สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนางัวสายปัญญา 9 9 5 23 37 11 5 5 53
2 อนุบาลพรเจริญ 8 9 9 26 49 9 2 1 60
3 บ้านโป่งเปือย 8 2 3 13 33 6 3 1 42
4 อนุบาลเซกา 6 5 3 14 31 11 3 3 45
5 บ้านโป่งเปือย 6 0 2 8 17 6 2 3 25
6 ชุมชนบ้านโคกอุดม 5 8 6 19 40 10 5 6 55
7 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 5 3 2 10 31 6 9 3 46
8 บ้านนาต้อง 5 3 1 9 35 4 2 7 41
9 ชุมชนบ้านซาง 5 2 4 11 34 9 6 4 49
10 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 5 1 1 7 18 7 4 0 29
11 อนุบาลศรีวิไล 4 10 5 19 33 6 1 1 40
12 บ้านโนนสว่าง 4 6 6 16 31 6 0 2 37
13 บ้านนาสะแบง 4 4 6 14 32 9 4 8 45
14 บ้านทองสาย 4 4 0 8 13 1 0 0 14
15 บ้านนาซาว 4 3 6 13 14 4 2 2 20
16 หนองทุ่มวิทยา 4 2 2 8 27 1 3 1 31
17 บ้านนากั้ง 4 2 1 7 11 2 1 2 14
18 บ้านนาดง 4 2 0 6 12 3 3 1 18
19 บ้านนากั้ง 4 1 0 5 13 2 0 1 15
20 บ้านหนองผักแว่น 3 5 5 13 18 2 1 0 21
21 บ้านดอนหญ้านาง 3 5 1 9 22 4 2 4 28
22 บ้านหนองแก่งทราย 3 4 1 8 28 11 3 2 42
23 บ้านคำไผ่ 3 4 0 7 10 4 2 0 16
24 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 3 2 5 10 27 10 1 2 38
25 ประสานมิตรวิทยา 3 2 3 8 28 4 4 4 36
26 บ้านโนนแก้วโพนทอง 3 1 3 7 16 1 0 3 17
27 บ้านท่าสีไค 3 1 1 5 24 7 1 2 32
28 หนองทุ่มวิทยา 3 1 0 4 13 2 2 0 17
29 บ้านดงบัง 3 1 0 4 9 2 0 0 11
30 บ้านวังยาว 3 0 2 5 8 2 0 1 10
31 บ้านท่าอินทร์แปลง 3 0 0 3 4 1 0 2 5
32 บ้านไร่สุขสันต์ 2 4 2 8 10 4 0 0 14
33 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 3 2 7 14 2 2 2 18
34 บ้านหัวแฮต 2 3 2 7 13 2 4 1 19
35 สังวาลย์วิทย์ ๑ 2 2 4 8 20 4 2 3 26
36 บึงของหลงวิทยา 2 2 2 6 14 8 2 2 24
37 บ้านคำบอน 2 2 1 5 18 5 1 1 24
38 บ้านห้วยลึก 2 2 1 5 14 7 6 1 27
39 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 2 1 5 13 0 0 0 13
40 บ้านหนองจันทน์ 2 2 1 5 10 2 0 0 12
41 บ้านนาแสง 2 1 5 8 19 5 4 1 28
42 บ้านคำแก้ว 2 1 2 5 14 0 0 0 14
43 บ้านบึงกาฬ 2 1 1 4 10 1 1 0 12
44 บ้านนาคำ 2 1 0 3 12 2 2 2 16
45 ชุมชนบ้านโคกอุดม 2 1 0 3 10 4 2 3 16
46 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 2 1 0 3 9 3 0 0 12
47 บ้านโนนเสถียร 2 1 0 3 8 2 0 1 10
48 หอคำพิทยาสรรค์ 2 1 0 3 7 5 2 1 14
49 บ้านดงบัง 2 1 0 3 7 2 2 1 11
50 บ้านโคกสวาง 2 1 0 3 7 1 1 0 9
51 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 2 1 0 3 6 0 1 0 7
52 บ้านหนองหัวช้าง 2 0 1 3 14 0 0 1 14
53 บ้านนาอ่าง 2 0 1 3 13 6 2 1 21
54 บ้านท่าส้มโฮง 2 0 1 3 8 5 0 3 13
55 บ้านไคสี 2 0 0 2 9 3 0 0 12
56 บ้านใหม่ศรีชมภู 2 0 0 2 5 2 0 2 7
57 หนองสิมโนนสวรรค์ 2 0 0 2 5 0 1 0 6
58 อนุบาลโซ่พิสัย 1 5 6 12 21 6 3 2 30
59 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1 4 2 7 20 2 2 2 24
60 บ้านโนนสำราญยางเรียน 1 4 2 7 12 2 2 0 16
61 บ้านหนองโดดอนเสียด 1 3 3 7 8 9 5 2 22
62 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1 3 1 5 10 4 0 0 14
63 อนุบาลปากคาด 1 2 1 4 14 4 3 3 21
64 กัลยาณิวัฒนา 2 1 2 1 4 9 7 0 0 16
65 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1 2 1 4 7 4 1 1 12
66 บ้านหนองหมู 1 2 0 3 16 3 5 1 24
67 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1 2 0 3 9 3 0 0 12
68 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 1 2 0 3 5 2 0 0 7
69 อนุบาลเลิศปัญญา 1 1 4 6 22 5 0 1 27
70 สิริภัทรวิทยา 1 1 2 4 15 1 1 0 17
71 บ้านโนนสวาง 1 1 2 4 12 3 2 1 17
72 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 1 1 2 4 8 1 1 0 10
73 บ้านโนนม่วง 1 1 2 4 7 0 0 0 7
74 บ้านห้วยเซือมเหนือ 1 1 1 3 12 0 0 0 12
75 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 1 1 1 3 8 2 0 1 10
76 บ้านคำไผ่ 1 1 1 3 7 5 1 2 13
77 บ้านโนนจำปา 1 1 1 3 7 2 0 0 9
78 บ้านห้วยก้านเหลือง 1 1 1 3 7 1 1 0 9
79 บ้านโนนสวาง 1 1 1 3 7 1 1 0 9
80 บ้านซำบอน 1 1 1 3 7 1 0 0 8
81 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 1 0 2 8 1 2 0 11
82 บ้านดงเสียด 1 1 0 2 6 1 0 1 7
83 ธเนตรวิทยา 1 1 0 2 5 2 0 0 7
84 บ้านหนองบัว 1 1 0 2 3 0 0 0 3
85 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 1 0 2 2 0 1 1 3
86 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1 0 2 3 14 5 3 3 22
87 บ้านดอนเสียด 1 0 2 3 9 2 2 1 13
88 บ้านห้วยเซือมใต้ 1 0 2 3 5 0 0 0 5
89 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 1 0 1 2 9 2 1 0 12
90 บ้านนาสิงห์ 1 0 1 2 8 2 1 0 11
91 บ้านหนองฮูฝอยลม 1 0 1 2 3 2 3 0 8
92 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 9 2 2 0 13
93 บ้านเหล่าทองหลาง 1 0 0 1 8 3 0 0 11
94 บ้านหนองโดดอนเสียด 1 0 0 1 6 3 2 0 11
95 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 1 0 0 1 4 3 1 2 8
96 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 4 3 0 0 7
97 บ้านดงสว่าง 1 0 0 1 4 3 0 0 7
98 บ้านนาดง 1 0 0 1 4 2 1 1 7
99 อนุบาลกมลวรรณ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
100 โนนเหมือดแอ่ 1 0 0 1 3 3 1 1 7
101 บ้านชุมภูทอง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
102 ท่าไร่วิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
103 บ้านสรรเสริญ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
104 อนุบาลนวรัตน์ 1 0 0 1 2 1 2 0 5
105 บ้านปรารถนาดี 1 0 0 1 2 0 2 0 4
106 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 1 0 0 1 1 2 0 0 3
108 ชุมชนบ้านซาง 1 0 0 1 1 1 0 7 2
109 บ้านสะง้อ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
110 บ้านนาทราย 0 5 4 9 14 1 3 5 18
111 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 0 2 3 5 11 1 1 3 13
112 บ้านห้วยผักขะ 0 2 2 4 15 2 3 2 20
113 บ้านต้องโคกกะแซ 0 2 2 4 10 4 1 1 15
114 กัลยาณิวัฒนา ๒ 0 2 1 3 10 3 2 1 15
115 บ้านท่าสะอาด 0 2 1 3 9 7 3 4 19
116 บ้านนาสวรรค์ 0 2 1 3 7 0 2 1 9
117 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 2 0 2 9 4 3 0 16
118 บ้านโคกสะอาด 0 2 0 2 8 5 2 2 15
119 บ้านห้วยไม้ซอด 0 2 0 2 6 5 2 1 13
120 โคกบริการสันกำแพง 0 2 0 2 6 0 0 0 6
121 เลิดสิน 0 1 2 3 9 1 1 2 11
122 บ้านท่าเชียงเครือ 0 1 1 2 14 5 4 2 23
123 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 0 1 1 2 10 7 0 0 17
124 บ้านโคกสะอาด 0 1 1 2 7 2 0 2 9
125 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 0 1 1 2 6 1 4 0 11
126 บ้านเหล่าถาวร 0 1 1 2 4 1 0 0 5
127 บ้านนาอ่าง 0 1 1 2 3 1 1 2 5
128 อนุบาลบุ่งคล้า 0 1 0 1 13 5 2 1 20
129 บ้านแสงอรุณ 0 1 0 1 7 3 1 2 11
130 สังวาลย์วิทย์ ๑ 0 1 0 1 7 3 1 0 11
131 ชุมชนบ้านตูม 0 1 0 1 6 1 1 0 8
132 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 1 0 1 5 1 1 1 7
133 บ้านหนองตอ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
134 บ้านท่าคำรวม 0 1 0 1 3 1 0 0 4
135 บ้านดอนปอ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
136 บ้านพรสวรรค์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
137 บ้านห้วยเรือ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
138 บ้านหนองฮูฝอยลม 0 1 0 1 2 1 1 1 4
139 บ้านห้วยคอม 0 1 0 1 2 0 0 1 2
140 บ้านบัวโคก 0 1 0 1 1 0 1 3 2
141 บ้านคำภู 0 0 2 2 10 5 1 2 16
142 บ้านไทรงามโนนภูดิน 0 0 2 2 4 3 0 1 7
143 บ้านท่ากกแดง 0 0 2 2 4 1 1 0 6
144 อนุบาลรัชดา 0 0 2 2 2 3 0 0 5
145 บ้านห้วยลึก 0 0 1 1 7 4 0 1 11
146 บ้านหนองนาแซง 0 0 1 1 6 0 1 0 7
147 หนองแสงประชาสรรค์ 0 0 1 1 5 10 2 1 17
148 บ้านโนน 0 0 1 1 5 2 0 0 7
149 บ้านโนนวังเยี่ยม 0 0 1 1 4 2 0 0 6
150 โคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 1 1 4 2 0 0 6
151 บ้านหนองยาว 0 0 1 1 3 1 1 1 5
152 ทรัพย์วังทอง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
153 บ้านกำแพงเพชร 0 0 1 1 3 0 1 0 4
154 บ้านนาเจริญ 0 0 1 1 2 3 3 2 8
155 แก่งอาฮง 0 0 1 1 2 1 2 0 5
156 บ้านหาดแฮ่ 0 0 1 1 1 3 1 0 5
157 อนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองพันทา 0 0 0 0 14 3 1 0 18
159 โสกก่ามนาตาไก้ 0 0 0 0 11 9 1 2 21
160 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 0 0 0 11 2 0 1 13
161 บ้านท่าศรีชมชื่น 0 0 0 0 10 2 1 0 13
162 บ้านคลองเค็ม 0 0 0 0 9 3 0 0 12
163 บ้านหนองบัวงาม 0 0 0 0 9 1 1 1 11
164 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 8 3 0 2 11
165 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 0 0 0 7 2 0 1 9
166 ไทยรัฐวิทยา 51 0 0 0 0 7 0 2 0 9
167 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 0 0 0 0 7 0 1 1 8
168 บ้านนาคำแคน 0 0 0 0 6 3 1 2 10
169 บ้านดงชมภู 0 0 0 0 6 2 3 0 11
170 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 6 1 1 0 8
171 บ้านนาเจริญ 0 0 0 0 6 0 3 2 9
172 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 5 4 1 0 10
173 บ้านสามหนอง 0 0 0 0 5 3 0 2 8
174 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 5 2 1 2 8
175 บ้านไร่โนนสำราญ 0 0 0 0 5 2 0 0 7
176 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 5 1 0 1 6
177 เทศบาลพรเจริญ 0 0 0 0 5 1 0 1 6
178 เลิดสิน 0 0 0 0 5 1 0 0 6
179 บ้านโนนยางคำ 0 0 0 0 5 0 0 1 5
180 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
181 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 0 4 2 1 1 7
182 บ้านทุ่งทรายจก 0 0 0 0 4 1 2 0 7
183 บ้านโคกหนองลาด 0 0 0 0 4 1 1 0 6
184 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 4 0 1 2 5
185 บ้านห้วยเล็บมือ 0 0 0 0 4 0 1 2 5
186 หอคำพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 3 3 2 1 8
187 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 0 0 0 3 3 0 2 6
188 บ้านบัวโคก 0 0 0 0 3 2 3 2 8
189 บ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 3 1 0 1 4
190 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
191 บ้านนาเจริญวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
192 บ้านสุขสำราญ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
193 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
194 บ้านท่ากกต้อง 0 0 0 0 3 0 2 0 5
195 หนองจิก 0 0 0 0 3 0 1 0 4
196 บ้านสามหนอง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
197 บ้านคำไชยวาล 0 0 0 0 3 0 0 0 3
198 บ้านศรีสว่างพัฒนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
199 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
200 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 0 0 0 3 0 0 0 3
201 บ้านโคกนิยม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
202 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
203 บ้านหนองชัยวาน 0 0 0 0 2 2 1 3 5
204 บ้านศรีชมภู 0 0 0 0 2 2 1 0 5
205 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
206 บ้านดาลบังบด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
207 บ้านเหล่าคาม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
208 บ้านเหล่าหนองยาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
209 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 0 0 0 0 2 0 2 0 4
210 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
211 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
212 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
213 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
214 สันติสุขเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
215 อนุบาลบึงโขงหลง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
216 ชุมชนสมสนุก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
217 บ้านนาจาน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
218 บ้านดอนแพง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
219 บ้านท่าดอกคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
220 โนนสาสวรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
221 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
222 ประวิตร (หนองบ่อ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
223 บ้านกุดสิม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
224 ตชด.นาแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 ตชด.ห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านชุมภูพรโสกก่าม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านต้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 บ้านท่าไคร้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
229 บ้านนาป่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
230 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
231 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
232 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
233 บ้านโคกกลาง สาขาสามแยก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
234 บ้านโสกบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
235 บ้านโนนประเสริฐ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
236 บ้านถ้ำเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
237 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
238 บ้านคำแวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 บ้านดงโทน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240 บ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
241 บ้านโนนสา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
243 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
244 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
245 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
246 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 บ้านสร้างคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 บ้านศรีนาวา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 238 228 198 664 1,953 544 257 222 2,754