สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพรเจริญ 45 9 2 1 56
2 ชุมชนบ้านโคกอุดม 40 10 5 6 55
3 บ้านนาต้อง 35 4 2 7 41
4 บ้านนางัวสายปัญญา 34 11 5 5 50
5 ชุมชนบ้านซาง 34 9 6 4 49
6 อนุบาลศรีวิไล 33 6 1 1 40
7 บ้านนาสะแบง 32 9 4 8 45
8 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 31 6 9 3 46
9 บ้านโป่งเปือย 31 6 3 1 40
10 บ้านโนนสว่าง 28 6 0 2 34
11 ประสานมิตรวิทยา 28 4 4 4 36
12 อนุบาลเซกา 26 11 3 3 40
13 บ้านหนองแก่งทราย 26 11 3 2 40
14 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 26 10 1 2 37
15 หนองทุ่มวิทยา 25 1 3 1 29
16 บ้านท่าสีไค 23 7 1 2 31
17 อนุบาลเลิศปัญญา 22 5 0 1 27
18 อนุบาลโซ่พิสัย 21 6 3 2 30
19 บ้านดอนหญ้านาง 21 3 2 3 26
20 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 20 2 2 2 24
21 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 18 7 4 0 29
22 บ้านนาแสง 18 5 4 1 27
23 บ้านคำบอน 18 5 1 1 24
24 บ้านโป่งเปือย 17 6 2 3 25
25 บ้านหนองหมู 16 3 5 1 24
26 สังวาลย์วิทย์ ๑ 16 3 2 3 21
27 บ้านห้วยผักขะ 15 2 3 2 20
28 บ้านห้วยลึก 14 7 6 1 27
29 บ้านท่าเชียงเครือ 14 5 4 2 23
30 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 14 5 3 3 22
31 อนุบาลปากคาด 14 4 3 3 21
32 บ้านนาซาว 14 4 2 2 20
33 บ้านหนองพันทา 14 3 1 0 18
34 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 14 2 2 2 18
35 บ้านหนองผักแว่น 14 2 1 0 17
36 บ้านโนนแก้วโพนทอง 14 1 0 3 15
37 บ้านหนองหัวช้าง 14 0 0 1 14
38 บ้านคำแก้ว 14 0 0 0 14
39 บึงของหลงวิทยา 13 8 2 2 23
40 บ้านนาอ่าง 13 6 2 1 21
41 อนุบาลบุ่งคล้า 13 5 2 1 20
42 บ้านหัวแฮต 13 2 4 1 19
43 บ้านนากั้ง 13 2 0 1 15
44 สิริภัทรวิทยา 13 1 1 0 15
45 บ้านทองสาย 13 1 0 0 14
46 บ้านนาดง 12 3 3 1 18
47 บ้านโนนสวาง 12 3 2 1 17
48 บ้านนาคำ 12 2 2 2 16
49 หนองทุ่มวิทยา 12 2 2 0 16
50 บ้านโนนสำราญยางเรียน 12 2 2 0 16
51 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 12 0 0 0 12
52 บ้านห้วยเซือมเหนือ 12 0 0 0 12
53 โสกก่ามนาตาไก้ 11 9 1 2 21
54 บ้านนากั้ง 11 2 1 2 14
55 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 11 2 0 1 13
56 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 10 7 0 0 17
57 ชุมชนบ้านโคกอุดม 10 4 2 3 16
58 บ้านคำไผ่ 10 4 2 0 16
59 บ้านต้องโคกกะแซ 10 4 1 1 15
60 บ้านไร่สุขสันต์ 10 4 0 0 14
61 บ้านท่าศรีชมชื่น 10 2 1 0 13
62 บ้านหนองจันทน์ 10 2 0 0 12
63 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 10 1 1 3 12
64 บ้านบึงกาฬ 10 1 1 0 12
65 บ้านท่าสะอาด 9 7 3 4 19
66 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 9 4 3 0 16
67 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 9 4 0 0 13
68 บ้านไคสี 9 3 0 0 12
69 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 9 3 0 0 12
70 บ้านคลองเค็ม 9 3 0 0 12
71 บ้านดอนเสียด 9 2 2 1 13
72 บ้านโคกกลาง 9 2 2 0 13
73 บ้านดงบัง 9 2 0 0 11
74 บ้านนาทราย 9 1 3 5 13
75 เลิดสิน 9 1 1 2 11
76 บ้านหนองบัวงาม 9 1 1 1 11
77 บ้านหนองโดดอนเสียด 8 9 5 2 22
78 บ้านท่าส้มโฮง 8 5 0 3 13
79 กัลยาณิวัฒนา ๒ 8 3 2 1 13
80 บ้านโนนสวรรค์ 8 3 0 2 11
81 บ้านเหล่าทองหลาง 8 3 0 0 11
82 บ้านนาสิงห์ 8 2 1 0 11
83 บ้านวังยาว 8 2 0 1 10
84 บ้านโนนเสถียร 8 2 0 1 10
85 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 8 2 0 1 10
86 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 8 1 2 0 11
87 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 8 1 1 0 10
88 กัลยาณิวัฒนา 2 7 7 0 0 14
89 หอคำพิทยาสรรค์ 7 5 2 1 14
90 บ้านคำไผ่ 7 5 1 2 13
91 บ้านคำภู 7 5 1 2 13
92 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 7 4 1 1 12
93 บ้านแสงอรุณ 7 3 1 2 11
94 สังวาลย์วิทย์ ๑ 7 3 1 0 11
95 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 7 3 0 0 10
96 บ้านดงบัง 7 2 2 1 11
97 บ้านโคกสะอาด 7 2 0 2 9
98 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 7 2 0 1 9
99 บ้านโนนจำปา 7 2 0 0 9
100 บ้านโคกสวาง 7 1 1 0 9
101 บ้านโนนสวาง 7 1 1 0 9
102 บ้านซำบอน 7 1 0 0 8
103 บ้านนาสวรรค์ 7 0 2 1 9
104 ไทยรัฐวิทยา 51 7 0 2 0 9
105 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 7 0 1 1 8
106 บ้านโนนม่วง 7 0 0 0 7
107 บ้านโคกสะอาด 6 5 2 2 13
108 บ้านห้วยไม้ซอด 6 5 2 1 13
109 บ้านหนองโดดอนเสียด 6 3 2 0 11
110 บ้านนาคำแคน 6 3 1 2 10
111 บ้านดงชมภู 6 2 3 0 11
112 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 6 1 4 0 11
113 ชุมชนบ้านตูม 6 1 1 0 8
114 บ้านใหม่สามัคคี 6 1 1 0 8
115 บ้านดงเสียด 6 1 0 1 7
116 บ้านนาเจริญ 6 0 3 2 9
117 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 6 0 1 0 7
118 บ้านหนองนาแซง 6 0 1 0 7
119 โคกบริการสันกำแพง 6 0 0 0 6
120 หนองแสงประชาสรรค์ 5 10 2 1 17
121 บ้านหนองจิก 5 4 1 0 10
122 บ้านห้วยลึก 5 4 0 1 9
123 บ้านสามหนอง 5 3 0 2 8
124 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 5 2 1 2 8
125 บ้านใหม่ศรีชมภู 5 2 0 2 7
126 ธเนตรวิทยา 5 2 0 0 7
127 บ้านโนน 5 2 0 0 7
128 บ้านไร่โนนสำราญ 5 2 0 0 7
129 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 5 1 1 1 7
130 บ้านห้วยก้านเหลือง 5 1 1 0 7
131 บ้านท่าสำราญ 5 1 0 1 6
132 เทศบาลพรเจริญ 5 1 0 1 6
133 เลิดสิน 5 1 0 0 6
134 หนองสิมโนนสวรรค์ 5 0 1 0 6
135 บ้านโนนยางคำ 5 0 0 1 5
136 บ้านห้วยเซือมใต้ 5 0 0 0 5
137 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 4 3 1 2 8
138 บ้านหนองบัวแดง 4 3 1 0 8
139 บ้านไทรงามโนนภูดิน 4 3 0 1 7
140 บ้านห้วยทราย 4 3 0 0 7
141 บ้านดงสว่าง 4 3 0 0 7
142 บ้านนาดง 4 2 1 1 7
143 บ้านซ่อมกอก 4 2 1 1 7
144 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 4 2 1 0 7
145 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 4 2 0 0 6
146 โคกสำราญพรสวรรค์ 4 2 0 0 6
147 บ้านทุ่งทรายจก 4 1 2 0 7
148 บ้านท่ากกแดง 4 1 1 0 6
149 บ้านโคกหนองลาด 4 1 1 0 6
150 บ้านท่าอินทร์แปลง 4 1 0 2 5
151 บ้านเหล่าถาวร 4 1 0 0 5
152 บ้านหนองตอ 4 1 0 0 5
153 บ้านตาลเดี่ยว 4 0 1 2 5
154 บ้านห้วยเล็บมือ 4 0 1 2 5
155 อนุบาลกมลวรรณ 4 0 0 0 4
156 หอคำพิทยาสรรค์ 3 3 2 1 8
157 โนนเหมือดแอ่ 3 3 1 1 7
158 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 3 3 0 2 6
159 บ้านบัวโคก 3 2 3 2 8
160 บ้านหนองฮูฝอยลม 3 2 3 0 8
161 บ้านนาอ่าง 3 1 1 2 5
162 บ้านหนองยาว 3 1 1 1 5
163 บ้านขามเปี้ย 3 1 0 1 4
164 บ้านชุมภูทอง 3 1 0 0 4
165 บ้านท่าคำรวม 3 1 0 0 4
166 ทรัพย์วังทอง 3 1 0 0 4
167 บ้านโคกสว่าง 3 1 0 0 4
168 บ้านนาเจริญวิทยา 3 1 0 0 4
169 บ้านแสนสำราญ 3 1 0 0 4
170 บ้านโนนวังเยี่ยม 3 1 0 0 4
171 บ้านท่ากกต้อง 3 0 2 0 5
172 บ้านดอนปอ 3 0 1 0 4
173 หนองจิก 3 0 1 0 4
174 บ้านสามหนอง 3 0 0 1 3
175 บ้านหนองบัว 3 0 0 0 3
176 ท่าไร่วิทยา 3 0 0 0 3
177 บ้านสรรเสริญ 3 0 0 0 3
178 บ้านพรสวรรค์ 3 0 0 0 3
179 บ้านห้วยเรือ 3 0 0 0 3
180 บ้านคำไชยวาล 3 0 0 0 3
181 บ้านศรีสว่างพัฒนา 3 0 0 0 3
182 บ้านสุขสำราญ 3 0 0 0 3
183 บ้านหนองเดิ่นท่า 3 0 0 0 3
184 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 3 0 0 0 3
185 บ้านโคกนิยม 3 0 0 0 3
186 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 3 0 0 0 3
187 บ้านนาเจริญ 2 3 3 2 8
188 อนุบาลรัชดา 2 3 0 0 5
189 บ้านหนองชัยวาน 2 2 1 3 5
190 บ้านศรีชมภู 2 2 1 0 5
191 อนุบาลนวรัตน์ 2 1 2 0 5
192 แก่งอาฮง 2 1 2 0 5
193 บ้านหนองฮูฝอยลม 2 1 1 1 4
194 บ้านดาลบังบด 2 1 1 0 4
195 บ้านเหล่าคาม 2 1 0 1 3
196 บ้านเหล่าหนองยาง 2 1 0 0 3
197 บ้านปรารถนาดี 2 0 2 0 4
198 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 2 0 2 0 4
199 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 2 0 1 1 3
200 บ้านกำแพงเพชร 2 0 1 0 3
201 บ้านศิริพัฒน์ 2 0 1 0 3
202 บ้านห้วยคอม 2 0 0 1 2
203 บ้านคลองทิพย์ 2 0 0 1 2
204 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 0 0 0 2
205 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 2 0 0 0 2
206 บ้านบ่อพนา 2 0 0 0 2
207 สันติสุขเจริญราษฎร์ 2 0 0 0 2
208 อนุบาลบึงโขงหลง 2 0 0 0 2
209 บ้านหาดแฮ่ 1 3 1 0 5
210 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 1 2 0 0 3
211 ชุมชนสมสนุก 1 2 0 0 3
212 บ้านนาจาน 1 1 2 0 4
213 ชุมชนบ้านซาง 1 1 0 7 2
214 บ้านดอนแพง 1 1 0 2 2
215 บ้านท่าดอกคำ 1 1 0 0 2
216 โนนสาสวรรค์ 1 1 0 0 2
217 บ้านบัวโคก 1 0 1 3 2
218 บ้านท่าโพธิ์ 1 0 1 0 2
219 ประวิตร (หนองบ่อ) 1 0 1 0 2
220 บ้านสะง้อ 1 0 0 1 1
221 บ้านกุดสิม 1 0 0 1 1
222 อนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา 1 0 0 0 1
223 ตชด.นาแวง 1 0 0 0 1
224 ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 0 0 0 1
225 บ้านชุมภูพรโสกก่าม 1 0 0 0 1
226 บ้านต้าย 1 0 0 0 1
227 บ้านท่าไคร้ 1 0 0 0 1
228 บ้านนาป่าน 1 0 0 0 1
229 บ้านป่าไร่โนนม่วง 1 0 0 0 1
230 บ้านหนองเข็ง 1 0 0 0 1
231 บ้านเหล่าใหญ่ 1 0 0 0 1
232 บ้านโคกกลาง สาขาสามแยก 1 0 0 0 1
233 บ้านโสกบง 1 0 0 0 1
234 บ้านนาคำนาใน 0 2 0 0 2
235 บ้านโนนประเสริฐ 0 1 1 0 2
236 บ้านถ้ำเจริญ 0 1 0 2 1
237 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 1 0 1 1
238 บ้านคำแวง 0 1 0 0 1
239 บ้านดงโทน 0 1 0 0 1
240 บ้านห้วยดอกไม้ 0 1 0 0 1
241 บ้านโนนสา 0 1 0 0 1
242 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 1 1 1
243 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 1 0 1
244 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 0 0 2 0
245 บ้านหนองแวง 0 0 0 1 0
246 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 0 0 0 0 0
247 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0
248 บ้านสร้างคำ 0 0 0 0 0
249 บ้านศรีนาวา 0 0 0 0 0
รวม 1,881 540 257 221 2,899