตม์  พุทธอินทร์
2. เด็กชายภูมินทร์  ใจเอื้อสิน
3. เด็กชายศุภกิตติ์  แซ่อวง
 
1. นายบรรดาล  ศรีดาดิษฐ์
2. นางไพรมณี  ศรีดาดิษฐ์
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายจุลจิตร  อ้วนอ่อนตา
2. เด็กชายณัฐพล  มุกเสือ
3. เด็กชายศรีสุวรรณ  ภูศรีฤทธิ์
 
1. นางชนิตา  ทองคำ
2. นางสาวศิริพร  ค่อมสิงห์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กชายฤทธิเกียรติ  มุ่งงาม
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิด
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กชายปรัชญาวุฒิ  ทิพโชติ
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิด
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีแป้น
 
1. นางประภัสษร  ปัญญาประชุม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. นายดนุพล  ทองศรี
 
1. นายทวี  รักษ์โคตร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำบอน 1. เด็กหญิงหยาดฟ้า  มาตรจรุง
 
1. นางสาวมลทิชา  ทัพขวา
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1. เด็กชายสุุริยา  ธรรมสุข
 
1. นางสาวนันทัชพร  ทุมโยมา
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สิงห์งาม
 
1. นายวิเชียร  สีสิงห์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีแป้น
 
1. นางประภัสษร  ปัญญาประชุม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปวีณา  กฤษณาการ
 
1. นางประภัสษร  ปัญญาประชุม
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1. เด็กชายสุริยัน  สืบสุนทร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ด่านพิมาย
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. นายอารียะ  แจ้งสว่าง
 
1. นายอดิศักดิ์  พันธุ์บุตร
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  คำภูษา
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์  ฮาดดา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายภูชิชย์    ภูบุญอบ
 
1. นายแมนสวรรค์   วันทาวงษ์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กชายอัฐษฎาวุฒิ  ดงรังศรี
 
1. นายฉลอม  จันทร์โคตร
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดง 1. เด็กชายวิเชียร  ภารไสว
 
1. นายธวัชชัย  พลากุล
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มูลบุญ
 
1. นายธงชัย  พรมกมล
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กหญิงปนัดดา  พลเยี่ยม
 
1. นางนงพร  พรนิคม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เขียวหนู
 
1. นางพูนศิริ  หาเคน
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิดา  บุญทอด
 
1. นายสุระชัย  มาปังโม
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1. นายพัชระ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจตุพร  เหล่าพิลัย
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองสีมา
 
1. นางสาวจตุพร  เหล่าพิลัย
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1. นายพัชระ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจตุพร  เหล่าพิลัย
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 1. เด็กชายพงศกร  ศรีบุญ
 
1. นางวงจันทร์  รุ่งเรือง
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  โจทย์พิมาย
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กหญิงรติรส  แท่งทอง
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กชายนันทกร  ยกเทพ
 
1. นางอุไรวรรณ  พงษ์สุวรรณ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแฮต 1. นายธนพงษ์  ดีพลงาม
 
1. นางเสาวณีย์  พรหมเวหา
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ชัยสน
 
1. นางวรประไพ  สารบรรณ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงสศิธร  โปตะวัตร์
 
1. นางอุไรวรรณ  พงษ์สุวรรณ
 
109 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองสาย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มงคลศรี
2. เด็กหญิงกุลยา  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   บุญนามพิทักษ์
4. เด็กชายฉัตรเนตร   ทองสิทธิ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  สุภาปุ
6. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วสุทอ
7. เด็กชายณัฐภัทร  ทับทิมหิน
8. เด็กชายทวี  เพียรสดับ
9. เด็กชายธราเทพ  ท่าราษฎร์
10. เด็กชายธัญเทพ  พันธ์หงส์
11. เด็กชายธีรพล  พรมโชติ
12. เด็กชายนันทวัฒน์  ชิงพรม
13. เด็กชายปฏิพล  สิงหาอาจ
14. เด็กชายปฏิภาณ  แสงสุภา
15. เด็กหญิงประภาศิริ  พรมเทพ
16. เด็กหญิงพีชาณิกา  สมประสิทธิ์
17. เด็กชายภัครพงษ์  ศรีวงษ์
18. เด็กชายยุทธการ  มั่นจิต
19. เด็กหญิงรมัณยา  ยุทธษา
20. เด็กชายฤทธิชัย  นันทะลาด
21. เด็กหญิงวรรณวิษา   อินโยธา
22. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงรัตน์
23. เด็กหญิงวราภรณ์  หงษ์คำ
24. เด็กชายวัชรากุล  สัตย์ซื่อ
25. เด็กหญิงวาสนา  พนัส
26. เด็กชายวิชิตชัย  บุสบง
27. เด็กหญิงวิภารัตน์   สีหะ
28. เด็กหญิงวิภารัตน์  ถานะ
29. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญเพ็ง
30. เด็กชายวีระพงษ์  ศิริโสม
31. เด็กหญิงศรัญญา    จันทเนตร
32. เด็กหญิงศุนิสา  เจริญสุข
33. เด็กชายสถาพร  ไชยสงคราม
34. เด็กชายสิทธิชัย  พิกุลทอง
35. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อรรถโกวิทวิทยา
36. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีหลง
37. เด็กหญิงสุณัฐดา  บุญพัฒน์
38. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์   เจนสำโรง
39. เด็กหญิงโชติกา  เหตุเกษ
 
1. นางกาญจนา  อุทัยเรือง
2. นางจิตติมา  อุณาพรหม
3. นางสาวจินดา  ผาลิชัย
4. นายจิระศักดิ์  ไชยมงคล
5. นายณัฐพล  โยธา
6. นายอดิศร  ภาโนชิด
7. นางสาวอัจฉราวลี  สมร
8. นายโยทิน  พรชัย
 
110 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สองสี
2. เด็กหญิงกันทิมา   ช่วยญาติ
3. เด็กหญิงคุณาลัย  ปรีชา
4. เด็กชายจรูญ   รูปสวย
5. เด็กชายจักรพงษ์  ไตรถิ่น
6. เด็กหญิงชลธิชา   กัลยาลัย
7. เด็กชายชัชพงศ์  ช่วยญาติ
8. เด็กชายชินวัตร   วงศ์อ่อน
9. เด็กชายฐิติกร   วันตา
10. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ต้นแสง
11. เด็กหญิงณัฐพร   ผิวเหลือง
12. เด็กหญิงณัฐภรณ์   วงสุโท
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรียมแสน
14. เด็กหญิงถิรพร  อภัย
15. เด็กชายธนาบดี   เรียมแสน
16. เด็กชายธีระพล  หงษาคำ
17. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คลังทอง
18. เด็กชายนฤนาท  จันทร์อ้วน
19. เด็กชายปราระเมต   เชื้อต่าย
20. เด็กหญิงปลายฟ้า  สมประสิทธิ์
21. เด็กชายปิยะพงษ์  วิบูลย์ศิลป์
22. เด็กหญิงพัชรินทร์   วงค์คำหาร
23. เด็กหญิงพัณณิตา   เชษฐา
24. เด็กชายภูวดล  ชูอิ่ม
25. เด็กชายภูวนัย   รองศักดิ์
26. เด็กชายยศกร   ลาโสภา
27. เด็กชายยศภัทร   วันตา
28. เด็กหญิงวรรณิศา   อินเมืองแก้ว
29. เด็กชายวรวุฒิ   สงศิริ
30. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ชรินทร์
31. เด็กชายศรัณย์   บุญภักดี
32. เด็กชายศักดิ์ดา   ลานำเที่ยง
33. เด็กหญิงศิริโสภา  เชือกรัมย์
34. เด็กหญิงสิริกร   พูลสวัสดิ์
35. เด็กชายอชรายุ   เชื้อกลาง
36. เด็กหญิงอรจิรา  ศิริขันต์
37. เด็กหญิงอังคนางค์   สายทะเล
38. เด็กหญิงอารียา   พรมวัง
39. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุสบง
40. เด็กหญิงเศรษฐคณิศร   พรมวัง
 
1. นางดลนภัส  อุ่นคำ
2. นางสาวปฤษณา  กลางเคลื่อม
3. นายพงศธร  ทองจันทร์
4. นางภัทริกา  ตันสอาด
5. นางรำไพ  เหลาพรม
6. นายวรวิทย์  ภูมิศรีแก้ว
7. นางสาวสุภานิกา   วันตา
8. นายอาคม  นาส่งเสริม
 
111 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กหญิงปวีณา  มากเพ็งมี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร   พาติกบุตร
3. เด็กหญิงปิยรัตน์  พาติกบุตร
4. เด็กชายพงศกร  ขิมนอก
5. เด็กชายพงษ์พัฒน์  บุญประสิทธิ์
6. เด็กชายยืนยง  ไกรรัตน์
7. เด็กหญิงวิราวรรณ  อินแสง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  มากเพ็งมี
9. เด็กชายสุริยา  อินหงษา
10. เด็กชายเนตร  นามวงศ์
 
1. นางกาญจนา  ประทุมศาลา
2. นางสาวพิมพวรา  วันตา
3. นางสาววราพร  แสนยะมูล
 
112 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  จันทะลารักษ์
2. เด็กหญิงชุลีพร  ลีเลิศ
3. เด็กหญิงนิตยา  ถาโคตร์
4. เด็กชายวิทวัส  โคตรแสง
5. เด็กหญิงสมดี  อินธิราช
6. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  คุณาคม
7. เด็กชายเดชาวัตร  ยาทองชัย
8. เด็กหญิงใบเฟิร์น  แช่มชื่น
 
1. นางกัญจนา  สัพโส
2. นางทันสมัย  ทิพย์นม
3. นางสุภาพร  ปัญญารส
 
113 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพงคำดี
2. เด็กหญิงชลนิชา  เมาท่าซวย
3. เด็กหญิงทัศพร  เทวี
4. เด็กหญิงปิยะนุช  อภัยโส
5. เด็กหญิงพรรณิสา  ชัยเทศ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์จูม
7. เด็กหญิงมาริตา  กลางโคตร
8. เด็กหญิงมุนินทร์  หาคำ
9. เด็กหญิงรัชดา  สุวรรณมาโจ
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศิริผลา
11. เด็กชายอนุวัฒน์  อ้วนแก้ว
12. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มะลิงาม
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
3. นายวัฒนา  เฉิดดิลก
4. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปาละวงษ์
2. เด็กหญิงดุริยนาฎต์  บุดดีวงษ์
3. เด็กหญิงนริศรา  ฝ่ายบุญ
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อัญทะปัญญา
5. เด็กหญิงปิ่นประภา  เขียวเชย
6. เด็กหญิงพัชฌา  เลาะหะนะ
7. เด็กหญิงวิชุดา  ทองทา
8. เด็กหญิงอภิชญา  อุปกา
 
1. นางพัฒนาวารินทร์  บุญทา
2. นางวิไล  พรมภิมาตย์
3. นางศิริวัฒนา   ปทุมซ้าย
4. นางอรพิน  โสภาวรรณ์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงตามฤทัย  บัวชุม
2. เด็กหญิงนิตยา  ถาโคตร์
3. เด็กหญิงรัชดา  ดาสามผง
4. เด็กหญิงรัชนีกร  เนาวะบุตร
5. เด็กหญิงสมดี  อินธิราช
6. เด็กหญิงสาวิณี  ดันมีแก้ว
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โคตรศิริ
8. เด็กหญิงอภิญญา  ขุมเหล็ก
9. เด็กหญิงอรัญญา  เสือดี
10. เด็กหญิงอริษา  เสือดี
11. เด็กหญิงอุำลัยวรรณ  เวสภาพ
12. เด็กหญิงใบเฟิร์น  แช่มชื่น
 
1. นางทันสมัย  ทิพย์นม
2. นางละมัย  ดรสุวรรณดี
3. นางละมัย  วงคำแก้ว
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพงคำดี
2. เด็กหญิงณัฐนิกา  สีเมืองเฮ้า
3. เด็กหญิงณัฐร์วดี  บุญคำภา
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  แก้วนาง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิณโรจน์
6. เด็กหญิงนนทพร  ขันวงค์
7. เด็กหญิงนฤมล  ชินช้าง
8. เด็กหญิงนิติยากร  บุญคำภา
9. เด็กหญิงปิยะนุช  อภัยโส
10. เด็กหญิงพรรณิสา  ชัยเทพ
11. เด็กหญิงพรวิภา  รุ่งโชติ
12. เด็กหญิงมาริตา  กลางโคตร
13. เด็กหญิงมุนินทร์  หาคำ
14. เด็กหญิงรัชดา  สุวรรณมาโจ
15. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศิริผลา
16. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มะลิงาม
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
3. นายวัฒนา  เฉิดดิลก
4. นางวิไลวรรณ  ศรีสุนาถ
5. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  หอมสมบัติ
2. เด็กชายจักรภัทร  ภูอ่าว
3. เด็กชายชัยมงคล  ใจทน
4. เด็กชายญาณุวุฒิ  บัวโรย
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โยควัตร
6. นางสาวนัดติยา  ปิ่นเจริญ
7. นายปรีชา  บุราญ
8. เด็กหญิงปวีณา  ผ่านดี
9. เด็กหญิงวรรณภา  ช้างแก้ว
10. เด็กชายสัมพันธ์  จ่าคิ้ม
11. นายสุทัศน์  คำควร
12. เด็กหญิงสุพัตรา  บุราญ
13. เด็กหญิงสุพัตรา  บัวลา
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีจันทร์
15. เด็กชายเสกสรร  ดวงตา
16. เด็กชายไม้เมือง  สุณาวงค์
 
1. นางนวลฉวี  หอมสมบัติ
2. นายรังษี  หอมสมบัติ
3. นางสาวศศิโสภา  แสงกมล
4. นายศิลป์นคร  ไกรรัตน์
5. นางสาวอริศรา  อรกุล
 
118 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กชายฉัตรชัย  นาหัวนิล
2. เด็กชายพันนา  ต้นสาย
3. เด็กชายภรากรณ์  สุรันนา
 
1. นายมงคล  ภาคภูมิ
2. นายวิชัย  เฉยฉิว
 
119 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กหญิงวรวี  กันแก้ว
2. เด็กหญิงสุนิตา  สุหงษ์ษา
 
1. นางวิลัยวรรณ  ศรีบุตร
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีบุตร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้อง 1. เด็กชายอัษฎายุทธ  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  รัตนเทพ
3. เด็กชายเอกพล  จุลทอง
 
1. นางวิไลวรรณ  แพงแก้ว
2. นายอัคราช  แพงแก้ว
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ตุ่่ยสีมา
2. เด็กหญิงนันทนา  บุญวัน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ตุ่่ยสีมา
 
1. นางผกามาศ  เทพรัตน์
2. นางเตือนใจ  เศษรักษา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงจิตติมา  ขวัญชัยโย
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุมังเกษตร
3. เด็กหญิงพิศมัย  พันตรี
 
1. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
2. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงปนิดา  สีสุธะ
2. เด็กหญิงศรัณยา  ขวัญชัยโย
3. เด็กหญิงสกุลแก้ว  อุตมะยาน
 
1. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงปณิดา  ต้นสวรรค์
2. เด็กหญิงปภัสสร  ผดุงแดน
3. เด็กหญิงปุณยาพร   ศรีพรหม
4. เด็กหญิงพิมผกา  ชมพัด
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โมคขะศักดิ์
6. เด็กหญิงหยาดฝน  ภูกาสอน
 
1. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
2. นางจันทญา   ตั้งตระกูล
3. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงจินตนา  บุญเสริม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณรอด
3. เด็กหญิงรื่นฤดี  ภูสีไม้
4. เด็กหญิงอรนภา  อุ่นคำ
5. เด็กหญิงอารียา  ผาทอง
6. เด็กหญิงอุทุมพร  นาคำ
 
1. นางสาวขวัญจิต  ตั้งตระกูล
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
3. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สมนาม
2. เด็กหญิงฐิติกัลยา  นาหมื่น
3. เด็กหญิงสัจพร  กันยะสินธุ์
 
1. นายจักรพันธ์  บัวผัน
2. นายมนูญ  ภูมิประสาท
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  การนอก
2. เด็กหญิงวิชชุดาพร  ชานุชิต
3. เด็กหญิงศิรินธร  พื้นอินทร์
 
1. นางแดนสวรรค์  สัพโส
2. นายแสงทอง  สัพโส
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กหญิงนันทิดา  มะหาวงษ์
2. เด็กหญิงรัฐริการ์  นันทะจันทร์
3. เด็กหญิงอรจิรา  ดุลดิรก
 
1. นางสาวปะภาภรณ์  ทาวะรัตน์
2. นางพิศมัย  หมื่นศรี
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  มังศรี
2. เด็กหญิงนุสรา  แสงใส
3. เด็กหญิงอรอนงค์  บุ้งทอง
 
1. นางกาญจนา  ศรีจันทร์
2. นางชุลีพร  ศรีแก่น
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จำปารัตน์
2. เด็กหญิงวารุณี  พรมเสนา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เถียนชะนำ
 
1. นางพงษ์ลดา  ศรีใส
2. นางสุลักษณา  อุ่นเมือง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เหว่าขจร
2. เด็กหญิงไพลิน  กาดนอก
 
1. นางกรรณิการ์  ทองกรอบ
2. นายพาราชัย  ทองกรอบ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  อาสาเสนา
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ผุยหลวง
3. เด็กหญิงทัศมาพร  นาถเหนือ
 
1. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
2. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณภา  มาลี
2. เด็กหญิงอภิรดี  เพชรสมบัติ
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  อุทัยรัตน์
 
1. นางสาวศรีอำพร  โพธิ์สว่าง
2. นางสาวสาวิตรี  บุตรศรีภูมิ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวสุภาวดี  อุ่นคำ
2. นางสาวอรอุมา  ไชยะกาล
3. นางสาวเกสร  ศรีชัยชนะ
 
1. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
2. นางสาวพัชราภา  สาระทนงค์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคันโท
2. เด็กหญิงวกีรา  แซ่เอี้ยว
3. เด็กหญิงวณิษา  อุ่นสงคราม
 
1. นางสาวกีรติ  อดทน
2. นางวารุณี  ทรัพย์พงษ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซาว 1. เด็กหญิงชลธิดา  คำพิลา
2. เด็กหญิงธนนันท์  อุปชัย
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุพร
 
1. นางสาวนันทกานต์  สุนา
2. นายวิโรจน์  หมื่นศรี
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนวงษ์ไชยา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แห่วขัด
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คานเครือ
 
1. นางยุพาพร  ภูขำ
2. นายสุพรรณ  ดินโคกสูง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงตาสุ่ย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ถาโคตรจันทร์
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บริสุุทธิ์
 
1. นางธมน  ทองอันตัง
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ดวงศรีจันทร์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 1. เด็กหญิงปฐมพร  เลี้ยงประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปัททุม
 
1. นายทรัพย์หิรัญ  จันทรักษ์
2. นางสาวเจียมจิตร  มะลิรส
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1. เด็กหญิงจิรภา  ใจศิริ
2. เด็กหญิงมุกธิตา  อุปัญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แก่นจำปา
2. นายประสาน  พรหมเจริญ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายศักดิ์สิริ  อารีรมย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทองศรี
 
1. นางสาวจารุณี  สุ่มมาตย์
2. นายประยูร  เรียบร้อย
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผึ่งสิงห์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สีดาน้อย
 
1. นางสาวคณึงณิต  ประกิระนัง
2. นางสาวพัชรีพร  ยาลัย
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ไชยวาน
2. เด็กชายชิราวุธ  โนนเพีย
3. เด็กชายศรัณย์  ช่างทอง
 
1. นายสัญญา  พันพิลา
2. นางสุภาวดี  พันพิลา
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซาว 1. เด็กชายกฤษฎา  คงวิเศษ
2. นายทักษิณ  โฮมภิรมย์
 
1. นายปริญญา  นันทะมีชัย
2. นายศุภวิชณ์  สุวรรณพงศ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1. เด็กชายกฤษณะ  หลานเศรษฐา
2. เด็กชายชินวัตร  พลพันธ์
 
1. นางบรรจง  โพธิจันทร์
2. นายสังคม  โพธิจันทร์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. นายทศพร  ธรรมจักร์
2. นางสาวปิยมน  สมจร
 
1. นางสาววรินยา  ศรีลาพัฒน์
2. นายสัญญา  พันพิลา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. นางสาวการณ์จณา  เจริญเวช
2. นายเกียรติศักดิ์  อินเมืองแก้ว
 
1. นางสาวสุณีวรรณ์  อ่อนละมุน
2. นางสุภาวดี  พันพิลา
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  กองแก้ว
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุตะมะ
 
1. นายจีรศักดิ์  ศรีโยธา
2. นางสาวปิยาภรณ์  พลเสนา
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลีหัวสระ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อุบลเกิด
 
1. นางสาวขนิษฐา  แก่นจำปา
2. นายประสาน  พรหมเจริญ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 1. เด็กชายจักรพงษ์  อุทัย
2. เด็กชายจิรกฤต  บุตรดี
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุโพธิ์
 
1. นางสาวนฤมล  สุพล
2. นางสาวปิยวรรณ  ดลรัศมี
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กชายคีรินทร  ชาตะบุตร
2. เด็กชายประชาธิป  คำเคน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คิดกิ่ง
 
1. นายคณิต  วรสาร
2. นางหวานใจ  เวียงยิ่ง
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายมลคลศักดิ์  ดีอันกอง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วรพุฒ
3. เด็กชายอรุโณทัย  ต้นกันยา
 
1. นางสาวพิมลรัตน์  ถิ่นไทย
2. นายวุฒิไกร  ดีวาสนา
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70.01 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 1. เด็กชายนนทวัตร  สุพร
2. เด็กชายสมปอง  สุพร
3. เด็กชายอิทธิพล  ขันจันทรา
 
1. นางสาวนฤมล  สุพล
2. นางสาวปิยวรรณ  ดลรัศมี
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กหญิงเปรมมณี  คารมย์
 
1. นางมลสวรรค์  วงศ์สุวรรณ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองโยธา
 
1. นางผกามาศ  พันธุระ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สิงห์นนท์
 
1. นางผกามาศ  พันธุระ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชัชชญา  สิทธิรัตน์
 
1. นางสาวณัฐสุดา  ยาวะระ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายเถลิงศักดิ์  วิบูลย์ศิลป์
 
1. นายเสกสรร  ขุนศรี
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   ผลกิจ
 
1. นายปฏิภาน   อนุญาหงษ์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนสอน
 
1. นางมลสวรรค์  วงศ์สุวรรณ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงเกษสุดา  ดวงลา
 
1. นางชนิตา  ทองคำ
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงสุทธารัตน์  พินธุนิบาตร
 
1. นางสาวบวรลักษณ์  วรรณประเภา
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายพีระวัฒน์  ยุบลชิต
 
1. นางสาวพิมลพร  บุญเวิน
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กหญิงกัญญา  ศรีภิรมย์
2. เด็กหญิงชลิดา  พึ่งไพศาล
3. เด็กหญิงนภาพร  ตะกรุดแก้ว
4. เด็กหญิงประภาดา  เพชารี
5. เด็กหญิงปริตา  จันทร์โคตร
 
1. นางวิลัยวรรณ  ศรีบุตร
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีบุตร
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำบอน 1. เด็กหญิงสงกรานต์  เอกตาแสง
 
1. นางสาวณัฐชนก  เนาวรังษี
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอน 1. เด็กหญิงจันทร์มณี  เอกตาแสง
 
1. นางสาวณัฐชนก  เนาวรังษี
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1. เด็กหญิงอนันตญา  นุกันหา
 
1. นางสุริศา  สินโสธร
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสียด 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทาบึงกาฬ
2. เด็กหญิงเปรมวดี  โสมอินทร์
 
1. นายกฤษณ์  บัวโฮม
2. นางสาวอมรวดี  ศรีโยธา
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำสาว
2. เด็กชายสุริยนต์   นพคุณ
 
1. นางสาวสุภานิกา  วันตา
2. นายอาคม  นาส่งเสริม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. เด็กชายกฤษฎา  ละน้อย
2. เด็กชายดนุนันท์  ศรีสุราช
3. เด็กชายนันทชัย  วงษาบุตร
4. เด็กชายปัญญากร  คำภูมี
5. เด็กชายศรายุทธ  ทองแท้
6. เด็กชายสิรดนัย  สินไชย
 
1. นางสาวจิรปรียา  แก้วใส
2. นายฉันท์  ภักดีโชติ
3. นายสุพรรณ  แก้วใส
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีจรัญ
2. เด็กชายธนพัฒน์  มณีนิล
3. เด็กชายธีรพล  วรรทวี
4. เด็กชายธีรภัทร์  วาจาสัตย์
5. เด็กชายธีระศักดิ์  ดวงบุปผา
6. เด็กชายวัชรกร  จำปานิล
 
1. นายกานตพงศ์  สุทธิประภา
2. นายบุญมา  กงพลี
3. นายมงคล  นามบุปผา
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายธนากร  วิลาจันทร์
2. เด็กชายธนโชติ  ยี่จอหอ
3. เด็กชายรัชชานนท์  โคตะมี
4. เด็กชายวงศ์บัณฑิต  พงพาน
5. เด็กชายวรวุฒิ  สมจิตวิจาร
6. เด็กชายสิทธิพร  ตาริชัย
7. เด็กชายสิทธิโชค  สิงห์นวล
8. เด็กชายสุธี  โพธิ์ศรี
 
1. นายนิตินัย  สุขโข
2. นายอธิปพัฒน์  จุฑาสิริวรภัทร์
3. นายเกียรติศักดิ์  นนทะสิทธิ์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นางสาวขวัญใจ  จันทร์เหลือง
2. นางสาวตรีรัก  แซกกระโทก
3. นางสาวพฤกษา  พลศรีษะ
4. นางสาววราพร  อุทุมภา
5. นางสาววราภรณ์  อรัญเพิ่ม
6. เด็กหญิงศิริณณา  ไชยแก้ว
7. นางสาวสุวนันท์  แววศรี
8. นางสาวหฤทัยทิพย์  โพธิ์เงิน
9. นางสาวอรทัย  เศษสุวรรณ
10. นางสาวอัมพวรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางกานต์สุดา  มาสขาว
2. ส.ต.ท.วิทยา  มาสขาว
3. นายเอกพล  พลเยี่ยม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสวาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ้วนแพง
2. เด็กหญิงกุลสตรี   พิมพ์ผาดี
3. เด็กชายนรินทร์  อุปะเสน
4. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีน้ำคำ
5. เด็กชายศราวุธ  กองสะดี
6. เด็กหญิงสุทธินันท์  นาถาบำรุง
7. เด็กชายอรรจกร  พรศรี
8. เด็กหญิงอริยา  เย็นวัฒนา
9. เด็กหญิงเขมิกา  โชโคตร์
10. เด็กหญิงเมษา  มหาชัย
 
1. นางธัญลักษณ์  องอาจ
2. นางนิภา  สิงหามาตย์
3. นางสาวรจนา  จำปาไชยศรี
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. เด็กหญิงจินห์วรา   ชนะดี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   อรอินทร์
3. เด็กหญิงชลธิมา   หงษา
4. เด็กหญิงอรลิวรรณ  สิงหา
5. เด็กหญิงอรลิสา   สิงหา
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุกัน
2. นางอรพธู  ระดาฤทธิ์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1. เด็กหญิงชญาดา  อาจจำปา
2. เด็กหญิงธนารีย์  ศรีมาลัย
3. เด็กหญิงนิรัชดา  เหล่าโสด
 
1. นายมารุต  ผุดผาด
2. นางเชาวรีย์  ผุดผาด
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  กระทุ่มนอก
2. เด็กหญิงพรชนก  นามมูล
3. เด็กหญิงวนิดา  ค้อมสิงห์
 
1. นายกิตติพงษ์  กาญจนาภิพัฒน์
2. นางเพชรรัตน์  โคตรไชย
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงจตุพร  อันทสี
2. เด็กหญิงผกายมาศ  สัตนันท์
3. เด็กหญิงมินธิดา  อนันตะภักดิ์
 
1. นางสาวมัณฑนา  คงผดุง
2. นางฤทัยรัตน์  พงษ์สวัสดิ์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เลิศวิไล
2. เด็กหญิงปรียาดา  วุฒิสาร
3. เด็กหญิงวารุณี  โพธิสาเกษ
 
1. นางวิพารัตน์  พุทธิแพทย์
2. นางสุกัญญา  แสงมณี
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายธีระยุทธ  เมฆวรรณ
2. เด็กชายธีระวุฒิ  ผงศรีอัก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ลำพอง
2. นางสาวเศวตาภรณ์  ธรรมประเสริฐ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  โกษะ
2. เด็กหญิงพรรษกาล  คำน้อย
 
1. นางสมจิตย์  ศรีมังคละ
2. นายสุบิน  มารศรี
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายชาญชล  วะดีศิริศักดิ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  ลายผักแว่น
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ลำพอง
2. นางสาวเศวตาภรณ์  ธรรมประเสริฐ
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายชัยนันท์  นววงศ์เสถียร
2. เด็กชายสรสิทธิ์  ขุนศรี
 
1. นายมงคล  นามบุปผา
2. นางอัจฉราพรรณ  ขุนศรี
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ดีขยัน
2. เด็กหญิงดรุณี  ศรีศักดิ์
 
1. นางศรีจันทร์  กองบุตร
2. นายเสถียร  เสนาสี
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 1. เด็กหญิงนฤมล  เลพล
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ทุ่งมล
 
1. นางระพีพร  ถิ่นปรุ
2. นายเกรียงศักดิ์  พานโคกสูง
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ไตรพิมพ์
 
1. นายทันสมัย  ทิพย์นม
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กชายณัฐกรณ์  บัวทิน
 
1. นายคฑาวุธ  สายทอง
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกีรติ  วัลยวงษ์
 
1. นายสายัญ  ทรายทอง
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นายอาทิตย์  ไชยรักษ์
 
1. นายสุนทร  สำราญบุญ
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 1. เด็กหญิงวรรณธิดา  สีเล
 
1. นายอนุชิต  วันปะไข
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. นายดนุพล  ทองศรี
 
1. นายทวี  รักษ์โคตร
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายศิริชัย  ชมชิต
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายธนพนธ์  อาตขันธ์
 
1. นายลือชัย  ศรีหริ่ง
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 1. เด็กชายสุขภาพ  หลักคำ
 
1. นายไพบูลย์  เชื้อสาวะถี
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายอรุณชัย  โพธิ์สีสม
 
1. นายสุนทร  สำราญบุญ
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  จันทะลารักษ์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  คุณาคม
3. เด็กชายชาติสยาม  สพสิงห์
4. เด็กหญิงชุลีพร  ลีเลิศ
5. เด็กหญิงตามฤทัย  บัวชุม
6. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญละคร
7. เด็กหญิงธิดาพร  บุญละคร
8. เด็กชายนพกร  มูลลี
9. เด็กหญิงนันทนา  คำภูษา
10. เด็กหญิงนิตตระญา  ธงศรี
11. เด็กหญิงนิตยา  ถาโคตร์
12. เด็กหญิงปิยะธิดา  สีม่วง
13. เด็กหญิงรัชดา  ดาสามผง
14. เด็กหญิงวรรณา  มัธยม
15. เด็กชายวิทวัส  โคตรแสง
16. เด็กชายวุฒิชัย  น้อยครสาย
17. เด็กชายศรันย์  ไตรพิมพ์
18. เด็กหญิงสมดี  อินธิราช
19. เด็กหญิงสาวิณี  ดันมีแก้ว
20. เด็กหญิงสุภาำภรณ์  โคตรศิริ
21. เด็กชายอนวัธ  จันผาย
22. เด็กหญิงอภิญญา  ขุมเหล็ก
23. เด็กชายอภิสิทธิ์  กรมแสนพิมพ์
24. เด็กชายอมรฤทธิ์  แก่นท้าว
25. เด็กหญิงอรัญญา  เสือดี
26. เด็กหญิงอริษา  เสือดี
27. เด็กชายอาทิตย์  เห็มรักษ์
28. เด็กหญิงอุลัยวรรณ  เวสภาพ
29. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  คุณาคม
30. เด็กชายเดชาวัตร  ยาทองชัย
 
1. นางกัญจนา  สัพโส
2. นางทันสมัย  ทิพย์นม
3. นายพนม  อุษาพันธ์
4. นางละมัย  วงคำแก้ว
5. นางละมัย  ดรสุวรรณดี
6. นางสุภาพร  ปัญญารส
7. นายอดุลพล  ประทุมมา
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กหญิงกฤติยา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายกฤษณะ  ปะวะโพตะโก
3. เด็กหญิงจีลนุช  เนื่องมัจฉา
4. เด็กหญิงชนกนันท์  บุญมี
5. เด็กชายชนาธิป  สายทอง
6. เด็กชายชัชวาล  ภูยี่หวา
7. เด็กชายชินดนัย  สิงห์ทองชัย
8. เด็กหญิงทิภาพร  สืบสุวรรณ
9. เด็กชายทิเบต  พรมจินดา
10. เด็กหญิงนัฐธิดา  ไสยาศรี
11. เด็กชายนิธินันท์  เสน่หา
12. เด็กชายบุญอุ้ม  เสี่ยงโชคอยู่
13. เด็กชายบูรพา  สุขศรี
14. เด็กหญิงปนัดดา  บนบาลดี
15. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กายสิทธิ์
16. เด็กหญิงพัชราพร  พลธิราช
17. เด็กหญิงพิณเพชร  สอนคำมี
18. เด็กหญิงรัตน์ชฎา  บุญรัตน์
19. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เงินชาลี
20. เด็กชายศุภมงคล   โสดาคำแสน
21. เด็กหญิงสกุลกานต์  ประสานส่วน
22. เด็กหญิงสรียา  สานแสน
23. เด็กชายสิทธิชัย  เจริญสุข
24. เด็กหญิงสุชานันท์  วงค์อินพ่อ
25. เด็กหญิงสุพัตรา  พิมพ์ทอง
26. เด็กชายสุวรโชติ  ชินเฮือง
27. เด็กหญิงสุวลักษณ์  ศรีรัตน์
28. เด็กหญิงอภิภาวดี  โคตรชาลี
29. เด็กหญิงอาริสา  สุทธิประภา
30. เด็กชายเจษฎา  รินทะนา
 
1. นางทรงศรี  แสงจันทร์
2. นางธนัชชา  เที่ยงภักดิ์
3. นายธวัชชัย  สีมาสม
4. นายนฤมิต  ภูแสง
5. นางมธุรดา  ลำเหลือ
6. นางรัชนีวรรณ  แอนโก
7. นายเอกสิทธิ์  มุมบุญ
 
198 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กชายปภังกร  อ่อนสุด
 
1. นางยอดสวาท  อุดมเพ็ญ
 
199 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุดา
2. เด็กชายวีระวัฒน์  คมคาย
3. เด็กชายอนุภัทร  ไชยจันทร์
 
1. นางนฤมล  สุทธิบรรจง
2. นางประคอง  กลิ่นจันทร์
 
200 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุกัลยา  คำวงษา
2. เด็กหญิงสุวารี  สาโสม
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชายทวีป
 
1. นางรุ่งนภา  ทองนำ
2. นางสุพัตรา  จันผาย
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงลัดดา  บุตรสา
 
1. นางสาวกงมณีย์  เกษตระ
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะง้อ 1. เด็กชายภัทรพล  สาธุชาติ
 
1. นางสาวนรินทร์พร   เรี่ยวสกุลชาติ
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไคสี 1. เด็กหญิงสุนิสา  ภาวงษ์
 
1. นางทิพวรรณ  เณระสุระ
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 1. เด็กชายชาคริต  แสนขอมดำ
 
1. นางนุจรินทร์  วงค์ศรีเทพ
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กหญิงกชพร  จันใด
 
1. นางปัญจ๋า  รักษ์โคตร
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กันนิดา
2. เด็กหญิงนาตยา  ชุมชะ
3. เด็กหญิงอุมาวรรณ  นาแพงเมือง
 
1. นางถิรนารถ  ติดมา
2. นางสาวสุพัตรา  จันทวงค์
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  โคพันธ์
2. เด็กหญิงสรัลพร  กัญฐา
3. เด็กหญิงอรอุมา  นารีจันทร์
 
1. นางสาวกงมณีย์  เกษตระ
2. นางอมรรัตน์  โงนมณี
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กชายทรงพล  พรหมประสิทธิ์
2. เด็กชายประยุทธ  อั้นนอก
 
1. นางสาวณฤดี  พันธวงค์
2. นางสาวสุคนธรักษ์  ยกเทพ
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 1. เด็กชายธีรเนตร   ฤกษ์จันทร์
2. เด็กชายสุวัฒน์  ระวิชัย
 
1. นายกาญจน์ธนัต  ธัญญอัครพัฒน์
2. นางสาวสุภลักษ์  พลเรือง
 
210 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   สมคำศรี
2. เด็กหญิงวนิดา   องคะกาศ
 
1. นางสาววิลาสินี  วิชิต
2. นางศิริลักษณ์  พินะสา
 
211 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่าง 1. เด็กชายชนะชัย  แสนตั้งใจ
 
1. นางสมคิด  วันคาม
2. นายสุทธิโรจน์  เสนีย์วงศ์
 
212 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดง 1. เด็กชายเกษมสัณช์  อุตส่าห์
2. เด็กหญิงแพรภรณ์  คำสวาท
 
1. นางยุภาพร  ทวยจันทร์
2. นางสาวสมจิต  ธิมาศ
 
213 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  ตระกลพนม
2. เด็กหญิงสุปราณี  พรหมกสิกร
 
1. นางจิตรา  บุตรแสง
2. นางศุภวรรณ   ชาญชรา
 
214 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 1. เด็กชายชัยวุฒิ  พีระวงศ์
2. เด็กชายนครินทร์  สีดี
3. เด็กชายนันทกร  ตาลเอี่ยม
4. เด็กชายรัตนชัย  จันทร์ถี
5. เด็กชายสรธัญ  อุดมกันต์
6. เด็กชายสรศักดิ์  ทะชัยวงศ์
7. เด็กชายสันติสุข  สุดกระโทก
 
1. นางธันยกานต์  อ่อนสี
2. นางวิลเรียม  จันทร์ทองศรี
3. นายศุภกร  บุญไชย
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไคสี 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  วงศ์คำหาญ
 
1. นางทิพวรรณ  เณระสุระ
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายประวิทย์  หมื่นศรี
 
1. นางนุชการ  จันท์ภูวดล
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายธนวุฒิ  คำพีระ
 
1. นายอนิรุทธิ์  สุวรรณไตร
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กหญิงกุลนัส  ทองขาว
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินทร์แสง
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นางสาวสุพัตตรา  ภูมิทอง
 
1. นายทองจันทร์  ปักการะสัย
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายพงศกร  มหาดไทย
 
1. นายทองจันทร์  ปักการะสัย
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กหญิงธันยพร  ขิมทัศน์
 
1. นายทองจันทร์  ปักการะสัย
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงดาลิน  คำแหงพล
2. เด็กหญิงนภัสสร  รินทรารักษ์
3. เด็กหญิงพัณณิตา  คำภาสุข
4. เด็กหญิงศิริสุข  สอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวนงนุช  ช่างปรุง
2. นางสาวปทันทิญา  เมืองปาก
3. นางศิริญญา  สายหลักคำ
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัครเดช  ต้นจันทน์
 
1. นางศุภวรรณ   ชาญชรา
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงอรอุมา  ดาวใส
 
1. นางวัชรา  พรมลี
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงอรณิชา   วัลนี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  แสนหอม
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กชายกานตพงษ์  นิจรมย์
2. เด็กหญิงดาลิน  คำแหงพล
3. เด็กหญิงนภัสสร  รินทรารักษ์
4. เด็กชายวิชิต  เต่าทอง
5. เด็กหญิงศิริสุข  สอาดเอี่ยม
6. เด็กชายอลงกรณ์  ชูราษี
 
1. นางสาวปทันทิญา  เมืองปาก
2. นางสาวพัทธนันท์  คำแหง
3. นายภูษิต  วรรณฤกษ์
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงกนกอร  ลากุล
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  คล่องดี
3. เด็กหญิงชฎาพร  วงศ์หาจักร์
4. เด็กหญิงอภิชญา  ทัดทาน
5. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีชัยญา
6. เด็กหญิงเกษสุพัตรา  วีประยูร
 
1. นางสาวกงมณีย์  เกษตระ
2. นางสาวทิพย์สุดา  นามรส
3. นางสาวปิยาภรณ์  พลเสนา
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 1. เด็กชายชินนิกร  ชัยชาญ
2. เด็กชายทศพล  ทองนอก
3. เด็กหญิงอรอุมา  สลาพิมพ์
 
1. นายชาญวิทย์  โคตะพันธ์
2. นางศุภศรี  ภูพันนา
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 1. เด็กชายพงศกร  บุญมูล
2. เด็กชายรุ่งเรือง  พรมนิลพะเนาว์
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  แสนศรี
 
1. นางนันทพร  ชาวเหนือ
2. นางสาวสุภลักษ์  พลเรือง
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดง 1. นายณัฐดนัย  อับสีรัมย์
2. นายรุ่งฤทธิ์  โพธิทักษ์
3. เด็กชายหนึ่ง  เกษรบัว
 
1. นายวินัย  เคนสิงห์
2. นายศุภศิษฐ์  กุดกันยา
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธเนตรวิทยา 1. เด็กชายธนากร  นาหอคำ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  คุ้มเงิน
3. เด็กชายสรวิศ  มูลบุตรดา
 
1. นายบุญไทย  พานะเวช
2. นายสาคร  ทีหอคำ
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงธิติยา  นาหัวนิล
2. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีณรงค์
3. เด็กหญิงสุนิสา  กะลาม
 
1. นางพรศิริ  ชัยมานันท์
2. นางสาคร  บรรเทา
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายจักรพงษ์  สุพรมวัน
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีพุทธา
 
1. นายวรนันทน์  บรรจง
2. นางวรรณิภา  ปัททุม
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 63.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ส่งเสียง
2. เด็กชายวิชาญ  คำแก้ว
 
1. นางกาญจนา  วังสระ
2. นางนุชการ  จันท์ภูวดล
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดง 1. เด็กชายจิตติพร  การสอน
2. เด็กชายโกศล  ซุยเสนา
 
1. นางสาวนุชนาฏ  หมื่นเรือคำ
2. นางสาวพรทิพย์  สมเพ็ชร
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 1. เด็กชายคงศักดิ์  แสนทอง
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงวิจิตรา  วรสิทธิ์
 
1. นางสาวนรินทร์  ท้าวแสง
2. นายแจ่มนภา  คำมา
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กหญิงนิดดา  คำสุขุม
2. เด็กชายบุญนำ  คำไหล
3. เด็กหญิงปิยะรัตน์  วินโรจน์
 
1. นางประมวล  กาเผือก
2. นางสมศรี  ลุนหล้า
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่าง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกตุพันธ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  อุลโล
3. เด็กหญิงเพ็ญภักดิ์  อ่อนสิงห์
 
1. นายบุญสิทธิ์  พยุวงศ์
2. นางสันทนา  กาพย์กลอน