การคัดเลือกตัวแทนโรงเรียน เข้าแข่งขันในระดับ สพป.
เพื่อโปรดทราบ !!! แจ้งประธานกลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน... กลุ่มโรงเรียนที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยมีโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมแข่งขันด้วยนั้น ผลการแข่งขันกิจกรรมใดที่โรงเรียนเอกชนชนะเลิศ เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียน ขอให้กลุ่มโรงเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมนั้น ๆ รวม 2 ทีม คือ ทีมชนะเลิศ (ที่เป็นโรงเรียนเอกชน) จำนวน 1 ทีม และทีมรองชนะเลิศ จำนวน 1 ทีม (ที่เป็นโรงเรียนสังกัด สพป.) เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับ สพป.บึงกาฬต่อไป
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 16:12 น.