สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพรเจริญ 43 6 2 0 51
2 ชุมชนบ้านโคกอุดม 39 10 4 6 53
3 บ้านนาต้อง 35 4 2 7 41
4 ชุมชนบ้านซาง 34 9 6 4 49
5 บ้านนางัวสายปัญญา 34 9 4 3 47
6 บ้านโป่งเปือย 33 6 3 1 42
7 อนุบาลศรีวิไล 32 5 1 1 38
8 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 31 6 9 3 46
9 อนุบาลเซกา 29 10 3 3 42
10 บ้านหนองแก่งทราย 28 11 3 2 42
11 ประสานมิตรวิทยา 28 4 4 4 36
12 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 27 10 1 2 38
13 บ้านนาสะแบง 27 8 4 8 39
14 บ้านโนนสว่าง 27 4 0 2 31
15 หนองทุ่มวิทยา 27 1 3 1 31
16 บ้านท่าสีไค 24 7 1 2 32
17 อนุบาลเลิศปัญญา 22 5 0 1 27
18 บ้านดอนหญ้านาง 22 4 2 4 28
19 อนุบาลโซ่พิสัย 21 6 3 2 30
20 สังวาลย์วิทย์ ๑ 20 4 2 3 26
21 บ้านนาแสง 19 4 4 1 27
22 บ้านคำบอน 18 5 1 1 24
23 บ้านหนองผักแว่น 17 1 1 0 19
24 บ้านหนองหมู 16 3 5 1 24
25 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 16 2 2 1 20
26 บ้านโนนแก้วโพนทอง 16 1 0 3 17
27 บ้านห้วยผักขะ 15 2 3 2 20
28 สิริภัทรวิทยา 15 1 1 0 17
29 บึงของหลงวิทยา 14 8 2 2 24
30 บ้านห้วยลึก 14 7 6 1 27
31 บ้านท่าเชียงเครือ 14 5 4 2 23
32 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 14 5 3 3 22
33 บ้านนาซาว 14 4 2 2 20
34 บ้านหนองพันทา 14 3 1 0 18
35 บ้านนาทราย 14 1 3 5 18
36 บ้านหนองหัวช้าง 14 0 0 1 14
37 บ้านคำแก้ว 14 0 0 0 14
38 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 13 5 2 0 20
39 บ้านหัวแฮต 13 2 4 1 19
40 หนองทุ่มวิทยา 13 2 2 0 17
41 บ้านนากั้ง 13 2 0 1 15
42 บ้านทองสาย 13 1 0 0 14
43 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 13 0 0 0 13
44 บ้านโป่งเปือย 12 5 2 2 19
45 อนุบาลบุ่งคล้า 12 4 2 0 18
46 บ้านโนนสวาง 12 3 2 1 17
47 บ้านนาคำ 12 2 2 2 16
48 อนุบาลปากคาด 12 2 2 2 16
49 บ้านโนนสำราญยางเรียน 12 2 2 0 16
50 โสกก่ามนาตาไก้ 11 9 1 2 21
51 บ้านนากั้ง 11 2 1 2 14
52 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 11 2 0 1 13
53 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 11 1 1 3 13
54 บ้านห้วยเซือมเหนือ 11 0 0 0 11
55 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 10 7 0 0 17
56 บ้านคำภู 10 5 1 2 16
57 ชุมชนบ้านโคกอุดม 10 4 2 3 16
58 บ้านต้องโคกกะแซ 10 4 1 1 15
59 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 10 4 0 0 14
60 บ้านนาดง 10 3 3 1 16
61 กัลยาณิวัฒนา ๒ 10 3 2 1 15
62 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 2 2 1 14
63 บ้านท่าศรีชมชื่น 10 2 1 0 13
64 บ้านท่าสะอาด 9 7 3 4 19
65 บ้านนาอ่าง 9 6 2 0 17
66 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 9 4 3 0 16
67 บ้านคลองเค็ม 9 3 0 0 12
68 บ้านดอนเสียด 9 2 2 1 13
69 บ้านโคกกลาง 9 2 2 0 13
70 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 9 2 1 0 12
71 บ้านดงบัง 9 2 0 0 11
72 บ้านหนองจันทน์ 9 2 0 0 11
73 เลิดสิน 9 1 1 2 11
74 บ้านหนองบัวงาม 9 1 1 1 11
75 บ้านบึงกาฬ 9 1 0 0 10
76 บ้านหนองโดดอนเสียด 8 9 5 2 22
77 บ้านโคกสะอาด 8 5 2 1 15
78 บ้านคำไผ่ 8 4 2 0 14
79 บ้านโนนสวรรค์ 8 3 0 2 11
80 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 8 3 0 0 11
81 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 8 3 0 0 11
82 บ้านเหล่าทองหลาง 8 3 0 0 11
83 บ้านนาสิงห์ 8 2 1 0 11
84 บ้านวังยาว 8 2 0 1 10
85 บ้านโนนเสถียร 8 2 0 1 10
86 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 8 2 0 1 10
87 บ้านไร่สุขสันต์ 8 2 0 0 10
88 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 8 1 2 0 11
89 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 8 1 1 0 10
90 หอคำพิทยาสรรค์ 7 5 2 1 14
91 บ้านท่าส้มโฮง 7 5 0 3 12
92 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 7 4 1 1 12
93 บ้านคำไผ่ 7 4 1 1 12
94 บ้านห้วยลึก 7 4 0 1 11
95 บ้านแสงอรุณ 7 3 1 2 11
96 สังวาลย์วิทย์ ๑ 7 3 1 0 11
97 บ้านดงบัง 7 2 2 1 11
98 บ้านโคกสะอาด 7 2 0 2 9
99 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 7 2 0 1 9
100 บ้านโนนจำปา 7 2 0 0 9
101 บ้านไคสี 7 2 0 0 9
102 บ้านโคกสวาง 7 1 1 0 9
103 บ้านโนนสวาง 7 1 1 0 9
104 บ้านซำบอน 7 1 0 0 8
105 ไทยรัฐวิทยา 51 7 0 2 0 9
106 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 7 0 1 1 8
107 บ้านห้วยก้านเหลือง 7 0 1 0 8
108 บ้านโนนม่วง 7 0 0 0 7
109 บ้านห้วยไม้ซอด 6 5 2 1 13
110 บ้านหนองโดดอนเสียด 6 3 2 0 11
111 บ้านนาคำแคน 6 3 1 2 10
112 บ้านดงชมภู 6 2 3 0 11
113 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 6 1 4 0 11
114 ชุมชนบ้านตูม 6 1 1 0 8
115 บ้านใหม่สามัคคี 6 1 1 0 8
116 บ้านดงเสียด 6 1 0 1 7
117 บ้านนาเจริญ 6 0 3 2 9
118 บ้านนาสวรรค์ 6 0 2 1 8
119 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 6 0 1 0 7
120 บ้านหนองนาแซง 6 0 1 0 7
121 โคกบริการสันกำแพง 6 0 0 0 6
122 กัลยาณิวัฒนา 2 5 6 0 0 11
123 บ้านหนองจิก 5 4 1 0 10
124 บ้านสามหนอง 5 3 0 2 8
125 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 5 2 1 2 8
126 บ้านใหม่ศรีชมภู 5 2 0 2 7
127 บ้านโนน 5 2 0 0 7
128 บ้านไร่โนนสำราญ 5 2 0 0 7
129 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 5 1 1 1 7
130 บ้านท่าสำราญ 5 1 0 1 6
131 เทศบาลพรเจริญ 5 1 0 1 6
132 เลิดสิน 5 1 0 0 6
133 หนองสิมโนนสวรรค์ 5 0 1 0 6
134 บ้านโนนยางคำ 5 0 0 1 5
135 บ้านห้วยเซือมใต้ 5 0 0 0 5
136 หนองแสงประชาสรรค์ 4 7 2 1 13
137 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 4 3 1 2 8
138 บ้านหนองบัวแดง 4 3 1 0 8
139 บ้านห้วยทราย 4 3 0 0 7
140 บ้านดงสว่าง 4 3 0 0 7
141 บ้านซ่อมกอก 4 2 1 1 7
142 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 4 2 0 0 6
143 บ้านโนนวังเยี่ยม 4 2 0 0 6
144 โคกสำราญพรสวรรค์ 4 2 0 0 6
145 บ้านทุ่งทรายจก 4 1 2 0 7
146 บ้านท่ากกแดง 4 1 1 0 6
147 บ้านโคกหนองลาด 4 1 1 0 6
148 บ้านเหล่าถาวร 4 1 0 0 5
149 บ้านหนองตอ 4 1 0 0 5
150 บ้านห้วยเล็บมือ 4 0 1 2 5
151 อนุบาลกมลวรรณ 4 0 0 0 4
152 หอคำพิทยาสรรค์ 3 3 2 1 8
153 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 3 3 0 2 6
154 บ้านบัวโคก 3 2 3 2 8
155 บ้านหนองฮูฝอยลม 3 2 3 0 8
156 บ้านนาอ่าง 3 1 1 2 5
157 บ้านหนองยาว 3 1 1 1 5
158 บ้านนาดง 3 1 1 1 5
159 บ้านขามเปี้ย 3 1 0 1 4
160 บ้านชุมภูทอง 3 1 0 0 4
161 บ้านท่าคำรวม 3 1 0 0 4
162 ทรัพย์วังทอง 3 1 0 0 4
163 บ้านไทรงามโนนภูดิน 3 1 0 0 4
164 บ้านโคกสว่าง 3 1 0 0 4
165 บ้านนาเจริญวิทยา 3 1 0 0 4
166 บ้านสุขสำราญ 3 1 0 0 4
167 บ้านแสนสำราญ 3 1 0 0 4
168 บ้านท่ากกต้อง 3 0 2 0 5
169 บ้านดอนปอ 3 0 1 0 4
170 บ้านกำแพงเพชร 3 0 1 0 4
171 หนองจิก 3 0 1 0 4
172 บ้านสามหนอง 3 0 0 1 3
173 บ้านตาลเดี่ยว 3 0 0 1 3
174 บ้านหนองบัว 3 0 0 0 3
175 ท่าไร่วิทยา 3 0 0 0 3
176 บ้านสรรเสริญ 3 0 0 0 3
177 บ้านพรสวรรค์ 3 0 0 0 3
178 บ้านห้วยเรือ 3 0 0 0 3
179 บ้านคำไชยวาล 3 0 0 0 3
180 บ้านศรีสว่างพัฒนา 3 0 0 0 3
181 บ้านหนองเดิ่นท่า 3 0 0 0 3
182 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 3 0 0 0 3
183 บ้านโคกนิยม 3 0 0 0 3
184 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 3 0 0 0 3
185 บ้านนาเจริญ 2 3 3 2 8
186 โนนเหมือดแอ่ 2 3 1 1 6
187 อนุบาลรัชดา 2 3 0 0 5
188 บ้านหนองชัยวาน 2 2 1 3 5
189 บ้านนาคำนาใน 2 2 0 0 4
190 ธเนตรวิทยา 2 2 0 0 4
191 อนุบาลนวรัตน์ 2 1 2 0 5
192 แก่งอาฮง 2 1 2 0 5
193 บ้านหนองฮูฝอยลม 2 1 1 1 4
194 บ้านดาลบังบด 2 1 1 0 4
195 บ้านศรีชมภู 2 1 1 0 4
196 บ้านเหล่าคาม 2 1 0 1 3
197 บ้านเหล่าหนองยาง 2 1 0 0 3
198 บ้านปรารถนาดี 2 0 2 0 4
199 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 2 0 2 0 4
200 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 2 0 1 1 3
201 บ้านศิริพัฒน์ 2 0 1 0 3
202 บ้านห้วยคอม 2 0 0 1 2
203 บ้านคลองทิพย์ 2 0 0 1 2
204 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 0 0 0 2
205 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 2 0 0 0 2
206 บ้านบ่อพนา 2 0 0 0 2
207 สันติสุขเจริญราษฎร์ 2 0 0 0 2
208 อนุบาลบึงโขงหลง 2 0 0 0 2
209 บ้านหาดแฮ่ 1 3 1 0 5
210 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 1 2 0 0 3
211 ชุมชนสมสนุก 1 2 0 0 3
212 บ้านนาจาน 1 1 2 0 4
213 ชุมชนบ้านซาง 1 1 0 7 2
214 บ้านดอนแพง 1 1 0 2 2
215 บ้านท่าดอกคำ 1 1 0 0 2
216 โนนสาสวรรค์ 1 1 0 0 2
217 บ้านบัวโคก 1 0 1 3 2
218 บ้านท่าโพธิ์ 1 0 1 0 2
219 ประวิตร (หนองบ่อ) 1 0 1 0 2
220 บ้านกุดสิม 1 0 0 1 1
221 อนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา 1 0 0 0 1
222 ตชด.นาแวง 1 0 0 0 1
223 ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 0 0 0 1
224 บ้านชุมภูพรโสกก่าม 1 0 0 0 1
225 บ้านต้าย 1 0 0 0 1
226 บ้านท่าไคร้ 1 0 0 0 1
227 บ้านนาป่าน 1 0 0 0 1
228 บ้านป่าไร่โนนม่วง 1 0 0 0 1
229 บ้านหนองเข็ง 1 0 0 0 1
230 บ้านเหล่าใหญ่ 1 0 0 0 1
231 บ้านโคกกลาง สาขาสามแยก 1 0 0 0 1
232 บ้านโสกบง 1 0 0 0 1
233 บ้านโนนประเสริฐ 0 1 1 0 2
234 บ้านถ้ำเจริญ 0 1 0 2 1
235 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 1 0 1 1
236 บ้านคำแวง 0 1 0 0 1
237 บ้านดงโทน 0 1 0 0 1
238 บ้านห้วยดอกไม้ 0 1 0 0 1
239 บ้านโนนสา 0 1 0 0 1
240 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 1 1 1
241 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 1 0 1
242 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 0 0 2 0
243 บ้านท่าอินทร์แปลง 0 0 0 2 0
244 บ้านสะง้อ 0 0 0 1 0
245 บ้านหนองแวง 0 0 0 1 0
246 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 0 0 0 0 0
247 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0
248 บ้านศรีนาวา 0 0 0 0 0
249 บ้านสร้างคำ 0 0 0 0 0
รวม 1,872 512 250 209 2,843