สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนางัวสายปัญญา 8 6 4 18 34 9 4 3 47
2 บ้านโป่งเปือย 8 2 3 13 33 6 3 1 42
3 อนุบาลเซกา 6 4 2 12 29 10 3 3 42
4 อนุบาลพรเจริญ 5 9 8 22 43 6 2 0 51
5 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 5 3 2 10 31 6 9 3 46
6 บ้านนาต้อง 5 3 1 9 35 4 2 7 41
7 ชุมชนบ้านซาง 5 2 4 11 34 9 6 4 49
8 อนุบาลศรีวิไล 4 9 4 17 32 5 1 1 38
9 ชุมชนบ้านโคกอุดม 4 7 6 17 39 10 4 6 53
10 บ้านทองสาย 4 4 0 8 13 1 0 0 14
11 บ้านนาซาว 4 3 6 13 14 4 2 2 20
12 หนองทุ่มวิทยา 4 2 2 8 27 1 3 1 31
13 บ้านนากั้ง 4 2 1 7 11 2 1 2 14
14 บ้านนากั้ง 4 1 0 5 13 2 0 1 15
15 บ้านดอนหญ้านาง 3 5 1 9 22 4 2 4 28
16 บ้านหนองแก่งทราย 3 4 1 8 28 11 3 2 42
17 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 3 2 5 10 27 10 1 2 38
18 บ้านนาสะแบง 3 2 5 10 27 8 4 8 39
19 ประสานมิตรวิทยา 3 2 3 8 28 4 4 4 36
20 บ้านโนนแก้วโพนทอง 3 1 3 7 16 1 0 3 17
21 บ้านท่าสีไค 3 1 1 5 24 7 1 2 32
22 หนองทุ่มวิทยา 3 1 0 4 13 2 2 0 17
23 บ้านดงบัง 3 1 0 4 9 2 0 0 11
24 บ้านวังยาว 3 0 2 5 8 2 0 1 10
25 บ้านโป่งเปือย 3 0 1 4 12 5 2 2 19
26 บ้านโนนสว่าง 2 5 5 12 27 4 0 2 31
27 บ้านหนองผักแว่น 2 4 5 11 17 1 1 0 19
28 บ้านหัวแฮต 2 3 2 7 13 2 4 1 19
29 บ้านคำไผ่ 2 3 0 5 8 4 2 0 14
30 สังวาลย์วิทย์ ๑ 2 2 4 8 20 4 2 3 26
31 บึงของหลงวิทยา 2 2 2 6 14 8 2 2 24
32 บ้านไร่สุขสันต์ 2 2 2 6 8 2 0 0 10
33 บ้านคำบอน 2 2 1 5 18 5 1 1 24
34 บ้านห้วยลึก 2 2 1 5 14 7 6 1 27
35 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 2 1 5 13 0 0 0 13
36 บ้านนาดง 2 2 0 4 10 3 3 1 16
37 บ้านนาแสง 2 1 4 7 19 4 4 1 27
38 บ้านคำแก้ว 2 1 2 5 14 0 0 0 14
39 บ้านนาคำ 2 1 0 3 12 2 2 2 16
40 ชุมชนบ้านโคกอุดม 2 1 0 3 10 4 2 3 16
41 บ้านโนนเสถียร 2 1 0 3 8 2 0 1 10
42 หอคำพิทยาสรรค์ 2 1 0 3 7 5 2 1 14
43 บ้านดงบัง 2 1 0 3 7 2 2 1 11
44 บ้านโคกสวาง 2 1 0 3 7 1 1 0 9
45 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 2 1 0 3 6 0 1 0 7
46 บ้านหนองหัวช้าง 2 0 1 3 14 0 0 1 14
47 บ้านใหม่ศรีชมภู 2 0 0 2 5 2 0 2 7
48 หนองสิมโนนสวรรค์ 2 0 0 2 5 0 1 0 6
49 อนุบาลโซ่พิสัย 1 5 6 12 21 6 3 2 30
50 บ้านโนนสำราญยางเรียน 1 4 2 7 12 2 2 0 16
51 บ้านหนองโดดอนเสียด 1 3 3 7 8 9 5 2 22
52 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1 3 1 5 10 4 0 0 14
53 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1 2 1 4 16 2 2 1 20
54 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 2 1 4 10 2 2 1 14
55 บ้านหนองจันทน์ 1 2 1 4 9 2 0 0 11
56 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1 2 1 4 7 4 1 1 12
57 บ้านหนองหมู 1 2 0 3 16 3 5 1 24
58 อนุบาลเลิศปัญญา 1 1 4 6 22 5 0 1 27
59 สิริภัทรวิทยา 1 1 2 4 15 1 1 0 17
60 บ้านโนนสวาง 1 1 2 4 12 3 2 1 17
61 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 1 1 2 4 8 1 1 0 10
62 บ้านโนนม่วง 1 1 2 4 7 0 0 0 7
63 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1 1 1 3 13 5 2 0 20
64 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 1 1 1 3 8 2 0 1 10
65 บ้านโนนจำปา 1 1 1 3 7 2 0 0 9
66 บ้านโนนสวาง 1 1 1 3 7 1 1 0 9
67 บ้านซำบอน 1 1 1 3 7 1 0 0 8
68 บ้านห้วยก้านเหลือง 1 1 1 3 7 0 1 0 8
69 อนุบาลปากคาด 1 1 0 2 12 2 2 2 16
70 บ้านบึงกาฬ 1 1 0 2 9 1 0 0 10
71 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1 1 0 2 8 3 0 0 11
72 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1 1 0 2 8 3 0 0 11
73 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 1 0 2 8 1 2 0 11
74 บ้านคำไผ่ 1 1 0 2 7 4 1 1 12
75 บ้านดงเสียด 1 1 0 2 6 1 0 1 7
76 บ้านหนองบัว 1 1 0 2 3 0 0 0 3
77 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 1 1 0 2 2 0 1 1 3
78 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1 0 2 3 14 5 3 3 22
79 บ้านดอนเสียด 1 0 2 3 9 2 2 1 13
80 บ้านห้วยเซือมใต้ 1 0 2 3 5 0 0 0 5
81 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 1 0 1 2 9 2 1 0 12
82 บ้านนาสิงห์ 1 0 1 2 8 2 1 0 11
83 บ้านท่าส้มโฮง 1 0 1 2 7 5 0 3 12
84 บ้านหนองฮูฝอยลม 1 0 1 2 3 2 3 0 8
85 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 9 2 2 0 13
86 บ้านเหล่าทองหลาง 1 0 0 1 8 3 0 0 11
87 บ้านหนองโดดอนเสียด 1 0 0 1 6 3 2 0 11
88 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 1 0 0 1 4 3 1 2 8
89 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 4 3 0 0 7
90 บ้านดงสว่าง 1 0 0 1 4 3 0 0 7
91 อนุบาลกมลวรรณ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
92 บ้านชุมภูทอง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
93 ท่าไร่วิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
94 บ้านสรรเสริญ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
95 อนุบาลนวรัตน์ 1 0 0 1 2 1 2 0 5
96 บ้านปรารถนาดี 1 0 0 1 2 0 2 0 4
97 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
98 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 1 0 0 1 1 2 0 0 3
99 ชุมชนบ้านซาง 1 0 0 1 1 1 0 7 2
100 บ้านนาทราย 0 5 4 9 14 1 3 5 18
101 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 0 2 3 5 11 1 1 3 13
102 บ้านห้วยผักขะ 0 2 2 4 15 2 3 2 20
103 บ้านต้องโคกกะแซ 0 2 2 4 10 4 1 1 15
104 กัลยาณิวัฒนา ๒ 0 2 1 3 10 3 2 1 15
105 บ้านท่าสะอาด 0 2 1 3 9 7 3 4 19
106 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 2 0 2 9 4 3 0 16
107 บ้านห้วยไม้ซอด 0 2 0 2 6 5 2 1 13
108 โคกบริการสันกำแพง 0 2 0 2 6 0 0 0 6
109 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 2 0 2 4 2 0 0 6
110 เลิดสิน 0 1 2 3 9 1 1 2 11
111 บ้านท่าเชียงเครือ 0 1 1 2 14 5 4 2 23
112 บ้านห้วยเซือมเหนือ 0 1 1 2 11 0 0 0 11
113 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 0 1 1 2 10 7 0 0 17
114 บ้านโคกสะอาด 0 1 1 2 7 2 0 2 9
115 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 0 1 1 2 6 1 4 0 11
116 บ้านนาสวรรค์ 0 1 1 2 6 0 2 1 8
117 บ้านเหล่าถาวร 0 1 1 2 4 1 0 0 5
118 บ้านนาอ่าง 0 1 1 2 3 1 1 2 5
119 อนุบาลบุ่งคล้า 0 1 0 1 12 4 2 0 18
120 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 8 5 2 1 15
121 บ้านแสงอรุณ 0 1 0 1 7 3 1 2 11
122 สังวาลย์วิทย์ ๑ 0 1 0 1 7 3 1 0 11
123 ชุมชนบ้านตูม 0 1 0 1 6 1 1 0 8
124 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 1 0 1 5 1 1 1 7
125 บ้านหนองตอ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
126 บ้านท่าคำรวม 0 1 0 1 3 1 0 0 4
127 บ้านดอนปอ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
128 บ้านพรสวรรค์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
129 บ้านห้วยเรือ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
130 บ้านหนองฮูฝอยลม 0 1 0 1 2 1 1 1 4
131 บ้านห้วยคอม 0 1 0 1 2 0 0 1 2
132 บ้านบัวโคก 0 1 0 1 1 0 1 3 2
133 บ้านคำภู 0 0 2 2 10 5 1 2 16
134 บ้านท่ากกแดง 0 0 2 2 4 1 1 0 6
135 อนุบาลรัชดา 0 0 2 2 2 3 0 0 5
136 บ้านห้วยลึก 0 0 1 1 7 4 0 1 11
137 บ้านหนองนาแซง 0 0 1 1 6 0 1 0 7
138 กัลยาณิวัฒนา 2 0 0 1 1 5 6 0 0 11
139 บ้านโนน 0 0 1 1 5 2 0 0 7
140 บ้านโนนวังเยี่ยม 0 0 1 1 4 2 0 0 6
141 โคกสำราญพรสวรรค์ 0 0 1 1 4 2 0 0 6
142 บ้านหนองยาว 0 0 1 1 3 1 1 1 5
143 ทรัพย์วังทอง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
144 บ้านไทรงามโนนภูดิน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
145 บ้านกำแพงเพชร 0 0 1 1 3 0 1 0 4
146 บ้านนาเจริญ 0 0 1 1 2 3 3 2 8
147 แก่งอาฮง 0 0 1 1 2 1 2 0 5
148 บ้านหาดแฮ่ 0 0 1 1 1 3 1 0 5
149 อนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองพันทา 0 0 0 0 14 3 1 0 18
151 โสกก่ามนาตาไก้ 0 0 0 0 11 9 1 2 21
152 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 0 0 0 0 11 2 0 1 13
153 บ้านท่าศรีชมชื่น 0 0 0 0 10 2 1 0 13
154 บ้านนาอ่าง 0 0 0 0 9 6 2 0 17
155 บ้านคลองเค็ม 0 0 0 0 9 3 0 0 12
156 บ้านหนองบัวงาม 0 0 0 0 9 1 1 1 11
157 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 8 3 0 2 11
158 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 0 0 0 7 2 0 1 9
159 บ้านไคสี 0 0 0 0 7 2 0 0 9
160 ไทยรัฐวิทยา 51 0 0 0 0 7 0 2 0 9
161 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 0 0 0 0 7 0 1 1 8
162 บ้านนาคำแคน 0 0 0 0 6 3 1 2 10
163 บ้านดงชมภู 0 0 0 0 6 2 3 0 11
164 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 6 1 1 0 8
165 บ้านนาเจริญ 0 0 0 0 6 0 3 2 9
166 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 5 4 1 0 10
167 บ้านสามหนอง 0 0 0 0 5 3 0 2 8
168 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 5 2 1 2 8
169 บ้านไร่โนนสำราญ 0 0 0 0 5 2 0 0 7
170 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 5 1 0 1 6
171 เทศบาลพรเจริญ 0 0 0 0 5 1 0 1 6
172 เลิดสิน 0 0 0 0 5 1 0 0 6
173 บ้านโนนยางคำ 0 0 0 0 5 0 0 1 5
174 หนองแสงประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 7 2 1 13
175 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
176 บ้านซ่อมกอก 0 0 0 0 4 2 1 1 7
177 บ้านทุ่งทรายจก 0 0 0 0 4 1 2 0 7
178 บ้านโคกหนองลาด 0 0 0 0 4 1 1 0 6
179 บ้านห้วยเล็บมือ 0 0 0 0 4 0 1 2 5
180 หอคำพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 3 3 2 1 8
181 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 0 0 0 3 3 0 2 6
182 บ้านบัวโคก 0 0 0 0 3 2 3 2 8
183 บ้านนาดง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
184 บ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 3 1 0 1 4
185 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
186 บ้านนาเจริญวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
187 บ้านสุขสำราญ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
188 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
189 บ้านท่ากกต้อง 0 0 0 0 3 0 2 0 5
190 หนองจิก 0 0 0 0 3 0 1 0 4
191 บ้านสามหนอง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
192 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 3 0 0 1 3
193 บ้านคำไชยวาล 0 0 0 0 3 0 0 0 3
194 บ้านศรีสว่างพัฒนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
195 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
196 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 0 0 0 3 0 0 0 3
197 บ้านโคกนิยม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
198 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
199 โนนเหมือดแอ่ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
200 บ้านหนองชัยวาน 0 0 0 0 2 2 1 3 5
201 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
202 ธเนตรวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
203 บ้านดาลบังบด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
204 บ้านศรีชมภู 0 0 0 0 2 1 1 0 4
205 บ้านเหล่าคาม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
206 บ้านเหล่าหนองยาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
207 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 0 0 0 0 2 0 2 0 4
208 บ้านศิริพัฒน์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
209 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
210 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
211 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
212 สันติสุขเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
213 อนุบาลบึงโขงหลง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
214 ชุมชนสมสนุก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
215 บ้านนาจาน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
216 บ้านดอนแพง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
217 บ้านท่าดอกคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
218 โนนสาสวรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
219 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
220 ประวิตร (หนองบ่อ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
221 บ้านกุดสิม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
222 ตชด.นาแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 ตชด.ห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านชุมภูพรโสกก่าม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านต้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านท่าไคร้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านนาป่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
229 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
230 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
231 บ้านโคกกลาง สาขาสามแยก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
232 บ้านโสกบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
233 บ้านโนนประเสริฐ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
234 บ้านถ้ำเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
235 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
236 บ้านคำแวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านดงโทน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 บ้านโนนสา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
241 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
242 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
243 บ้านท่าอินทร์แปลง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
244 บ้านสะง้อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
245 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
246 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 บ้านศรีนาวา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 บ้านสร้างคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 205 182 587 1,872 512 250 209 2,634