การลงทะเบียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.
ในระดับกลุ่มโรงเรียนจะไม่มีเว็บไซต์ในการรายงานผลเช่นปีที่แล้ว  จะมีเฉพาะในระดับ สพป., ระดับภาค และระดับชาติ  ฉะนั้น เว็บไซต์ที่ปรากฎอยู่นี้  โรงเรียนที่ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมและเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนจะเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับ สพป. ตาม username และ password ที่มอบให้แล้ว
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 15:10 น.